Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Kierowanie przedsiębiorstwem i marketing w agrobiznesie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kierowanie przedsiębiorstwem i marketing w agrobiznesie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Lewicki <Wojciech.Lewicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zbigniew Mazur <Zbigniew.Mazur@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii i organizacji produkcji.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu systemu planowania w przedsiębiorstwach rolniczych.
C-3Zapoznanie studentów z podstawami rachunku ekonomicznego, pomiaru efektów produkcyjnych i ekonomicznych.
C-4Przekazanie wiedzy z zakresu marketingu produktów rolniczych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Potencjalne warunki gospodarowania (powierzchnia ogólna gospodarstwa, ocena jakości ziemi, waloryzacja rolniczej i przestrzeni produkcyjnej.2
T-A-2Wykorzystanie podstawowych czynników produkcji z punktu widzenia celów działalności gospodarczej. Konkurencja. Strategie cenowe na rynku produktów rolniczych.3
T-A-3Ocena działalności gospodarczej. Określenie kierunku produkcji i stopnia specjalizacji.2
T-A-4Działania marketingowe w agrobiznesie.3
T-A-5Sporządzanie planów krótko i długookresowych.2
T-A-6Rejestracja działalności gospodarczej. Pisanie biznesplanu.3
15
wykłady
T-W-1Ekonomiczne i przyrodnicze środowisko gospodarstwa rolniczego, związki przedsiębiorstwa rolniczego z otoczeniem. Charakterystyka czynników produkcji w rolnictwie.3
T-W-2Rynek. Uwarunkowania rynkowe. Formy społeczno-organizacyjne i prawno-organizacyjne przedsiębiorstw rolniczych i ich ewolucja.3
T-W-3Kategorie produkcji i kosztów oraz wyniki gospodarcze. Rachunek wyników.3
T-W-4Zasady i metody analizy gospodarstw rolniczych. Analiza produkcji roślinnej. Kalkulacje w rolnictwie.2
T-W-5Uproszczenie i koncentracja produkcji, specjalizacja gospodarstw. Promocja produktów rolnych.2
T-W-6Ryzyko i niepewność w rolnictwie. Planowanie w przedsiębiorstwach rolniczych.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie się do zajęć8
A-A-3Czytanie zalecanej literatury5
A-A-4Zaliczenie pisemne2
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zajęć8
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu5
A-W-4Zaliczenie pisemne2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1ćwiczenia audytoryjne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wypowiedź ustna –aktywność na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: test kontrolny / kolokwium
S-3Ocena formująca: Prezentacja/referowanie
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C05_W01
posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
ROL_2A_W05C-1T-W-1, T-W-2M-2, M-3, M-1, M-4, M-5S-4
ROL_2A_C05_W02
wykazuje znajomość tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
ROL_2A_W05C-2T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-2, M-3, M-1, M-4, M-5S-1, S-4
ROL_2A_C05_W03
zna zasady stosowania elementów rachunku ekonomicznego
ROL_2A_W05C-3T-W-3M-2, M-3, M-1, M-4, M-5S-1, S-4
ROL_2A_C05_W04
zna podstawy mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
ROL_2A_W05C-4T-W-2, T-A-3, T-A-4M-2, M-3, M-1, M-4, M-5S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C05_U01
posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
ROL_2A_U05C-1, C-2T-A-2, T-A-3M-2, M-3, M-1, M-4, M-5S-1, S-3
ROL_2A_C05_U02
posiada umiejętność oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
ROL_2A_U05C-1, C-2T-A-1, T-A-2M-2, M-3, M-4S-3
ROL_2A_C05_U03
potrafi zrozumieć aktualne uwarunkowania rynkowe na rynku produktów rolniczych
ROL_2A_U05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-6M-3, M-4S-1, S-3
ROL_2A_C05_U04
Potrafi dobierać formę prawną działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
ROL_2A_U05C-1, C-4T-A-6M-3, M-1S-4
ROL_2A_C05_U05
potrafi interpretować rachunek wyników i bilans przedsiębiorstwa
ROL_2A_U05C-3T-W-3, T-A-4M-3, M-1S-4
ROL_2A_C05_U06
potrafi planować produkcję krótko i długoterminową
ROL_2A_U05C-2T-W-6, T-A-5M-3, M-1S-3, S-4
ROL_2A_C05_U07
potrafi sporządzać biznesplan
ROL_2A_U05C-2T-A-6M-3S-3, S-4
ROL_2A_C05_U08
Potrafi podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyka
ROL_2A_U05C-1, C-4T-W-6M-3, M-1, M-4S-1, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C05_K01
Jest świadomy współczesnych uwarunkowań konkurencyjnych na rynku
