Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl>, Paweł Dunaj <Pawel-Dunaj@zut.edu.pl>, Marek Grudziński <marek.grudzinski@zut.edu.pl>, Paweł Herbin <Pawel.Herbin@zut.edu.pl>, Marcin Hoffmann <Marcin.Hoffmann@zut.edu.pl>, Andrzej Jardzioch <Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl>, Marcin Jasiewicz <Marcin.Jasiewicz@zut.edu.pl>, Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>, Marcin Królikowski <Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl>, Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>, Kamil Stateczny <Kamil.Stateczny@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 20,0 ECTS (formy) 20,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD3 0 20,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu mechatroniki, nabyta w trakcie kształacenia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności samodzielnego rowiązywania zagadnień z obszaru mechatroniki.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Temat pracy powinien być związany ze specjalnością kształcenia studenta - z obszaru konstrukcji urządzeń mechatronicznych, układów sterowania, przetwarzania i analizy sygnałów. Praca powinna zawierać: wyraźne określenie problemu, cel i zakres pracy, opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze), odniesienia do literatury.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Konsultacje pracy15
A-PD-2Realizacja pracy.450
A-PD-3Przygotowanie prezentacji pracy.5
A-PD-4Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.20
A-PD-5Egzamin dyplomowy2
492

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda praktyczna polegająca na samodzielnym opracowaniu przez studenta pracy.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanej pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D10_W01
Ma wiedzę niezbędną do twórczego rozwiązywania problemów z zakresu mechatroniki.
ME_2A_W07, ME_2A_W03, ME_2A_W08, ME_2A_W02, ME_2A_W06C-1T-PD-1M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D10_U01
Ma umiejętności niezbędne do twórczego rozwiązywania problemów z zakresu mechatroniki.
ME_2A_U16, ME_2A_U17, ME_2A_U01, ME_2A_U05, ME_2A_U10, ME_2A_U09, ME_2A_U11C-1T-PD-1M-1S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D10_K01
Ma świadomość potrzeby samodoskonalenia i ciągłego dokształcania się. Potrafi zaplanować realizację zadań w określonym czasie.
ME_2A_K01, ME_2A_K02, ME_2A_K03, ME_2A_K05C-1T-PD-1M-1S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D10_W01
Ma wiedzę niezbędną do twórczego rozwiązywania problemów z zakresu mechatroniki.
2,0Brak wiedzy podstawowej w obrzarze rozwiązywanego problemu.
3,0Ma uporządkowaną postawową wiedzę w kluczowych zagadnieniach niezbędnych do rozwiązania problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
3,5
4,0Ma ugruntowaną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
4,5
5,0Ma pogłebioną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Samodzielnie dobierać sposoby i narzędzia dla rozwiązania zagadnienia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D10_U01
Ma umiejętności niezbędne do twórczego rozwiązywania problemów z zakresu mechatroniki.
2,0Brak wiedzy podstawowej w obrzarze rozwiązywanego problemu.
3,0Ma uporządkowaną postawową wiedzę w kluczowych zagadnieniach niezbędnych do rozwiązania problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
3,5
4,0Ma ugruntowaną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
4,5
5,0Ma pogłebioną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Samodzielnie dobierać sposoby i narzędzia dla rozwiązania zagadnienia.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D10_K01
Ma świadomość potrzeby samodoskonalenia i ciągłego dokształcania się. Potrafi zaplanować realizację zadań w określonym czasie.
2,0Ujawnia nieprzygotowanie i brak zaangażowania w realizacji pracy.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie realizacji pracy
3,5
4,0Ujawnia aktywność w przygotowaniu i terminowym realizowaniu pracy.
4,5
5,0Ujawnia samodzielne dążenie do poszerzania nabywanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązania zagadnienia. W terminie realizuje pracę.

