Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Szkolenie BHP, ergonomia pracy i ochrona p.poż.:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkolenie BHP, ergonomia pracy i ochrona p.poż.
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki
Nauczyciel odpowiedzialny Hubert Fuks <Hubert.Fuks@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Pawełko <Piotr.Pawelko@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 5 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-11. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM 2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie uczestnictwa w zajęciach w całym okresie studiów 3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć dydaktycznych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM oraz pobytu w obiektach uczelni 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w mogących mieć miejsce wypadkach w trakcie nauki w uczelni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Instytutu Technologii Mechanicznej 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM 3. Dotychczas zdarzające się wypadki w trakcie zajęć laboratoryjnych 4. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych a. Rodzaje stosowanych urządzeń mechanicznych oraz występujących zagrożeń w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych w tym środków ochrony osobistej przy pracy na urządzeniach mechanicznych c. Wymagania dotyczące obsługi urządzeń mechanicznych 5. Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu substancji chemicznych a. Rodzaje substancji chemicznych stosowanych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Wymagania dotyczące stosowanych substancji chemicznych określone w kartach charakterystyki materiałów niebezpiecznych w tym udzielanie pierwszej pomocy na wypadek kontaktu z tymi substancjami c. Stosowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 6. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych a. Rodzaje urządzeń elektrycznych stosowanych w laboratoriach ,pracowniach i warsztatach WIMIM b. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze stosowanych w WIMIM urządzeń elektrycznych c. Rodzaje środków profilaktycznych stosowanych przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego 7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach a. Rozmieszczenie oraz wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, oparzeń termicznych oraz pozostałych mogących mieć miejsce w trakcie zajęć. 8. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach w których są laboratoria, pracownie i warsztaty WIMIM a. Postępowanie zapobiegające powstawaniu pożarów b. Rodzaje stosowanych w obiektach WIMIM środków gaśniczych c. Drogi i wyjścia ewakuacyjne w obiektach oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji5
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-11. Uczestnictwo w wykładach 2. Udział w dyskusji w trakcie wykładu 3. Zgłaszanie wątpliwości dotyczących przekazanych na wykładzie informacji5
A-W-2konsultacje10
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-11. Wykład informacyjny 2. Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie bez oceny na podstawie wysłuchania wykładu - obowiązkowej obecności

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A03_W01
w wyniku przeprowadzonego szkolenia student powinien rozpoznawać zagrożenia oraz dobierać odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć na uczelni
ME_2A_W08C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A03_U01
w wyniku przeprowadzonego szkolenia student umie rozpoznawać zagrożenia oraz dobierać odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć na uczelni
ME_2A_U13C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A03_K01
w wyniku przeprowadzonego szkolenia student przewiduje zagrożenia oraz dobiera odpowiednie metody ich minimalizacji
ME_2A_K02, ME_2A_K04, ME_2A_K05C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A03_W01
w wyniku przeprowadzonego szkolenia student powinien rozpoznawać zagrożenia oraz dobierać odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć na uczelni
2,0
3,0Zaliczenie. Student zna i stosuje zasady BHP
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A03_U01
w wyniku przeprowadzonego szkolenia student umie rozpoznawać zagrożenia oraz dobierać odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć na uczelni
2,0
3,0Zaliczenie. Student zna i stosuje zasady BHP
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A03_K01
w wyniku przeprowadzonego szkolenia student przewiduje zagrożenia oraz dobiera odpowiednie metody ich minimalizacji
2,0
3,0Zaliczenie. Student zna i stosuje zasady BHP
