Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Ochrona własności intelektualnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Stawicki <Tomasz.Stawicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Stawicki <Tomasz.Stawicki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza z zakresu ochrony dóbr niematerialnych stanowiących przejaw działalność twórczej, artystycznej i wynalazczej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.
C-2Przygotowanie do świadomego i zgodnego z przepisami prawa korzystania z dóbr niematerialnych stanowiących przejaw działalności twórczej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie zagadnień z zakresu użytku prywantego i publicznego regulowanych rezimem prawa autorskiego oraz przedstawienie źródeł informacji niezbędnych do wykonania opracowania na zaliczenie przedmiotu.2
T-W-2Omówienie aktualnie obowiązujących przepisów i postulowanych zmian w zakresie ochrony własności intelektualnej (w szczególności implementacje prawa autorskiego do eksploatacji utworów w obszarze Internetu).4
T-W-3Analiza strategii ochrony własności intelektualnej w kontekście zalet i wad: ochrona prawnoautorska, ochrona własności przemysłowej, know-how.4
T-W-4Kapitał intelektualny jako narzędzie rozwoju i budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza wybranych zagadnień z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Opracowanie pracy zaleczeniowej z wykorzystaniem źródeł informacji publikowanych na różnych licencjach.14
A-W-3Konsultacje.1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Pogadanka.
M-3Dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej na wybrany temat (prezentacja, sprawozdanie).

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A01_W01
zna różnice w zakresie ochrony prawnoautorskiej i ochrony przedmiotów własności przemysłowej oraz rozumie potrzebę zarządzania zasobami własności intelektualnej
ROL_2A_W04C-1, C-2T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1M-1, M-3, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A01_U01
potrafi zastosować osiągnięcia inwentyki w zakresie kreowania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych
ROL_2A_U01C-1T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A01_K01
Student ma świadomość potrzeby ochrony dorobku intelektualnego twórców oraz ochrony dóbr niematerialnych przedsiębiorców.
ROL_2A_K01C-1, C-2T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1M-3, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A01_W01
zna różnice w zakresie ochrony prawnoautorskiej i ochrony przedmiotów własności przemysłowej oraz rozumie potrzebę zarządzania zasobami własności intelektualnej
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej.
3,0Student dostrzega główne różnice między ochroną prawnoautorską, a ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej.
3,5Student dostrzega główne różnice między ochroną prawnoautorską, a ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej i jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne.
4,0Student wskazuje na różnice między ochroną prawnoautorską i ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej, jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne oraz jakie są zalety i wady poszczególnych sposobów ochrony dorobku intelektualnego.
4,5Student wskazuje na różnice między ochroną prawnoautorską i ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej, jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne oraz jakie są zalety i wady poszczególnych sposobów ochrony dorobku intelektualnego, orientuje się w procedurach ubiegania się o prawa ochronne.
5,0Student jest biegły w ocenie różnic między ochroną prawnoautorską i ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej, jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne oraz jakie są zalety i wady poszczególnych sposobów ochrony dorobku intelektualnego, orientuje się w procedurach ubiegania się o prawa ochronne.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A01_U01
potrafi zastosować osiągnięcia inwentyki w zakresie kreowania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych
2,0Student nie potrafi przygotować autorskiego opracowania na wybrany przez siebie temat, w oparciu o treści zastosowane w ramach prawa cytatu.
3,0Student potrafi wykonać syntetyczne opracowanie wybranego tematu z poszanowaniem prawa autorskiego, korzystając z prawa cytatu.
3,5Studen przygotował pracę zaliczeniową z poszanowaniem dorobku intelektualnego innych twórców, z wykorzystaniem treści dostępnych na wybranej przez siebie licencji, której znajomością się legitymuje.
4,0Studen przygotował pracę zaliczeniową z poszanowaniem dorobku intelektualnego innych twórców, z wykorzystaniem treści dostępnych na różnych licencjach.
4,5Studen przygotował pracę zaliczeniową z poszanowaniem dorobku intelektualnego innych twórców, z wykorzystaniem treści dostępnych na różnych licencjach, co do których wykazał się ich dobrą znajomością.
5,0Studen przygotował pracę zaliczeniową na podstawie treści z różnych źródeł informacji i różnie licencjonowanych. Potrafii zinterpretować w jakim zakresie może wykorzystać wykonane przez siebie opracowanie, ze wskazaniem na komercyjny i niekomercyjny jego użytek.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A01_K01
Student ma świadomość potrzeby ochrony dorobku intelektualnego twórców oraz ochrony dóbr niematerialnych przedsiębiorców.
2,0Student nie dostrzega zasadności ochrony dorobku intelektualnego.
3,0Student dostrzega zasadności ochrony dorobku intelektualnego chronionego prawem autorskim i na zasadach praw wyłącznych.
3,5Student ma świadmomość możliwości zgodnego z obowiązującym prawem wykorzystania dorobku intelektualnego różnych twórców.
4,0Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych.
4,5Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych, dostrzega możliwości zgodnej z przepisami prawa ekploatacji utworów i przedmiotów praw wyłącznych.
5,0Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych, dostrzega możliwości zgodnej z przepisami prawa ekploatacji utworów i przedmiotów praw wyłącznych, ma doświadczenia własne w zakresie korzystania z monopolu autorskiego (np. publikacje) oraz monopolu z praw do przedmiotów własności przemysłowej.

Literatura podstawowa

  1. Kotaraba W., Ochrona wiedzy w Polsce., ORGMASZ, Warszawa, 2005
  2. Vall du M., Prawo patentowe., Wolters Kluwer, Warszawa, 2008
  3. Szmigrocki .J, Merski J., Ochrona własności intelektualnej. Podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego., DRUKTUR, Warszawa, 2007
  4. Żakowska-Henzler H., Wynalazek biotechnologiczny przedmiot patentu., SCHOLAR, Warszawa, 2006
  5. Załucki M., Prawo własności intelektualnej. Repetytorium., DIFIN, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej., Arche S.C., Warszawa, 2010, V
  2. www.uprp.pl, internet
  3. www.not.org.pl, internet
  4. www.cen.eu, internet

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie zagadnień z zakresu użytku prywantego i publicznego regulowanych rezimem prawa autorskiego oraz przedstawienie źródeł informacji niezbędnych do wykonania opracowania na zaliczenie przedmiotu.2
T-W-2Omówienie aktualnie obowiązujących przepisów i postulowanych zmian w zakresie ochrony własności intelektualnej (w szczególności implementacje prawa autorskiego do eksploatacji utworów w obszarze Internetu).4
T-W-3Analiza strategii ochrony własności intelektualnej w kontekście zalet i wad: ochrona prawnoautorska, ochrona własności przemysłowej, know-how.4
T-W-4Kapitał intelektualny jako narzędzie rozwoju i budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza wybranych zagadnień z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta.5
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Opracowanie pracy zaleczeniowej z wykorzystaniem źródeł informacji publikowanych na różnych licencjach.14
A-W-3Konsultacje.1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A01_W01zna różnice w zakresie ochrony prawnoautorskiej i ochrony przedmiotów własności przemysłowej oraz rozumie potrzebę zarządzania zasobami własności intelektualnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W04zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ochrony i zarządzania zasobami własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji rolniczej
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.
C-2Przygotowanie do świadomego i zgodnego z przepisami prawa korzystania z dóbr niematerialnych stanowiących przejaw działalności twórczej.
Treści programoweT-W-3Analiza strategii ochrony własności intelektualnej w kontekście zalet i wad: ochrona prawnoautorska, ochrona własności przemysłowej, know-how.
T-W-2Omówienie aktualnie obowiązujących przepisów i postulowanych zmian w zakresie ochrony własności intelektualnej (w szczególności implementacje prawa autorskiego do eksploatacji utworów w obszarze Internetu).
T-W-4Kapitał intelektualny jako narzędzie rozwoju i budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza wybranych zagadnień z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta.
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie zagadnień z zakresu użytku prywantego i publicznego regulowanych rezimem prawa autorskiego oraz przedstawienie źródeł informacji niezbędnych do wykonania opracowania na zaliczenie przedmiotu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
M-2Pogadanka.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej na wybrany temat (prezentacja, sprawozdanie).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej.
3,0Student dostrzega główne różnice między ochroną prawnoautorską, a ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej.
3,5Student dostrzega główne różnice między ochroną prawnoautorską, a ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej i jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne.
4,0Student wskazuje na różnice między ochroną prawnoautorską i ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej, jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne oraz jakie są zalety i wady poszczególnych sposobów ochrony dorobku intelektualnego.
4,5Student wskazuje na różnice między ochroną prawnoautorską i ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej, jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne oraz jakie są zalety i wady poszczególnych sposobów ochrony dorobku intelektualnego, orientuje się w procedurach ubiegania się o prawa ochronne.
5,0Student jest biegły w ocenie różnic między ochroną prawnoautorską i ochroną przedmiotów własności przemysłowej, wie jakie są korzyści wynikające z prawnej ochrony przedmiotów włsaności intelektualnej, jakie należy spełnić wymagania by uzyskać prawa ochronne oraz jakie są zalety i wady poszczególnych sposobów ochrony dorobku intelektualnego, orientuje się w procedurach ubiegania się o prawa ochronne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A01_U01potrafi zastosować osiągnięcia inwentyki w zakresie kreowania innowacyjnych rozwiązań zadań problemowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł (zasoby medialne, Internet). Tworzenie informacji, krytyczne selekcjonowanie danych, gromadzenie, przechowywanie, twórcze przetwarzanie, z zachowaniem praw własności, intelektualnej, służące do opisu zjawisk przyrodniczych
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.
Treści programoweT-W-3Analiza strategii ochrony własności intelektualnej w kontekście zalet i wad: ochrona prawnoautorska, ochrona własności przemysłowej, know-how.
T-W-2Omówienie aktualnie obowiązujących przepisów i postulowanych zmian w zakresie ochrony własności intelektualnej (w szczególności implementacje prawa autorskiego do eksploatacji utworów w obszarze Internetu).
T-W-4Kapitał intelektualny jako narzędzie rozwoju i budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza wybranych zagadnień z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta.
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie zagadnień z zakresu użytku prywantego i publicznego regulowanych rezimem prawa autorskiego oraz przedstawienie źródeł informacji niezbędnych do wykonania opracowania na zaliczenie przedmiotu.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej na wybrany temat (prezentacja, sprawozdanie).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przygotować autorskiego opracowania na wybrany przez siebie temat, w oparciu o treści zastosowane w ramach prawa cytatu.
3,0Student potrafi wykonać syntetyczne opracowanie wybranego tematu z poszanowaniem prawa autorskiego, korzystając z prawa cytatu.
3,5Studen przygotował pracę zaliczeniową z poszanowaniem dorobku intelektualnego innych twórców, z wykorzystaniem treści dostępnych na wybranej przez siebie licencji, której znajomością się legitymuje.
4,0Studen przygotował pracę zaliczeniową z poszanowaniem dorobku intelektualnego innych twórców, z wykorzystaniem treści dostępnych na różnych licencjach.
4,5Studen przygotował pracę zaliczeniową z poszanowaniem dorobku intelektualnego innych twórców, z wykorzystaniem treści dostępnych na różnych licencjach, co do których wykazał się ich dobrą znajomością.
5,0Studen przygotował pracę zaliczeniową na podstawie treści z różnych źródeł informacji i różnie licencjonowanych. Potrafii zinterpretować w jakim zakresie może wykorzystać wykonane przez siebie opracowanie, ze wskazaniem na komercyjny i niekomercyjny jego użytek.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A01_K01Student ma świadomość potrzeby ochrony dorobku intelektualnego twórców oraz ochrony dóbr niematerialnych przedsiębiorców.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.
C-2Przygotowanie do świadomego i zgodnego z przepisami prawa korzystania z dóbr niematerialnych stanowiących przejaw działalności twórczej.
Treści programoweT-W-3Analiza strategii ochrony własności intelektualnej w kontekście zalet i wad: ochrona prawnoautorska, ochrona własności przemysłowej, know-how.
T-W-2Omówienie aktualnie obowiązujących przepisów i postulowanych zmian w zakresie ochrony własności intelektualnej (w szczególności implementacje prawa autorskiego do eksploatacji utworów w obszarze Internetu).
T-W-4Kapitał intelektualny jako narzędzie rozwoju i budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza wybranych zagadnień z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta.
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie zagadnień z zakresu użytku prywantego i publicznego regulowanych rezimem prawa autorskiego oraz przedstawienie źródeł informacji niezbędnych do wykonania opracowania na zaliczenie przedmiotu.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna.
M-2Pogadanka.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej na wybrany temat (prezentacja, sprawozdanie).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dostrzega zasadności ochrony dorobku intelektualnego.
3,0Student dostrzega zasadności ochrony dorobku intelektualnego chronionego prawem autorskim i na zasadach praw wyłącznych.
3,5Student ma świadmomość możliwości zgodnego z obowiązującym prawem wykorzystania dorobku intelektualnego różnych twórców.
4,0Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych.
4,5Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych, dostrzega możliwości zgodnej z przepisami prawa ekploatacji utworów i przedmiotów praw wyłącznych.
5,0Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych, dostrzega możliwości zgodnej z przepisami prawa ekploatacji utworów i przedmiotów praw wyłącznych, ma doświadczenia własne w zakresie korzystania z monopolu autorskiego (np. publikacje) oraz monopolu z praw do przedmiotów własności przemysłowej.