Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Mechanika analityczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechanika analityczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Kamil Urbanowicz <Kamil.Urbanowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mariusz Leus <Mariusz.Leus@zut.edu.pl>, Kamil Urbanowicz <Kamil.Urbanowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności z matematyki, w tym podstawy rachunku różniczkowego i całkowego.
W-2Wiedza i umiejętności z zakresu mechaniki ogólnej wykładanej na studiach stopnia pierwszego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami mechaniki analitycznej.
C-2Zapoznanie studentów z metodami analizy matematycznej wykorzystywanymi przy rozwiazywaniu zadań mechaniki ogólnej.
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczania liniowych prędkości i przyspieszeń punktów brył oraz kątowych prędkości i przyspieszeń brył.
C-4Ukształtowanie umiejętności obliczania momentów bezwładności brył i energii kinetycznej brył w ruch postępowym, obrotowym, płaskim i kulistym oraz energii potencjalnej układów mechanicznych.
C-5Ukształtowanie umiejętności wyznaczania układów rózniczkowych równań róchu, obliczania częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ruch punktu - powtórzenie. Równania ruchu. Prędkości i przyspieszenia. Tor i promień krzywizny.2
T-L-2Ruch postępowy i ruch obrotowy ciała sztywnego, przekazywanie ruchu.2
T-L-3Ruch płaski ciała sztywnego - prędkości i przyspieszenia.2
T-L-4Składanie ruchów obrotowych wokół osi przecinających się i wokół osi równoległych.2
T-L-5Ruch złożony punktu. Składanie prędkości punktu i składanie przyspieszeń.2
T-L-6Kolokwium nr 12
T-L-7Równania dynamiczne ruchu postępowego, obrotowego i płaskiego ciała sztywnego.2
T-L-8Twierdzenie o energii kinetycznej. Zasada zachowania energii mechanicznej.2
T-L-9Reakcje dynamiczne łożysk.2
T-L-10Zasada prac przygotowanych.2
T-L-11Równania Lagrange'a II rodzaju.4
T-L-12Drgania układów o kilku stopniach swobody.4
T-L-13Kolokwium nr 22
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do mechaniki analitycznej. Geometria mas: momenty bezwładności i odśrodkowe brył, masa zredukowana, promień bezwładności, twierdzenie Steinera, główne osie bezwładności, tensor bezwładności.2
T-W-2Kinematyka bryły w ruchu: postępowym, obrotowym dookoła stałej osi, płaskim, kulistym i złożonym.3
T-W-3Przybliżona teoria zjawisk żyroskopowych.1
T-W-4Mechanika Lagrange'a: klasyfikacja więzów i rodzaje sił, przesunięcia przygotowane, współrzędne i siły uogólnione i zasada d'Alemberta-Lagrange'a.2
T-W-5Energia kinetyczna i potencjalna układu mechanicznego.2
T-W-6Równanie Lagrange'a drugiego rodzaju dla układów zachowawczych i niezachowawczych.2
T-W-7Drgania układów mechanicznych o dwóch i większej liczbie stopni swobody: częstotliwości drgań swobodnych, postacie drgań, charakterystyki rezonansowe.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Rozwiązanie własnych zagadnień problemowych10
A-L-3Przygotowanie do zajęć10
50
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje5
A-W-3przygotowanie do zajeć5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia problemowe.
M-3Objaśnienia.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Na podstawie identyfikacji poziomu wiedzy i umiejętności, prowadzonej w czasie trwania ćwiczeń audytoryjnych.
S-2Ocena formująca: Na podstawie sprawdzianów.
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie wyników kolokwiów.
S-4Ocena podsumowująca: Na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D06_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: - wymienić i objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki analitycznej, poznanego na wykładach, - nazwać i definiować podstawowe wielkości mechanik analitycznej, - omówić poznane zasady (prawa) z zakresu mechaniki analitycznej, - rozpoznawać układy mechaniczne i rodzaje ruchu brył tworzacych układ, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania predkości i przyspieszeń punktów brył, momentów bezwładności brył, energii potencjalnej i kinetycznej układów mechanicznych, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania różniczkowych równań ruchu, obliczenia częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.
ME_2A_W01, ME_2A_W07, ME_2A_W02, ME_2A_W03C-1, C-2, C-3, C-5T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3S-4, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D06_U01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - korzystać z literatury i wskazanych źródeł, - obliczać momenty bezwładności i odśrodkowe brył, - obliczać prędkości i przyspieszenia brył, - obliczać energię potencjalną i kinetyczną układów mechanicznych oraz pracę sił w nim działających, - napisać różniczkowe równania ruch dla układów mechanicznych o większej liczbie stopni swobody niż jeden, - stosować równania Lagrang'a drugiego rodzaju do wyznaczania częstotliwości drgań własnych i postaci drgań wybranych układów mechanicznych.
