Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Programowanie maszyn CNC:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Programowanie maszyn CNC
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Wytwarzania
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Filipowicz <Krzysztof.Filipowicz@zut.edu.pl>, Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Grafika inżynierska, techniki wytwarzania, obrabiarki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
C-2umiejętność projektowania operacji technologicznych,
C-3programowanie układów sterowania CNC.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Pomiary narzędzi z wykorzystaniem uniwersalnego ustawiaka narzędziowego oraz bezpośrednio w obrabiarce. Mocowanie przedmiotu obrabianego na obrabiarce i metody ustalania jego położenia w przestrzeni roboczej obrabiarki. Programowanie w języku Heidenhain z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku Sinumerik z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku G-code z wykorzystaniem symulatorów30
30
wykłady
T-W-1Programowanie dialogowe z wykorzystaniem pulpitu sterującego obrabiarki. Programowanie wspomagane systemami CAM. Pomiary narzędzi, ustawianie przedmiotów obrabianych. Metody optymalizacji programów obróbkowych.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zajęć20
50
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje10
A-W-3Przygotowanie do zajęć10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC oraz z wykorzystaniem symulatorów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
S-2Ocena formująca: ocena aktywności studenta,
S-3Ocena formująca: ocena opracowanych i praktycznie zweryfikowanych sprawozdań.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_O01-1_W01
Posiada wiedzę z dziedziny programowania obrabiareki CNC
ME_2A_W06C-1T-L-1, T-W-1M-1S-1
ME_2A_O01-1_W02
Orientuje się we współczesnym stanie i zna trendy rozwojowe współczesnych maszyn technologicznych, zwłaszcza sterowanych numerycznie
ME_2A_W06C-1T-L-1, T-W-1M-1S-1
ME_2A_O01-1_W03
Posiada wiedzę o technologicznych właściwosciach układów sterowania CNC; zastosowaniach i wyborze urządzeń sterowanych numerycznie do produkcji elementów urządzeń mechatronicznych.
ME_2A_W06C-1T-L-1, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_O01-1_U01
Potrafi weryfikować programy sterujące na obrabiarkach CNC metodą symulacji graficznej
ME_2A_U13, ME_2A_U18, ME_2A_U09C-1T-L-1, T-W-1M-1S-1, S-2, S-3
ME_2A_O01-1_U02
Potrafi przygotować program na wybrane maszyny technologiczne ze sterowaniem numerycznym
ME_2A_U18, ME_2A_U09, ME_2A_U13C-1T-L-1, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_O01-1_K01
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, odpowiednio do poziomu rozwoju techniki sterowania numerycznego maszyn technologicznych, zwłaszcza CNC.
ME_2A_K03C-1T-L-1, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_O01-1_W01
Posiada wiedzę z dziedziny programowania obrabiareki CNC
2,0zna rodzaje dokumentów technologicznych stosowanych na obrabiarki CNC
3,0potrafi opracować wybraną operację, i zna różnicę w porównaniu do technologii konwencjonalnej.
3,5potrafi opracować podstawową dokumentację technologiczną dla prostych części maszyn.
4,0potrafi opracować wybrane trudne operacje technologficzne, wybrać narzędzia skrawające, opracować dokumentację procesu i oprzyrządowania
4,5Potrafi opracować proces dla średnio trudnych części, opracować dokumentacją i zaplanować czynności wdrożeniowe.
5,0Potrafi opracować proces technologiczny z zastosowaniem zaawansowanych metod, dobrać obrabiarkę i oprzyrządowanie technologiczne i opracować pełną dokumentację technologiczną, ocenić pracochłonność operacji. Potrafi przeprowadzić czynności wdrażania programu.
ME_2A_O01-1_W02
Orientuje się we współczesnym stanie i zna trendy rozwojowe współczesnych maszyn technologicznych, zwłaszcza sterowanych numerycznie
2,0zna rodzaje dokumentów technologicznych stosowanych na obrabiarki CNC
3,0potrafi opracować wybraną operację, i zna różnicę w porównaniu do technologii konwencjonalnej.
3,5potrafi opracować podstawową dokumentację technologiczną dla prostych części maszyn.