ROL_2A_K05C-1, C-4T-W-2, T-W-6, T-A-1, T-A-3M-3, M-1S-1, S-3
ROL_2A_C05_K02
Jest otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
ROL_2A_K06C-1T-W-2, T-W-6, T-A-4M-3, M-1S-1
ROL_2A_C05_K03
Jest kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
ROL_2A_K07C-3, C-4T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-A-3M-3, M-1, M-5S-1, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C05_W01
posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
2,0nie posiada wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
3,0posiada dostateczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
3,5posiadadośc dobrą wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
4,0posiada dobrą wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
4,5posiada zdecydowanie dobrą wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
5,0posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
ROL_2A_C05_W02
wykazuje znajomość tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
2,0nie wykazuje znajomości tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
3,0wykazuje dostateczną znajomość tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
3,5wykazuje dość dobrą znajomość tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
4,0wykazuje dobrą znajomość tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
4,5wykazuje zdecydowanie dobrą znajomość tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
5,0wykazuje bardzo dobrą znajomość tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
ROL_2A_C05_W03
zna zasady stosowania elementów rachunku ekonomicznego
2,0nie zna zasad stosowania elementów rachunku ekonomicznego
3,0dostatecznie zna zasady stosowania elementów rachunku ekonomicznego
3,5dość dobrze zna zasady stosowania elementów rachunku ekonomicznego
4,0dobrze zna zasady stosowania elementów rachunku ekonomicznego
4,5zdecydowanie dobrze zna zasady stosowania elementów rachunku ekonomicznego
5,0bardzo dobrze zna zasady stosowania elementów rachunku ekonomicznego
ROL_2A_C05_W04
zna podstawy mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
2,0nie zna podstaw mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
3,0dostatecznie zna podstawy mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
3,5dość dobrze zna podstawy mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
4,0dobrze zna podstawy mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
4,5zdecydowanie dobrze zna podstawy mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
5,0bardzo dobrze zna podstawy mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C05_U01
posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
2,0nie posiada umiejętności wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
3,0posiada dostateczną umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
3,5posiada dość dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
4,0posiada dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
4,5posiada zdecydowanie dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
5,0posiada bardzo dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
ROL_2A_C05_U02
posiada umiejętność oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
2,0nie posiada umiejętności oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
3,0posiada dostateczną umiejętność oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
3,5posiada dość dobrą umiejętność oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
4,0posiada dobrą umiejętność oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
4,5posiada zdecydowanie dobrą umiejętność oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
5,0posiada bardzo dobrą umiejętność oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
ROL_2A_C05_U03
potrafi zrozumieć aktualne uwarunkowania rynkowe na rynku produktów rolniczych
2,0nie potrafi zrozumieć aktualnych uwarunkowań rynkowych na rynku produktów rolniczych
3,0dostatecznie potrafi zrozumieć aktualne uwarunkowania rynkowe na rynku produktów rolniczych
3,5dość dobrze potrafi zrozumieć aktualne uwarunkowania rynkowe na rynku produktów rolniczych
4,0dobrze potrafi zrozumieć aktualne uwarunkowania rynkowe na rynku produktów rolniczych
4,5zdecydowanie dobrze potrafi zrozumieć aktualne uwarunkowania rynkowe na rynku produktów rolniczych
5,0bardzo dobrze potrafi zrozumieć aktualne uwarunkowania rynkowe na rynku produktów rolniczych
ROL_2A_C05_U04
