Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Język angielski:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język angielski
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Obstawski <Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język angielski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 30 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Historia automatyki i robotyki. Podstawowe pojęcia (History of automation and robotics. Basic terms)2
T-LK-2Teoria robotyki stosowanej: (Theoretical background to robotics) -Elementy budowy robotów (Robot components) -Klasyfikacja robotów (Robot classification) -Kinetyka,dynamika i kontrola robotów (Introduction to Robots, Kinematics, Dynamics and Control) -Monitoring i kontrola (Monitoring and Control) -Komputerowe systemy kontroli Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)10
T-LK-3Systemy automatyczne w sferze użytkowej: (Alarm systems) -Strojenie (Tuning-in) -Zakres częstotliwości (Frequency range) -Maszyna perkusyjna Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.6
T-LK-4Liczby, jednostki. (Units of measurement. Electrical and electronic components) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)2
T-LK-5Instrukcje - podawanie i odczytywanie. (Instructions – giving and understanding) Zdania względne (Relative sentences)2
T-LK-6Planowanie kariery. CV. (Careers in engineering. Applying for a job) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)2
T-LK-7Zastosowanie robotów w życiu Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach30
A-LK-2Przygotowanie do zajęć35
A-LK-3konsultacje5
A-LK-4Przygotowanie do egzaminu5
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A01-A_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
ME_2A_W08C-1T-LK-7, T-LK-3, T-LK-5, T-LK-4, T-LK-2, T-LK-6, T-LK-1M-1, M-2, M-3, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A01-A_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
ME_2A_U06, ME_2A_U01, ME_2A_U03C-1T-LK-6, T-LK-5, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-2, T-LK-4, T-LK-7M-1, M-2, M-3, M-4, M-6S-1, S-2
ME_2A_A01-A_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
ME_2A_U01, ME_2A_U03, ME_2A_U06C-2T-LK-6, T-LK-1, T-LK-4, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-5, T-LK-7M-1, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A01-A_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
ME_2A_K01C-2T-LK-3, T-LK-2, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-1M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A01-A_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A01-A_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
ME_2A_A01-A_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A01-A_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Reza N Jazar, Theory of Applied Robotics, Springer, 2010
 2. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, 2010
 3. D. Bonamy, Technical English 4, Pearson Longman, 2011
 4. Eric H. Glendinning, John McEwan, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, 2009
 5. Mark Ibbotson, Professional English in Use, Cambridge University Press, 2009
 6. Eric H. Glendinning, N. Glendinning, Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, 2007

Literatura dodatkowa

 1. Rick Wagner, Automation and Robotics-Introductory Robotigs Lectures for BCR Summer Camp, 2004, materiały z warsztatów Beach Cities Robotics
 2. Robot ethics.Morals and the machine., The Economist, Przedruk artykułów do internetu
 3. Robotics: Trust me I'm a robot, The Economist, przedruk artykułów do internetu
 4. Automation. Making the future., The Economist, przeduk artykułów do internetu
 5. Monitor. Walk this way., The Economist, przedruk artykułów do internetu
 6. Bionics. I thjnk I'd like some coffee., The Economist, przedruk artykułów do internetu
 7. Robots. Nothing to lose but chains., The Economist, przedruk artykułów do internetu

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Historia automatyki i robotyki. Podstawowe pojęcia (History of automation and robotics. Basic terms)2
T-LK-2Teoria robotyki stosowanej: (Theoretical background to robotics) -Elementy budowy robotów (Robot components) -Klasyfikacja robotów (Robot classification) -Kinetyka,dynamika i kontrola robotów (Introduction to Robots, Kinematics, Dynamics and Control) -Monitoring i kontrola (Monitoring and Control) -Komputerowe systemy kontroli Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)10
T-LK-3Systemy automatyczne w sferze użytkowej: (Alarm systems) -Strojenie (Tuning-in) -Zakres częstotliwości (Frequency range) -Maszyna perkusyjna Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.6
T-LK-4Liczby, jednostki. (Units of measurement. Electrical and electronic components) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)2
T-LK-5Instrukcje - podawanie i odczytywanie. (Instructions – giving and understanding) Zdania względne (Relative sentences)2
T-LK-6Planowanie kariery. CV. (Careers in engineering. Applying for a job) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)2
T-LK-7Zastosowanie robotów w życiu Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)6
30

