Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Technika cyfrowa i mikroprocesorowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technika cyfrowa i mikroprocesorowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Witold Mickiewicz <Witold.Mickiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Grudziński <marek.grudzinski@zut.edu.pl>, Paweł Herbin <Pawel.Herbin@zut.edu.pl>, Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>, Kamil Stateczny <Kamil.Stateczny@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 1,30,50zaliczenie
wykładyW1 15 0,70,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Obsługa komputera
W-2Podstawy programowania
W-3Podstawowa wiedza z zakresu matematyki.
W-4Wskazana jest znajomość języka angielskiego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zdobywa wiedzę na temat podstawowych zagadnień z zakresu układów mikroprocesorowych.
C-2Student będzie potrafił napisać program, skompilować oraz wgrać na układ mikroprocesorowy.
C-3Student pozna podstwy ukladów FPGA.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Organizacja zajęć. Zapoznanie się ze stanowiskami laboratoryjnymi oraz oprogramowaniem narzędziowym.2
T-L-2Generowanie funkcji logicznych. Badanie parametrów statycznych i dynamicznych bramek.2
T-L-3Synteza układów kombinacyjnych.2
T-L-4Przerzutniki, rejestry i liczniki2
T-L-5Obsługa portów I/O mikrokontrolera2
T-L-6Układ czasowo-licznikowy mikrokontrolera2
T-L-7Układ przerwań mikrokontrolera2
T-L-8Wyświetlanie informacji2
T-L-9Modulacja szerokości impulsu (PWM) w systemach mikroprocesorowych2
T-L-10Przetwornik analogowo-cyfrowy2
T-L-11Interfejsy komunikacyjne w układach mikroprocesorowych2
T-L-12Synteza układów kombinacyjnych w układach FPGA.2
T-L-13Synteza układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL2
T-L-14Synteza złożonych systemów cyfrowych w FPGA2
T-L-15Zaliczenie zajęć2
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do techniki cyfrowej. Sygnały cyfrowe. Kodowanie informacji. Algebra Boole'a.1
T-W-2Bramki logiczne. Synteza układów kombinacyjnych.1
T-W-3Opis i synteza układów sekwencyjnych. Wykorzystanie elementów techniki cyfrowej w konstrukcji układów mikroprogramowalnych.2
T-W-4Omówienie cech i budowy wewn. mikroprocesora i wybranych typów mikrokontrolerów.1
T-W-5Programowanie wybranych wewnętrznych struktur mikroprocesora: porty I/O, układy czasowo-licznikowe.2
T-W-6Programowanie wybranych wewnętrznych struktur mikroprocesora: system przerwań.1
T-W-7Komunikacja szeregowa USART, I2C i SPI.2
T-W-8Sterowanie z wykorzystaniem modulacji szerokości impulsów (PWM).1
T-W-9Budowa wewnętrzna programowalnych układów CPLD i FPGA1
T-W-10Synteza systemów cyfrowych w układach FPGA z wykorzystaniem języka VHDL2
T-W-11Zaliczenie wykładu1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2konsultacje2
A-L-3indywidualna praca studenta1
33
wykłady
A-W-1Obecność na zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia3
18

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-3Zachęcenie do pogłębienia wiedzy i rozszerzenia umiejętności
M-4Praca grupowa i indywidualna nad postawionym problemem.
M-5Praca własna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Okresowe testy oraz kontrola wykonanych zadań.
S-2Ocena formująca: Na podstawie zaangażowania w wykonywanie zadań na zajęciach
S-3Ocena formująca: Na podstawie końcowego zaliczenia praktycznego i/lub pisemnego