4,0potrafi opracować wybrane trudne operacje technologficzne, wybrać narzędzia skrawające, opracować dokumentację procesu i oprzyrządowania
4,5Potrafi opracować proces dla średnio trudnych części, opracować dokumentacją i zaplanować czynności wdrożeniowe.
5,0Potrafi opracować proces technologiczny z zastosowaniem zaawansowanych metod, dobrać obrabiarkę i oprzyrządowanie technologiczne i opracować pełną dokumentację technologiczną, ocenić pracochłonność operacji. Potrafi przeprowadzić czynności wdrażania programu.
ME_2A_O01-1_W03
Posiada wiedzę o technologicznych właściwosciach układów sterowania CNC; zastosowaniach i wyborze urządzeń sterowanych numerycznie do produkcji elementów urządzeń mechatronicznych.
2,0zna rodzaje dokumentów technologicznych stosowanych na obrabiarki CNC
3,0potrafi opracować wybraną operację, i zna różnicę w porównaniu do technologii konwencjonalnej.
3,5potrafi opracować podstawową dokumentację technologiczną dla prostych części maszyn.
4,0potrafi opracować wybrane trudne operacje technologficzne, wybrać narzędzia skrawające, opracować dokumentację procesu i oprzyrządowania
4,5Potrafi opracować proces dla średnio trudnych części, opracować dokumentacją i zaplanować czynności wdrożeniowe.
5,0Potrafi opracować proces technologiczny z zastosowaniem zaawansowanych metod, dobrać obrabiarkę i oprzyrządowanie technologiczne i opracować pełną dokumentację technologiczną, ocenić pracochłonność operacji. Potrafi przeprowadzić czynności wdrażania programu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_O01-1_U01
Potrafi weryfikować programy sterujące na obrabiarkach CNC metodą symulacji graficznej
2,0wie, że programy sterujące należy sprawdzać przed ich wdrożeniem
3,0potrafi wymienić kilka metod weryfikacji programów sterujących
3,5potrafi sprawdzić program sterujący stosując proste metody symulacji graficznej na ekranie CNC
4,0potrafi weryfikować programy sterujące na obrabiarce jak i stosując wspomaganie systemami CAD/CAM
4,5potrafi weryfikować programy sterujące wielowariantowo, znaleźć potencjalne sytuacje kolizyjności oraz poprawić zauważone błędy
5,0potrafi weryfikować opracowane programy sterujące metodą symulacji graficznej zarówno w systemach CAD/CAM jak i bezposrednio na obrabiarkach CNC; weryfikuje równieć oprzyrządowanie i prawidłowość doboru warunków obróbki
ME_2A_O01-1_U02
Potrafi przygotować program na wybrane maszyny technologiczne ze sterowaniem numerycznym
2,0potrafi rozróżniać poszczególne typy obrabiarek sterowanych numerycznie (OSN)
3,0potrafi prawidłowo opracować geometrię zarysu obrabianego i toru narzędzia prostymi metodami.
3,5potrafi przygotować oerację na OSN pod względem technologicznym
4,0potrafi przygotować geometrycznie i technologicznie operację obróbki na OSN posługując sie systemami CAD/CAM
4,5potrafi przeprowadzić cykl przygotowania geometrycznego i technologicznego operacji, opracować programu na wybraną OSN; wykorzystać systemy CAD/CAM
5,0potrafi prawidłowo opracować geometrie zarysu i toru narzędzia; wybrać oprzyrządowanie technologiczne, dobrać parametry skrawania, opracować program i przeprowadzić czynności wdrożenia operacji na centrum obróbkowe

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_O01-1_K01
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, odpowiednio do poziomu rozwoju techniki sterowania numerycznego maszyn technologicznych, zwłaszcza CNC.