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy., Dziennik Ustaw, 1997, Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Instytutu Technologii Mechanicznej 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM 3. Dotychczas zdarzające się wypadki w trakcie zajęć laboratoryjnych 4. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych a. Rodzaje stosowanych urządzeń mechanicznych oraz występujących zagrożeń w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych w tym środków ochrony osobistej przy pracy na urządzeniach mechanicznych c. Wymagania dotyczące obsługi urządzeń mechanicznych 5. Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu substancji chemicznych a. Rodzaje substancji chemicznych stosowanych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Wymagania dotyczące stosowanych substancji chemicznych określone w kartach charakterystyki materiałów niebezpiecznych w tym udzielanie pierwszej pomocy na wypadek kontaktu z tymi substancjami c. Stosowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 6. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych a. Rodzaje urządzeń elektrycznych stosowanych w laboratoriach ,pracowniach i warsztatach WIMIM b. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze stosowanych w WIMIM urządzeń elektrycznych c. Rodzaje środków profilaktycznych stosowanych przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego 7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach a. Rozmieszczenie oraz wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, oparzeń termicznych oraz pozostałych mogących mieć miejsce w trakcie zajęć. 8. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach w których są laboratoria, pracownie i warsztaty WIMIM a. Postępowanie zapobiegające powstawaniu pożarów b. Rodzaje stosowanych w obiektach WIMIM środków gaśniczych c. Drogi i wyjścia ewakuacyjne w obiektach oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji5
5

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-11. Uczestnictwo w wykładach 2. Udział w dyskusji w trakcie wykładu 3. Zgłaszanie wątpliwości dotyczących przekazanych na wykładzie informacji5
A-W-2konsultacje10
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A03_W01w wyniku przeprowadzonego szkolenia student powinien rozpoznawać zagrożenia oraz dobierać odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć na uczelni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia holistycznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz pozwalającą na ich uwzględnianie w praktyce inżynierskiej
Cel przedmiotuC-11. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM 2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie uczestnictwa w zajęciach w całym okresie studiów 3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć dydaktycznych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM oraz pobytu w obiektach uczelni 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w mogących mieć miejsce wypadkach w trakcie nauki w uczelni
Treści programoweT-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Instytutu Technologii Mechanicznej 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM 3. Dotychczas zdarzające się wypadki w trakcie zajęć laboratoryjnych 4. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych a. Rodzaje stosowanych urządzeń mechanicznych oraz występujących zagrożeń w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych w tym środków ochrony osobistej przy pracy na urządzeniach mechanicznych c. Wymagania dotyczące obsługi urządzeń mechanicznych 5. Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu substancji chemicznych a. Rodzaje substancji chemicznych stosowanych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Wymagania dotyczące stosowanych substancji chemicznych określone w kartach charakterystyki materiałów niebezpiecznych w tym udzielanie pierwszej pomocy na wypadek kontaktu z tymi substancjami c. Stosowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 6. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych a. Rodzaje urządzeń elektrycznych stosowanych w laboratoriach ,pracowniach i warsztatach WIMIM b. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze stosowanych w WIMIM urządzeń elektrycznych c. Rodzaje środków profilaktycznych stosowanych przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego 7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach a. Rozmieszczenie oraz wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, oparzeń termicznych oraz pozostałych mogących mieć miejsce w trakcie zajęć. 8. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach w których są laboratoria, pracownie i warsztaty WIMIM a. Postępowanie zapobiegające powstawaniu pożarów b. Rodzaje stosowanych w obiektach WIMIM środków gaśniczych c. Drogi i wyjścia ewakuacyjne w obiektach oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji
Metody nauczaniaM-11. Wykład informacyjny 2. Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie bez oceny na podstawie wysłuchania wykładu - obowiązkowej obecności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zaliczenie. Student zna i stosuje zasady BHP
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A03_U01w wyniku przeprowadzonego szkolenia student umie rozpoznawać zagrożenia oraz dobierać odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć na uczelni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U13stosuje zasady bezpieczeństwa pracy przy realizacji zespołowych projektów
Cel przedmiotuC-11. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM 2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie uczestnictwa w zajęciach w całym okresie studiów 3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć dydaktycznych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM oraz pobytu w obiektach uczelni 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w mogących mieć miejsce wypadkach w trakcie nauki w uczelni
Treści programoweT-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Instytutu Technologii Mechanicznej 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM 3. Dotychczas zdarzające się wypadki w trakcie zajęć laboratoryjnych 4. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych a. Rodzaje stosowanych urządzeń mechanicznych oraz występujących zagrożeń w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych w tym środków ochrony osobistej przy pracy na urządzeniach mechanicznych c. Wymagania dotyczące obsługi urządzeń mechanicznych 5. Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu substancji chemicznych a. Rodzaje substancji chemicznych stosowanych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Wymagania dotyczące stosowanych substancji chemicznych określone w kartach charakterystyki materiałów niebezpiecznych w tym udzielanie pierwszej pomocy na wypadek kontaktu z tymi substancjami c. Stosowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 6. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych a. Rodzaje urządzeń elektrycznych stosowanych w laboratoriach ,pracowniach i warsztatach WIMIM b. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze stosowanych w WIMIM urządzeń elektrycznych c. Rodzaje środków profilaktycznych stosowanych przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego 7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach a. Rozmieszczenie oraz wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, oparzeń termicznych oraz pozostałych mogących mieć miejsce w trakcie zajęć. 8. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach w których są laboratoria, pracownie i warsztaty WIMIM a. Postępowanie zapobiegające powstawaniu pożarów b. Rodzaje stosowanych w obiektach WIMIM środków gaśniczych c. Drogi i wyjścia ewakuacyjne w obiektach oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji
Metody nauczaniaM-11. Wykład informacyjny 2. Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie bez oceny na podstawie wysłuchania wykładu - obowiązkowej obecności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zaliczenie. Student zna i stosuje zasady BHP
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A03_K01w wyniku przeprowadzonego szkolenia student przewiduje zagrożenia oraz dobiera odpowiednie metody ich minimalizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K02wykorzystuje wiedzę ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
ME_2A_K04organizuje działalność na rzecz środowiska społecznego, inicjuje działania na rzecz interesu publicznego
ME_2A_K05odpowiedzialnie i etycznie wypełnia powierzone mu obowiązki zawodowe, podejmuje działania podtrzymujące etos wyuczonego zawodu
Cel przedmiotuC-11. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM 2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie uczestnictwa w zajęciach w całym okresie studiów 3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć dydaktycznych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM oraz pobytu w obiektach uczelni 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w mogących mieć miejsce wypadkach w trakcie nauki w uczelni
Treści programoweT-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Instytutu Technologii Mechanicznej 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM 3. Dotychczas zdarzające się wypadki w trakcie zajęć laboratoryjnych 4. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych a. Rodzaje stosowanych urządzeń mechanicznych oraz występujących zagrożeń w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych w tym środków ochrony osobistej przy pracy na urządzeniach mechanicznych c. Wymagania dotyczące obsługi urządzeń mechanicznych 5. Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu substancji chemicznych a. Rodzaje substancji chemicznych stosowanych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Wymagania dotyczące stosowanych substancji chemicznych określone w kartach charakterystyki materiałów niebezpiecznych w tym udzielanie pierwszej pomocy na wypadek kontaktu z tymi substancjami c. Stosowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 6. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych a. Rodzaje urządzeń elektrycznych stosowanych w laboratoriach ,pracowniach i warsztatach WIMIM b. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze stosowanych w WIMIM urządzeń elektrycznych c. Rodzaje środków profilaktycznych stosowanych przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego 7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach a. Rozmieszczenie oraz wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w laboratoriach, pracowniach i warsztatach WIMIM b. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, oparzeń termicznych oraz pozostałych mogących mieć miejsce w trakcie zajęć. 8. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach w których są laboratoria, pracownie i warsztaty WIMIM a. Postępowanie zapobiegające powstawaniu pożarów b. Rodzaje stosowanych w obiektach WIMIM środków gaśniczych c. Drogi i wyjścia ewakuacyjne w obiektach oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji
Metody nauczaniaM-11. Wykład informacyjny 2. Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie bez oceny na podstawie wysłuchania wykładu - obowiązkowej obecności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zaliczenie. Student zna i stosuje zasady BHP
3,5
4,0
4,5
5,0