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D03_W01
W rezultacie przeprowadzanych zajęć student powinien poznać podstawy architektury mikrokontrolerów oraz układów FPGA oraz ich programowania.
ME_2A_W06, ME_2A_W07, ME_2A_W03C-1T-W-10, T-W-5, T-W-6, T-W-11, T-W-3, T-W-9, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-7, T-W-8M-5, M-1S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D03_U01
Umiejętność programowania mikrokontrolerów oraz układów FPGA.
ME_2A_U07C-3, C-2T-L-13, T-L-14, T-L-5, T-L-7, T-L-10, T-L-9, T-L-11, T-L-2, T-L-8, T-L-12, T-L-3, T-L-6, T-L-4, T-L-15, T-L-1M-2, M-4S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D03_K01
Student potrafi zdobywać i przyswajać nowe informacje ma świadomość potrzeby ciągłego szkolenia w zakresie programowania układów mikroprocesorowych.
ME_2A_K03C-2, C-3T-L-15, T-W-1, T-L-1, T-W-11M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D03_W01
W rezultacie przeprowadzanych zajęć student powinien poznać podstawy architektury mikrokontrolerów oraz układów FPGA oraz ich programowania.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D03_U01
Umiejętność programowania mikrokontrolerów oraz układów FPGA.
2,0Student nie opanował umiejętności z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu. Z trudem wykorzystuje zdobyte umiejętności. Czasem nie wie, jak wykorzystać posiadane umiejętności.
3,5Student opanował umiejętności w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i ich stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i ich stosowania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D03_K01
Student potrafi zdobywać i przyswajać nowe informacje ma świadomość potrzeby ciągłego szkolenia w zakresie programowania układów mikroprocesorowych.
2,0Student nie angażuje się podczas zajęć, nie pracuje samodzielnie i nie posiada kompetencji w zakresie programowania obiektowego.
3,0Student wykazuje przeciętne kompetencje w zakresie wykorzystania programowania obiektowego w praktyce.
3,5Student posiada kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student wykazuje zaangażowanie w dążeniu do doskonalenia nabywanych umiejętności.
4,5Student posiada kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student wykazuje duże zaangażowanie w dążeniu do doskonalenia nabywanych umiejętności.

Literatura podstawowa

  1. Marek Galewski, STM32. Aplikacje i ćwiczenia w języku C, 2011
  2. Krzysztof Paprocki, Mikrokontrolery STM32 w praktyce
  3. Jacek Majewski, Piotr Zbysiński, Układy FPGA w przykładach
  4. Kevin Skahill, Język VHDL: projektowanie programowalnych układów logicznych