2,0potrafi odróżnić technikę sterowań numerycznych od metod sytosowanych w obrabiarkach konwencjonalny
3,0zna ogólnie możliwości technologiczne maszyn sterowanych nymerycznie
3,5potrafi prawidłowo dobrać maszynę technologiczną lub urządzenie mechatroniczne sterowane numerycznie do zadań produkcyjnych
4,0zna problemy i potrafi uzasadnić potrzebę stosowania robotyzacji w jednostkach produkcyjnych
4,5rozumie zależność postępu nauk z dziedziny mechatroniki od poziomu techniki cyfrowej stosowanej w maszynach technologicznych
5,0potrafi sformułować wymagania kwalifikacji dla pracownika obsługującego złożone obrabiarki CNC oraz technologa opracowującego technologię na takie obrabiarki

Literatura podstawowa

  1. Grzesik W. i in., Programowanie obrabiarek NC/CNC, WNT, Warszawa, 2006
  2. Kosmol J., Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001
  3. Honczarenko J., Wojsznis J., Programowanie robotów przemysłowych, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1992

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa, Programowanie obrabiarek CNC, tomy: toczenie, frezowanie, Wydawnictwo f-my REA - Mathematisch Technische Software, Warszawa, 2001
  2. Honczarenko J., Roboty przemysłowe. Elementy i zastosowanie, WNT, Warszawa, 1996

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pomiary narzędzi z wykorzystaniem uniwersalnego ustawiaka narzędziowego oraz bezpośrednio w obrabiarce. Mocowanie przedmiotu obrabianego na obrabiarce i metody ustalania jego położenia w przestrzeni roboczej obrabiarki. Programowanie w języku Heidenhain z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku Sinumerik z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku G-code z wykorzystaniem symulatorów30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Programowanie dialogowe z wykorzystaniem pulpitu sterującego obrabiarki. Programowanie wspomagane systemami CAM. Pomiary narzędzi, ustawianie przedmiotów obrabianych. Metody optymalizacji programów obróbkowych.30
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zajęć20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje10
A-W-3Przygotowanie do zajęć10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_O01-1_W01Posiada wiedzę z dziedziny programowania obrabiareki CNC
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W06ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych i osiągnięciach z zakresu mechatroniki
Cel przedmiotuC-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
Treści programoweT-L-1Pomiary narzędzi z wykorzystaniem uniwersalnego ustawiaka narzędziowego oraz bezpośrednio w obrabiarce. Mocowanie przedmiotu obrabianego na obrabiarce i metody ustalania jego położenia w przestrzeni roboczej obrabiarki. Programowanie w języku Heidenhain z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku Sinumerik z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku G-code z wykorzystaniem symulatorów
T-W-1Programowanie dialogowe z wykorzystaniem pulpitu sterującego obrabiarki. Programowanie wspomagane systemami CAM. Pomiary narzędzi, ustawianie przedmiotów obrabianych. Metody optymalizacji programów obróbkowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC oraz z wykorzystaniem symulatorów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0zna rodzaje dokumentów technologicznych stosowanych na obrabiarki CNC
3,0potrafi opracować wybraną operację, i zna różnicę w porównaniu do technologii konwencjonalnej.
3,5potrafi opracować podstawową dokumentację technologiczną dla prostych części maszyn.
4,0potrafi opracować wybrane trudne operacje technologficzne, wybrać narzędzia skrawające, opracować dokumentację procesu i oprzyrządowania
4,5Potrafi opracować proces dla średnio trudnych części, opracować dokumentacją i zaplanować czynności wdrożeniowe.
5,0Potrafi opracować proces technologiczny z zastosowaniem zaawansowanych metod, dobrać obrabiarkę i oprzyrządowanie technologiczne i opracować pełną dokumentację technologiczną, ocenić pracochłonność operacji. Potrafi przeprowadzić czynności wdrażania programu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_O01-1_W02Orientuje się we współczesnym stanie i zna trendy rozwojowe współczesnych maszyn technologicznych, zwłaszcza sterowanych numerycznie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W06ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych i osiągnięciach z zakresu mechatroniki
Cel przedmiotuC-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
Treści programoweT-L-1Pomiary narzędzi z wykorzystaniem uniwersalnego ustawiaka narzędziowego oraz bezpośrednio w obrabiarce. Mocowanie przedmiotu obrabianego na obrabiarce i metody ustalania jego położenia w przestrzeni roboczej obrabiarki. Programowanie w języku Heidenhain z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku Sinumerik z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku G-code z wykorzystaniem symulatorów
T-W-1Programowanie dialogowe z wykorzystaniem pulpitu sterującego obrabiarki. Programowanie wspomagane systemami CAM. Pomiary narzędzi, ustawianie przedmiotów obrabianych. Metody optymalizacji programów obróbkowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC oraz z wykorzystaniem symulatorów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0zna rodzaje dokumentów technologicznych stosowanych na obrabiarki CNC
3,0potrafi opracować wybraną operację, i zna różnicę w porównaniu do technologii konwencjonalnej.
