Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Dynamika układów mechatronicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dynamika układów mechatronicznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Marchelek <Krzysztof.Marchelek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Dunaj <Pawel-Dunaj@zut.edu.pl>, Krzysztof Marchelek <Krzysztof.Marchelek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami modelowania dynamiki układów mechanicznych.
W-2Zwrócenie uwagi studentów na praktyczny aspekt i mozność wykorzystania poznawanych modeli teoretycznych w aplikacjach inżynierskich.
W-3Wykształcenie w studencie świadomości potrzeby samodzielnej pracy w celu doskonalenia nabywanych umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich.
W-4Zaznajomienie studentów z praktycznymi metodami określania własciwości dynamicznych obiektów mechanicznych.
W-5Zapoznanie studentów z aparaturą pomiarową stosowaną do dokonywania pomiarów drgań.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami modelowania dynamiki układów mechanicznych.
C-2Zwrócenie uwagi studentów na praktyczny aspekt i mozność wykorzystania poznawanych modeli teoretycznych w aplikacjach inżynierskich.
C-3Wykształcenie w studencie świadomości potrzeby samodzielnej pracy w celu doskonalenia nabywanych umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Drgania skrętne napędów maszyn2
T-A-2Prędkości krytyczne maszyn wirnikowcyh4
T-A-3Podstawy wyważania wirników2
T-A-4Swobodne i wymuszone drgania układów nieliniowych3
T-A-5Stabilność układów mechatronicznych4
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie1
T-W-2Drgania skrętne napędów maszyn2
T-W-3Drgania maszyn wirnikowych. Prędkości krytyczne wirników4
T-W-4Teoretyczne podstawy wyważania wirników2
T-W-5Drgania układów nieliniowych swobodne i wymuszone2
T-W-6Stabilność układów mechatronicznych2
T-W-7Samowzbudne drgania cierne2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2konsultacje5
A-A-3przygotowanie do zajęć5
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje5
A-W-3przygotowanie do zajęć5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zakresu podstaw teoretycznych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne sprawdzające umiejętnośc rozwiązywania zadań rachunkowych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D07_W01
Student powinien zostać zaznajomiony z podstawami teoretycznymi modelowania właściwości dynamicznych maszyn.
ME_2A_W01, ME_2A_W02C-3, C-1T-A-1, T-A-2, T-W-5, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-A-3, T-W-2, T-W-1, T-W-6, T-A-5, T-A-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D07_U01
W wyniku uczestnictwa w zajęciach student powinien nabyć umiejętności z zakresu formułowania oraz rozwiązywania zadań teoretycznych z zakresu dynamiki układów mechanicznych. Powinien również umieć się posługiwać pojęciami z tej dziedziny.
ME_2A_U09, ME_2A_U11, ME_2A_U12C-1, C-3T-W-6, T-W-4, T-A-5, T-W-1, T-W-5, T-W-7, T-A-2, T-A-3, T-W-3, T-A-1, T-W-2, T-A-4M-1, M-2S-1, S-2
ME_2A_D07_U02
Student powinien potrafić dobrać elementy toru pomiarowego, określić parametry przetworników pomiarowych i dokonac prostego pomiaru drgań.
ME_2A_U01, ME_2A_U13, ME_2A_U15, ME_2A_U16, ME_2A_U17C-1, C-2, C-3T-A-3, T-W-1, T-W-3, T-A-2, T-A-1, T-W-4, T-A-5, T-W-7, T-W-6, T-A-4, T-W-5, T-W-2M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D07_K01
Zamierzonym efektem jest umotywowanie studenta do samodzielnej pracy oraz ugruntowywania zdobytej wiedzy przez rozwiązywanie dużej liczby zadań (nabycie wprawy w posługiwaniu się narzędziami obliczeniowymi).
ME_2A_K01, ME_2A_K02, ME_2A_K03C-3T-A-2, T-W-4, T-A-1, T-W-7, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-A-3, T-A-5, T-W-5, T-W-6, T-A-4M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D07_W01
Student powinien zostać zaznajomiony z podstawami teoretycznymi modelowania właściwości dynamicznych maszyn.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D07_U01
W wyniku uczestnictwa w zajęciach student powinien nabyć umiejętności z zakresu formułowania oraz rozwiązywania zadań teoretycznych z zakresu dynamiki układów mechanicznych. Powinien również umieć się posługiwać pojęciami z tej dziedziny.
