Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Agrofizyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Agrofizyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Romualda Bejger <Romualda.Bejger@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Romualda Bejger <Romualda.Bejger@zut.edu.pl>, Renata Matuszak-Slamani <Renata.Matuszak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 20 1,50,70zaliczenie
laboratoriaL2 15 0,50,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu matematyki i fizyki na poziomie I stopnia studiów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zwięzłe przedstawienie najważniejszych pojęć, zasad, praw oraz teorii fizycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozumienia i interpretacji procesów występujących w przyrodzie.
C-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
C-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady bezpiecznej pracy w pracowni fizycznej, użytkowania analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych. Wprowadzenie do oceny niepewności wyników pomiarów. Formalne i merytoryczne wymogi dotyczące przygotowywania sprawozdań z ćwiczeń.2
T-L-2Badanie właściwości sprężystych materiału roślinnego2
T-L-3Pomiar wilgotności.2
T-L-4Wyznaczanie stężenia cukrów w roztworach.2
T-L-5Wyznaczanie aktywności radioizotopów próbek nawozów mineralnych2
T-L-6Wyznaczanie skuteczności świetlnej lamp do doświetlania roślin oraz pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych.4
T-L-7Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych1
15
wykłady
T-W-1Agrofizyka - przedmiot, zakres i obiekty badawcze2
T-W-2Relacja gleba-woda-roślina-atmosfera jako kontinuum2
T-W-3Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na wzrost, plonowanie i efektywność nawożenia roślin uprawnych2
T-W-4Właściwości fizyczne i technologiczne materiałów roślinnych2
T-W-5Wpływ fizycznych właściwości materiałów roślinnych na ograniczanie ich strat ilościowych i jakościowych2
T-W-6Właściwości mechaniczne ziarna zbóż2
T-W-7Znaczenie materii organicznej w glebie oraz działania agrotechniczne wspomagające jej utrzymanie2
T-W-8Zastosowanie metod luminescencyjnych w badaniach gleby i roślin4
T-W-9Zaliczenie wykładów2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
15
wykłady
A-W-1Uczestnictwo studenta w wykładach20
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów.3
A-W-3Samodzielne studiowanie oraz poszerzanie wiadomości dotyczących tematyki realizowanej na wykładach.13
A-W-4Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.10
46

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
S-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe z wykładów.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_B01_W01
Student definiuje podstawowe i pochodne wielkości fizyczne oraz ich jednostki miar według układu SI.
ROL_2A_W02C-2, C-1T-W-7, T-W-3, T-W-2, T-W-6, T-W-8, T-W-4, T-W-1, T-W-5M-1S-3
ROL_2A_B01_W02
Student opisuje i wyjaśnia fizyczną naturę zjawisk w oparciu o prawa fizyczne.
ROL_2A_W02C-2, C-3, C-1T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-8M-1S-3
ROL_2A_B01_W03
Student objaśnia zależność właściwości ciał i zjawisk w oparciu o poznane prawa fizyczne.
ROL_2A_W02C-2, C-3, C-1T-W-6, T-W-5, T-W-4, T-W-8, T-W-1, T-W-7, T-W-3, T-W-2M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_B01_U01
Student prawidłowo stosuje jednostki miar i wielkości fizyczne.
ROL_2A_U01C-3T-L-7, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-3, T-L-1M-2S-1, S-2, S-4
ROL_2A_B01_U02
Student posługuje się prawidłowo przyrządami pomiarowymi.
ROL_2A_U01C-3T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-4M-2S-2, S-1, S-4
ROL_2A_B01_U03
Student stosuje właściwe wzory i formuły prowadzące do otrzymania wyniku pomiaru pośredniego. Interpretuje uzyskane wyniki doświadczeń w oparciu o dane zaczerpnięte z wiarygodnego źródła.
ROL_2A_U01C-2, C-3T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-5M-2S-2, S-4, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_B01_K01
Student wykazuje umiejętność pracy w zespole realizującym wyznaczone zadanie.
ROL_2A_K01C-2, C-3T-L-2, T-L-3, T-L-6, T-L-5M-2S-2, S-4, S-1
ROL_2A_B01_K02
Student wykazuje dbałośc o udostępnione narządzia, urządzenia i aparaturę.
ROL_2A_K01C-3, C-2T-L-2, T-L-6, T-L-4, T-L-3, T-L-5M-2S-2, S-4, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_B01_W01
Student definiuje podstawowe i pochodne wielkości fizyczne oraz ich jednostki miar według układu SI.
