Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Współczesne technologie i materiały w projektowaniu urządzeń mechatronicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Współczesne technologie i materiały w projektowaniu urządzeń mechatronicznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Dolata <Michal.Dolata@zut.edu.pl>, Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów oraz podstaw konstrukcji maszyn.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie wiedzy o podstawowych właściwościach materiałów i technologiach wykonania konstrukcji stosowanych w budowie urządzeń mechatronicznych.
C-2Uzyskanie umiejętności doboru materiałów i technologii wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych w procesie ich projektowania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Problematyka projektowania urządzeń mechatronicznych2
T-W-2Analiza funkcjonalności urządzeń mechatronicznych2
T-W-3Wymagania projektowe w zakresie właściwości fizycznych materiałów konstrukcyjnych2
T-W-4Właściwości fizyczne materiałów stosowanych w budowie urządzeń mechatronicznych8
T-W-5Wpływ stosowanych technologii wykonania na właściwości fizyczne elementów urządzeń mechatronicznych2
T-W-6Problematyka doboru technologii i materiałów w projektowaniu urządzeń mechatronicznych2
T-W-7Dobór ze względu na wytrzymałość konstrukcji urządzeń mechatronicznych2
T-W-8Dobór ze względu na funkcjonalność urządzeń mechatronicznych2
T-W-9Materiały o specjalnych właściwościach stosowane w budowie urządzeń mechatronicznych8
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje10
A-W-3przygotowanie do zajęć5
A-W-4przygotowanie do zaliczenia5
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnej
M-2wykład konwersatoryjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności studenta w części konwersatoryjnej wykładów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C11_W01
Student powinien poznać wiedzę o technologii wykonania konstrukcji i materiałach stosowanych budowie urządzeń mechatronicznych gwarantujących spełnienie warunków eksploatacyjnych.
ME_2A_W01, ME_2A_W08C-1T-W-9, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-7M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C11_U01
Student potrafi dobrać, w procesie projektowania, materiał i technologię wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych.
ME_2A_U01, ME_2A_U11, ME_2A_U12, ME_2A_U15C-2T-W-8, T-W-7, T-W-6M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C11_K01
Student nabędzie postawę postępowania zgodnie z interesem społecznym oraz wrażliwości na zagrożenia wynikające z oddziaływania materiałów i stosowanych technologii na środowisko naturalne.
ME_2A_K04C-2, C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C11_W01
Student powinien poznać wiedzę o technologii wykonania konstrukcji i materiałach stosowanych budowie urządzeń mechatronicznych gwarantujących spełnienie warunków eksploatacyjnych.
2,0Student nie opanował niezbędnej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował niezbędną wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wskazać najważniejsze technologie wykonania i podstawowe materiały używane do budowy urządzeń mechatronicznych.
3,5Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wskazać większość technologii wykonania oraz zasadnicze materiały używane do budowy urządzeń mechatronicznych.
4,0Student opanował rozszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi scharakteryzować większość technologii wykonania oraz większość używanych materiałów do budowy urządzeń mechatronicznych.
4,5Student opanował rozszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi scharakteryzować wszystkie technologii wykonania oraz większość używanych materiałów do budowy urządzeń mechatronicznych.
5,0Student opanował rozszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w pełni scharakteryzować stosowane technologie wykonania oraz używane materiały do budowy urządzeń mechatronicznych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C11_U01
Student potrafi dobrać, w procesie projektowania, materiał i technologię wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych.
2,0Student nie potrafi wskazać materiału ani technologii wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych.
3,0Student potrafi wskazać materiał i technologię wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych.
3,5Student potrafi prawidłowo dobrać materiał i technologię wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych oraz uzasadnić swój wybór w minimalnym zakresie.
4,0Student potrafi prawidłowo dobrać materiał i technologię wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych oraz potrafi uzasadnić swój wybór w sposób rozszerzony.
4,5Student potrafi prawidłowo dobrać materiał i technologię wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych oraz potrafi w pełni uzasadnić swój wybór.
5,0Student potrafi podać alternatywne możliwości doboru materiału lub technologii wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych oraz potrafi dogłębnie uzasadnić swój wybór.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C11_K01
Student nabędzie postawę postępowania zgodnie z interesem społecznym oraz wrażliwości na zagrożenia wynikające z oddziaływania materiałów i stosowanych technologii na środowisko naturalne.