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
3,0Wykonuje zlecone czynności praktyczne lecz z pomyłkami. Nie stosuje poprawnych pojęć. Jego wnioski świadczą o nieopanowaniu do końca materiału teoretycznego.
3,5Umiejętności pośrednie pomiędzy tymi ocenianymi na 3,0 a 4,0.
4,0Poprawnie wykonuje zlecone działania lecz wymaga stałego nadzoru i zwracania uwagi na istotne elementy procedur obliczeniowych. Ma trudności z wyciąganiem właściwych wniosków.
4,5Umiejętności pośrednie pomiędzy tymi ocenianymi na 4,0 a 5,0.
5,0Poprawnie wykonuje zlecone działania, posługuje się poprawnymi sformułowaniami i pojęciami. Wyciąga logiczne wnioski i zna ograniczenia stosowanych narzędzi.
ME_2A_D07_U02
Student powinien potrafić dobrać elementy toru pomiarowego, określić parametry przetworników pomiarowych i dokonac prostego pomiaru drgań.
2,0Student nie jest w stanie samodzielnie wykonać zleconych czynności.
3,0Student wykonuje poprawnie zlecone czynności. Nie potrafi wyciągnąc wniosków na podstawie swoich czynności. Słownictwo stosuje niewłaściwe lub z licznymi pomyłkami.
3,5Umiejętności pośrednie pomiędzy tymi ocenianymi na 3,0 a 4,0.
4,0Poprawnie wykonuje zlecone działania lecz wymaga stałego nadzoru i zwracania uwagi na istotne elementy procedur badawczych. Ma trudności z wyciąganiem właściwych wniosków. Stosuje własciwa terminologię.
4,5Umiejętności pośrednie pomiędzy tymi ocenianymi na 4,0 a 5,0
5,0Poprawnie wykonuje zlecone działania, posługuje się poprawnymi sformułowaniami i pojęciami. Wyciąga logiczne wnioski i zna ograniczenia stosowanych narzędzi.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D07_K01
Zamierzonym efektem jest umotywowanie studenta do samodzielnej pracy oraz ugruntowywania zdobytej wiedzy przez rozwiązywanie dużej liczby zadań (nabycie wprawy w posługiwaniu się narzędziami obliczeniowymi).
2,0
3,0Student jest w stanie samowdzielnie rozwiązywać zagadnienia o średnim poziomie trudności z dziedziny dynamiki układów mechanicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Krzysztof Marchelek, Dynamika obrabiarek, WNT, Warszawa, 1991
 2. Zbigniew Osiński, Teoria drgań, PWN, Warszawa, 1980
 3. Zdzisław Parszewski, Drgania i dynamika maszyn, WNT, Warszawa, 1982
 4. Czesław Cempel, Drgania mechaniczne - wprowadzenie, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1982
 5. Stanisław Woroszył, Przykłady i zadania z teorii drgań, PWN, Warszawa, 1976
 6. Jakub Gutenbaum, Matematyczne modelowanie systemów, PWN, Warszawa, 1987
 7. Zbigniew Osiński, Zbiór zadań z teorii drgań, PWN, Warszawa, 1987
 8. Krzysztof Marchelek, Stefan Berczyński, Drgania mechaniczne – zbiór zadań z rozwiązaniami, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1986
 9. Józef Giergiel, Drgania mechaniczne, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2000
 10. Jan Kruszewski, Edmund Wittbrodt, Drgania ukłądów mechanicznych w ujęciu komputerowym. tom 1 Zagadnienia liniowe., WNT, Warszawa, 2000
 11. Kruszewski, J., Wittbrodt, E. i Walczyk, Z., Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym. T II, zagadnienia wybrane, Seria Wspomaganie Komputerowe CAD/CAM, WNT, Warszawa, 1996
 12. De Silva, C. W., Vibration: fundamentals and practice., CRC press, 1999
 13. Rao, S. S., Vibration of continuous systems, New York: Wiley, Nowy Jork, 2007
 14. Rao, S. S., Mechanical Vibrations, 2005, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Drgania skrętne napędów maszyn2
T-A-2Prędkości krytyczne maszyn wirnikowcyh4
T-A-3Podstawy wyważania wirników2
T-A-4Swobodne i wymuszone drgania układów nieliniowych3
T-A-5Stabilność układów mechatronicznych4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie1
T-W-2Drgania skrętne napędów maszyn2
T-W-3Drgania maszyn wirnikowych. Prędkości krytyczne wirników4
T-W-4Teoretyczne podstawy wyważania wirników2
T-W-5Drgania układów nieliniowych swobodne i wymuszone2
T-W-6Stabilność układów mechatronicznych2
T-W-7Samowzbudne drgania cierne2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2konsultacje5
A-A-3przygotowanie do zajęć5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje5
A-W-3przygotowanie do zajęć5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D07_W01Student powinien zostać zaznajomiony z podstawami teoretycznymi modelowania właściwości dynamicznych maszyn.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W01ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki, fizyki i zakresu nauk technicznych, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu mechatroniki
ME_2A_W02ma wiedzę ogólną dotyczącą teorii i metod badawczych z dziedziny nauk technicznych w tym mechatroniki
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie w studencie świadomości potrzeby samodzielnej pracy w celu doskonalenia nabywanych umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich.