ME_2A_U02, ME_2A_U15, ME_2A_U10, ME_2A_U16, ME_2A_U07, ME_2A_U21C-3, C-4, C-5T-L-10, T-L-7, T-L-2, T-L-8, T-L-1, T-L-12, T-L-5, T-L-11, T-L-3, T-L-9, T-L-4M-2, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D06_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - świadomość ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania elementów maszyn i konstrukcji, - świadomość w wyborze odpowiednich metod rozwiązywania zadań mechaniki analitycznej, - dbałość o poprawność wykonywanych działań, - zdolność do oceny otrzymywanych wyników, - zorientowanie na ciągłe poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności.
ME_2A_K03, ME_2A_K02, ME_2A_K01, ME_2A_K05C-1, C-3, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-L-5, T-L-4, T-L-12, T-L-8, T-L-3, T-L-2, T-L-1, T-L-7, T-L-11, T-L-9, T-L-10M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D06_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: - wymienić i objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki analitycznej, poznanego na wykładach, - nazwać i definiować podstawowe wielkości mechanik analitycznej, - omówić poznane zasady (prawa) z zakresu mechaniki analitycznej, - rozpoznawać układy mechaniczne i rodzaje ruchu brył tworzacych układ, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania predkości i przyspieszeń punktów brył, momentów bezwładności brył, energii potencjalnej i kinetycznej układów mechanicznych, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania różniczkowych równań ruchu, obliczenia częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.
2,0Student nie zna podstawowych pojęć, wielkości i praw mechaniki analitycznej, nie umie zaproponować podstawowych narzędzi do rozwiazywania zadań.
3,0Student zna większość pojęć, wielkości i praw mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie tylko niektóre narzędzia do rozwiązywania zadań.
3,5Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań.
4,0Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie i optymalnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań.
4,5Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie i optymalnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań, potrafi zaproponować sposób jak przeprowadzić dyskusję wyników.
5,0Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie i optymalnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru, potrafi zaproponować sposób jak przeprowadzić dyskusję wyników.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D06_U01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - korzystać z literatury i wskazanych źródeł, - obliczać momenty bezwładności i odśrodkowe brył, - obliczać prędkości i przyspieszenia brył, - obliczać energię potencjalną i kinetyczną układów mechanicznych oraz pracę sił w nim działających, - napisać różniczkowe równania ruch dla układów mechanicznych o większej liczbie stopni swobody niż jeden, - stosować równania Lagrang'a drugiego rodzaju do wyznaczania częstotliwości drgań własnych i postaci drgań wybranych układów mechanicznych.
2,0Student nie umie wykorzystać podstwowych narzędzi do rozwiązywania zadań mechaniki analitycznej.
3,0Student umie wykorzystać tylko niektóre z poznanych narzędzi do rozwiązywania zadań, popełnia drobne pomyłki i błędy.
3,5Student umie korzystać z wszystkich poznanych narzędzi przy rozwiązywaniu zadań, popełnia drobne pomyłki i błędy.
4,0Student umie korzstać w sposób optymalny z wszystkich poznanych narzędzi przy rozwiązywaniu zadań.
4,5Student umie korzstać w sposób optymalny z wszystkich poznanych narzędzi przy rozwiązywaniu zadań, potrafi przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.
5,0Student umie stosować wszystkie zaproponowane w czasie zajęć narzędzia, potrafi porównać ich efektywność, umie uzasadnić wybór zastosowanego narzędzia oraz potrafi przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D06_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - świadomość ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania elementów maszyn i konstrukcji, - świadomość w wyborze odpowiednich metod rozwiązywania zadań mechaniki analitycznej, - dbałość o poprawność wykonywanych działań, - zdolność do oceny otrzymywanych wyników, - zorientowanie na ciągłe poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności.
2,0Student nie ma świadomości ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania maszyn.
3,0Student ma świadomość ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania maszyn oraz świadomość znaczenia wyboru odpowiednich metod rozwiazywania zadań.
3,5Student spełnia wymagania na ocenę 3,0 i dodatkowo wykazuje dbałość o poprawność wykonywanych działań.
4,0Student spełnia wymagania na ocenę 3,5 i dodatkowo wykazuje zdolność do oceny otrzymywanych wyników.
