Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Język niemiecki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język niemiecki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Maziarz <Anna.Maziarz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Izabela Miklewicz <Izabela.Miklewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 30 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne z zakresu: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)3
T-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne. (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych. (Lesestile und Lesestrategien)3
T-LK-3Automatyka. Podstawy. (Grundlagen der Automatisierungstechnik) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)3
T-LK-4Automatyzacja urządzeń i procesów produkcji. (Industrieautomation von Produktionsmaschinen. Automatisierung verfahrenstechnischer Prozesse) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)5
T-LK-5Roboty. Podział ze względu na zastosowanie. (Roboter. Einteilung nach Einsatzgebieten) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)5
T-LK-6Robotyka i automatyka. Podstawy i fakty. (Interdisziplinäres Wissensgebiet Robotertechnik und Automation. Grundlagen und Fakten)5
T-LK-7Cybernetyka. Podstawy. (Technische Kybernetik. Einführung in die interdisziplinäre Wissenschaft) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)3
T-LK-8Nowe technologie a bezpieczeństwo. (Moderne Technologien und mehr Sicherheit) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach30
A-LK-2Przygotowanie do zajęć35
A-LK-3konsultacje5
A-LK-4Przygotowanie do egzaminu5
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A01-N_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
ME_2A_W08C-1T-LK-8, T-LK-2, T-LK-6, T-LK-1, T-LK-7, T-LK-4, T-LK-3, T-LK-5M-1, M-2, M-3, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A01-N_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
ME_2A_U06, ME_2A_U01, ME_2A_U03C-1T-LK-8, T-LK-2, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-7, T-LK-6, T-LK-4, T-LK-5M-1, M-2, M-3, M-4, M-6S-1, S-2
ME_2A_A01-N_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
ME_2A_U06, ME_2A_U03, ME_2A_U01C-2T-LK-2, T-LK-8, T-LK-7, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-1, T-LK-5, T-LK-6M-1, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A01-N_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
ME_2A_K01C-2T-LK-8, T-LK-1, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-4, T-LK-2, T-LK-5, T-LK-3M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A01-N_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A01-N_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
ME_2A_A01-N_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A01-N_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Erich Zettl, Jörg Janssen, Heidrun Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft : Ein Lese- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, 1999
 2. Sabina Löhr, Moderne Technologie und mehr Sicherheit : Neue Wege in der Automatisierungstechnik, SPS-Magazin 1+2, 2009
 3. F. Ebel, S. Idler, G. Prede, D. Scholz, Grundlagen der Automatisierungstechnik. Fachbuch, Festo Didactic – 01, 2008, www.festo-didactic.com)
 4. Automatisierungstechnik, 2011, www.at-technik.de
 5. 2011, www.iks.hs-merseburg.de
 6. Station Transportband. Kennenlernen von Komponenten und deren Funktion, 2011, lehrerfortbildung-bw.de/ faecher/nwt/fb/atechnik/de/transport/aufgaben/index.html
 7. Roboter, 2011, www.golem.de/spezials/robots
 8. Was ist Robotik und Automation?, 2011, prof.beuth-hochschule.de
 9. Prof.Dr. Tatjana Lange, Steuerungstechnik.DOC, 2011
 10. Wolfgang Stieler, „Der Roboter als Freund“, Technology Review, 2012, www.heise.de/tr/artikel/Der-Roboter-als-Freund-1473300.html
 11. techkyb.de/allgemeines / ... navigationssystem-binnenschifffahrt/, 2011
 12. Dr. Ing. Eberhard Kroth, Robotic und Automation : Grundlagen und Wissenswertes, 2011, www.reisrobotics.de
 13. Prozessautomatisierung, 2011, www.bma-worldwide.com

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne z zakresu: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)3
T-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne. (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych. (Lesestile und Lesestrategien)3
T-LK-3Automatyka. Podstawy. (Grundlagen der Automatisierungstechnik) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)3
T-LK-4Automatyzacja urządzeń i procesów produkcji. (Industrieautomation von Produktionsmaschinen. Automatisierung verfahrenstechnischer Prozesse) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)5
T-LK-5Roboty. Podział ze względu na zastosowanie. (Roboter. Einteilung nach Einsatzgebieten) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)5
T-LK-6Robotyka i automatyka. Podstawy i fakty. (Interdisziplinäres Wissensgebiet Robotertechnik und Automation. Grundlagen und Fakten)5
T-LK-7Cybernetyka. Podstawy. (Technische Kybernetik. Einführung in die interdisziplinäre Wissenschaft) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)3
T-LK-8Nowe technologie a bezpieczeństwo. (Moderne Technologien und mehr Sicherheit) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)3
30

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach30
A-LK-2Przygotowanie do zajęć35
A-LK-3konsultacje5
A-LK-4Przygotowanie do egzaminu5