Literatura podstawowa

  1. Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki, Praca dyplomowa i doktorska, CeDeWu, Warszawa, 2017, 2

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Temat pracy powinien być związany ze specjalnością kształcenia studenta - z obszaru konstrukcji urządzeń mechatronicznych, układów sterowania, przetwarzania i analizy sygnałów. Praca powinna zawierać: wyraźne określenie problemu, cel i zakres pracy, opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze), odniesienia do literatury.0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Konsultacje pracy15
A-PD-2Realizacja pracy.450
A-PD-3Przygotowanie prezentacji pracy.5
A-PD-4Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.20
A-PD-5Egzamin dyplomowy2
492
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D10_W01Ma wiedzę niezbędną do twórczego rozwiązywania problemów z zakresu mechatroniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W07zna podstawowe praktyczne metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
ME_2A_W03zna zaawansowane metody, techniki, narzędzia i technologie stosowane w obszarze mechatroniki
ME_2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia holistycznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz pozwalającą na ich uwzględnianie w praktyce inżynierskiej
ME_2A_W02ma wiedzę ogólną dotyczącą teorii i metod badawczych z dziedziny nauk technicznych w tym mechatroniki
ME_2A_W06ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych i osiągnięciach z zakresu mechatroniki
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności samodzielnego rowiązywania zagadnień z obszaru mechatroniki.
Treści programoweT-PD-1Temat pracy powinien być związany ze specjalnością kształcenia studenta - z obszaru konstrukcji urządzeń mechatronicznych, układów sterowania, przetwarzania i analizy sygnałów. Praca powinna zawierać: wyraźne określenie problemu, cel i zakres pracy, opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze), odniesienia do literatury.
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna polegająca na samodzielnym opracowaniu przez studenta pracy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanej pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak wiedzy podstawowej w obrzarze rozwiązywanego problemu.
3,0Ma uporządkowaną postawową wiedzę w kluczowych zagadnieniach niezbędnych do rozwiązania problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
3,5
4,0Ma ugruntowaną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
4,5
5,0Ma pogłebioną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Samodzielnie dobierać sposoby i narzędzia dla rozwiązania zagadnienia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D10_U01Ma umiejętności niezbędne do twórczego rozwiązywania problemów z zakresu mechatroniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U16potrafi wykonać analizę i zaproponować innowacyjne ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych lub technologicznych
ME_2A_U17posiada umiejętność doboru technik i narzędzi potrzebnych do wykonania zadania projektowego oraz samodzielnego wykonywania podstawowych projektów układów mechatronicznych
ME_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym, potrafi analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadnić opinie
ME_2A_U05potrafi określić kierunek i zrealizować proces samokształcenia
ME_2A_U10potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu mechatroniki do realizacji typowych i nietypowych zadań projektowych
ME_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
ME_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności samodzielnego rowiązywania zagadnień z obszaru mechatroniki.
Treści programoweT-PD-1Temat pracy powinien być związany ze specjalnością kształcenia studenta - z obszaru konstrukcji urządzeń mechatronicznych, układów sterowania, przetwarzania i analizy sygnałów. Praca powinna zawierać: wyraźne określenie problemu, cel i zakres pracy, opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze), odniesienia do literatury.
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna polegająca na samodzielnym opracowaniu przez studenta pracy.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy
S-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanej pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak wiedzy podstawowej w obrzarze rozwiązywanego problemu.
3,0Ma uporządkowaną postawową wiedzę w kluczowych zagadnieniach niezbędnych do rozwiązania problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
3,5
4,0Ma ugruntowaną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
4,5
5,0Ma pogłebioną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Samodzielnie dobierać sposoby i narzędzia dla rozwiązania zagadnienia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D10_K01Ma świadomość potrzeby samodoskonalenia i ciągłego dokształcania się. Potrafi zaplanować realizację zadań w określonym czasie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K01potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
ME_2A_K02wykorzystuje wiedzę ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
ME_2A_K03potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i pojawiające się nowe treści
ME_2A_K05odpowiedzialnie i etycznie wypełnia powierzone mu obowiązki zawodowe, podejmuje działania podtrzymujące etos wyuczonego zawodu
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności samodzielnego rowiązywania zagadnień z obszaru mechatroniki.
Treści programoweT-PD-1Temat pracy powinien być związany ze specjalnością kształcenia studenta - z obszaru konstrukcji urządzeń mechatronicznych, układów sterowania, przetwarzania i analizy sygnałów. Praca powinna zawierać: wyraźne określenie problemu, cel i zakres pracy, opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze), odniesienia do literatury.
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna polegająca na samodzielnym opracowaniu przez studenta pracy.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia nieprzygotowanie i brak zaangażowania w realizacji pracy.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie realizacji pracy
3,5
4,0Ujawnia aktywność w przygotowaniu i terminowym realizowaniu pracy.
4,5
5,0Ujawnia samodzielne dążenie do poszerzania nabywanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązania zagadnienia. W terminie realizuje pracę.