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach30
A-LK-2Przygotowanie do zajęć35
A-LK-3konsultacje5
A-LK-4Przygotowanie do egzaminu5
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A01-A_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia holistycznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz pozwalającą na ich uwzględnianie w praktyce inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-7Zastosowanie robotów w życiu Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-3Systemy automatyczne w sferze użytkowej: (Alarm systems) -Strojenie (Tuning-in) -Zakres częstotliwości (Frequency range) -Maszyna perkusyjna Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.
T-LK-5Instrukcje - podawanie i odczytywanie. (Instructions – giving and understanding) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-4Liczby, jednostki. (Units of measurement. Electrical and electronic components) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)
T-LK-2Teoria robotyki stosowanej: (Theoretical background to robotics) -Elementy budowy robotów (Robot components) -Klasyfikacja robotów (Robot classification) -Kinetyka,dynamika i kontrola robotów (Introduction to Robots, Kinematics, Dynamics and Control) -Monitoring i kontrola (Monitoring and Control) -Komputerowe systemy kontroli Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-6Planowanie kariery. CV. (Careers in engineering. Applying for a job) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Historia automatyki i robotyki. Podstawowe pojęcia (History of automation and robotics. Basic terms)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A01-A_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie mechatroniki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
ME_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym, potrafi analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadnić opinie
ME_2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i obcym, potrafi przedstawiać wyniki własnych badań, prezentować własną wiedzę, umiejętności i kompetencje
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-6Planowanie kariery. CV. (Careers in engineering. Applying for a job) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
T-LK-5Instrukcje - podawanie i odczytywanie. (Instructions – giving and understanding) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Historia automatyki i robotyki. Podstawowe pojęcia (History of automation and robotics. Basic terms)
T-LK-3Systemy automatyczne w sferze użytkowej: (Alarm systems) -Strojenie (Tuning-in) -Zakres częstotliwości (Frequency range) -Maszyna perkusyjna Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.
T-LK-2Teoria robotyki stosowanej: (Theoretical background to robotics) -Elementy budowy robotów (Robot components) -Klasyfikacja robotów (Robot classification) -Kinetyka,dynamika i kontrola robotów (Introduction to Robots, Kinematics, Dynamics and Control) -Monitoring i kontrola (Monitoring and Control) -Komputerowe systemy kontroli Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-4Liczby, jednostki. (Units of measurement. Electrical and electronic components) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)
T-LK-7Zastosowanie robotów w życiu Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-6słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A01-A_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym, potrafi analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadnić opinie
ME_2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i obcym, potrafi przedstawiać wyniki własnych badań, prezentować własną wiedzę, umiejętności i kompetencje
ME_2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie mechatroniki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.
Treści programoweT-LK-6Planowanie kariery. CV. (Careers in engineering. Applying for a job) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Historia automatyki i robotyki. Podstawowe pojęcia (History of automation and robotics. Basic terms)
T-LK-4Liczby, jednostki. (Units of measurement. Electrical and electronic components) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)
T-LK-2Teoria robotyki stosowanej: (Theoretical background to robotics) -Elementy budowy robotów (Robot components) -Klasyfikacja robotów (Robot classification) -Kinetyka,dynamika i kontrola robotów (Introduction to Robots, Kinematics, Dynamics and Control) -Monitoring i kontrola (Monitoring and Control) -Komputerowe systemy kontroli Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-3Systemy automatyczne w sferze użytkowej: (Alarm systems) -Strojenie (Tuning-in) -Zakres częstotliwości (Frequency range) -Maszyna perkusyjna Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.
T-LK-5Instrukcje - podawanie i odczytywanie. (Instructions – giving and understanding) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-7Zastosowanie robotów w życiu Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A01-A_K01ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K01potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.
Treści programoweT-LK-3Systemy automatyczne w sferze użytkowej: (Alarm systems) -Strojenie (Tuning-in) -Zakres częstotliwości (Frequency range) -Maszyna perkusyjna Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.
T-LK-2Teoria robotyki stosowanej: (Theoretical background to robotics) -Elementy budowy robotów (Robot components) -Klasyfikacja robotów (Robot classification) -Kinetyka,dynamika i kontrola robotów (Introduction to Robots, Kinematics, Dynamics and Control) -Monitoring i kontrola (Monitoring and Control) -Komputerowe systemy kontroli Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-6Planowanie kariery. CV. (Careers in engineering. Applying for a job) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
T-LK-7Zastosowanie robotów w życiu Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-4Liczby, jednostki. (Units of measurement. Electrical and electronic components) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)
T-LK-5Instrukcje - podawanie i odczytywanie. (Instructions – giving and understanding) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Historia automatyki i robotyki. Podstawowe pojęcia (History of automation and robotics. Basic terms)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0