Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>, Krzysztof Marchelek <Krzysztof.Marchelek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wstępnie zdefiniowany zakres pracy dyplomowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Pogłębienie wiedzy na temat urządzeń mechatronicznych oraz ich projektowania, modelowania i badania
C-2Doskonalenie umiejętności opracowania tekstu rozprawy naukowo-technicznej, przygotowywania prezentacji multimedialnych oraz nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Omówienie wymagań, zakresu i struktury treści pracy dyplomowej1
T-SD-2Stosowanie edytora tekstu do opracowania pracy dyplomowej2
T-SD-3Opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej treści pracy dyplomowej1
T-SD-4Indywidualna prezentacja tematyki, zakresu i planu realizacji pracy dyplomowej8
T-SD-5Dyskusja o tematyce i metodach realizacji prezentowanych prac dyplomowych3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1uczestnictwo w zajęciach15
A-SD-2opracowanie własnej prezentacji10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład konwersatoryjny
M-2seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena kompleksowa obejmująca poprawność przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D08_W01
Studenci uczą się planowania realizacji prac badawczych i konstrukcyjnych oraz opisywania wyników tych prac
ME_2A_W06, ME_2A_W08, ME_2A_W07C-1, C-2T-SD-5, T-SD-4M-2, M-1S-1
ME_2A_D08_W02
Poszerzają swoją wiedzę oglądając i wysłuchując prezentacji innych studentów oraz dyskutując na tematy badawczo - techniczne
ME_2A_W03, ME_2A_W02, ME_2A_W09, ME_2A_W10, ME_2A_W06, ME_2A_W07, ME_2A_W05, ME_2A_W08, ME_2A_W04, ME_2A_W01C-2T-SD-1, T-SD-3, T-SD-2M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D08_U01
Studenci nabywają umiejętności poprawnego przygotowania i wygłaszania prezentacji multimedialnych oraz brania udziału w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym
ME_2A_U01, ME_2A_U03, ME_2A_U04, ME_2A_U07, ME_2A_U12, ME_2A_U15, ME_2A_U19C-2T-SD-5, T-SD-4M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D08_K01
Student nabywa kompetencje w zakresie publicznego prezentowania prac własnych oraz brania udziału w dyskusjach o charakterze naukowo technicznym i wyrażaniu w nich własnych opinii
ME_2A_K01, ME_2A_K03C-2T-SD-5, T-SD-4M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D08_W01
Studenci uczą się planowania realizacji prac badawczych i konstrukcyjnych oraz opisywania wyników tych prac
2,0Student nie przedstawił własnej prezentacji
3,0Student przedstawił prezentację na poziome dostatecznym. Zawarta w niej treść ma charakter lakoniczny a plan realizacji pracy dyplomowej wymaga korekt
3,5Student przedstawił prezentację na dość dobrym poziomie merytorycznym z możliwym do zrealizowania planem pracy dyplomowej
4,0Student przedstawił prezentację na dobrym poziomie merytorycznym z realnym planem realizacji pracy dyplomowej
4,5Student przedstawił prezentację na dobrym poziomie merytorycznym i z rzeczowym planem realizacji pracy dyplomowej
5,0Student przedstawił prezentację na bardzo dobrym poziomie merytorycznym z przemyślanym planem realizacji pracy dyplomowej
ME_2A_D08_W02
Poszerzają swoją wiedzę oglądając i wysłuchując prezentacji innych studentów oraz dyskutując na tematy badawczo - techniczne
2,0Student nie przedstawił własnej prezentacji
3,0Student przedstawił prezentację na poziome dostatecznym. Zawarta w niej treść ma charakter lakoniczny a plan realizacji pracy dyplomowej wymaga korekt
3,5Student przedstawił prezentację na dość dobrym poziomie merytorycznym z osiągalnym planem realizacji pracy dyplomowej
4,0Student przedstawił prezentację na dobrym poziomie merytorycznym z realnym planem realizacji pracy dyplomowej
4,5Student przedstawił prezentację na dobrym poziomie merytorycznym i z rzeczowym planem realizacji pracy dyplomowej
5,0Student przedstawił prezentację na bardzo dobrym poziomie merytorycznym z przemyślanym planem realizacji pracy dyplomowej

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D08_U01
Studenci nabywają umiejętności poprawnego przygotowania i wygłaszania prezentacji multimedialnych oraz brania udziału w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym
2,0Student nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie zawierała niezbędnej ilości informacji
3,0Student przygotował prezentację z minimalną ilością informacji oraz nie brał udziału w dyskusjach
3,5Student przygotował prezentację z dostateczną ilością informacji oraz brał udział w dyskusjach w stopniu minimalnym
4,0Student przygotował prezentację na dość dobrym poziomie zarówno pod względem ilości informacji jak i formy jej przekazania oraz wykazał średnią aktywności w dyskusjach