2,0Student nie zna większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalającą znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą znajomość większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę i znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek z całego zakresu zrealizowanego materiału.
ROL_2A_B01_W02
Student opisuje i wyjaśnia fizyczną naturę zjawisk w oparciu o prawa fizyczne.
2,0Student nie wykazuje wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalające opanowanie wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą wiedzę z większości zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę z zakresu całego zrealizowanego materiału.
ROL_2A_B01_W03
Student objaśnia zależność właściwości ciał i zjawisk w oparciu o poznane prawa fizyczne.
2,0Student nie wykazuje wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalające opanowanie wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą wiedzę z większości zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę z zakresu całego zrealizowanego materiału.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_B01_U01
Student prawidłowo stosuje jednostki miar i wielkości fizyczne.
2,0Student nie zna większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalającą umiejętność zastosowania wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą umiejętność zastosowania większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą umiejętność zastosowania większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i umiejętność zastosowania wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę i umiejętność zastosowania wielkości fizycznych i ich jednostek z całego zakresu zrealizowanego materiału.
ROL_2A_B01_U02
Student posługuje się prawidłowo przyrządami pomiarowymi.
2,0Student nie potrafi wykonać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych oraz nie umie obsługiwać prostych przyrządów pomiarowych.
3,0Student przy pomocy nauczyciela obsługuje proste przyrządy pomiarowe i wykonuje pomiary podstawowych wielkości fizycznych.
3,5Student potrafi obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i samodzielnie wykonać pomiary podstawowych wielkości fizycznych. Potafi oszacować niepewności pomiaru użytych przyrzadów.
4,0Student obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje samodzielnie pomiary podstawowych wielkości fizycznych. Potafi wyznaczyć niepewności pomiaru użytych przyrzadów.
4,5Student samodzielnie obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje samodzielnie pomiary podstawowych wielkości fizycznych. Potafi dobrze wyznaczyć niepewności pomiaru użytych przyrzadów.
5,0Student obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje samodzielnie pomiary podstawowych wielkości fizycznych, a także proponować modyfikacje w układzie pomiarowym. Potafi bezbłędnie wyznaczyć niepewności pomiaru użytych przyrządów oraz ma świadomość innych niepewności.
ROL_2A_B01_U03
Student stosuje właściwe wzory i formuły prowadzące do otrzymania wyniku pomiaru pośredniego. Interpretuje uzyskane wyniki doświadczeń w oparciu o dane zaczerpnięte z wiarygodnego źródła.
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich pomiarów.
3,0Student prezentuje " suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy. Student potrafi, przy pomocy nauczyciela, opracować sprawozdanie.
3,5Student prezentuje wyniki, formułuje prawidłowe podstawowe wnioski. Student potrafi samodzielnie opracowac sprawozdanie.
4,0Student potrafi dobrze opracowac sprawozdanie, efektywnie prezentować, analizować osiągnięte wyniki. Potrafi przeprowdzić dyskusję osiągniętych wyników. Zna podstawy oceny niepewności pomiarów.
4,5Student potrafi bardzo dobrze opracowac sprawozdanie, efektywnie prezentować, analizować osiągnięte wyniki. Potafi oszacować niepewności pomiarów metodami statystycznymi.
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować i interpretować osiągnięte wyniki. Oszacować niepewności pomiarów różnymi metodami.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_B01_K01
Student wykazuje umiejętność pracy w zespole realizującym wyznaczone zadanie.
2,0Student nie potrafi pracować w zespole. Nie szanuje pracy własnej i innych. Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
3,0Student w stopniu dostatecznym wykazuje zanagażowanie w pracę zespołową. Zazwyczaj szanuje pracę własną i innych.
3,5Student potrafi pracować w zespole. Szanuje pracę własną i innych.
4,0Student chętnie pracuje w zespołe. Szanuje pracę własną i innych.
4,5Student wykazuje zangażowanie w pracę zespołową. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
5,0Student kieruje pracą zespołu, wykazuje kreatywność i zangażowanie. Szanuje pracę swoją i innych. Jest świadom odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
ROL_2A_B01_K02
Student wykazuje dbałośc o udostępnione narządzia, urządzenia i aparaturę.
2,0Student nie wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt. Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
3,0Student przeważnie wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt.
3,5Student wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt.
4,0Student wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt.
4,5Student wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, za pracę własną, poszanowanie pracy swojej i innych.
5,0Student wykazuje odpowiedzialność i dbałość za powierzany sprzęt.

