Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Elementy Prawa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elementy Prawa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Edyta Engel-Babska <Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Edyta Engel-Babska <Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza społeczno-prawna, ogólna z zakresu szkoły średniej, aktualizowana za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą prawa, przepisu. Zaznajomienie z podstawowymi insytucjami prawa cywilnego ( w tym prawa własności intelektualnej), prawa pracy. Ukształtowanie umiejętności studenta w zakresie korzystania i poszukiwania właściwych tekstów prawnych. Ukształtowanie znajomości rozumienia podstawowych instytucji życia społeczno-gospodarczego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1System prawa w RP, charakterystyka ogólna. Podstawowe gałęzie- zakres regulacji i cechy charakterystyczne2
T-W-2Stanowienie, stosowanie, przestrzeganie prawa. Aparatura pojęciowa, charakterystyka ogólna instytucji2
T-W-3Hierarchia aktów prawnych w Polsce. Budowa aktu normatywnego.2
T-W-4Prawo cywilne a prawo własności intelektualnej. Cechy charakterystyczne regulacji.2
T-W-5Podmioty prawa cywilnego. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych. Płaszczyzny, skutki ograniczeń, braku zdolności do czynności prawnych.2
T-W-66, Sposoby powstania umów w prawie cywilnym. Ogólna charakterystyka oferty, negocjacji przetargu, aukcji.2
T-W-7Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa. Przedawnienie roszczeń. Pojęcie zobowiązania, źródła, odpowiedzialność odszkodowawcza w kc2
T-W-8Zasady prawa pracy. Pojęcie cechy stosunku pracy. Podstawy zatrudnienia w kp. Tradycyjne formy zatrudnienia a nowe formy zatrudnienia jako koniecznosć i wyzwanie w prawie pracy.2
T-W-9Rozwiązanie stosunku pracy. Sposoby rozwiązania, wygaśnięcia umów. Roszczenia związane z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy przez pracodawcę.2
T-W-10Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zakres regulacji, podmioty, odpowiedzialność.2
T-W-11Źródła praw na dobrach niematerialnych. Regulacje w prawie międzynarodowym, unijnym w kontekście rozwiązań w polskim systemie prawnym.2
T-W-12Prawo wlasności intelektualnej. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenia. System roszczeń.2
T-W-13Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Cel regulacji, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy, odpowiedzialność, rodzaje, podstawowe instytucje, procedury.2
T-W-14Prawo własności przemysłowej: zakres unormowania ustawy, podstawowe instytucji i zasady realizacji praw.2
T-W-15Umowa licencyjna, wynalazki, wzory użytkowe. Wymogi formalno-prawne, procedury, rejestracja, organy. Odpowiedzialność przewidziana przez ustawodawcę.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje10
A-W-3przygotowanie do zajęć10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłąd informacyjny o charakterze wyjaśniającym. Przewiduje się możliwość pewnych elementów wykładu konwersatoryjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania prawa i kanonów w orzecznistwie Sądu Najwyższego.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowająca bazująca na sprawdzianie (kolokwium)- pytania otwarte. Dopuszcza się podniesienie oceny kolokwialnej w stosunku do studentów wykazujących dużą merytoryczną aktywność.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A02_W01
Student potrafi definiować podstawowe instytucje w przedmiotowej materii. Nabywa wiedzę z zakresu prawa cywilnego, pracy i prawoznastwa. Właściwie formuuje i definiuje poznane instytucje. Potrafi je rozróżnić i opisać.
ME_2A_W10C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-W-6, T-W-7, T-W-4, T-W-5, T-W-10, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-14, T-W-15, T-W-13M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A02_U01
Student posiada umiejętności właściwego interpretowania podstawowych instytucji prawnych w poznawanych dziedzinach. Potrafi oceniać zasadność rozwiązań wprowadzonych przez ustawodawcę oraz nakreślać sposoby ich potencjalnego wykorzystania w praktyce.
ME_2A_U12, ME_2A_U05C-1T-W-2, T-W-6, T-W-11, T-W-1, T-W-14, T-W-3, T-W-9, T-W-12, T-W-5, T-W-15, T-W-7, T-W-13, T-W-8, T-W-4, T-W-10M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A02_K01
Student nabywa właściwe postrzeganie relacji pomiędzy podmiotami prawa. Pozyskuje umiejętność wyrażania ocen co do zastosowania obowiązujących regulacji prawnych. Ma świadomość roli i rangi poznanych instytucji.