C-1Zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami modelowania dynamiki układów mechanicznych.
Treści programoweT-A-1Drgania skrętne napędów maszyn
T-A-2Prędkości krytyczne maszyn wirnikowcyh
T-W-5Drgania układów nieliniowych swobodne i wymuszone
T-W-7Samowzbudne drgania cierne
T-W-3Drgania maszyn wirnikowych. Prędkości krytyczne wirników
T-W-4Teoretyczne podstawy wyważania wirników
T-A-3Podstawy wyważania wirników
T-W-2Drgania skrętne napędów maszyn
T-W-1Wprowadzenie
T-W-6Stabilność układów mechatronicznych
T-A-5Stabilność układów mechatronicznych
T-A-4Swobodne i wymuszone drgania układów nieliniowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zakresu podstaw teoretycznych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne sprawdzające umiejętnośc rozwiązywania zadań rachunkowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D07_U01W wyniku uczestnictwa w zajęciach student powinien nabyć umiejętności z zakresu formułowania oraz rozwiązywania zadań teoretycznych z zakresu dynamiki układów mechanicznych. Powinien również umieć się posługiwać pojęciami z tej dziedziny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
ME_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi
ME_2A_U12potrafi pozyskiwać i analizować informacje z literatury przedmiotu, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami modelowania dynamiki układów mechanicznych.
C-3Wykształcenie w studencie świadomości potrzeby samodzielnej pracy w celu doskonalenia nabywanych umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich.
Treści programoweT-W-6Stabilność układów mechatronicznych
T-W-4Teoretyczne podstawy wyważania wirników
T-A-5Stabilność układów mechatronicznych
T-W-1Wprowadzenie
T-W-5Drgania układów nieliniowych swobodne i wymuszone
T-W-7Samowzbudne drgania cierne
T-A-2Prędkości krytyczne maszyn wirnikowcyh
T-A-3Podstawy wyważania wirników
T-W-3Drgania maszyn wirnikowych. Prędkości krytyczne wirników
T-A-1Drgania skrętne napędów maszyn
T-W-2Drgania skrętne napędów maszyn
T-A-4Swobodne i wymuszone drgania układów nieliniowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zakresu podstaw teoretycznych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne sprawdzające umiejętnośc rozwiązywania zadań rachunkowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
3,0Wykonuje zlecone czynności praktyczne lecz z pomyłkami. Nie stosuje poprawnych pojęć. Jego wnioski świadczą o nieopanowaniu do końca materiału teoretycznego.
3,5Umiejętności pośrednie pomiędzy tymi ocenianymi na 3,0 a 4,0.
4,0Poprawnie wykonuje zlecone działania lecz wymaga stałego nadzoru i zwracania uwagi na istotne elementy procedur obliczeniowych. Ma trudności z wyciąganiem właściwych wniosków.
4,5Umiejętności pośrednie pomiędzy tymi ocenianymi na 4,0 a 5,0.
