Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Ochrona własności intelektualnej 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Wielecka <Monika.Wielecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstaw systemy własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, potwierdzona na przykład pozytywnie zaliczonym kursem co najmniej 10 godzinnym z przedmiotu "Ochrona praw autorskich", "Ochrona własnosci intelektualnej"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z rodzajami badań patentowych, klasyfikacjami (miedzynarodową patentową, nicejską, wiedeńską i lokarneńską) i bazami internetowymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych (bazy UPRP, espacenet; bazy WIPO, bazy EUIPO); wskazanie jakie informacje mogą być znalezione w bazach danych; wskazanie możliwści wykorzystania informacji z baz danych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1powtórka z podstaw własności intelektualnej2
T-A-2przedstawienie załozen przygotowania projektu;przedstawienie baza danych4
T-A-3praca nad projektami9
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie pracy zaliczeniowej na podstawie baz danych5
A-A-3przygotowanie się studenta do zajęć5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1ćwiczenia z użyciem komputerów (bazy internetowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena za pisemne opracowanie na podstwie wyników wyszukiwania w bazach danych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A06X_W01
wybiera odpowiednią bazę danych w zależności od wyszukiwanych wyników; identyfikuje przedmioty własności intelektualnej w produktach czy usługach; potrafi zaproponować podstawy ochrony dóbr własności intelektualnej
ME_2A_W10C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A06X_U01
potrafi znaleźć informacje w internetowych bazach danych; rozumie informacje zawarte w wyszukanych rekordach; potrafi wykorzystać uzyskane informacje w planowaniu dalszego postępowania
ME_2A_U12C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A06X_K01
ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z przepisami prawa, przy podejmowaniu decyzji, w celu uniknięcia naruszeń; jest zdolny do podjęcia decyzji na podstawie posiadanej wiedzy; dba o terminową realizację postawionych zadań;
ME_2A_K01C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A06X_W01
wybiera odpowiednią bazę danych w zależności od wyszukiwanych wyników; identyfikuje przedmioty własności intelektualnej w produktach czy usługach; potrafi zaproponować podstawy ochrony dóbr własności intelektualnej
2,0brak samodzielności w wykonywaniu projektu, niezrozumienie tematu, brak prawidłowego wyboru baz danych, brak własnych wniosków lub nieprawidłowe wnioski
3,0częściowo poprawny wybór baz do wyszukiwania, częściowo poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, brak aktywności, liczne usterki
3,5postępowanie pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0poprawny wybór baz do wyszukiwania, poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, poprawne wnioski, nieliczne usterki
4,5prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski, drobne usterki
5,0prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A06X_U01
potrafi znaleźć informacje w internetowych bazach danych; rozumie informacje zawarte w wyszukanych rekordach; potrafi wykorzystać uzyskane informacje w planowaniu dalszego postępowania
2,0brak samodzielności w wykonywaniu projektu, niezrozumienie tematu, brak prawidłowego wyboru baz danych, brak własnych wniosków lub nieprawidłowe wnioski
3,0częściowo poprawny wybór baz do wyszukiwania, częściowo poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, brak aktywności, liczne usterki
3,5postępowanie pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0poprawny wybór baz do wyszukiwania, poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, poprawne wnioski, nieliczne usterki
4,5prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski, drobne usterki
5,0prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A06X_K01
ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z przepisami prawa, przy podejmowaniu decyzji, w celu uniknięcia naruszeń; jest zdolny do podjęcia decyzji na podstawie posiadanej wiedzy; dba o terminową realizację postawionych zadań;
2,0brak samodzielności w wykonywaniu projektu, niezrozumienie tematu, brak prawidłowego wyboru baz danych, brak własnych wniosków lub nieprawidłowe wnioski
3,0częściowo poprawny wybór baz do wyszukiwania, częściowo poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, brak aktywności, liczne usterki
3,5postępowanie pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0poprawny wybór baz do wyszukiwania, poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, poprawne wnioski, nieliczne usterki
4,5prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski, drobne usterki
5,0prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski

Literatura podstawowa

  1. Renata Zawadzka, Własność intelektualna, własność przemysłowa, materiały pomocnicze do wykładów z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2008
  2. Lech Bieguński, OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2004, I, ISBN - 83-88802-87-9
  3. Ustawa prawo własności przemysłowej, Ustawa prawo własności przemysłowej, Dz. U. z2003 r. Nr 119, poz 1117 z póź. zm., 2003, tekst jednolity
  4. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz 631 z póź. zm., 2006, tekst jednolity

