Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
ME_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym, potrafi analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadnić opinie
ME_2A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, kierować zespołami projektowymi i badawczymi
ME_2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i obcym, potrafi przedstawiać wyniki własnych badań, prezentować własną wiedzę, umiejętności i kompetencje
ME_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu mechatroniki
ME_2A_U05potrafi określić kierunek i zrealizować proces samokształcenia
ME_2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie mechatroniki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
ME_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
ME_2A_U08potrafi pracować w zespołach, przewodzić pracom zespołów
ME_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
ME_2A_U10potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu mechatroniki do realizacji typowych i nietypowych zadań projektowych
ME_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi
ME_2A_U12potrafi pozyskiwać i analizować informacje z literatury przedmiotu, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł
ME_2A_U13stosuje zasady bezpieczeństwa pracy przy realizacji zespołowych projektów
ME_2A_U14potrafi rozwiązywać zagadnienia dotyczące niezawodności systemów mechatronicznych, w tym, obliczania charakterystyk i parametrów niezawodnościowych, planowania sposobów testowania i diagnostyki
ME_2A_U15potrafi poszerzać wiedzę w ramach realizowanych zadań interdyscyplinarnych, wykonać szczegółową analizę problemu, ocenić przydatność istniejących rozwiązań technicznych do jego realizacji
ME_2A_U16potrafi wykonać analizę i zaproponować innowacyjne ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych lub technologicznych
ME_2A_U17posiada umiejętność doboru technik i narzędzi potrzebnych do wykonania zadania projektowego oraz samodzielnego wykonywania podstawowych projektów układów mechatronicznych
ME_2A_U18ma umiejętność projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych
ME_2A_U19ma umiejętność organizowania pracy zespołowej, przydziału i harmonogramowania zadań
ME_2A_U20potrafi dokonywać doboru metod symulacji, prognozowania i optymalizacji w celu rozwiązania nietypowych problemów technicznych
ME_2A_U21potrafi analizować budowę i zasady działania różnorodnych układów mechatronicznych, potrafi zaplanować i przeprowadzić ich badania eksperymentalne