ME_2A_K04, ME_2A_K01C-1T-W-12, T-W-5, T-W-13, T-W-2, T-W-1, T-W-15, T-W-8, T-W-4, T-W-11, T-W-10, T-W-7, T-W-6, T-W-14, T-W-3, T-W-9M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A02_W01
Student potrafi definiować podstawowe instytucje w przedmiotowej materii. Nabywa wiedzę z zakresu prawa cywilnego, pracy i prawoznastwa. Właściwie formuuje i definiuje poznane instytucje. Potrafi je rozróżnić i opisać.
2,0
3,0Student w stopniu podtawowym potrafi nazwać ogólne instytucje, rozróżnić dyscypliny prawne w ramach przedmiotu.
3,5
4,0Student w dobrym stopniu opanował umówiony materiał. Potrafi zastosować instytucje w praktyce i posiada umiejętność ich analizy. Potrafi prowadzić dyskusje o funkcjonowaniu instytucji omawianych podmiotów.
4,5
5,0Student znakomicie operuje przedmiotową materią. Wyczerpująco i wszechstronnie opisuje instytucje prawne i potrafi konstruktywnie i krytycznie ocenić zasadność ich funkcjonowania. Student potrafi efektywnie prezentować , analizować , dyskutować w danej materii.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A02_U01
Student posiada umiejętności właściwego interpretowania podstawowych instytucji prawnych w poznawanych dziedzinach. Potrafi oceniać zasadność rozwiązań wprowadzonych przez ustawodawcę oraz nakreślać sposoby ich potencjalnego wykorzystania w praktyce.
2,0Student nie posiada umiejętności w poruszaniu się w materii wykładowej.
3,0Student posiada umiętność poruszania się w materii wykładowej, ale nie jest pewny źródeł regulacji. Raz po raz myli np. czynność prawną ze zdolnością do czynności prawnych.
3,5
4,0
4,5
5,0Student posiada umiejętności swobodnego poruszania się po instytucjach omawianych na wykładach w oparciu nie tylko o wykład, ale także w oparciu o literaturę specjalistyczną.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A02_K01
Student nabywa właściwe postrzeganie relacji pomiędzy podmiotami prawa. Pozyskuje umiejętność wyrażania ocen co do zastosowania obowiązujących regulacji prawnych. Ma świadomość roli i rangi poznanych instytucji.
2,0Student nie ma kompetencji do identyfikowania podstawowych instytucji prawnych.
3,0Student ma kompetencje w zakresie podstawowej, minimalnej, rozrózniania instytucji prawnych i ich znaczenia.
3,5
4,0
4,5
5,0Student ma kompetencje do rozróżniania metod regulacji prawnych i należycie, bardzo dobrze potrafi te kometencje wykorzystać.

Literatura podstawowa

  1. Adam Olejniczak, Prawo cywilne- część ogólna, C.H.Beck, Warszawa, 2019
  2. Józef Nowacki, Zygmunt Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2007, 3
  3. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa, 2018, II
  4. Krzysztof Czub, Prawo własności intelektualnej - zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016

Literatura dodatkowa