4,5Student przygotował prezentację na dobrym poziomie zarówno pod względem ilości informacji jak i formy jej przekazania oraz wykazał umiejętność prowadzenia dyskusji
5,0Student przygotował prezentację na bardzo dobrym poziomie tak pod względem ilości informacji jak i pod względem formy jej przekazu oraz wykazał wysoką umiejętność prowadzenia dyskusji

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D08_K01
Student nabywa kompetencje w zakresie publicznego prezentowania prac własnych oraz brania udziału w dyskusjach o charakterze naukowo technicznym i wyrażaniu w nich własnych opinii
2,0
3,0Student nabędzie aktywną postawę do wyrażania swoich opinii o charakterze naukowo technicznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Honczarenko Jerzy, Zygmunt Małgorzata, Poradnik dyplomanta, Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2000

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Omówienie wymagań, zakresu i struktury treści pracy dyplomowej1
T-SD-2Stosowanie edytora tekstu do opracowania pracy dyplomowej2
T-SD-3Opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej treści pracy dyplomowej1
T-SD-4Indywidualna prezentacja tematyki, zakresu i planu realizacji pracy dyplomowej8
T-SD-5Dyskusja o tematyce i metodach realizacji prezentowanych prac dyplomowych3
15

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1uczestnictwo w zajęciach15
A-SD-2opracowanie własnej prezentacji10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D08_W01Studenci uczą się planowania realizacji prac badawczych i konstrukcyjnych oraz opisywania wyników tych prac
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W06ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych i osiągnięciach z zakresu mechatroniki
ME_2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia holistycznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz pozwalającą na ich uwzględnianie w praktyce inżynierskiej
ME_2A_W07zna podstawowe praktyczne metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Pogłębienie wiedzy na temat urządzeń mechatronicznych oraz ich projektowania, modelowania i badania
C-2Doskonalenie umiejętności opracowania tekstu rozprawy naukowo-technicznej, przygotowywania prezentacji multimedialnych oraz nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne
Treści programoweT-SD-5Dyskusja o tematyce i metodach realizacji prezentowanych prac dyplomowych
T-SD-4Indywidualna prezentacja tematyki, zakresu i planu realizacji pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-2seminarium
M-1wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena kompleksowa obejmująca poprawność przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przedstawił własnej prezentacji
3,0Student przedstawił prezentację na poziome dostatecznym. Zawarta w niej treść ma charakter lakoniczny a plan realizacji pracy dyplomowej wymaga korekt
3,5Student przedstawił prezentację na dość dobrym poziomie merytorycznym z możliwym do zrealizowania planem pracy dyplomowej
4,0Student przedstawił prezentację na dobrym poziomie merytorycznym z realnym planem realizacji pracy dyplomowej
4,5Student przedstawił prezentację na dobrym poziomie merytorycznym i z rzeczowym planem realizacji pracy dyplomowej
5,0Student przedstawił prezentację na bardzo dobrym poziomie merytorycznym z przemyślanym planem realizacji pracy dyplomowej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D08_W02Poszerzają swoją wiedzę oglądając i wysłuchując prezentacji innych studentów oraz dyskutując na tematy badawczo - techniczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W03zna zaawansowane metody, techniki, narzędzia i technologie stosowane w obszarze mechatroniki
ME_2A_W02ma wiedzę ogólną dotyczącą teorii i metod badawczych z dziedziny nauk technicznych w tym mechatroniki
ME_2A_W09ma wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, innowacyjności oraz prowadzenia działalności gospodarczej
ME_2A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu etyki, ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
ME_2A_W06ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych i osiągnięciach z zakresu mechatroniki
ME_2A_W07zna podstawowe praktyczne metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
ME_2A_W05ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu elektroniki, sensoryki, automatyki i aktuatorów
ME_2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia holistycznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz pozwalającą na ich uwzględnianie w praktyce inżynierskiej
ME_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zaawansowanego modelowania i symulacji układów mechatronicznych
ME_2A_W01ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki, fizyki i zakresu nauk technicznych, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu mechatroniki