4,5Student spełnia wymagania na ocenę 4,0 i dodatkowo wykazuje otwartośc na współpracę w zespołach.
5,0Student spełnia wymagania na ocenę 4,5 i dodatkowo jest zorientowany na ciągłe podnoszenie własnej wiedzy i umiejętności

Literatura podstawowa

  1. Gutowski R., Mechanika analityczna, PWN, Warszawa, 1971, i wydania późniejsze
  2. Leyko J., Mechanika ogólna, t.1, Statyka i kinematyka. t. 2 Dynamika, PWN, Wzrszawa, 2010, i wydania późniejsze

Literatura dodatkowa

  1. Cannon jr. R.H., Dynamika układów fizycznych., WNT, 1973, i wydania późniejsze
  2. Nizioł J., Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, WNT, Warszawa, 2009, i wydania późniejsze
  3. Marchelek K., Berczyński S., Drgania mechaniczne. Zbiór zadań z rozwiązaniami., WUPS, Szczecin, 1986, i wydania późniejsze
  4. Niezgodziński M.E, niezgodziński T., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej., PWN, Warszawa, 2009, i wydania późniejsze

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ruch punktu - powtórzenie. Równania ruchu. Prędkości i przyspieszenia. Tor i promień krzywizny.2
T-L-2Ruch postępowy i ruch obrotowy ciała sztywnego, przekazywanie ruchu.2
T-L-3Ruch płaski ciała sztywnego - prędkości i przyspieszenia.2
T-L-4Składanie ruchów obrotowych wokół osi przecinających się i wokół osi równoległych.2
T-L-5Ruch złożony punktu. Składanie prędkości punktu i składanie przyspieszeń.2
T-L-6Kolokwium nr 12
T-L-7Równania dynamiczne ruchu postępowego, obrotowego i płaskiego ciała sztywnego.2
T-L-8Twierdzenie o energii kinetycznej. Zasada zachowania energii mechanicznej.2
T-L-9Reakcje dynamiczne łożysk.2
T-L-10Zasada prac przygotowanych.2
T-L-11Równania Lagrange'a II rodzaju.4
T-L-12Drgania układów o kilku stopniach swobody.4
T-L-13Kolokwium nr 22
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do mechaniki analitycznej. Geometria mas: momenty bezwładności i odśrodkowe brył, masa zredukowana, promień bezwładności, twierdzenie Steinera, główne osie bezwładności, tensor bezwładności.2
T-W-2Kinematyka bryły w ruchu: postępowym, obrotowym dookoła stałej osi, płaskim, kulistym i złożonym.3
T-W-3Przybliżona teoria zjawisk żyroskopowych.1
T-W-4Mechanika Lagrange'a: klasyfikacja więzów i rodzaje sił, przesunięcia przygotowane, współrzędne i siły uogólnione i zasada d'Alemberta-Lagrange'a.2
T-W-5Energia kinetyczna i potencjalna układu mechanicznego.2
T-W-6Równanie Lagrange'a drugiego rodzaju dla układów zachowawczych i niezachowawczych.2
T-W-7Drgania układów mechanicznych o dwóch i większej liczbie stopni swobody: częstotliwości drgań swobodnych, postacie drgań, charakterystyki rezonansowe.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Rozwiązanie własnych zagadnień problemowych10
A-L-3Przygotowanie do zajęć10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje5
A-W-3przygotowanie do zajeć5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D06_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: - wymienić i objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki analitycznej, poznanego na wykładach, - nazwać i definiować podstawowe wielkości mechanik analitycznej, - omówić poznane zasady (prawa) z zakresu mechaniki analitycznej, - rozpoznawać układy mechaniczne i rodzaje ruchu brył tworzacych układ, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania predkości i przyspieszeń punktów brył, momentów bezwładności brył, energii potencjalnej i kinetycznej układów mechanicznych, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania różniczkowych równań ruchu, obliczenia częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W01ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki, fizyki i zakresu nauk technicznych, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu mechatroniki
ME_2A_W07zna podstawowe praktyczne metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
ME_2A_W02ma wiedzę ogólną dotyczącą teorii i metod badawczych z dziedziny nauk technicznych w tym mechatroniki
ME_2A_W03zna zaawansowane metody, techniki, narzędzia i technologie stosowane w obszarze mechatroniki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami mechaniki analitycznej.
C-2Zapoznanie studentów z metodami analizy matematycznej wykorzystywanymi przy rozwiazywaniu zadań mechaniki ogólnej.
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczania liniowych prędkości i przyspieszeń punktów brył oraz kątowych prędkości i przyspieszeń brył.