  1. Dowolnie wybrane obowiązujące, aktualne podręcznikize wskazanych dziedzin prawa , będących przedmiotem wykładu.

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1System prawa w RP, charakterystyka ogólna. Podstawowe gałęzie- zakres regulacji i cechy charakterystyczne2
T-W-2Stanowienie, stosowanie, przestrzeganie prawa. Aparatura pojęciowa, charakterystyka ogólna instytucji2
T-W-3Hierarchia aktów prawnych w Polsce. Budowa aktu normatywnego.2
T-W-4Prawo cywilne a prawo własności intelektualnej. Cechy charakterystyczne regulacji.2
T-W-5Podmioty prawa cywilnego. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych. Płaszczyzny, skutki ograniczeń, braku zdolności do czynności prawnych.2
T-W-66, Sposoby powstania umów w prawie cywilnym. Ogólna charakterystyka oferty, negocjacji przetargu, aukcji.2
T-W-7Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa. Przedawnienie roszczeń. Pojęcie zobowiązania, źródła, odpowiedzialność odszkodowawcza w kc2
T-W-8Zasady prawa pracy. Pojęcie cechy stosunku pracy. Podstawy zatrudnienia w kp. Tradycyjne formy zatrudnienia a nowe formy zatrudnienia jako koniecznosć i wyzwanie w prawie pracy.2
T-W-9Rozwiązanie stosunku pracy. Sposoby rozwiązania, wygaśnięcia umów. Roszczenia związane z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy przez pracodawcę.2
T-W-10Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zakres regulacji, podmioty, odpowiedzialność.2
T-W-11Źródła praw na dobrach niematerialnych. Regulacje w prawie międzynarodowym, unijnym w kontekście rozwiązań w polskim systemie prawnym.2
T-W-12Prawo wlasności intelektualnej. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenia. System roszczeń.2
T-W-13Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Cel regulacji, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy, odpowiedzialność, rodzaje, podstawowe instytucje, procedury.2
T-W-14Prawo własności przemysłowej: zakres unormowania ustawy, podstawowe instytucji i zasady realizacji praw.2
T-W-15Umowa licencyjna, wynalazki, wzory użytkowe. Wymogi formalno-prawne, procedury, rejestracja, organy. Odpowiedzialność przewidziana przez ustawodawcę.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje10
A-W-3przygotowanie do zajęć10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A02_W01Student potrafi definiować podstawowe instytucje w przedmiotowej materii. Nabywa wiedzę z zakresu prawa cywilnego, pracy i prawoznastwa. Właściwie formuuje i definiuje poznane instytucje. Potrafi je rozróżnić i opisać.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu etyki, ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą prawa, przepisu. Zaznajomienie z podstawowymi insytucjami prawa cywilnego ( w tym prawa własności intelektualnej), prawa pracy. Ukształtowanie umiejętności studenta w zakresie korzystania i poszukiwania właściwych tekstów prawnych. Ukształtowanie znajomości rozumienia podstawowych instytucji życia społeczno-gospodarczego.
Treści programoweT-W-1System prawa w RP, charakterystyka ogólna. Podstawowe gałęzie- zakres regulacji i cechy charakterystyczne
T-W-2Stanowienie, stosowanie, przestrzeganie prawa. Aparatura pojęciowa, charakterystyka ogólna instytucji
T-W-3Hierarchia aktów prawnych w Polsce. Budowa aktu normatywnego.
T-W-8Zasady prawa pracy. Pojęcie cechy stosunku pracy. Podstawy zatrudnienia w kp. Tradycyjne formy zatrudnienia a nowe formy zatrudnienia jako koniecznosć i wyzwanie w prawie pracy.
T-W-66, Sposoby powstania umów w prawie cywilnym. Ogólna charakterystyka oferty, negocjacji przetargu, aukcji.
T-W-7Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa. Przedawnienie roszczeń. Pojęcie zobowiązania, źródła, odpowiedzialność odszkodowawcza w kc
T-W-4Prawo cywilne a prawo własności intelektualnej. Cechy charakterystyczne regulacji.
T-W-5Podmioty prawa cywilnego. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych. Płaszczyzny, skutki ograniczeń, braku zdolności do czynności prawnych.
T-W-10Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zakres regulacji, podmioty, odpowiedzialność.
T-W-9Rozwiązanie stosunku pracy. Sposoby rozwiązania, wygaśnięcia umów. Roszczenia związane z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy przez pracodawcę.
T-W-11Źródła praw na dobrach niematerialnych. Regulacje w prawie międzynarodowym, unijnym w kontekście rozwiązań w polskim systemie prawnym.
T-W-12Prawo wlasności intelektualnej. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenia. System roszczeń.
T-W-14Prawo własności przemysłowej: zakres unormowania ustawy, podstawowe instytucji i zasady realizacji praw.
T-W-15Umowa licencyjna, wynalazki, wzory użytkowe. Wymogi formalno-prawne, procedury, rejestracja, organy. Odpowiedzialność przewidziana przez ustawodawcę.
T-W-13Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Cel regulacji, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy, odpowiedzialność, rodzaje, podstawowe instytucje, procedury.