Potrafi dobierać formę prawną działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
2,0nie potrafi dobierać formy prawnej działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
3,0dostatecznie potrafi dobierać formę prawną działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
3,5dość dobrze potrafi dobierać formę prawną działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
4,0dobrze potrafi dobierać formę prawną działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
4,5zdecydowanie dobrze potrafi dobierać formę prawną działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
5,0bardzo dobrze potrafi dobierać formę prawną działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
ROL_2A_C05_U05
potrafi interpretować rachunek wyników i bilans przedsiębiorstwa
2,0nie potrafi interpretować rachunku wyników i bilansu przedsiębiorstwa
3,0dostatecznie potrafi interpretować rachunek wyników i bilans przedsiębiorstwa
3,5dośc dobrze potrafi interpretować rachunek wyników i bilans przedsiębiorstwa
4,0dobrze potrafi interpretować rachunek wyników i bilans przedsiębiorstwa
4,5zdecydowanie dobrze potrafi interpretować rachunek wyników i bilans przedsiębiorstwa
5,0bardzo dobrze potrafi interpretować rachunek wyników i bilans przedsiębiorstwa
ROL_2A_C05_U06
potrafi planować produkcję krótko i długoterminową
2,0nie potrafi planować produkcji krótko i długoterminowej
3,0dostatecznie potrafi planować produkcję krótko i długoterminową
3,5dość dobrze potrafi planować produkcję krótko i długoterminową
4,0dobrze potrafi planować produkcję krótko i długoterminową
4,5zdecydowanie dobrze potrafi planować produkcję krótko i długoterminową
5,0bardzo dobrze potrafi planować produkcję krótko i długoterminową
ROL_2A_C05_U07
potrafi sporządzać biznesplan
2,0nie potrafi sporządzać biznesplanu
3,0dostatecznie potrafi sporządzać biznesplan
3,5dość dobrze potrafi sporządzać biznesplan
4,0dobrze potrafi sporządzać biznesplan
4,5zdecydowanie dobrze potrafi sporządzać biznesplan
5,0bardzo dobrze potrafi sporządzać biznesplan
ROL_2A_C05_U08
Potrafi podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyka
2,0nie potrafi podejmować decyzji z uwzględnieniem ryzyka
3,0dostatecznie potrafi podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyka
3,5dośc dobrze potrafi podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyka
4,0dobrze potrafi podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyka
4,5zdecydowanie dobrze potrafi podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyka
5,0bardzo dobrze potrafi podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyka

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C05_K01
Jest świadomy współczesnych uwarunkowań konkurencyjnych na rynku
2,0nie jest świadomy co do współczesnych uwarunkowań konkurencyjnych na rynku
3,0Jest dostatecznie zorientowany we współczesnych uwarunkowaniach konkurencyjnych na rynku
3,5Jest dość dobrze zorientowany we współczesnych uwarunkowaniach konkurencyjnych na rynku
4,0Jest dobrze zorientowany we współczesnych uwarunkowaniach konkurencyjnych na rynku
4,5Jest zdecydowanie świadomy co do współczesnych uwarunkowań konkurencyjnych na rynku
5,0Jest bardzo dobrze świadomy co do współczesnych uwarunkowań konkurencyjnych na rynku
ROL_2A_C05_K02
Jest otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
2,0nie jest otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
3,0Jest dostatecznie otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
3,5Jest zdecydowanie otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
4,0Jest otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
4,5Jest bardzo otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
5,0Jest wybitnie otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
ROL_2A_C05_K03
Jest kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
2,0nie jest kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
3,0Jest dostatecznie kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
3,5Jest dość dobrze kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
4,0Jest zdecydowanie kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
4,5Jest bardzo kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
5,0Jest wyjątkowo kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa

Literatura podstawowa

  1. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2004