C-5Ukształtowanie umiejętności wyznaczania układów rózniczkowych równań róchu, obliczania częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do mechaniki analitycznej. Geometria mas: momenty bezwładności i odśrodkowe brył, masa zredukowana, promień bezwładności, twierdzenie Steinera, główne osie bezwładności, tensor bezwładności.
T-W-2Kinematyka bryły w ruchu: postępowym, obrotowym dookoła stałej osi, płaskim, kulistym i złożonym.
T-W-3Przybliżona teoria zjawisk żyroskopowych.
T-W-4Mechanika Lagrange'a: klasyfikacja więzów i rodzaje sił, przesunięcia przygotowane, współrzędne i siły uogólnione i zasada d'Alemberta-Lagrange'a.
T-W-5Energia kinetyczna i potencjalna układu mechanicznego.
T-W-6Równanie Lagrange'a drugiego rodzaju dla układów zachowawczych i niezachowawczych.
T-W-7Drgania układów mechanicznych o dwóch i większej liczbie stopni swobody: częstotliwości drgań swobodnych, postacie drgań, charakterystyki rezonansowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia problemowe.
M-3Objaśnienia.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego.
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie wyników kolokwiów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć, wielkości i praw mechaniki analitycznej, nie umie zaproponować podstawowych narzędzi do rozwiazywania zadań.
3,0Student zna większość pojęć, wielkości i praw mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie tylko niektóre narzędzia do rozwiązywania zadań.
3,5Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań.
4,0Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie i optymalnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań.
4,5Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie i optymalnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań, potrafi zaproponować sposób jak przeprowadzić dyskusję wyników.
5,0Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie i optymalnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru, potrafi zaproponować sposób jak przeprowadzić dyskusję wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D06_U01w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - korzystać z literatury i wskazanych źródeł, - obliczać momenty bezwładności i odśrodkowe brył, - obliczać prędkości i przyspieszenia brył, - obliczać energię potencjalną i kinetyczną układów mechanicznych oraz pracę sił w nim działających, - napisać różniczkowe równania ruch dla układów mechanicznych o większej liczbie stopni swobody niż jeden, - stosować równania Lagrang'a drugiego rodzaju do wyznaczania częstotliwości drgań własnych i postaci drgań wybranych układów mechanicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, kierować zespołami projektowymi i badawczymi
ME_2A_U15potrafi poszerzać wiedzę w ramach realizowanych zadań interdyscyplinarnych, wykonać szczegółową analizę problemu, ocenić przydatność istniejących rozwiązań technicznych do jego realizacji
ME_2A_U10potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu mechatroniki do realizacji typowych i nietypowych zadań projektowych
ME_2A_U16potrafi wykonać analizę i zaproponować innowacyjne ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych lub technologicznych
ME_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
ME_2A_U21potrafi analizować budowę i zasady działania różnorodnych układów mechatronicznych, potrafi zaplanować i przeprowadzić ich badania eksperymentalne
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności obliczania liniowych prędkości i przyspieszeń punktów brył oraz kątowych prędkości i przyspieszeń brył.
C-4Ukształtowanie umiejętności obliczania momentów bezwładności brył i energii kinetycznej brył w ruch postępowym, obrotowym, płaskim i kulistym oraz energii potencjalnej układów mechanicznych.
C-5Ukształtowanie umiejętności wyznaczania układów rózniczkowych równań róchu, obliczania częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.
Treści programoweT-L-10Zasada prac przygotowanych.
T-L-7Równania dynamiczne ruchu postępowego, obrotowego i płaskiego ciała sztywnego.
T-L-2Ruch postępowy i ruch obrotowy ciała sztywnego, przekazywanie ruchu.
T-L-8Twierdzenie o energii kinetycznej. Zasada zachowania energii mechanicznej.
T-L-1Ruch punktu - powtórzenie. Równania ruchu. Prędkości i przyspieszenia. Tor i promień krzywizny.
T-L-12Drgania układów o kilku stopniach swobody.
T-L-5Ruch złożony punktu. Składanie prędkości punktu i składanie przyspieszeń.
T-L-11Równania Lagrange'a II rodzaju.
T-L-3Ruch płaski ciała sztywnego - prędkości i przyspieszenia.
T-L-9Reakcje dynamiczne łożysk.
T-L-4Składanie ruchów obrotowych wokół osi przecinających się i wokół osi równoległych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia problemowe.
M-3Objaśnienia.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Na podstawie sprawdzianów.
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie wyników kolokwiów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać podstwowych narzędzi do rozwiązywania zadań mechaniki analitycznej.