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1powtórka z podstaw własności intelektualnej2
T-A-2przedstawienie załozen przygotowania projektu;przedstawienie baza danych4
T-A-3praca nad projektami9
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie pracy zaliczeniowej na podstawie baz danych5
A-A-3przygotowanie się studenta do zajęć5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A06X_W01wybiera odpowiednią bazę danych w zależności od wyszukiwanych wyników; identyfikuje przedmioty własności intelektualnej w produktach czy usługach; potrafi zaproponować podstawy ochrony dóbr własności intelektualnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu etyki, ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z rodzajami badań patentowych, klasyfikacjami (miedzynarodową patentową, nicejską, wiedeńską i lokarneńską) i bazami internetowymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych (bazy UPRP, espacenet; bazy WIPO, bazy EUIPO); wskazanie jakie informacje mogą być znalezione w bazach danych; wskazanie możliwści wykorzystania informacji z baz danych
Treści programoweT-A-1powtórka z podstaw własności intelektualnej
T-A-2przedstawienie załozen przygotowania projektu;przedstawienie baza danych
T-A-3praca nad projektami
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia z użyciem komputerów (bazy internetowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena za pisemne opracowanie na podstwie wyników wyszukiwania w bazach danych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak samodzielności w wykonywaniu projektu, niezrozumienie tematu, brak prawidłowego wyboru baz danych, brak własnych wniosków lub nieprawidłowe wnioski
3,0częściowo poprawny wybór baz do wyszukiwania, częściowo poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, brak aktywności, liczne usterki
3,5postępowanie pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0poprawny wybór baz do wyszukiwania, poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, poprawne wnioski, nieliczne usterki
4,5prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski, drobne usterki
5,0prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A06X_U01potrafi znaleźć informacje w internetowych bazach danych; rozumie informacje zawarte w wyszukanych rekordach; potrafi wykorzystać uzyskane informacje w planowaniu dalszego postępowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U12potrafi pozyskiwać i analizować informacje z literatury przedmiotu, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z rodzajami badań patentowych, klasyfikacjami (miedzynarodową patentową, nicejską, wiedeńską i lokarneńską) i bazami internetowymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych (bazy UPRP, espacenet; bazy WIPO, bazy EUIPO); wskazanie jakie informacje mogą być znalezione w bazach danych; wskazanie możliwści wykorzystania informacji z baz danych
Treści programoweT-A-1powtórka z podstaw własności intelektualnej
T-A-2przedstawienie załozen przygotowania projektu;przedstawienie baza danych
T-A-3praca nad projektami
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia z użyciem komputerów (bazy internetowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena za pisemne opracowanie na podstwie wyników wyszukiwania w bazach danych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak samodzielności w wykonywaniu projektu, niezrozumienie tematu, brak prawidłowego wyboru baz danych, brak własnych wniosków lub nieprawidłowe wnioski
3,0częściowo poprawny wybór baz do wyszukiwania, częściowo poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, brak aktywności, liczne usterki
3,5postępowanie pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0poprawny wybór baz do wyszukiwania, poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, poprawne wnioski, nieliczne usterki
4,5prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski, drobne usterki
5,0prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A06X_K01ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z przepisami prawa, przy podejmowaniu decyzji, w celu uniknięcia naruszeń; jest zdolny do podjęcia decyzji na podstawie posiadanej wiedzy; dba o terminową realizację postawionych zadań;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K01potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z rodzajami badań patentowych, klasyfikacjami (miedzynarodową patentową, nicejską, wiedeńską i lokarneńską) i bazami internetowymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych (bazy UPRP, espacenet; bazy WIPO, bazy EUIPO); wskazanie jakie informacje mogą być znalezione w bazach danych; wskazanie możliwści wykorzystania informacji z baz danych
Treści programoweT-A-1powtórka z podstaw własności intelektualnej
T-A-2przedstawienie załozen przygotowania projektu;przedstawienie baza danych
T-A-3praca nad projektami
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia z użyciem komputerów (bazy internetowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena za pisemne opracowanie na podstwie wyników wyszukiwania w bazach danych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak samodzielności w wykonywaniu projektu, niezrozumienie tematu, brak prawidłowego wyboru baz danych, brak własnych wniosków lub nieprawidłowe wnioski
3,0częściowo poprawny wybór baz do wyszukiwania, częściowo poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, brak aktywności, liczne usterki
3,5postępowanie pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0poprawny wybór baz do wyszukiwania, poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, poprawne wnioski, nieliczne usterki
4,5prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski, drobne usterki
5,0prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski