Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Język niemiecki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język niemiecki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Maziarz <Anna.Maziarz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Maziarz <Anna.Maziarz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK2 30 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Środowisko (Umwelt) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)2
T-LK-2Uprawa i nawożenie gleby (Bodenbearbeitung) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)5
T-LK-3Uprawy (Von der Aussaat bis zur Ernte) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)6
T-LK-4Chów zwierząt (Tierhaltung) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)5
T-LK-5Nasiennictwo (Samen und Keimung)5
T-LK-6Melioracje (Melioration) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)4
T-LK-7Ekologia (Ökologische Landwirtschaft) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne.30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.45
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A03-N_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
C-1T-LK-3, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-4, T-LK-7M-1, M-5, M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A03-N_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
ROL_2A_U08C-1T-LK-3, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-4, T-LK-7M-1, M-3, M-6, M-4, M-2S-1, S-2
ROL_2A_A03-N_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
ROL_2A_U01, ROL_2A_U08C-2T-LK-3, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-4, T-LK-7M-1, M-5S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A03-N_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
ROL_2A_K01C-2T-LK-3, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-4, T-LK-7M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A03-N_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A03-N_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_2A_A03-N_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A03-N_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. D.Levy-Hillerich, Kommunikation in der Landwirtschaft, Cornelsen Verlag, Berlin, 2005
  2. Zettl, J. Janssen, H. Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft, Hueber, Ismanning, 1999
  3. Harry Garms, Lebendige Welt, Biologie, Georg Westermann Verlag, 1974

Literatura dodatkowa

  1. czasopisma niemieckojęzyczne FOCUS, Forum Deutschland
  2. www.wikipedia.de

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Środowisko (Umwelt) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)2
T-LK-2Uprawa i nawożenie gleby (Bodenbearbeitung) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)5
T-LK-3Uprawy (Von der Aussaat bis zur Ernte) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)6
T-LK-4Chów zwierząt (Tierhaltung) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)5
T-LK-5Nasiennictwo (Samen und Keimung)5
T-LK-6Melioracje (Melioration) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)4
T-LK-7Ekologia (Ökologische Landwirtschaft) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)3
30

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne.30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.45
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A03-N_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-3Uprawy (Von der Aussaat bis zur Ernte) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)
T-LK-5Nasiennictwo (Samen und Keimung)
T-LK-6Melioracje (Melioration) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-1Środowisko (Umwelt) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-2Uprawa i nawożenie gleby (Bodenbearbeitung) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-4Chów zwierząt (Tierhaltung) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-7Ekologia (Ökologische Landwirtschaft) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-5praca z tekstem
M-3prezentacja
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A03-N_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U08Zna język na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-3Uprawy (Von der Aussaat bis zur Ernte) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)
T-LK-5Nasiennictwo (Samen und Keimung)
T-LK-6Melioracje (Melioration) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-1Środowisko (Umwelt) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-2Uprawa i nawożenie gleby (Bodenbearbeitung) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-4Chów zwierząt (Tierhaltung) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-7Ekologia (Ökologische Landwirtschaft) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
M-6słuchanie ze zrozumieniem
M-4dyskusja
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A03-N_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł (zasoby medialne, Internet). Tworzenie informacji, krytyczne selekcjonowanie danych, gromadzenie, przechowywanie, twórcze przetwarzanie, z zachowaniem praw własności, intelektualnej, służące do opisu zjawisk przyrodniczych
ROL_2A_U08Zna język na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-3Uprawy (Von der Aussaat bis zur Ernte) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)
T-LK-5Nasiennictwo (Samen und Keimung)
T-LK-6Melioracje (Melioration) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-1Środowisko (Umwelt) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-2Uprawa i nawożenie gleby (Bodenbearbeitung) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-4Chów zwierząt (Tierhaltung) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-7Ekologia (Ökologische Landwirtschaft) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A03-N_K01ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-3Uprawy (Von der Aussaat bis zur Ernte) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)
T-LK-5Nasiennictwo (Samen und Keimung)
T-LK-6Melioracje (Melioration) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-1Środowisko (Umwelt) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-2Uprawa i nawożenie gleby (Bodenbearbeitung) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-4Chów zwierząt (Tierhaltung) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-7Ekologia (Ökologische Landwirtschaft) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0