  2. Gębska M., Filipiak T., Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych., Wyd. SGGW, Warszawa, 2006
  3. Reisch E., Zeddies J., Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych., Wyd. AR w Poznaniu, Poznań, 1995

Literatura dodatkowa

  1. Klepacki B., Ekonomika i organizacja rolnictwa., WSiP, Warszawa, 1999
  2. Runowski H., Finanse gospodarstwa rolnego., Wyd. Agroexpert, Warszawa, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Potencjalne warunki gospodarowania (powierzchnia ogólna gospodarstwa, ocena jakości ziemi, waloryzacja rolniczej i przestrzeni produkcyjnej.2
T-A-2Wykorzystanie podstawowych czynników produkcji z punktu widzenia celów działalności gospodarczej. Konkurencja. Strategie cenowe na rynku produktów rolniczych.3
T-A-3Ocena działalności gospodarczej. Określenie kierunku produkcji i stopnia specjalizacji.2
T-A-4Działania marketingowe w agrobiznesie.3
T-A-5Sporządzanie planów krótko i długookresowych.2
T-A-6Rejestracja działalności gospodarczej. Pisanie biznesplanu.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ekonomiczne i przyrodnicze środowisko gospodarstwa rolniczego, związki przedsiębiorstwa rolniczego z otoczeniem. Charakterystyka czynników produkcji w rolnictwie.3
T-W-2Rynek. Uwarunkowania rynkowe. Formy społeczno-organizacyjne i prawno-organizacyjne przedsiębiorstw rolniczych i ich ewolucja.3
T-W-3Kategorie produkcji i kosztów oraz wyniki gospodarcze. Rachunek wyników.3
T-W-4Zasady i metody analizy gospodarstw rolniczych. Analiza produkcji roślinnej. Kalkulacje w rolnictwie.2
T-W-5Uproszczenie i koncentracja produkcji, specjalizacja gospodarstw. Promocja produktów rolnych.2
T-W-6Ryzyko i niepewność w rolnictwie. Planowanie w przedsiębiorstwach rolniczych.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie się do zajęć8
A-A-3Czytanie zalecanej literatury5
A-A-4Zaliczenie pisemne2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zajęć8
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu5
A-W-4Zaliczenie pisemne2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_W01posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W05ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do organizacji i kierowania przedsiębiorstwem rolniczym oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji rolniczej oraz organizacji gospodarstw agroturystycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.
Treści programoweT-W-1Ekonomiczne i przyrodnicze środowisko gospodarstwa rolniczego, związki przedsiębiorstwa rolniczego z otoczeniem. Charakterystyka czynników produkcji w rolnictwie.
T-W-2Rynek. Uwarunkowania rynkowe. Formy społeczno-organizacyjne i prawno-organizacyjne przedsiębiorstw rolniczych i ich ewolucja.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-1ćwiczenia audytoryjne
M-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie posiada wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
3,0posiada dostateczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
3,5posiadadośc dobrą wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
4,0posiada dobrą wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
4,5posiada zdecydowanie dobrą wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
5,0posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na rynku
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_W02wykazuje znajomość tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W05ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do organizacji i kierowania przedsiębiorstwem rolniczym oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji rolniczej oraz organizacji gospodarstw agroturystycznych
Cel przedmiotuC-2Przekazanie wiedzy z zakresu systemu planowania w przedsiębiorstwach rolniczych.
Treści programoweT-W-4Zasady i metody analizy gospodarstw rolniczych. Analiza produkcji roślinnej. Kalkulacje w rolnictwie.
T-W-5Uproszczenie i koncentracja produkcji, specjalizacja gospodarstw. Promocja produktów rolnych.
T-W-6Ryzyko i niepewność w rolnictwie. Planowanie w przedsiębiorstwach rolniczych.
T-A-1Potencjalne warunki gospodarowania (powierzchnia ogólna gospodarstwa, ocena jakości ziemi, waloryzacja rolniczej i przestrzeni produkcyjnej.
T-A-2Wykorzystanie podstawowych czynników produkcji z punktu widzenia celów działalności gospodarczej. Konkurencja. Strategie cenowe na rynku produktów rolniczych.
T-A-3Ocena działalności gospodarczej. Określenie kierunku produkcji i stopnia specjalizacji.
