Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Programowanie i integracja robotów przemysłowych II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Programowanie i integracja robotów przemysłowych II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Pawlukowicz <Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza o systemach produkcyjnych oraz podstawach robotyki przemysłowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstawowych metod programowanie, planowania trajektorii ruchu robota mobilnego. Poznanie metod i zakresu integracji robotów z urządzeniami peryferyjnymi. Planowanie i programowanie ruchu manipulatorów z zachowaniem przepisów BHP

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Zaprojektowanie protego manipulatora 3 osiowego6
T-P-2Opracowanie modelu kinematycznego6
T-P-3Wykonanie elementów konstrukcyjnych4
T-P-4Dobór elementów napędowych4
T-P-5Dobór modułów elektronicznych5
T-P-6Uruchomienie robota na platformie elektronicznej5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2praca własna studenta16
A-P-3konsultacje4
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z elementami zadań problemowych.
M-2Prjekt z zakresu integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi
M-3Zajęcia laboratoryjne przy robocie przemysłowym i/lub na stanowisku symulacyjnym

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Sprawozdania z zalęć laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z zajęć projektowych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C12_W01
Student posiada wiedzę na temat metod programowania robotów przemysłowych, integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi oraz zagadnień wyznaczania trajektorii robotów mobilnych
ME_2A_W03, ME_2A_W05, ME_2A_W07C-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C12_U01
Student posiada umiejętność programowania robotów przemysłowych, integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi oraz zagadnień wyznaczania trajektorii robotów mobilnych
ME_2A_U07, ME_2A_U09, ME_2A_U13, ME_2A_U19, ME_2A_U20C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6M-2, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C12_K01
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, odpowiednio do poziomu rozwoju techniki sterowania numerycznego maszyn technologicznych, zwłaszcza robotów przemysłowych.
ME_2A_K02, ME_2A_K03C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C12_W01
Student posiada wiedzę na temat metod programowania robotów przemysłowych, integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi oraz zagadnień wyznaczania trajektorii robotów mobilnych
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi analizować proste przypadki korzystając z nabytej wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C12_U01
Student posiada umiejętność programowania robotów przemysłowych, integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi oraz zagadnień wyznaczania trajektorii robotów mobilnych
2,0
3,0Student opanował podstawowe umięjętnoći z zakresu integracji robota przemysłowego z urządzeniami peryferyjnymi
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C12_K01
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, odpowiednio do poziomu rozwoju techniki sterowania numerycznego maszyn technologicznych, zwłaszcza robotów przemysłowych.
2,0
3,0Potrafi uwzględnić w swoim rozumowaniu potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji ze względu na rozwój techniki.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kost G.:, Programowanie robotów przemysłowych., PWN, Warszawa, 2000
  2. Tchoń K. i inni, Manipulatory i roboty mobilne. Modele, planowanie ruchu, sterowanie, PLJ, Warszawa, 2000
  3. Honczarenko J, Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, WNT, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Craig J.J, Wprowadzenie do robotyki, Mechanika i sterowanie, WNT, Warszawa, 1999
  2. Kozłowski K., Dutkiewicz P., Wróblewski W., Modelowanie i sterowanie robotów., PWN, Warszawa, 2003

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Zaprojektowanie protego manipulatora 3 osiowego6
T-P-2Opracowanie modelu kinematycznego6
T-P-3Wykonanie elementów konstrukcyjnych4
T-P-4Dobór elementów napędowych4
T-P-5Dobór modułów elektronicznych5
T-P-6Uruchomienie robota na platformie elektronicznej5
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2praca własna studenta16
A-P-3konsultacje4
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C12_W01Student posiada wiedzę na temat metod programowania robotów przemysłowych, integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi oraz zagadnień wyznaczania trajektorii robotów mobilnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W03zna zaawansowane metody, techniki, narzędzia i technologie stosowane w obszarze mechatroniki
ME_2A_W05ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu elektroniki, sensoryki, automatyki i aktuatorów
ME_2A_W07zna podstawowe praktyczne metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych metod programowanie, planowania trajektorii ruchu robota mobilnego. Poznanie metod i zakresu integracji robotów z urządzeniami peryferyjnymi. Planowanie i programowanie ruchu manipulatorów z zachowaniem przepisów BHP
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z elementami zadań problemowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi analizować proste przypadki korzystając z nabytej wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C12_U01Student posiada umiejętność programowania robotów przemysłowych, integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi oraz zagadnień wyznaczania trajektorii robotów mobilnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
ME_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
ME_2A_U13stosuje zasady bezpieczeństwa pracy przy realizacji zespołowych projektów
ME_2A_U19ma umiejętność organizowania pracy zespołowej, przydziału i harmonogramowania zadań
ME_2A_U20potrafi dokonywać doboru metod symulacji, prognozowania i optymalizacji w celu rozwiązania nietypowych problemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych metod programowanie, planowania trajektorii ruchu robota mobilnego. Poznanie metod i zakresu integracji robotów z urządzeniami peryferyjnymi. Planowanie i programowanie ruchu manipulatorów z zachowaniem przepisów BHP
Treści programoweT-P-1Zaprojektowanie protego manipulatora 3 osiowego
T-P-2Opracowanie modelu kinematycznego
T-P-3Wykonanie elementów konstrukcyjnych
T-P-4Dobór elementów napędowych
T-P-5Dobór modułów elektronicznych
T-P-6Uruchomienie robota na platformie elektronicznej
Metody nauczaniaM-2Prjekt z zakresu integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi
M-3Zajęcia laboratoryjne przy robocie przemysłowym i/lub na stanowisku symulacyjnym
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdania z zalęć laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z zajęć projektowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowe umięjętnoći z zakresu integracji robota przemysłowego z urządzeniami peryferyjnymi
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C12_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, odpowiednio do poziomu rozwoju techniki sterowania numerycznego maszyn technologicznych, zwłaszcza robotów przemysłowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K02wykorzystuje wiedzę ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
ME_2A_K03potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i pojawiające się nowe treści
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych metod programowanie, planowania trajektorii ruchu robota mobilnego. Poznanie metod i zakresu integracji robotów z urządzeniami peryferyjnymi. Planowanie i programowanie ruchu manipulatorów z zachowaniem przepisów BHP
Treści programoweT-P-1Zaprojektowanie protego manipulatora 3 osiowego
T-P-2Opracowanie modelu kinematycznego
T-P-3Wykonanie elementów konstrukcyjnych
T-P-4Dobór elementów napędowych
T-P-5Dobór modułów elektronicznych
T-P-6Uruchomienie robota na platformie elektronicznej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z elementami zadań problemowych.
M-2Prjekt z zakresu integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi
M-3Zajęcia laboratoryjne przy robocie przemysłowym i/lub na stanowisku symulacyjnym
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Sprawozdania z zalęć laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z zajęć projektowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi uwzględnić w swoim rozumowaniu potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji ze względu na rozwój techniki.
3,5
4,0
4,5
5,0