Metody nauczaniaM-1Wykłąd informacyjny o charakterze wyjaśniającym. Przewiduje się możliwość pewnych elementów wykładu konwersatoryjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania prawa i kanonów w orzecznistwie Sądu Najwyższego.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowająca bazująca na sprawdzianie (kolokwium)- pytania otwarte. Dopuszcza się podniesienie oceny kolokwialnej w stosunku do studentów wykazujących dużą merytoryczną aktywność.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podtawowym potrafi nazwać ogólne instytucje, rozróżnić dyscypliny prawne w ramach przedmiotu.
3,5
4,0Student w dobrym stopniu opanował umówiony materiał. Potrafi zastosować instytucje w praktyce i posiada umiejętność ich analizy. Potrafi prowadzić dyskusje o funkcjonowaniu instytucji omawianych podmiotów.
4,5
5,0Student znakomicie operuje przedmiotową materią. Wyczerpująco i wszechstronnie opisuje instytucje prawne i potrafi konstruktywnie i krytycznie ocenić zasadność ich funkcjonowania. Student potrafi efektywnie prezentować , analizować , dyskutować w danej materii.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A02_U01Student posiada umiejętności właściwego interpretowania podstawowych instytucji prawnych w poznawanych dziedzinach. Potrafi oceniać zasadność rozwiązań wprowadzonych przez ustawodawcę oraz nakreślać sposoby ich potencjalnego wykorzystania w praktyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U12potrafi pozyskiwać i analizować informacje z literatury przedmiotu, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł
ME_2A_U05potrafi określić kierunek i zrealizować proces samokształcenia
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą prawa, przepisu. Zaznajomienie z podstawowymi insytucjami prawa cywilnego ( w tym prawa własności intelektualnej), prawa pracy. Ukształtowanie umiejętności studenta w zakresie korzystania i poszukiwania właściwych tekstów prawnych. Ukształtowanie znajomości rozumienia podstawowych instytucji życia społeczno-gospodarczego.
Treści programoweT-W-2Stanowienie, stosowanie, przestrzeganie prawa. Aparatura pojęciowa, charakterystyka ogólna instytucji
T-W-66, Sposoby powstania umów w prawie cywilnym. Ogólna charakterystyka oferty, negocjacji przetargu, aukcji.
T-W-11Źródła praw na dobrach niematerialnych. Regulacje w prawie międzynarodowym, unijnym w kontekście rozwiązań w polskim systemie prawnym.
T-W-1System prawa w RP, charakterystyka ogólna. Podstawowe gałęzie- zakres regulacji i cechy charakterystyczne
T-W-14Prawo własności przemysłowej: zakres unormowania ustawy, podstawowe instytucji i zasady realizacji praw.
T-W-3Hierarchia aktów prawnych w Polsce. Budowa aktu normatywnego.
T-W-9Rozwiązanie stosunku pracy. Sposoby rozwiązania, wygaśnięcia umów. Roszczenia związane z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy przez pracodawcę.
T-W-12Prawo wlasności intelektualnej. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenia. System roszczeń.
T-W-5Podmioty prawa cywilnego. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych. Płaszczyzny, skutki ograniczeń, braku zdolności do czynności prawnych.
T-W-15Umowa licencyjna, wynalazki, wzory użytkowe. Wymogi formalno-prawne, procedury, rejestracja, organy. Odpowiedzialność przewidziana przez ustawodawcę.
T-W-7Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa. Przedawnienie roszczeń. Pojęcie zobowiązania, źródła, odpowiedzialność odszkodowawcza w kc
T-W-13Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Cel regulacji, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy, odpowiedzialność, rodzaje, podstawowe instytucje, procedury.
T-W-8Zasady prawa pracy. Pojęcie cechy stosunku pracy. Podstawy zatrudnienia w kp. Tradycyjne formy zatrudnienia a nowe formy zatrudnienia jako koniecznosć i wyzwanie w prawie pracy.
T-W-4Prawo cywilne a prawo własności intelektualnej. Cechy charakterystyczne regulacji.
T-W-10Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zakres regulacji, podmioty, odpowiedzialność.
Metody nauczaniaM-1Wykłąd informacyjny o charakterze wyjaśniającym. Przewiduje się możliwość pewnych elementów wykładu konwersatoryjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania prawa i kanonów w orzecznistwie Sądu Najwyższego.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowająca bazująca na sprawdzianie (kolokwium)- pytania otwarte. Dopuszcza się podniesienie oceny kolokwialnej w stosunku do studentów wykazujących dużą merytoryczną aktywność.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności w poruszaniu się w materii wykładowej.