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A01-N_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia holistycznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz pozwalającą na ich uwzględnianie w praktyce inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-8Nowe technologie a bezpieczeństwo. (Moderne Technologien und mehr Sicherheit) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne. (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych. (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-6Robotyka i automatyka. Podstawy i fakty. (Interdisziplinäres Wissensgebiet Robotertechnik und Automation. Grundlagen und Fakten)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne z zakresu: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)
T-LK-7Cybernetyka. Podstawy. (Technische Kybernetik. Einführung in die interdisziplinäre Wissenschaft) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-4Automatyzacja urządzeń i procesów produkcji. (Industrieautomation von Produktionsmaschinen. Automatisierung verfahrenstechnischer Prozesse) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-3Automatyka. Podstawy. (Grundlagen der Automatisierungstechnik) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-5Roboty. Podział ze względu na zastosowanie. (Roboter. Einteilung nach Einsatzgebieten) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A01-N_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie mechatroniki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
ME_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym, potrafi analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadnić opinie
ME_2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i obcym, potrafi przedstawiać wyniki własnych badań, prezentować własną wiedzę, umiejętności i kompetencje
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-8Nowe technologie a bezpieczeństwo. (Moderne Technologien und mehr Sicherheit) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne. (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych. (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne z zakresu: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)
T-LK-3Automatyka. Podstawy. (Grundlagen der Automatisierungstechnik) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-7Cybernetyka. Podstawy. (Technische Kybernetik. Einführung in die interdisziplinäre Wissenschaft) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-6Robotyka i automatyka. Podstawy i fakty. (Interdisziplinäres Wissensgebiet Robotertechnik und Automation. Grundlagen und Fakten)
T-LK-4Automatyzacja urządzeń i procesów produkcji. (Industrieautomation von Produktionsmaschinen. Automatisierung verfahrenstechnischer Prozesse) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-5Roboty. Podział ze względu na zastosowanie. (Roboter. Einteilung nach Einsatzgebieten) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-6słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A01-N_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie mechatroniki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
ME_2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i obcym, potrafi przedstawiać wyniki własnych badań, prezentować własną wiedzę, umiejętności i kompetencje
ME_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym, potrafi analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadnić opinie
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.
Treści programoweT-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne. (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych. (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-8Nowe technologie a bezpieczeństwo. (Moderne Technologien und mehr Sicherheit) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-7Cybernetyka. Podstawy. (Technische Kybernetik. Einführung in die interdisziplinäre Wissenschaft) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-3Automatyka. Podstawy. (Grundlagen der Automatisierungstechnik) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-4Automatyzacja urządzeń i procesów produkcji. (Industrieautomation von Produktionsmaschinen. Automatisierung verfahrenstechnischer Prozesse) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne z zakresu: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)
T-LK-5Roboty. Podział ze względu na zastosowanie. (Roboter. Einteilung nach Einsatzgebieten) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)
T-LK-6Robotyka i automatyka. Podstawy i fakty. (Interdisziplinäres Wissensgebiet Robotertechnik und Automation. Grundlagen und Fakten)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A01-N_K01ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K01potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.
Treści programoweT-LK-8Nowe technologie a bezpieczeństwo. (Moderne Technologien und mehr Sicherheit) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne z zakresu: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)
T-LK-6Robotyka i automatyka. Podstawy i fakty. (Interdisziplinäres Wissensgebiet Robotertechnik und Automation. Grundlagen und Fakten)
T-LK-7Cybernetyka. Podstawy. (Technische Kybernetik. Einführung in die interdisziplinäre Wissenschaft) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-4Automatyzacja urządzeń i procesów produkcji. (Industrieautomation von Produktionsmaschinen. Automatisierung verfahrenstechnischer Prozesse) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne. (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych. (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-5Roboty. Podział ze względu na zastosowanie. (Roboter. Einteilung nach Einsatzgebieten) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)
T-LK-3Automatyka. Podstawy. (Grundlagen der Automatisierungstechnik) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0