3,0Student umie wykorzystać tylko niektóre z poznanych narzędzi do rozwiązywania zadań, popełnia drobne pomyłki i błędy.
3,5Student umie korzystać z wszystkich poznanych narzędzi przy rozwiązywaniu zadań, popełnia drobne pomyłki i błędy.
4,0Student umie korzstać w sposób optymalny z wszystkich poznanych narzędzi przy rozwiązywaniu zadań.
4,5Student umie korzstać w sposób optymalny z wszystkich poznanych narzędzi przy rozwiązywaniu zadań, potrafi przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.
5,0Student umie stosować wszystkie zaproponowane w czasie zajęć narzędzia, potrafi porównać ich efektywność, umie uzasadnić wybór zastosowanego narzędzia oraz potrafi przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D06_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - świadomość ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania elementów maszyn i konstrukcji, - świadomość w wyborze odpowiednich metod rozwiązywania zadań mechaniki analitycznej, - dbałość o poprawność wykonywanych działań, - zdolność do oceny otrzymywanych wyników, - zorientowanie na ciągłe poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K03potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i pojawiające się nowe treści
ME_2A_K02wykorzystuje wiedzę ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
ME_2A_K01potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
ME_2A_K05odpowiedzialnie i etycznie wypełnia powierzone mu obowiązki zawodowe, podejmuje działania podtrzymujące etos wyuczonego zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami mechaniki analitycznej.
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczania liniowych prędkości i przyspieszeń punktów brył oraz kątowych prędkości i przyspieszeń brył.
C-4Ukształtowanie umiejętności obliczania momentów bezwładności brył i energii kinetycznej brył w ruch postępowym, obrotowym, płaskim i kulistym oraz energii potencjalnej układów mechanicznych.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do mechaniki analitycznej. Geometria mas: momenty bezwładności i odśrodkowe brył, masa zredukowana, promień bezwładności, twierdzenie Steinera, główne osie bezwładności, tensor bezwładności.
T-W-2Kinematyka bryły w ruchu: postępowym, obrotowym dookoła stałej osi, płaskim, kulistym i złożonym.
T-W-3Przybliżona teoria zjawisk żyroskopowych.
T-W-4Mechanika Lagrange'a: klasyfikacja więzów i rodzaje sił, przesunięcia przygotowane, współrzędne i siły uogólnione i zasada d'Alemberta-Lagrange'a.
T-W-5Energia kinetyczna i potencjalna układu mechanicznego.
T-W-6Równanie Lagrange'a drugiego rodzaju dla układów zachowawczych i niezachowawczych.
T-W-7Drgania układów mechanicznych o dwóch i większej liczbie stopni swobody: częstotliwości drgań swobodnych, postacie drgań, charakterystyki rezonansowe.
T-L-5Ruch złożony punktu. Składanie prędkości punktu i składanie przyspieszeń.
T-L-4Składanie ruchów obrotowych wokół osi przecinających się i wokół osi równoległych.
T-L-12Drgania układów o kilku stopniach swobody.
T-L-8Twierdzenie o energii kinetycznej. Zasada zachowania energii mechanicznej.
T-L-3Ruch płaski ciała sztywnego - prędkości i przyspieszenia.
T-L-2Ruch postępowy i ruch obrotowy ciała sztywnego, przekazywanie ruchu.
T-L-1Ruch punktu - powtórzenie. Równania ruchu. Prędkości i przyspieszenia. Tor i promień krzywizny.
T-L-7Równania dynamiczne ruchu postępowego, obrotowego i płaskiego ciała sztywnego.
T-L-11Równania Lagrange'a II rodzaju.
T-L-9Reakcje dynamiczne łożysk.
T-L-10Zasada prac przygotowanych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia problemowe.
M-3Objaśnienia.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Na podstawie identyfikacji poziomu wiedzy i umiejętności, prowadzonej w czasie trwania ćwiczeń audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania maszyn.
3,0Student ma świadomość ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania maszyn oraz świadomość znaczenia wyboru odpowiednich metod rozwiazywania zadań.
3,5Student spełnia wymagania na ocenę 3,0 i dodatkowo wykazuje dbałość o poprawność wykonywanych działań.
4,0Student spełnia wymagania na ocenę 3,5 i dodatkowo wykazuje zdolność do oceny otrzymywanych wyników.
4,5Student spełnia wymagania na ocenę 4,0 i dodatkowo wykazuje otwartośc na współpracę w zespołach.
5,0Student spełnia wymagania na ocenę 4,5 i dodatkowo jest zorientowany na ciągłe podnoszenie własnej wiedzy i umiejętności