T-A-4Działania marketingowe w agrobiznesie.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-1ćwiczenia audytoryjne
M-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wypowiedź ustna –aktywność na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie wykazuje znajomości tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
3,0wykazuje dostateczną znajomość tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
3,5wykazuje dość dobrą znajomość tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
4,0wykazuje dobrą znajomość tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
4,5wykazuje zdecydowanie dobrą znajomość tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
5,0wykazuje bardzo dobrą znajomość tematyki związanej z planowaniem działalności rolniczej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_W03zna zasady stosowania elementów rachunku ekonomicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W05ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do organizacji i kierowania przedsiębiorstwem rolniczym oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji rolniczej oraz organizacji gospodarstw agroturystycznych
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z podstawami rachunku ekonomicznego, pomiaru efektów produkcyjnych i ekonomicznych.
Treści programoweT-W-3Kategorie produkcji i kosztów oraz wyniki gospodarcze. Rachunek wyników.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-1ćwiczenia audytoryjne
M-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wypowiedź ustna –aktywność na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna zasad stosowania elementów rachunku ekonomicznego
3,0dostatecznie zna zasady stosowania elementów rachunku ekonomicznego
3,5dość dobrze zna zasady stosowania elementów rachunku ekonomicznego
4,0dobrze zna zasady stosowania elementów rachunku ekonomicznego
4,5zdecydowanie dobrze zna zasady stosowania elementów rachunku ekonomicznego
5,0bardzo dobrze zna zasady stosowania elementów rachunku ekonomicznego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_W04zna podstawy mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W05ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do organizacji i kierowania przedsiębiorstwem rolniczym oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji rolniczej oraz organizacji gospodarstw agroturystycznych
Cel przedmiotuC-4Przekazanie wiedzy z zakresu marketingu produktów rolniczych.
Treści programoweT-W-2Rynek. Uwarunkowania rynkowe. Formy społeczno-organizacyjne i prawno-organizacyjne przedsiębiorstw rolniczych i ich ewolucja.
T-A-3Ocena działalności gospodarczej. Określenie kierunku produkcji i stopnia specjalizacji.
T-A-4Działania marketingowe w agrobiznesie.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-1ćwiczenia audytoryjne
M-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wypowiedź ustna –aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna podstaw mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
3,0dostatecznie zna podstawy mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
3,5dość dobrze zna podstawy mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
4,0dobrze zna podstawy mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
4,5zdecydowanie dobrze zna podstawy mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
5,0bardzo dobrze zna podstawy mechanizmów rządzących rynkiem konkurencyjnym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu systemu planowania w przedsiębiorstwach rolniczych.
Treści programoweT-A-2Wykorzystanie podstawowych czynników produkcji z punktu widzenia celów działalności gospodarczej. Konkurencja. Strategie cenowe na rynku produktów rolniczych.
T-A-3Ocena działalności gospodarczej. Określenie kierunku produkcji i stopnia specjalizacji.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-1ćwiczenia audytoryjne
M-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wypowiedź ustna –aktywność na zajęciach
S-3Ocena formująca: Prezentacja/referowanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie posiada umiejętności wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
3,0posiada dostateczną umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
3,5posiada dość dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
4,0posiada dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
4,5posiada zdecydowanie dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
5,0posiada bardzo dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_U02posiada umiejętność oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu systemu planowania w przedsiębiorstwach rolniczych.
Treści programoweT-A-1Potencjalne warunki gospodarowania (powierzchnia ogólna gospodarstwa, ocena jakości ziemi, waloryzacja rolniczej i przestrzeni produkcyjnej.
T-A-2Wykorzystanie podstawowych czynników produkcji z punktu widzenia celów działalności gospodarczej. Konkurencja. Strategie cenowe na rynku produktów rolniczych.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Prezentacja/referowanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie posiada umiejętności oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
3,0posiada dostateczną umiejętność oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
3,5posiada dość dobrą umiejętność oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
4,0posiada dobrą umiejętność oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
4,5posiada zdecydowanie dobrą umiejętność oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
5,0posiada bardzo dobrą umiejętność oceny jakości ziemi, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_U03potrafi zrozumieć aktualne uwarunkowania rynkowe na rynku produktów rolniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.
Treści programoweT-W-1Ekonomiczne i przyrodnicze środowisko gospodarstwa rolniczego, związki przedsiębiorstwa rolniczego z otoczeniem. Charakterystyka czynników produkcji w rolnictwie.
