Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>, Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>, Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>, Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS1 10 1,01,00zaliczenie
seminariaS2 20 2,01,00zaliczenie
seminariaS3 20 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych.
W-2Student posiada podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu doświadczalnictwa, statystyki i informatyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy magisterskiej z zakresu nauk rolniczych.
C-2Zapoznanie z właściwym doborem i cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, w tym pozycji obcojęzycznych.
C-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.8
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.7
T-S-3Omawianie uzyskanych wyników badań zgodnie z tematem wykonywanej pracy magisterskiej5
20
seminaria
T-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.10
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.10
20
seminaria
T-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich, przygotowanie do prowadzenia badań naukowych.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2Opracowanie wyników badań i redagowanie pracy magisterskiej.20
A-S-3Dyskusja wyników własnych z uzyskanymi przez innych Autorów.10
A-S-4Konsultacje przedmiotowe.10
60
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2Studiowanie fachopwej literatury związanej z tematyką pracy magisterskiej.30
A-S-3konsultacje przedmiotowe10
60
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach10
A-S-2Przygotowanie opisu metod badań i charakterystyki materiału badawczego w formie prezentacji.20
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A03_W01
Student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę dotyczacą pisania prac dyplomowych z zakresu produkcji roślinnej i agroturystyki.
ROL_2A_W10C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-S-1, T-S-2, T-S-3, T-S-1, T-S-2, T-S-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A03_U01
Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, prezentowania uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków w ramach prowadzonej pracy dyplomowej z zakresu rolnictwa.
ROL_2A_U06C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-S-1, T-S-2, T-S-3, T-S-1, T-S-2, T-S-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A03_K01
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie realizacji zadań związanych z produkcją rolniczą i organizacją agroturystyki
ROL_2A_K07C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-S-1, T-S-2, T-S-3, T-S-1, T-S-2, T-S-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A03_W01
Student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę dotyczacą pisania prac dyplomowych z zakresu produkcji roślinnej i agroturystyki.
2,0
3,0Student posiada nieznacznie rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę dotyczacą pisania prac dyplomowych z zakresu produkcji roślinnej i podstawową wiedzę z zakresu agroturystyki.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A03_U01
Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, prezentowania uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków w ramach prowadzonej pracy dyplomowej z zakresu rolnictwa.
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, prezentowania uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków w ramach prowadzonej pracy dyplomowej z zakresu rolnictwa.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A03_K01
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie realizacji zadań związanych z produkcją rolniczą i organizacją agroturystyki
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, wykonywaniu badań i redagowaniu pracy magisterskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplonową., Złote Myśli, 2006
  2. Węglińska N., Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów., Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską., TAWPN Universitates, Kraków, 2006

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.8
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.7
T-S-3Omawianie uzyskanych wyników badań zgodnie z tematem wykonywanej pracy magisterskiej5
20

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.10
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.10
20

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich, przygotowanie do prowadzenia badań naukowych.10
10

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2Opracowanie wyników badań i redagowanie pracy magisterskiej.20
A-S-3Dyskusja wyników własnych z uzyskanymi przez innych Autorów.10
A-S-4Konsultacje przedmiotowe.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2Studiowanie fachopwej literatury związanej z tematyką pracy magisterskiej.30
A-S-3konsultacje przedmiotowe10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach10
A-S-2Przygotowanie opisu metod badań i charakterystyki materiału badawczego w formie prezentacji.20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A03_W01Student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę dotyczacą pisania prac dyplomowych z zakresu produkcji roślinnej i agroturystyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy magisterskiej z zakresu nauk rolniczych.
C-2Zapoznanie z właściwym doborem i cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, w tym pozycji obcojęzycznych.
C-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.
T-S-3Omawianie uzyskanych wyników badań zgodnie z tematem wykonywanej pracy magisterskiej
T-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.
T-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich, przygotowanie do prowadzenia badań naukowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada nieznacznie rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę dotyczacą pisania prac dyplomowych z zakresu produkcji roślinnej i podstawową wiedzę z zakresu agroturystyki.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A03_U01Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, prezentowania uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków w ramach prowadzonej pracy dyplomowej z zakresu rolnictwa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U06Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, prezentowania uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków w ramach prowadzonej pracy dyplomowej z zakresu rolnictwa.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy magisterskiej z zakresu nauk rolniczych.
C-2Zapoznanie z właściwym doborem i cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, w tym pozycji obcojęzycznych.
C-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.
T-S-3Omawianie uzyskanych wyników badań zgodnie z tematem wykonywanej pracy magisterskiej
T-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.
T-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich, przygotowanie do prowadzenia badań naukowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, prezentowania uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków w ramach prowadzonej pracy dyplomowej z zakresu rolnictwa.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A03_K01Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie realizacji zadań związanych z produkcją rolniczą i organizacją agroturystyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie realizacji zadań związanych z produkcją rolniczą i organizacją agroturystyki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy magisterskiej z zakresu nauk rolniczych.
C-2Zapoznanie z właściwym doborem i cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, w tym pozycji obcojęzycznych.
C-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.
T-S-3Omawianie uzyskanych wyników badań zgodnie z tematem wykonywanej pracy magisterskiej
T-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.
T-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich, przygotowanie do prowadzenia badań naukowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, wykonywaniu badań i redagowaniu pracy magisterskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0