3,5potrafi opracować podstawową dokumentację technologiczną dla prostych części maszyn.
4,0potrafi opracować wybrane trudne operacje technologficzne, wybrać narzędzia skrawające, opracować dokumentację procesu i oprzyrządowania
4,5Potrafi opracować proces dla średnio trudnych części, opracować dokumentacją i zaplanować czynności wdrożeniowe.
5,0Potrafi opracować proces technologiczny z zastosowaniem zaawansowanych metod, dobrać obrabiarkę i oprzyrządowanie technologiczne i opracować pełną dokumentację technologiczną, ocenić pracochłonność operacji. Potrafi przeprowadzić czynności wdrażania programu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_O01-1_W03Posiada wiedzę o technologicznych właściwosciach układów sterowania CNC; zastosowaniach i wyborze urządzeń sterowanych numerycznie do produkcji elementów urządzeń mechatronicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W06ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych i osiągnięciach z zakresu mechatroniki
Cel przedmiotuC-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
Treści programoweT-L-1Pomiary narzędzi z wykorzystaniem uniwersalnego ustawiaka narzędziowego oraz bezpośrednio w obrabiarce. Mocowanie przedmiotu obrabianego na obrabiarce i metody ustalania jego położenia w przestrzeni roboczej obrabiarki. Programowanie w języku Heidenhain z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku Sinumerik z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku G-code z wykorzystaniem symulatorów
T-W-1Programowanie dialogowe z wykorzystaniem pulpitu sterującego obrabiarki. Programowanie wspomagane systemami CAM. Pomiary narzędzi, ustawianie przedmiotów obrabianych. Metody optymalizacji programów obróbkowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC oraz z wykorzystaniem symulatorów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0zna rodzaje dokumentów technologicznych stosowanych na obrabiarki CNC
3,0potrafi opracować wybraną operację, i zna różnicę w porównaniu do technologii konwencjonalnej.
3,5potrafi opracować podstawową dokumentację technologiczną dla prostych części maszyn.
4,0potrafi opracować wybrane trudne operacje technologficzne, wybrać narzędzia skrawające, opracować dokumentację procesu i oprzyrządowania
4,5Potrafi opracować proces dla średnio trudnych części, opracować dokumentacją i zaplanować czynności wdrożeniowe.
5,0Potrafi opracować proces technologiczny z zastosowaniem zaawansowanych metod, dobrać obrabiarkę i oprzyrządowanie technologiczne i opracować pełną dokumentację technologiczną, ocenić pracochłonność operacji. Potrafi przeprowadzić czynności wdrażania programu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_O01-1_U01Potrafi weryfikować programy sterujące na obrabiarkach CNC metodą symulacji graficznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U13stosuje zasady bezpieczeństwa pracy przy realizacji zespołowych projektów
ME_2A_U18ma umiejętność projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych
ME_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
Treści programoweT-L-1Pomiary narzędzi z wykorzystaniem uniwersalnego ustawiaka narzędziowego oraz bezpośrednio w obrabiarce. Mocowanie przedmiotu obrabianego na obrabiarce i metody ustalania jego położenia w przestrzeni roboczej obrabiarki. Programowanie w języku Heidenhain z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku Sinumerik z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku G-code z wykorzystaniem symulatorów
T-W-1Programowanie dialogowe z wykorzystaniem pulpitu sterującego obrabiarki. Programowanie wspomagane systemami CAM. Pomiary narzędzi, ustawianie przedmiotów obrabianych. Metody optymalizacji programów obróbkowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC oraz z wykorzystaniem symulatorów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
S-2Ocena formująca: ocena aktywności studenta,
S-3Ocena formująca: ocena opracowanych i praktycznie zweryfikowanych sprawozdań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0wie, że programy sterujące należy sprawdzać przed ich wdrożeniem
3,0potrafi wymienić kilka metod weryfikacji programów sterujących
3,5potrafi sprawdzić program sterujący stosując proste metody symulacji graficznej na ekranie CNC
4,0potrafi weryfikować programy sterujące na obrabiarce jak i stosując wspomaganie systemami CAD/CAM
4,5potrafi weryfikować programy sterujące wielowariantowo, znaleźć potencjalne sytuacje kolizyjności oraz poprawić zauważone błędy
5,0potrafi weryfikować opracowane programy sterujące metodą symulacji graficznej zarówno w systemach CAD/CAM jak i bezposrednio na obrabiarkach CNC; weryfikuje równieć oprzyrządowanie i prawidłowość doboru warunków obróbki
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_O01-1_U02Potrafi przygotować program na wybrane maszyny technologiczne ze sterowaniem numerycznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U18ma umiejętność projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych
ME_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
ME_2A_U13stosuje zasady bezpieczeństwa pracy przy realizacji zespołowych projektów
Cel przedmiotuC-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
Treści programoweT-L-1Pomiary narzędzi z wykorzystaniem uniwersalnego ustawiaka narzędziowego oraz bezpośrednio w obrabiarce. Mocowanie przedmiotu obrabianego na obrabiarce i metody ustalania jego położenia w przestrzeni roboczej obrabiarki. Programowanie w języku Heidenhain z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku Sinumerik z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku G-code z wykorzystaniem symulatorów
T-W-1Programowanie dialogowe z wykorzystaniem pulpitu sterującego obrabiarki. Programowanie wspomagane systemami CAM. Pomiary narzędzi, ustawianie przedmiotów obrabianych. Metody optymalizacji programów obróbkowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC oraz z wykorzystaniem symulatorów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0potrafi rozróżniać poszczególne typy obrabiarek sterowanych numerycznie (OSN)
3,0potrafi prawidłowo opracować geometrię zarysu obrabianego i toru narzędzia prostymi metodami.
3,5potrafi przygotować oerację na OSN pod względem technologicznym
4,0potrafi przygotować geometrycznie i technologicznie operację obróbki na OSN posługując sie systemami CAD/CAM
4,5potrafi przeprowadzić cykl przygotowania geometrycznego i technologicznego operacji, opracować programu na wybraną OSN; wykorzystać systemy CAD/CAM
5,0potrafi prawidłowo opracować geometrie zarysu i toru narzędzia; wybrać oprzyrządowanie technologiczne, dobrać parametry skrawania, opracować program i przeprowadzić czynności wdrożenia operacji na centrum obróbkowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_O01-1_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, odpowiednio do poziomu rozwoju techniki sterowania numerycznego maszyn technologicznych, zwłaszcza CNC.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K03potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i pojawiające się nowe treści
Cel przedmiotuC-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
Treści programoweT-L-1Pomiary narzędzi z wykorzystaniem uniwersalnego ustawiaka narzędziowego oraz bezpośrednio w obrabiarce. Mocowanie przedmiotu obrabianego na obrabiarce i metody ustalania jego położenia w przestrzeni roboczej obrabiarki. Programowanie w języku Heidenhain z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku Sinumerik z wykorzystaniem symulatorów Programowanie w języku G-code z wykorzystaniem symulatorów
T-W-1Programowanie dialogowe z wykorzystaniem pulpitu sterującego obrabiarki. Programowanie wspomagane systemami CAM. Pomiary narzędzi, ustawianie przedmiotów obrabianych. Metody optymalizacji programów obróbkowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC oraz z wykorzystaniem symulatorów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0potrafi odróżnić technikę sterowań numerycznych od metod sytosowanych w obrabiarkach konwencjonalny
3,0zna ogólnie możliwości technologiczne maszyn sterowanych nymerycznie
3,5potrafi prawidłowo dobrać maszynę technologiczną lub urządzenie mechatroniczne sterowane numerycznie do zadań produkcyjnych
4,0zna problemy i potrafi uzasadnić potrzebę stosowania robotyzacji w jednostkach produkcyjnych
4,5rozumie zależność postępu nauk z dziedziny mechatroniki od poziomu techniki cyfrowej stosowanej w maszynach technologicznych
5,0potrafi sformułować wymagania kwalifikacji dla pracownika obsługującego złożone obrabiarki CNC oraz technologa opracowującego technologię na takie obrabiarki