T-W-2Rynek. Uwarunkowania rynkowe. Formy społeczno-organizacyjne i prawno-organizacyjne przedsiębiorstw rolniczych i ich ewolucja.
T-W-6Ryzyko i niepewność w rolnictwie. Planowanie w przedsiębiorstwach rolniczych.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-4dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wypowiedź ustna –aktywność na zajęciach
S-3Ocena formująca: Prezentacja/referowanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi zrozumieć aktualnych uwarunkowań rynkowych na rynku produktów rolniczych
3,0dostatecznie potrafi zrozumieć aktualne uwarunkowania rynkowe na rynku produktów rolniczych
3,5dość dobrze potrafi zrozumieć aktualne uwarunkowania rynkowe na rynku produktów rolniczych
4,0dobrze potrafi zrozumieć aktualne uwarunkowania rynkowe na rynku produktów rolniczych
4,5zdecydowanie dobrze potrafi zrozumieć aktualne uwarunkowania rynkowe na rynku produktów rolniczych
5,0bardzo dobrze potrafi zrozumieć aktualne uwarunkowania rynkowe na rynku produktów rolniczych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_U04Potrafi dobierać formę prawną działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.
C-4Przekazanie wiedzy z zakresu marketingu produktów rolniczych.
Treści programoweT-A-6Rejestracja działalności gospodarczej. Pisanie biznesplanu.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi dobierać formy prawnej działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
3,0dostatecznie potrafi dobierać formę prawną działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
3,5dość dobrze potrafi dobierać formę prawną działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
4,0dobrze potrafi dobierać formę prawną działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
4,5zdecydowanie dobrze potrafi dobierać formę prawną działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
5,0bardzo dobrze potrafi dobierać formę prawną działalności do jej rozmiarów i charakteru gospodarczego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_U05potrafi interpretować rachunek wyników i bilans przedsiębiorstwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z podstawami rachunku ekonomicznego, pomiaru efektów produkcyjnych i ekonomicznych.
Treści programoweT-W-3Kategorie produkcji i kosztów oraz wyniki gospodarcze. Rachunek wyników.
T-A-4Działania marketingowe w agrobiznesie.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi interpretować rachunku wyników i bilansu przedsiębiorstwa
3,0dostatecznie potrafi interpretować rachunek wyników i bilans przedsiębiorstwa
3,5dośc dobrze potrafi interpretować rachunek wyników i bilans przedsiębiorstwa
4,0dobrze potrafi interpretować rachunek wyników i bilans przedsiębiorstwa
4,5zdecydowanie dobrze potrafi interpretować rachunek wyników i bilans przedsiębiorstwa
5,0bardzo dobrze potrafi interpretować rachunek wyników i bilans przedsiębiorstwa
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_U06potrafi planować produkcję krótko i długoterminową
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-2Przekazanie wiedzy z zakresu systemu planowania w przedsiębiorstwach rolniczych.
Treści programoweT-W-6Ryzyko i niepewność w rolnictwie. Planowanie w przedsiębiorstwach rolniczych.
T-A-5Sporządzanie planów krótko i długookresowych.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Prezentacja/referowanie
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi planować produkcji krótko i długoterminowej
3,0dostatecznie potrafi planować produkcję krótko i długoterminową
3,5dość dobrze potrafi planować produkcję krótko i długoterminową
4,0dobrze potrafi planować produkcję krótko i długoterminową
4,5zdecydowanie dobrze potrafi planować produkcję krótko i długoterminową
5,0bardzo dobrze potrafi planować produkcję krótko i długoterminową
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_U07potrafi sporządzać biznesplan
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-2Przekazanie wiedzy z zakresu systemu planowania w przedsiębiorstwach rolniczych.
Treści programoweT-A-6Rejestracja działalności gospodarczej. Pisanie biznesplanu.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Prezentacja/referowanie
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi sporządzać biznesplanu
3,0dostatecznie potrafi sporządzać biznesplan
3,5dość dobrze potrafi sporządzać biznesplan
4,0dobrze potrafi sporządzać biznesplan
4,5zdecydowanie dobrze potrafi sporządzać biznesplan
5,0bardzo dobrze potrafi sporządzać biznesplan
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_U08Potrafi podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.