Literatura podstawowa

  1. Jan Gliński, Józef Horabik, Jerzy Lipiec, Cezary Sławiński, AGROFIZYKA- procesy, właściwości, metody, 2014
  2. Przestalski S., Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki., Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2001
  3. Brzóstowicz A. i in., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki., Pod redakcją E. Skórskiej, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Hewitt P.G., Fizyka wokół nas, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003
  2. Bobrowski Cz., Fizyka – krótki kurs, WN-T, Warszawa, 1998, wyd. 6 (lub następne wydania - wznowienia)

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady bezpiecznej pracy w pracowni fizycznej, użytkowania analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych. Wprowadzenie do oceny niepewności wyników pomiarów. Formalne i merytoryczne wymogi dotyczące przygotowywania sprawozdań z ćwiczeń.2
T-L-2Badanie właściwości sprężystych materiału roślinnego2
T-L-3Pomiar wilgotności.2
T-L-4Wyznaczanie stężenia cukrów w roztworach.2
T-L-5Wyznaczanie aktywności radioizotopów próbek nawozów mineralnych2
T-L-6Wyznaczanie skuteczności świetlnej lamp do doświetlania roślin oraz pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych.4
T-L-7Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Agrofizyka - przedmiot, zakres i obiekty badawcze2
T-W-2Relacja gleba-woda-roślina-atmosfera jako kontinuum2
T-W-3Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na wzrost, plonowanie i efektywność nawożenia roślin uprawnych2
T-W-4Właściwości fizyczne i technologiczne materiałów roślinnych2
T-W-5Wpływ fizycznych właściwości materiałów roślinnych na ograniczanie ich strat ilościowych i jakościowych2
T-W-6Właściwości mechaniczne ziarna zbóż2
T-W-7Znaczenie materii organicznej w glebie oraz działania agrotechniczne wspomagające jej utrzymanie2
T-W-8Zastosowanie metod luminescencyjnych w badaniach gleby i roślin4
T-W-9Zaliczenie wykładów2
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo studenta w wykładach20
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów.3
A-W-3Samodzielne studiowanie oraz poszerzanie wiadomości dotyczących tematyki realizowanej na wykładach.13
A-W-4Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.10
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B01_W01Student definiuje podstawowe i pochodne wielkości fizyczne oraz ich jednostki miar według układu SI.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia procesów fizycznych zachodzących w glebie i roślinach oraz wiedzę z doświadczalnictwa, w tym stosowania metod statystycznych dostosowanych do specyfiki doświadczeń rolniczych
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
C-1Zwięzłe przedstawienie najważniejszych pojęć, zasad, praw oraz teorii fizycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozumienia i interpretacji procesów występujących w przyrodzie.
Treści programoweT-W-7Znaczenie materii organicznej w glebie oraz działania agrotechniczne wspomagające jej utrzymanie
T-W-3Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na wzrost, plonowanie i efektywność nawożenia roślin uprawnych
T-W-2Relacja gleba-woda-roślina-atmosfera jako kontinuum
T-W-6Właściwości mechaniczne ziarna zbóż
T-W-8Zastosowanie metod luminescencyjnych w badaniach gleby i roślin
T-W-4Właściwości fizyczne i technologiczne materiałów roślinnych
T-W-1Agrofizyka - przedmiot, zakres i obiekty badawcze
T-W-5Wpływ fizycznych właściwości materiałów roślinnych na ograniczanie ich strat ilościowych i jakościowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe z wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalającą znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą znajomość większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę i znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek z całego zakresu zrealizowanego materiału.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B01_W02Student opisuje i wyjaśnia fizyczną naturę zjawisk w oparciu o prawa fizyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia procesów fizycznych zachodzących w glebie i roślinach oraz wiedzę z doświadczalnictwa, w tym stosowania metod statystycznych dostosowanych do specyfiki doświadczeń rolniczych
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
C-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
C-1Zwięzłe przedstawienie najważniejszych pojęć, zasad, praw oraz teorii fizycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozumienia i interpretacji procesów występujących w przyrodzie.
Treści programoweT-W-5Wpływ fizycznych właściwości materiałów roślinnych na ograniczanie ich strat ilościowych i jakościowych
T-W-6Właściwości mechaniczne ziarna zbóż
T-W-3Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na wzrost, plonowanie i efektywność nawożenia roślin uprawnych
T-W-7Znaczenie materii organicznej w glebie oraz działania agrotechniczne wspomagające jej utrzymanie
T-W-1Agrofizyka - przedmiot, zakres i obiekty badawcze
T-W-4Właściwości fizyczne i technologiczne materiałów roślinnych
T-W-2Relacja gleba-woda-roślina-atmosfera jako kontinuum
T-W-8Zastosowanie metod luminescencyjnych w badaniach gleby i roślin
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe z wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalające opanowanie wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą wiedzę z większości zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę z zakresu całego zrealizowanego materiału.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B01_W03Student objaśnia zależność właściwości ciał i zjawisk w oparciu o poznane prawa fizyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia procesów fizycznych zachodzących w glebie i roślinach oraz wiedzę z doświadczalnictwa, w tym stosowania metod statystycznych dostosowanych do specyfiki doświadczeń rolniczych
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
C-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
C-1Zwięzłe przedstawienie najważniejszych pojęć, zasad, praw oraz teorii fizycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozumienia i interpretacji procesów występujących w przyrodzie.
Treści programoweT-W-6Właściwości mechaniczne ziarna zbóż
T-W-5Wpływ fizycznych właściwości materiałów roślinnych na ograniczanie ich strat ilościowych i jakościowych
T-W-4Właściwości fizyczne i technologiczne materiałów roślinnych
T-W-8Zastosowanie metod luminescencyjnych w badaniach gleby i roślin
T-W-1Agrofizyka - przedmiot, zakres i obiekty badawcze
T-W-7Znaczenie materii organicznej w glebie oraz działania agrotechniczne wspomagające jej utrzymanie
T-W-3Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na wzrost, plonowanie i efektywność nawożenia roślin uprawnych
T-W-2Relacja gleba-woda-roślina-atmosfera jako kontinuum
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe z wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalające opanowanie wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą wiedzę z większości zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę z zakresu całego zrealizowanego materiału.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B01_U01Student prawidłowo stosuje jednostki miar i wielkości fizyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł (zasoby medialne, Internet). Tworzenie informacji, krytyczne selekcjonowanie danych, gromadzenie, przechowywanie, twórcze przetwarzanie, z zachowaniem praw własności, intelektualnej, służące do opisu zjawisk przyrodniczych
Cel przedmiotuC-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
Treści programoweT-L-7Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
T-L-2Badanie właściwości sprężystych materiału roślinnego
T-L-4Wyznaczanie stężenia cukrów w roztworach.
T-L-5Wyznaczanie aktywności radioizotopów próbek nawozów mineralnych
T-L-6Wyznaczanie skuteczności świetlnej lamp do doświetlania roślin oraz pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych.
T-L-3Pomiar wilgotności.
T-L-1Zasady bezpiecznej pracy w pracowni fizycznej, użytkowania analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych. Wprowadzenie do oceny niepewności wyników pomiarów. Formalne i merytoryczne wymogi dotyczące przygotowywania sprawozdań z ćwiczeń.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
S-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalającą umiejętność zastosowania wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą umiejętność zastosowania większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą umiejętność zastosowania większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i umiejętność zastosowania wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę i umiejętność zastosowania wielkości fizycznych i ich jednostek z całego zakresu zrealizowanego materiału.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B01_U02Student posługuje się prawidłowo przyrządami pomiarowymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł (zasoby medialne, Internet). Tworzenie informacji, krytyczne selekcjonowanie danych, gromadzenie, przechowywanie, twórcze przetwarzanie, z zachowaniem praw własności, intelektualnej, służące do opisu zjawisk przyrodniczych
Cel przedmiotuC-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
Treści programoweT-L-1Zasady bezpiecznej pracy w pracowni fizycznej, użytkowania analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych. Wprowadzenie do oceny niepewności wyników pomiarów. Formalne i merytoryczne wymogi dotyczące przygotowywania sprawozdań z ćwiczeń.
T-L-2Badanie właściwości sprężystych materiału roślinnego
T-L-3Pomiar wilgotności.
T-L-5Wyznaczanie aktywności radioizotopów próbek nawozów mineralnych
T-L-6Wyznaczanie skuteczności świetlnej lamp do doświetlania roślin oraz pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych.
T-L-4Wyznaczanie stężenia cukrów w roztworach.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykonać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych oraz nie umie obsługiwać prostych przyrządów pomiarowych.
3,0Student przy pomocy nauczyciela obsługuje proste przyrządy pomiarowe i wykonuje pomiary podstawowych wielkości fizycznych.
3,5Student potrafi obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i samodzielnie wykonać pomiary podstawowych wielkości fizycznych. Potafi oszacować niepewności pomiaru użytych przyrzadów.
