Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie i ekonomia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie i ekonomia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Sobczak <Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Eliza Jarysz-Kamińska <Eliza.Jarysz@zut.edu.pl>, Elwira Leśna-Wierszołowicz <elwira.lesna@zut.edu.pl>, Tomasz Sobczak <Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rachunku ekonomicznego
C-2Zapoznanie studentów z zasadami funkcjinowania mechanizmu rynkowego i cechami struktur rynkowych
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu analizy funkcji produkcji
C-4Zapoznanie studentów z funkacjami zarządzania
C-5Ukształtowanie umiejetności analizy i wyboru stylów kierowania
C-6Zapoznanie studentów w podstawowymi koncepcjami i metodami zarządzania
C-7Zapoznanie studentów z podstawowymi rachunkami kosztów oraz ukształtowanie umiejętności stosowania wybranych rachunków kosztów
C-8Zapoznanie studentów w podstawowymi umiejetnościami menadzerskimi oraz ukształtowanie umiejętności ich wykorzystania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Istota i funkcje rachunku ekonomicznego2
T-W-2Mechanizm rynkowy4
T-W-3Struktury rynkowe2
T-W-4Rachunek kosztów w produkcji4
T-W-5Funkcja produkcji2
T-W-6Funkcje zarządzania6
T-W-7Umiejętności menadzerskie4
T-W-8Styl przewództwa2
T-W-9Koncepcje i metody zarządzania2
T-W-10Zaliczenie2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Przygotowanie do zajęć10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia8
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład
M-2Dyskusja kierowana

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Projekt i obrona projektu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A01_W01
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania. Zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
ME_2A_W09C-4, C-8, C-7, C-1, C-6, C-2T-W-2, T-W-8, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-9M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A01_U01
Student potrafi pozyskać i analizować informacje z zakresu ekonomii i zarządzania oraz zasad prowadzenia działalności gospdoarczej w Polsce. Potrafi pracować indywidualnie i zaspołowo. Student potrafi przewodzić pracom zespołów.
ME_2A_U12, ME_2A_U02, ME_2A_U08C-5, C-3, C-7, C-8T-W-4, T-W-3, T-W-9, T-W-8, T-W-6, T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-7M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A01_K01
Student myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy w kontekście zadań ekonomicznych i zarządczych.
ME_2A_K01, ME_2A_K03C-4, C-3, C-7, C-6, C-8, C-5, C-2, C-1T-W-9, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-7, T-W-10, T-W-5, T-W-3M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A01_W01
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania. Zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
2,0
3,0Student wie czym jest rachunek ekonomiczny, zna zasady jego realizacji. Omawia mechanizm rynkowy. Zna podstawiwe cechy struktur rynkowych. Samodzielnie wymienia i charakteryzuje funkcje zarządzania. Stosuje wybrane umiejetności menadzerskie. Wybiera, charakteryzuje i stosuje okreslony styl kierowania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A01_U01
Student potrafi pozyskać i analizować informacje z zakresu ekonomii i zarządzania oraz zasad prowadzenia działalności gospdoarczej w Polsce. Potrafi pracować indywidualnie i zaspołowo. Student potrafi przewodzić pracom zespołów.
2,0
3,0Student stosuje rachunek ekonomiczny. Rozpoznaje podstawiwe elementy mechanizmu rynkowego. Identyfikuje cechy struktur rynkowych. Stosuje zasady podstawowych funkcji zarządzania. Stosuje wybrane umiejetności menadzerskie. Stosuje okreslony styl kierowania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A01_K01
Student myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy w kontekście zadań ekonomicznych i zarządczych.