3,0Student posiada umiętność poruszania się w materii wykładowej, ale nie jest pewny źródeł regulacji. Raz po raz myli np. czynność prawną ze zdolnością do czynności prawnych.
3,5
4,0
4,5
5,0Student posiada umiejętności swobodnego poruszania się po instytucjach omawianych na wykładach w oparciu nie tylko o wykład, ale także w oparciu o literaturę specjalistyczną.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A02_K01Student nabywa właściwe postrzeganie relacji pomiędzy podmiotami prawa. Pozyskuje umiejętność wyrażania ocen co do zastosowania obowiązujących regulacji prawnych. Ma świadomość roli i rangi poznanych instytucji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K04organizuje działalność na rzecz środowiska społecznego, inicjuje działania na rzecz interesu publicznego
ME_2A_K01potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą prawa, przepisu. Zaznajomienie z podstawowymi insytucjami prawa cywilnego ( w tym prawa własności intelektualnej), prawa pracy. Ukształtowanie umiejętności studenta w zakresie korzystania i poszukiwania właściwych tekstów prawnych. Ukształtowanie znajomości rozumienia podstawowych instytucji życia społeczno-gospodarczego.
Treści programoweT-W-12Prawo wlasności intelektualnej. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenia. System roszczeń.
T-W-5Podmioty prawa cywilnego. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych. Płaszczyzny, skutki ograniczeń, braku zdolności do czynności prawnych.
T-W-13Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Cel regulacji, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy, odpowiedzialność, rodzaje, podstawowe instytucje, procedury.
T-W-2Stanowienie, stosowanie, przestrzeganie prawa. Aparatura pojęciowa, charakterystyka ogólna instytucji
T-W-1System prawa w RP, charakterystyka ogólna. Podstawowe gałęzie- zakres regulacji i cechy charakterystyczne
T-W-15Umowa licencyjna, wynalazki, wzory użytkowe. Wymogi formalno-prawne, procedury, rejestracja, organy. Odpowiedzialność przewidziana przez ustawodawcę.
T-W-8Zasady prawa pracy. Pojęcie cechy stosunku pracy. Podstawy zatrudnienia w kp. Tradycyjne formy zatrudnienia a nowe formy zatrudnienia jako koniecznosć i wyzwanie w prawie pracy.
T-W-4Prawo cywilne a prawo własności intelektualnej. Cechy charakterystyczne regulacji.
T-W-11Źródła praw na dobrach niematerialnych. Regulacje w prawie międzynarodowym, unijnym w kontekście rozwiązań w polskim systemie prawnym.
T-W-10Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zakres regulacji, podmioty, odpowiedzialność.
T-W-7Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa. Przedawnienie roszczeń. Pojęcie zobowiązania, źródła, odpowiedzialność odszkodowawcza w kc
T-W-66, Sposoby powstania umów w prawie cywilnym. Ogólna charakterystyka oferty, negocjacji przetargu, aukcji.
T-W-14Prawo własności przemysłowej: zakres unormowania ustawy, podstawowe instytucji i zasady realizacji praw.
T-W-3Hierarchia aktów prawnych w Polsce. Budowa aktu normatywnego.
T-W-9Rozwiązanie stosunku pracy. Sposoby rozwiązania, wygaśnięcia umów. Roszczenia związane z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy przez pracodawcę.
Metody nauczaniaM-1Wykłąd informacyjny o charakterze wyjaśniającym. Przewiduje się możliwość pewnych elementów wykładu konwersatoryjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania prawa i kanonów w orzecznistwie Sądu Najwyższego.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowająca bazująca na sprawdzianie (kolokwium)- pytania otwarte. Dopuszcza się podniesienie oceny kolokwialnej w stosunku do studentów wykazujących dużą merytoryczną aktywność.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma kompetencji do identyfikowania podstawowych instytucji prawnych.
3,0Student ma kompetencje w zakresie podstawowej, minimalnej, rozrózniania instytucji prawnych i ich znaczenia.
3,5
4,0
4,5
5,0Student ma kompetencje do rozróżniania metod regulacji prawnych i należycie, bardzo dobrze potrafi te kometencje wykorzystać.