4,0Student obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje samodzielnie pomiary podstawowych wielkości fizycznych. Potafi wyznaczyć niepewności pomiaru użytych przyrzadów.
4,5Student samodzielnie obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje samodzielnie pomiary podstawowych wielkości fizycznych. Potafi dobrze wyznaczyć niepewności pomiaru użytych przyrzadów.
5,0Student obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje samodzielnie pomiary podstawowych wielkości fizycznych, a także proponować modyfikacje w układzie pomiarowym. Potafi bezbłędnie wyznaczyć niepewności pomiaru użytych przyrządów oraz ma świadomość innych niepewności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B01_U03Student stosuje właściwe wzory i formuły prowadzące do otrzymania wyniku pomiaru pośredniego. Interpretuje uzyskane wyniki doświadczeń w oparciu o dane zaczerpnięte z wiarygodnego źródła.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł (zasoby medialne, Internet). Tworzenie informacji, krytyczne selekcjonowanie danych, gromadzenie, przechowywanie, twórcze przetwarzanie, z zachowaniem praw własności, intelektualnej, służące do opisu zjawisk przyrodniczych
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
C-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
Treści programoweT-L-1Zasady bezpiecznej pracy w pracowni fizycznej, użytkowania analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych. Wprowadzenie do oceny niepewności wyników pomiarów. Formalne i merytoryczne wymogi dotyczące przygotowywania sprawozdań z ćwiczeń.
T-L-2Badanie właściwości sprężystych materiału roślinnego
T-L-3Pomiar wilgotności.
T-L-4Wyznaczanie stężenia cukrów w roztworach.
T-L-6Wyznaczanie skuteczności świetlnej lamp do doświetlania roślin oraz pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych.
T-L-5Wyznaczanie aktywności radioizotopów próbek nawozów mineralnych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich pomiarów.
3,0Student prezentuje " suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy. Student potrafi, przy pomocy nauczyciela, opracować sprawozdanie.
3,5Student prezentuje wyniki, formułuje prawidłowe podstawowe wnioski. Student potrafi samodzielnie opracowac sprawozdanie.
4,0Student potrafi dobrze opracowac sprawozdanie, efektywnie prezentować, analizować osiągnięte wyniki. Potrafi przeprowdzić dyskusję osiągniętych wyników. Zna podstawy oceny niepewności pomiarów.
4,5Student potrafi bardzo dobrze opracowac sprawozdanie, efektywnie prezentować, analizować osiągnięte wyniki. Potafi oszacować niepewności pomiarów metodami statystycznymi.
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować i interpretować osiągnięte wyniki. Oszacować niepewności pomiarów różnymi metodami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B01_K01Student wykazuje umiejętność pracy w zespole realizującym wyznaczone zadanie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
C-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
Treści programoweT-L-2Badanie właściwości sprężystych materiału roślinnego
T-L-3Pomiar wilgotności.
T-L-6Wyznaczanie skuteczności świetlnej lamp do doświetlania roślin oraz pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych.
T-L-5Wyznaczanie aktywności radioizotopów próbek nawozów mineralnych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w zespole. Nie szanuje pracy własnej i innych. Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
3,0Student w stopniu dostatecznym wykazuje zanagażowanie w pracę zespołową. Zazwyczaj szanuje pracę własną i innych.
3,5Student potrafi pracować w zespole. Szanuje pracę własną i innych.
4,0Student chętnie pracuje w zespołe. Szanuje pracę własną i innych.
4,5Student wykazuje zangażowanie w pracę zespołową. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
5,0Student kieruje pracą zespołu, wykazuje kreatywność i zangażowanie. Szanuje pracę swoją i innych. Jest świadom odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B01_K02Student wykazuje dbałośc o udostępnione narządzia, urządzenia i aparaturę.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
C-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
Treści programoweT-L-2Badanie właściwości sprężystych materiału roślinnego
T-L-6Wyznaczanie skuteczności świetlnej lamp do doświetlania roślin oraz pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych.
T-L-4Wyznaczanie stężenia cukrów w roztworach.
T-L-3Pomiar wilgotności.
T-L-5Wyznaczanie aktywności radioizotopów próbek nawozów mineralnych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt. Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
3,0Student przeważnie wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt.
3,5Student wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt.
4,0Student wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt.
4,5Student wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, za pracę własną, poszanowanie pracy swojej i innych.
5,0Student wykazuje odpowiedzialność i dbałość za powierzany sprzęt.