5,0Poprawnie wykonuje zlecone działania, posługuje się poprawnymi sformułowaniami i pojęciami. Wyciąga logiczne wnioski i zna ograniczenia stosowanych narzędzi.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D07_U02Student powinien potrafić dobrać elementy toru pomiarowego, określić parametry przetworników pomiarowych i dokonac prostego pomiaru drgań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym, potrafi analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadnić opinie
ME_2A_U13stosuje zasady bezpieczeństwa pracy przy realizacji zespołowych projektów
ME_2A_U15potrafi poszerzać wiedzę w ramach realizowanych zadań interdyscyplinarnych, wykonać szczegółową analizę problemu, ocenić przydatność istniejących rozwiązań technicznych do jego realizacji
ME_2A_U16potrafi wykonać analizę i zaproponować innowacyjne ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych lub technologicznych
ME_2A_U17posiada umiejętność doboru technik i narzędzi potrzebnych do wykonania zadania projektowego oraz samodzielnego wykonywania podstawowych projektów układów mechatronicznych
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami modelowania dynamiki układów mechanicznych.
C-2Zwrócenie uwagi studentów na praktyczny aspekt i mozność wykorzystania poznawanych modeli teoretycznych w aplikacjach inżynierskich.
C-3Wykształcenie w studencie świadomości potrzeby samodzielnej pracy w celu doskonalenia nabywanych umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich.
Treści programoweT-A-3Podstawy wyważania wirników
T-W-1Wprowadzenie
T-W-3Drgania maszyn wirnikowych. Prędkości krytyczne wirników
T-A-2Prędkości krytyczne maszyn wirnikowcyh
T-A-1Drgania skrętne napędów maszyn
T-W-4Teoretyczne podstawy wyważania wirników
T-A-5Stabilność układów mechatronicznych
T-W-7Samowzbudne drgania cierne
T-W-6Stabilność układów mechatronicznych
T-A-4Swobodne i wymuszone drgania układów nieliniowych
T-W-5Drgania układów nieliniowych swobodne i wymuszone
T-W-2Drgania skrętne napędów maszyn
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne sprawdzające umiejętnośc rozwiązywania zadań rachunkowych.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zakresu podstaw teoretycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie samodzielnie wykonać zleconych czynności.
3,0Student wykonuje poprawnie zlecone czynności. Nie potrafi wyciągnąc wniosków na podstawie swoich czynności. Słownictwo stosuje niewłaściwe lub z licznymi pomyłkami.
3,5Umiejętności pośrednie pomiędzy tymi ocenianymi na 3,0 a 4,0.
4,0Poprawnie wykonuje zlecone działania lecz wymaga stałego nadzoru i zwracania uwagi na istotne elementy procedur badawczych. Ma trudności z wyciąganiem właściwych wniosków. Stosuje własciwa terminologię.
4,5Umiejętności pośrednie pomiędzy tymi ocenianymi na 4,0 a 5,0
5,0Poprawnie wykonuje zlecone działania, posługuje się poprawnymi sformułowaniami i pojęciami. Wyciąga logiczne wnioski i zna ograniczenia stosowanych narzędzi.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D07_K01Zamierzonym efektem jest umotywowanie studenta do samodzielnej pracy oraz ugruntowywania zdobytej wiedzy przez rozwiązywanie dużej liczby zadań (nabycie wprawy w posługiwaniu się narzędziami obliczeniowymi).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K01potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
ME_2A_K02wykorzystuje wiedzę ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
ME_2A_K03potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i pojawiające się nowe treści
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie w studencie świadomości potrzeby samodzielnej pracy w celu doskonalenia nabywanych umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich.
Treści programoweT-A-2Prędkości krytyczne maszyn wirnikowcyh
T-W-4Teoretyczne podstawy wyważania wirników
T-A-1Drgania skrętne napędów maszyn
T-W-7Samowzbudne drgania cierne
T-W-3Drgania maszyn wirnikowych. Prędkości krytyczne wirników
T-W-2Drgania skrętne napędów maszyn
T-W-1Wprowadzenie
T-A-3Podstawy wyważania wirników
T-A-5Stabilność układów mechatronicznych
T-W-5Drgania układów nieliniowych swobodne i wymuszone
T-W-6Stabilność układów mechatronicznych
T-A-4Swobodne i wymuszone drgania układów nieliniowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne sprawdzające umiejętnośc rozwiązywania zadań rachunkowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie samowdzielnie rozwiązywać zagadnienia o średnim poziomie trudności z dziedziny dynamiki układów mechanicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0