Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo w systemach sterowania maszyn:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo w systemach sterowania maszyn
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Pawełko <Piotr.Pawelko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza w zakresie projektowania konstrukcji w zakresach: mechanika, układy sterowania, układy napędowe

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przedstawienie uporządkowanej wiedzy o wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa w układach sterowania maszyni. Zapoznanie słuchaczy z wymaganiami wybranych Dyrektyw Nowego Podejścia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Dyrektywa maszynowa, Normy zharmonizowane EN 954-1, EN ISO 13849-1, Kategorie Bezpieczeństwa, Poziom Zapewnienia Bezpieczeństwa (PL - Permormance Level), Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1, Walidacja wg. EN ISO 13849-215
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium przeprowadzanych z określonego obszaru wiedzy o systemach oceny zgodności. Obecność i aktywność na zajęciach

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D11_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: definiować, nazywać, objaśniać, zdefiniować, zidentyfikować wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem układów sterowania maszyn
ME_2A_W08, ME_2A_W05C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D11_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie nazywać, objaśniać, zdefiniować, zidentyfikować wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem układów sterowania maszyn
ME_2A_U13, ME_2A_U15C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa podczas opracowywania systmów sterowania mszyn technologicznych, odnosi się do wymagań zasadniczych.
ME_2A_K04, ME_2A_K05C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D11_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: definiować, nazywać, objaśniać, zdefiniować, zidentyfikować wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem układów sterowania maszyn
2,0Student nie umie wykorzystać informacji przekazanych podczas wykladów.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student poprawnie wykorzystuje wiedzę dotycząca Dyrektyw Nowego Podejścia
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wiedzę dotycząca Dyrektyw Nowego Podejścia, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać.
4,5Student potrafi określić wymagania i zagrożenia do oceny bezpieczeństwa dla konkretnego przypadku układu sterowania maszyny
5,0Student potrafi wykorzystywać zaproponowane w trakcie zajęć Dyrektywy Nowego Podejścia do analizy układu sterowania, a także samodzielnie identyfikować potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D11_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie nazywać, objaśniać, zdefiniować, zidentyfikować wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem układów sterowania maszyn
2,0Student nie umie wykorzystać informacji przekazanych podczas wykladów.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca zagadnień bezpieczeństwa w systemach sterowania
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wiedzę dotycząca zagadnień bezpieczeństwa w systemach sterowania również potrafi w analityczny sposób je porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć systemy zarządzania, potrafi porównywać je.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć Dyrektywy i Normy, potrafi je porównywać ,a także samodzielnie identyfikować potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa podczas opracowywania systmów sterowania mszyn technologicznych, odnosi się do wymagań zasadniczych.
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego Podejścia
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego i Podejścia ale również potrafi w analityczny sposób je porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć systemy oceny poziomów bezpieczeństwa, potrafi porównywać je.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć Dyrektywy Nowego Podejścia i Norm, potrafi je porównywać ,a także samodzielnie identyfikować potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

Literatura podstawowa

  1. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, 2006
  2. Norma EN ISO 13849 Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania, 2008
  3. PN-EN ISO 13849-2 Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 2: Walidacja, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Dyrektywa maszynowa, Normy zharmonizowane EN 954-1, EN ISO 13849-1, Kategorie Bezpieczeństwa, Poziom Zapewnienia Bezpieczeństwa (PL - Permormance Level), Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1, Walidacja wg. EN ISO 13849-215
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D11_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: definiować, nazywać, objaśniać, zdefiniować, zidentyfikować wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem układów sterowania maszyn
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia holistycznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz pozwalającą na ich uwzględnianie w praktyce inżynierskiej
ME_2A_W05ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu elektroniki, sensoryki, automatyki i aktuatorów
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie uporządkowanej wiedzy o wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa w układach sterowania maszyni. Zapoznanie słuchaczy z wymaganiami wybranych Dyrektyw Nowego Podejścia.
Treści programoweT-W-1Dyrektywa maszynowa, Normy zharmonizowane EN 954-1, EN ISO 13849-1, Kategorie Bezpieczeństwa, Poziom Zapewnienia Bezpieczeństwa (PL - Permormance Level), Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1, Walidacja wg. EN ISO 13849-2
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium przeprowadzanych z określonego obszaru wiedzy o systemach oceny zgodności. Obecność i aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać informacji przekazanych podczas wykladów.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student poprawnie wykorzystuje wiedzę dotycząca Dyrektyw Nowego Podejścia
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wiedzę dotycząca Dyrektyw Nowego Podejścia, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać.
4,5Student potrafi określić wymagania i zagrożenia do oceny bezpieczeństwa dla konkretnego przypadku układu sterowania maszyny
5,0Student potrafi wykorzystywać zaproponowane w trakcie zajęć Dyrektywy Nowego Podejścia do analizy układu sterowania, a także samodzielnie identyfikować potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D11_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie nazywać, objaśniać, zdefiniować, zidentyfikować wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem układów sterowania maszyn
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U13stosuje zasady bezpieczeństwa pracy przy realizacji zespołowych projektów
ME_2A_U15potrafi poszerzać wiedzę w ramach realizowanych zadań interdyscyplinarnych, wykonać szczegółową analizę problemu, ocenić przydatność istniejących rozwiązań technicznych do jego realizacji
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie uporządkowanej wiedzy o wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa w układach sterowania maszyni. Zapoznanie słuchaczy z wymaganiami wybranych Dyrektyw Nowego Podejścia.
Treści programoweT-W-1Dyrektywa maszynowa, Normy zharmonizowane EN 954-1, EN ISO 13849-1, Kategorie Bezpieczeństwa, Poziom Zapewnienia Bezpieczeństwa (PL - Permormance Level), Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1, Walidacja wg. EN ISO 13849-2
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium przeprowadzanych z określonego obszaru wiedzy o systemach oceny zgodności. Obecność i aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać informacji przekazanych podczas wykladów.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca zagadnień bezpieczeństwa w systemach sterowania
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wiedzę dotycząca zagadnień bezpieczeństwa w systemach sterowania również potrafi w analityczny sposób je porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć systemy zarządzania, potrafi porównywać je.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć Dyrektywy i Normy, potrafi je porównywać ,a także samodzielnie identyfikować potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D11_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa podczas opracowywania systmów sterowania mszyn technologicznych, odnosi się do wymagań zasadniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K04organizuje działalność na rzecz środowiska społecznego, inicjuje działania na rzecz interesu publicznego
ME_2A_K05odpowiedzialnie i etycznie wypełnia powierzone mu obowiązki zawodowe, podejmuje działania podtrzymujące etos wyuczonego zawodu
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie uporządkowanej wiedzy o wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa w układach sterowania maszyni. Zapoznanie słuchaczy z wymaganiami wybranych Dyrektyw Nowego Podejścia.
Treści programoweT-W-1Dyrektywa maszynowa, Normy zharmonizowane EN 954-1, EN ISO 13849-1, Kategorie Bezpieczeństwa, Poziom Zapewnienia Bezpieczeństwa (PL - Permormance Level), Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1, Walidacja wg. EN ISO 13849-2
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium przeprowadzanych z określonego obszaru wiedzy o systemach oceny zgodności. Obecność i aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego Podejścia
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego i Podejścia ale również potrafi w analityczny sposób je porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć systemy oceny poziomów bezpieczeństwa, potrafi porównywać je.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć Dyrektywy Nowego Podejścia i Norm, potrafi je porównywać ,a także samodzielnie identyfikować potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.