2,0
3,0Student posiada śwaidomość potrzeby stosowania podstawowych zagadnień ekonomicznych i zarządczych w praktyce gospdoarczej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. pod red. A. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2009, Wyd. 5 i nowsze
  2. pod. red. J. Żurka, Przedsiębiorstwo. Drogi do sukcesu rynkowego, PWE, Warszawa, 2016
  3. pod red. R. Milewskiego i E. Kwiatkowskiego, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, 2018, IV

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota i funkcje rachunku ekonomicznego2
T-W-2Mechanizm rynkowy4
T-W-3Struktury rynkowe2
T-W-4Rachunek kosztów w produkcji4
T-W-5Funkcja produkcji2
T-W-6Funkcje zarządzania6
T-W-7Umiejętności menadzerskie4
T-W-8Styl przewództwa2
T-W-9Koncepcje i metody zarządzania2
T-W-10Zaliczenie2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Przygotowanie do zajęć10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia8
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A01_W01Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania. Zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W09ma wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, innowacyjności oraz prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z funkacjami zarządzania
C-8Zapoznanie studentów w podstawowymi umiejetnościami menadzerskimi oraz ukształtowanie umiejętności ich wykorzystania
C-7Zapoznanie studentów z podstawowymi rachunkami kosztów oraz ukształtowanie umiejętności stosowania wybranych rachunków kosztów
C-1Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rachunku ekonomicznego
C-6Zapoznanie studentów w podstawowymi koncepcjami i metodami zarządzania
C-2Zapoznanie studentów z zasadami funkcjinowania mechanizmu rynkowego i cechami struktur rynkowych
Treści programoweT-W-2Mechanizm rynkowy
T-W-8Styl przewództwa
T-W-4Rachunek kosztów w produkcji
T-W-5Funkcja produkcji
T-W-1Istota i funkcje rachunku ekonomicznego
T-W-3Struktury rynkowe
T-W-6Funkcje zarządzania
T-W-7Umiejętności menadzerskie
T-W-9Koncepcje i metody zarządzania
Metody nauczaniaM-2Dyskusja kierowana
M-1Wykład
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Projekt i obrona projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wie czym jest rachunek ekonomiczny, zna zasady jego realizacji. Omawia mechanizm rynkowy. Zna podstawiwe cechy struktur rynkowych. Samodzielnie wymienia i charakteryzuje funkcje zarządzania. Stosuje wybrane umiejetności menadzerskie. Wybiera, charakteryzuje i stosuje okreslony styl kierowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A01_U01Student potrafi pozyskać i analizować informacje z zakresu ekonomii i zarządzania oraz zasad prowadzenia działalności gospdoarczej w Polsce. Potrafi pracować indywidualnie i zaspołowo. Student potrafi przewodzić pracom zespołów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U12potrafi pozyskiwać i analizować informacje z literatury przedmiotu, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł
ME_2A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, kierować zespołami projektowymi i badawczymi
ME_2A_U08potrafi pracować w zespołach, przewodzić pracom zespołów
Cel przedmiotuC-5Ukształtowanie umiejetności analizy i wyboru stylów kierowania
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu analizy funkcji produkcji
C-7Zapoznanie studentów z podstawowymi rachunkami kosztów oraz ukształtowanie umiejętności stosowania wybranych rachunków kosztów
C-8Zapoznanie studentów w podstawowymi umiejetnościami menadzerskimi oraz ukształtowanie umiejętności ich wykorzystania
Treści programoweT-W-4Rachunek kosztów w produkcji
T-W-3Struktury rynkowe
T-W-9Koncepcje i metody zarządzania
T-W-8Styl przewództwa
T-W-6Funkcje zarządzania
T-W-2Mechanizm rynkowy
T-W-5Funkcja produkcji
T-W-1Istota i funkcje rachunku ekonomicznego
T-W-7Umiejętności menadzerskie
Metody nauczaniaM-2Dyskusja kierowana
M-1Wykład
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Projekt i obrona projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student stosuje rachunek ekonomiczny. Rozpoznaje podstawiwe elementy mechanizmu rynkowego. Identyfikuje cechy struktur rynkowych. Stosuje zasady podstawowych funkcji zarządzania. Stosuje wybrane umiejetności menadzerskie. Stosuje okreslony styl kierowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A01_K01Student myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy w kontekście zadań ekonomicznych i zarządczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K01potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
ME_2A_K03potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i pojawiające się nowe treści
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z funkacjami zarządzania
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu analizy funkcji produkcji
C-7Zapoznanie studentów z podstawowymi rachunkami kosztów oraz ukształtowanie umiejętności stosowania wybranych rachunków kosztów
C-6Zapoznanie studentów w podstawowymi koncepcjami i metodami zarządzania
C-8Zapoznanie studentów w podstawowymi umiejetnościami menadzerskimi oraz ukształtowanie umiejętności ich wykorzystania
C-5Ukształtowanie umiejetności analizy i wyboru stylów kierowania
C-2Zapoznanie studentów z zasadami funkcjinowania mechanizmu rynkowego i cechami struktur rynkowych
C-1Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rachunku ekonomicznego
Treści programoweT-W-9Koncepcje i metody zarządzania
T-W-4Rachunek kosztów w produkcji
T-W-6Funkcje zarządzania
T-W-8Styl przewództwa
T-W-1Istota i funkcje rachunku ekonomicznego
T-W-2Mechanizm rynkowy
T-W-7Umiejętności menadzerskie
T-W-10Zaliczenie
T-W-5Funkcja produkcji
T-W-3Struktury rynkowe
Metody nauczaniaM-1Wykład
M-2Dyskusja kierowana
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Projekt i obrona projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada śwaidomość potrzeby stosowania podstawowych zagadnień ekonomicznych i zarządczych w praktyce gospdoarczej.
3,5
4,0
4,5
5,0