2,0
3,0Student rozumie konieczność ciągłego rozwoju osobistego i docenia efektywność pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Domański Jerzy, Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady. SolidWorks 2013, Helion, 2017
  2. Kęska Paweł, Konstrukcje spawane. Arkusze blach. Projektowanie w kontekście złożenia. SolidWorks 2013, CADVantage, Warszawa, 2013
  3. Kucharczyk Wojciech, Mazurkiewicz Andrzej, Żurowski Wojciech, Nowoczesne materiały konstrukcyjne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom, 2011, 3
  4. Kaczorowski Mieczysław, Krzyńska Anna, Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2017, 2

Literatura dodatkowa

  1. Piekarski B., Podstawy nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, Wydawnictwo uczelniane ZUT, Szczecin, 2018
  2. Blicharski Marek, Inżynieria materiałowa stal, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  3. Królikowski Wacław, Polimerowe kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Problematyka projektowania urządzeń mechatronicznych2
T-W-2Analiza funkcjonalności urządzeń mechatronicznych2
T-W-3Wymagania projektowe w zakresie właściwości fizycznych materiałów konstrukcyjnych2
T-W-4Właściwości fizyczne materiałów stosowanych w budowie urządzeń mechatronicznych8
T-W-5Wpływ stosowanych technologii wykonania na właściwości fizyczne elementów urządzeń mechatronicznych2
T-W-6Problematyka doboru technologii i materiałów w projektowaniu urządzeń mechatronicznych2
T-W-7Dobór ze względu na wytrzymałość konstrukcji urządzeń mechatronicznych2
T-W-8Dobór ze względu na funkcjonalność urządzeń mechatronicznych2
T-W-9Materiały o specjalnych właściwościach stosowane w budowie urządzeń mechatronicznych8
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje10
A-W-3przygotowanie do zajęć5
A-W-4przygotowanie do zaliczenia5
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C11_W01Student powinien poznać wiedzę o technologii wykonania konstrukcji i materiałach stosowanych budowie urządzeń mechatronicznych gwarantujących spełnienie warunków eksploatacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W01ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki, fizyki i zakresu nauk technicznych, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu mechatroniki
ME_2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia holistycznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz pozwalającą na ich uwzględnianie w praktyce inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie wiedzy o podstawowych właściwościach materiałów i technologiach wykonania konstrukcji stosowanych w budowie urządzeń mechatronicznych.
Treści programoweT-W-9Materiały o specjalnych właściwościach stosowane w budowie urządzeń mechatronicznych
T-W-5Wpływ stosowanych technologii wykonania na właściwości fizyczne elementów urządzeń mechatronicznych
T-W-6Problematyka doboru technologii i materiałów w projektowaniu urządzeń mechatronicznych
T-W-1Problematyka projektowania urządzeń mechatronicznych
T-W-8Dobór ze względu na funkcjonalność urządzeń mechatronicznych
T-W-3Wymagania projektowe w zakresie właściwości fizycznych materiałów konstrukcyjnych
T-W-2Analiza funkcjonalności urządzeń mechatronicznych
T-W-4Właściwości fizyczne materiałów stosowanych w budowie urządzeń mechatronicznych
T-W-7Dobór ze względu na wytrzymałość konstrukcji urządzeń mechatronicznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności studenta w części konwersatoryjnej wykładów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował niezbędnej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował niezbędną wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wskazać najważniejsze technologie wykonania i podstawowe materiały używane do budowy urządzeń mechatronicznych.
3,5Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wskazać większość technologii wykonania oraz zasadnicze materiały używane do budowy urządzeń mechatronicznych.
4,0Student opanował rozszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi scharakteryzować większość technologii wykonania oraz większość używanych materiałów do budowy urządzeń mechatronicznych.
4,5Student opanował rozszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi scharakteryzować wszystkie technologii wykonania oraz większość używanych materiałów do budowy urządzeń mechatronicznych.
5,0Student opanował rozszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w pełni scharakteryzować stosowane technologie wykonania oraz używane materiały do budowy urządzeń mechatronicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C11_U01Student potrafi dobrać, w procesie projektowania, materiał i technologię wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym, potrafi analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadnić opinie
ME_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi
ME_2A_U12potrafi pozyskiwać i analizować informacje z literatury przedmiotu, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł
ME_2A_U15potrafi poszerzać wiedzę w ramach realizowanych zadań interdyscyplinarnych, wykonać szczegółową analizę problemu, ocenić przydatność istniejących rozwiązań technicznych do jego realizacji
Cel przedmiotuC-2Uzyskanie umiejętności doboru materiałów i technologii wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych w procesie ich projektowania.
Treści programoweT-W-8Dobór ze względu na funkcjonalność urządzeń mechatronicznych
T-W-7Dobór ze względu na wytrzymałość konstrukcji urządzeń mechatronicznych
T-W-6Problematyka doboru technologii i materiałów w projektowaniu urządzeń mechatronicznych
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności studenta w części konwersatoryjnej wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wskazać materiału ani technologii wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych.
3,0Student potrafi wskazać materiał i technologię wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych.
3,5Student potrafi prawidłowo dobrać materiał i technologię wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych oraz uzasadnić swój wybór w minimalnym zakresie.
4,0Student potrafi prawidłowo dobrać materiał i technologię wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych oraz potrafi uzasadnić swój wybór w sposób rozszerzony.
4,5Student potrafi prawidłowo dobrać materiał i technologię wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych oraz potrafi w pełni uzasadnić swój wybór.
5,0Student potrafi podać alternatywne możliwości doboru materiału lub technologii wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych oraz potrafi dogłębnie uzasadnić swój wybór.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C11_K01Student nabędzie postawę postępowania zgodnie z interesem społecznym oraz wrażliwości na zagrożenia wynikające z oddziaływania materiałów i stosowanych technologii na środowisko naturalne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K04organizuje działalność na rzecz środowiska społecznego, inicjuje działania na rzecz interesu publicznego
Cel przedmiotuC-2Uzyskanie umiejętności doboru materiałów i technologii wykonania konstrukcji urządzeń mechatronicznych w procesie ich projektowania.
C-1Uzyskanie wiedzy o podstawowych właściwościach materiałów i technologiach wykonania konstrukcji stosowanych w budowie urządzeń mechatronicznych.
Treści programoweT-W-1Problematyka projektowania urządzeń mechatronicznych
T-W-3Wymagania projektowe w zakresie właściwości fizycznych materiałów konstrukcyjnych
T-W-2Analiza funkcjonalności urządzeń mechatronicznych
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności studenta w części konwersatoryjnej wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie konieczność ciągłego rozwoju osobistego i docenia efektywność pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0