Cel przedmiotuC-2Doskonalenie umiejętności opracowania tekstu rozprawy naukowo-technicznej, przygotowywania prezentacji multimedialnych oraz nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne
Treści programoweT-SD-1Omówienie wymagań, zakresu i struktury treści pracy dyplomowej
T-SD-3Opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej treści pracy dyplomowej
T-SD-2Stosowanie edytora tekstu do opracowania pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-2seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena kompleksowa obejmująca poprawność przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przedstawił własnej prezentacji
3,0Student przedstawił prezentację na poziome dostatecznym. Zawarta w niej treść ma charakter lakoniczny a plan realizacji pracy dyplomowej wymaga korekt
3,5Student przedstawił prezentację na dość dobrym poziomie merytorycznym z osiągalnym planem realizacji pracy dyplomowej
4,0Student przedstawił prezentację na dobrym poziomie merytorycznym z realnym planem realizacji pracy dyplomowej
4,5Student przedstawił prezentację na dobrym poziomie merytorycznym i z rzeczowym planem realizacji pracy dyplomowej
5,0Student przedstawił prezentację na bardzo dobrym poziomie merytorycznym z przemyślanym planem realizacji pracy dyplomowej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D08_U01Studenci nabywają umiejętności poprawnego przygotowania i wygłaszania prezentacji multimedialnych oraz brania udziału w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym, potrafi analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadnić opinie
ME_2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i obcym, potrafi przedstawiać wyniki własnych badań, prezentować własną wiedzę, umiejętności i kompetencje
ME_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu mechatroniki
ME_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
ME_2A_U12potrafi pozyskiwać i analizować informacje z literatury przedmiotu, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł
ME_2A_U15potrafi poszerzać wiedzę w ramach realizowanych zadań interdyscyplinarnych, wykonać szczegółową analizę problemu, ocenić przydatność istniejących rozwiązań technicznych do jego realizacji
ME_2A_U19ma umiejętność organizowania pracy zespołowej, przydziału i harmonogramowania zadań
Cel przedmiotuC-2Doskonalenie umiejętności opracowania tekstu rozprawy naukowo-technicznej, przygotowywania prezentacji multimedialnych oraz nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne
Treści programoweT-SD-5Dyskusja o tematyce i metodach realizacji prezentowanych prac dyplomowych
T-SD-4Indywidualna prezentacja tematyki, zakresu i planu realizacji pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-2seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena kompleksowa obejmująca poprawność przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie zawierała niezbędnej ilości informacji
3,0Student przygotował prezentację z minimalną ilością informacji oraz nie brał udziału w dyskusjach
3,5Student przygotował prezentację z dostateczną ilością informacji oraz brał udział w dyskusjach w stopniu minimalnym
4,0Student przygotował prezentację na dość dobrym poziomie zarówno pod względem ilości informacji jak i formy jej przekazania oraz wykazał średnią aktywności w dyskusjach
4,5Student przygotował prezentację na dobrym poziomie zarówno pod względem ilości informacji jak i formy jej przekazania oraz wykazał umiejętność prowadzenia dyskusji
5,0Student przygotował prezentację na bardzo dobrym poziomie tak pod względem ilości informacji jak i pod względem formy jej przekazu oraz wykazał wysoką umiejętność prowadzenia dyskusji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D08_K01Student nabywa kompetencje w zakresie publicznego prezentowania prac własnych oraz brania udziału w dyskusjach o charakterze naukowo technicznym i wyrażaniu w nich własnych opinii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K01potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
ME_2A_K03potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i pojawiające się nowe treści
Cel przedmiotuC-2Doskonalenie umiejętności opracowania tekstu rozprawy naukowo-technicznej, przygotowywania prezentacji multimedialnych oraz nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne
Treści programoweT-SD-5Dyskusja o tematyce i metodach realizacji prezentowanych prac dyplomowych
T-SD-4Indywidualna prezentacja tematyki, zakresu i planu realizacji pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-2seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena kompleksowa obejmująca poprawność przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nabędzie aktywną postawę do wyrażania swoich opinii o charakterze naukowo technicznym
3,5
4,0
4,5
5,0