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Organizacja zajęć. Zapoznanie się ze stanowiskami laboratoryjnymi oraz oprogramowaniem narzędziowym.2
T-L-2Generowanie funkcji logicznych. Badanie parametrów statycznych i dynamicznych bramek.2
T-L-3Synteza układów kombinacyjnych.2
T-L-4Przerzutniki, rejestry i liczniki2
T-L-5Obsługa portów I/O mikrokontrolera2
T-L-6Układ czasowo-licznikowy mikrokontrolera2
T-L-7Układ przerwań mikrokontrolera2
T-L-8Wyświetlanie informacji2
T-L-9Modulacja szerokości impulsu (PWM) w systemach mikroprocesorowych2
T-L-10Przetwornik analogowo-cyfrowy2
T-L-11Interfejsy komunikacyjne w układach mikroprocesorowych2
T-L-12Synteza układów kombinacyjnych w układach FPGA.2
T-L-13Synteza układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL2
T-L-14Synteza złożonych systemów cyfrowych w FPGA2
T-L-15Zaliczenie zajęć2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do techniki cyfrowej. Sygnały cyfrowe. Kodowanie informacji. Algebra Boole'a.1
T-W-2Bramki logiczne. Synteza układów kombinacyjnych.1
T-W-3Opis i synteza układów sekwencyjnych. Wykorzystanie elementów techniki cyfrowej w konstrukcji układów mikroprogramowalnych.2
T-W-4Omówienie cech i budowy wewn. mikroprocesora i wybranych typów mikrokontrolerów.1
T-W-5Programowanie wybranych wewnętrznych struktur mikroprocesora: porty I/O, układy czasowo-licznikowe.2
T-W-6Programowanie wybranych wewnętrznych struktur mikroprocesora: system przerwań.1
T-W-7Komunikacja szeregowa USART, I2C i SPI.2
T-W-8Sterowanie z wykorzystaniem modulacji szerokości impulsów (PWM).1
T-W-9Budowa wewnętrzna programowalnych układów CPLD i FPGA1
T-W-10Synteza systemów cyfrowych w układach FPGA z wykorzystaniem języka VHDL2
T-W-11Zaliczenie wykładu1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2konsultacje2
A-L-3indywidualna praca studenta1
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obecność na zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia3
18
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D03_W01W rezultacie przeprowadzanych zajęć student powinien poznać podstawy architektury mikrokontrolerów oraz układów FPGA oraz ich programowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W06ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych i osiągnięciach z zakresu mechatroniki
ME_2A_W07zna podstawowe praktyczne metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
ME_2A_W03zna zaawansowane metody, techniki, narzędzia i technologie stosowane w obszarze mechatroniki
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa wiedzę na temat podstawowych zagadnień z zakresu układów mikroprocesorowych.
Treści programoweT-W-10Synteza systemów cyfrowych w układach FPGA z wykorzystaniem języka VHDL
T-W-5Programowanie wybranych wewnętrznych struktur mikroprocesora: porty I/O, układy czasowo-licznikowe.
T-W-6Programowanie wybranych wewnętrznych struktur mikroprocesora: system przerwań.
T-W-11Zaliczenie wykładu
T-W-3Opis i synteza układów sekwencyjnych. Wykorzystanie elementów techniki cyfrowej w konstrukcji układów mikroprogramowalnych.
T-W-9Budowa wewnętrzna programowalnych układów CPLD i FPGA
T-W-4Omówienie cech i budowy wewn. mikroprocesora i wybranych typów mikrokontrolerów.
T-W-2Bramki logiczne. Synteza układów kombinacyjnych.
T-W-1Wprowadzenie do techniki cyfrowej. Sygnały cyfrowe. Kodowanie informacji. Algebra Boole'a.
T-W-7Komunikacja szeregowa USART, I2C i SPI.
T-W-8Sterowanie z wykorzystaniem modulacji szerokości impulsów (PWM).
Metody nauczaniaM-5Praca własna
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Na podstawie końcowego zaliczenia praktycznego i/lub pisemnego
S-1Ocena formująca: Okresowe testy oraz kontrola wykonanych zadań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D03_U01Umiejętność programowania mikrokontrolerów oraz układów FPGA.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-3Student pozna podstwy ukladów FPGA.
C-2Student będzie potrafił napisać program, skompilować oraz wgrać na układ mikroprocesorowy.
Treści programoweT-L-13Synteza układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL
T-L-14Synteza złożonych systemów cyfrowych w FPGA
T-L-5Obsługa portów I/O mikrokontrolera
T-L-7Układ przerwań mikrokontrolera
T-L-10Przetwornik analogowo-cyfrowy
T-L-9Modulacja szerokości impulsu (PWM) w systemach mikroprocesorowych
T-L-11Interfejsy komunikacyjne w układach mikroprocesorowych
T-L-2Generowanie funkcji logicznych. Badanie parametrów statycznych i dynamicznych bramek.
T-L-8Wyświetlanie informacji
T-L-12Synteza układów kombinacyjnych w układach FPGA.
T-L-3Synteza układów kombinacyjnych.
T-L-6Układ czasowo-licznikowy mikrokontrolera
T-L-4Przerzutniki, rejestry i liczniki
T-L-15Zaliczenie zajęć
T-L-1Organizacja zajęć. Zapoznanie się ze stanowiskami laboratoryjnymi oraz oprogramowaniem narzędziowym.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-4Praca grupowa i indywidualna nad postawionym problemem.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Na podstawie zaangażowania w wykonywanie zadań na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował umiejętności z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu. Z trudem wykorzystuje zdobyte umiejętności. Czasem nie wie, jak wykorzystać posiadane umiejętności.
3,5Student opanował umiejętności w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i ich stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i ich stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D03_K01Student potrafi zdobywać i przyswajać nowe informacje ma świadomość potrzeby ciągłego szkolenia w zakresie programowania układów mikroprocesorowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K03potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i pojawiające się nowe treści
Cel przedmiotuC-2Student będzie potrafił napisać program, skompilować oraz wgrać na układ mikroprocesorowy.
C-3Student pozna podstwy ukladów FPGA.
Treści programoweT-L-15Zaliczenie zajęć
T-W-1Wprowadzenie do techniki cyfrowej. Sygnały cyfrowe. Kodowanie informacji. Algebra Boole'a.
T-L-1Organizacja zajęć. Zapoznanie się ze stanowiskami laboratoryjnymi oraz oprogramowaniem narzędziowym.
T-W-11Zaliczenie wykładu
Metody nauczaniaM-3Zachęcenie do pogłębienia wiedzy i rozszerzenia umiejętności
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Na podstawie zaangażowania w wykonywanie zadań na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie angażuje się podczas zajęć, nie pracuje samodzielnie i nie posiada kompetencji w zakresie programowania obiektowego.
3,0Student wykazuje przeciętne kompetencje w zakresie wykorzystania programowania obiektowego w praktyce.
3,5Student posiada kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student wykazuje zaangażowanie w dążeniu do doskonalenia nabywanych umiejętności.
4,5Student posiada kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student wykazuje duże zaangażowanie w dążeniu do doskonalenia nabywanych umiejętności.