Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Praktyka programowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka programowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Eliza Jarysz-Kamińska <Eliza.Jarysz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR3 90 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zapoznanie się studenta z obowiązującymi zasadami realizacji praktyk.
W-2Otrzymanie skierowania na praktykę programową.
W-3Obowiązek studenta ubezpieczenia się od następstw nieszcześliwych wypadków (NNW).
W-4Zawarcie umowy pomiędzy uczelnią a placówką, w której realizowana jest praktyka programowa przez studenta.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się ze strukturą oraz profilem dziaalnoci przedsiebiorstwa
C-2Poznanie maszyn i urządzeń technologicznych. Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczna i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.
C-3Poznanie zasad systemu jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.
C-4Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładach.
C-5Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz sposobu zarządzania.1
T-PR-2Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczna i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.2
3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja zadań programu praktyk dla kierunku Mechatronika. Rejestracja przebiegu praktyki programowej w formie dziennika praktyk.75
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi podczas realizacji praktyki programowej. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
M-2Metody przyjęte przez jednostkę w której realizowana jest praktyka

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na praktyce programowej w oparciu o ocenę wystawiona przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki, weryfikacja kompletności dokumentacji w tym m.in. dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_P01_W01
Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
ME_2A_W07C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-PR-1, T-PR-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_P01_U01
Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
ME_2A_U07C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-PR-1, T-PR-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_P01_K01
Student potrafi pracować w zespole.
ME_2A_K01C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-PR-1, T-PR-2M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_P01_W01
Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
2,0
3,0Ugruntowana wiedza podstawowa dotycząca realizowanych zadań na praktyce programowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_P01_U01
Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
2,0
3,0Podstawowa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_P01_K01
Student potrafi pracować w zespole.
2,0
3,0Student ujawnia mierne zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Penomicnik Dziekana ds. praktyk zawodowych studentow, Informacje w zakładce Praktyki na stronie wydziałowej: www.wimim.zut.edu.pl, 2021

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz sposobu zarządzania.1
T-PR-2Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczna i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.2
3

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja zadań programu praktyk dla kierunku Mechatronika. Rejestracja przebiegu praktyki programowej w formie dziennika praktyk.75
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_P01_W01Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W07zna podstawowe praktyczne metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się ze strukturą oraz profilem dziaalnoci przedsiebiorstwa
C-2Poznanie maszyn i urządzeń technologicznych. Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczna i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.
C-3Poznanie zasad systemu jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.
C-4Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładach.
C-5Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
Treści programoweT-PR-1Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz sposobu zarządzania.
T-PR-2Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczna i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi podczas realizacji praktyki programowej. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na praktyce programowej w oparciu o ocenę wystawiona przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki, weryfikacja kompletności dokumentacji w tym m.in. dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ugruntowana wiedza podstawowa dotycząca realizowanych zadań na praktyce programowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_P01_U01Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się ze strukturą oraz profilem dziaalnoci przedsiebiorstwa
C-2Poznanie maszyn i urządzeń technologicznych. Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczna i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.
C-3Poznanie zasad systemu jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.
C-4Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładach.
C-5Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
Treści programoweT-PR-1Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz sposobu zarządzania.
T-PR-2Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczna i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi podczas realizacji praktyki programowej. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na praktyce programowej w oparciu o ocenę wystawiona przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki, weryfikacja kompletności dokumentacji w tym m.in. dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_P01_K01Student potrafi pracować w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K01potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się ze strukturą oraz profilem dziaalnoci przedsiebiorstwa
C-2Poznanie maszyn i urządzeń technologicznych. Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczna i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.
C-3Poznanie zasad systemu jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.
C-4Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładach.
C-5Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
Treści programoweT-PR-1Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz sposobu zarządzania.
T-PR-2Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczna i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi podczas realizacji praktyki programowej. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na praktyce programowej w oparciu o ocenę wystawiona przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki, weryfikacja kompletności dokumentacji w tym m.in. dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ujawnia mierne zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0