C-4Przekazanie wiedzy z zakresu marketingu produktów rolniczych.
Treści programoweT-W-6Ryzyko i niepewność w rolnictwie. Planowanie w przedsiębiorstwach rolniczych.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1ćwiczenia audytoryjne
M-4dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wypowiedź ustna –aktywność na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi podejmować decyzji z uwzględnieniem ryzyka
3,0dostatecznie potrafi podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyka
3,5dośc dobrze potrafi podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyka
4,0dobrze potrafi podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyka
4,5zdecydowanie dobrze potrafi podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyka
5,0bardzo dobrze potrafi podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyka
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_K01Jest świadomy współczesnych uwarunkowań konkurencyjnych na rynku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K05Potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.
C-4Przekazanie wiedzy z zakresu marketingu produktów rolniczych.
Treści programoweT-W-2Rynek. Uwarunkowania rynkowe. Formy społeczno-organizacyjne i prawno-organizacyjne przedsiębiorstw rolniczych i ich ewolucja.
T-W-6Ryzyko i niepewność w rolnictwie. Planowanie w przedsiębiorstwach rolniczych.
T-A-1Potencjalne warunki gospodarowania (powierzchnia ogólna gospodarstwa, ocena jakości ziemi, waloryzacja rolniczej i przestrzeni produkcyjnej.
T-A-3Ocena działalności gospodarczej. Określenie kierunku produkcji i stopnia specjalizacji.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wypowiedź ustna –aktywność na zajęciach
S-3Ocena formująca: Prezentacja/referowanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie jest świadomy co do współczesnych uwarunkowań konkurencyjnych na rynku
3,0Jest dostatecznie zorientowany we współczesnych uwarunkowaniach konkurencyjnych na rynku
3,5Jest dość dobrze zorientowany we współczesnych uwarunkowaniach konkurencyjnych na rynku
4,0Jest dobrze zorientowany we współczesnych uwarunkowaniach konkurencyjnych na rynku
4,5Jest zdecydowanie świadomy co do współczesnych uwarunkowań konkurencyjnych na rynku
5,0Jest bardzo dobrze świadomy co do współczesnych uwarunkowań konkurencyjnych na rynku
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_K02Jest otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K06Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z doradztwem produkcji rolniczej i agroturystyce
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.
Treści programoweT-W-2Rynek. Uwarunkowania rynkowe. Formy społeczno-organizacyjne i prawno-organizacyjne przedsiębiorstw rolniczych i ich ewolucja.
T-W-6Ryzyko i niepewność w rolnictwie. Planowanie w przedsiębiorstwach rolniczych.
T-A-4Działania marketingowe w agrobiznesie.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wypowiedź ustna –aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie jest otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
3,0Jest dostatecznie otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
3,5Jest zdecydowanie otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
4,0Jest otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
4,5Jest bardzo otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
5,0Jest wybitnie otwarty na nowe strategie zdobywania rynku
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C05_K03Jest kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie realizacji zadań związanych z produkcją rolniczą i organizacją agroturystyki
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z podstawami rachunku ekonomicznego, pomiaru efektów produkcyjnych i ekonomicznych.
C-4Przekazanie wiedzy z zakresu marketingu produktów rolniczych.
Treści programoweT-W-3Kategorie produkcji i kosztów oraz wyniki gospodarcze. Rachunek wyników.
T-W-4Zasady i metody analizy gospodarstw rolniczych. Analiza produkcji roślinnej. Kalkulacje w rolnictwie.
T-W-6Ryzyko i niepewność w rolnictwie. Planowanie w przedsiębiorstwach rolniczych.
T-A-3Ocena działalności gospodarczej. Określenie kierunku produkcji i stopnia specjalizacji.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1ćwiczenia audytoryjne
M-5rozwiązywanie problemów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wypowiedź ustna –aktywność na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie jest kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
3,0Jest dostatecznie kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
3,5Jest dość dobrze kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
4,0Jest zdecydowanie kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
4,5Jest bardzo kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
5,0Jest wyjątkowo kompetentny w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa