Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Zastosowania układów optoelektronicznychi w mechatronice:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zastosowania układów optoelektronicznychi w mechatronice
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Telekomunikacji i Fotoniki
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Żegliński <Grzegorz.Zeglinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>, Mariusz Leus <Mariusz.Leus@zut.edu.pl>, Kamil Urbanowicz <Kamil.Urbanowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 1,30,50zaliczenie
wykładyW2 15 0,70,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zna podstawy fizyki w zakresie optyki falowej i fizyki atomowej.
W-2Zna podstawy inżynierii materiałowej.
W-3Zna metody opracowywania wyników pomiarów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu optoelektroniki oraz zasad działania urządzeń optoelektronicznych stosowanych w mechatronice.
C-2Wyrobienie umiejętności doboru i wykorzystania urządzeń i systemów optoelektronicznych w praktyce inżynierskiej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zajecia organizacyjne i wprowadząjace, omówienie zasad BHP w laboratorium.1
T-L-2Badania lasera He-Ne.2
T-L-3Badanie lasera półprzewodnikowego.2
T-L-4Badanie fotodetektorów.2
T-L-5Badanie właściwości włókien światłowodowych.3
T-L-6Światłowodowy czujnik odbiciowy.3
T-L-7Światłowodowy czujnik natężeniowy.3
T-L-8Czujnik interferometryczny.3
T-L-9Czujnik pirometryczny.3
T-L-10Czujniki optoelektroniczne dla systemów na mikrokontrolerach w mechatronice.3
T-L-11Badanie fotoogniwa.3
T-L-12Rozliczenie sprawozdań z ćwiczeń. Kolokwium zaliczające.2
30
wykłady
T-W-1Podstawy fizyki laserów, właściwości światła laserowego.4
T-W-2Elementy optyki nieliniowej, modulacja i detekcja światła.3
T-W-3Podstawowe urządzenia i systemy optoelektroniczne.5
T-W-4Zastosowania urzadzeń i systemów optoelektronicznych w mechatronice. Zaliczenie wykładów.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowywanie do zaliczenia1
A-L-3opracowanie sprawozdań z ćwiczeń2
33
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje1
A-W-3przygotowanie do egzaminu1
17

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1ćwiczenia laboratoryjne
M-2Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności studenta w części konwersatoryjnej wykładów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - uśredniona ocena z 3-ch zaliczonych sprawdzianów
S-3Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny zaliczający wykłady.
S-4Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
S-5Ocena podsumowująca: Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń. Sprawdziany pisemne zaliczające na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C07_W01
Ma podstawową wiedzę w zakresie sposobu działania układów i systemów optoelektronicznych wykorzystywanych w układach mechatroniki.
ME_2A_W01, ME_2A_W02, ME_2A_W05C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-5, T-L-8, T-L-3, T-L-7, T-W-1, T-L-11, T-L-2, T-L-6, T-L-12, T-L-10, T-L-1, T-L-4, T-L-9M-2S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C07_U01
Potrafi wykorzystać wiedzę z fizyki do zrozumienia zasad działania urządzeń optoelektronicznych oraz zaprojektowania prostego układu optoelektronicznego do zastosowania w systemach mechatroniki.
ME_2A_U01, ME_2A_U08, ME_2A_U21C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-12, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-9, T-L-11, T-L-8, T-W-1, T-L-10M-2S-4, S-5

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C07_K01
Kształtowanie postawy studenta w celu uświadomienia konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
ME_2A_K05, ME_2A_K03, ME_2A_K02M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C07_W01
Ma podstawową wiedzę w zakresie sposobu działania układów i systemów optoelektronicznych wykorzystywanych w układach mechatroniki.
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,0Student uzyskał pomiędzy 50% a 60% punktów z zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% punktów z zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% punktów z zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% punktów z zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
5,0Student uzyskał powyżej 90% punktów z zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C07_U01
Potrafi wykorzystać wiedzę z fizyki do zrozumienia zasad działania urządzeń optoelektronicznych oraz zaprojektowania prostego układu optoelektronicznego do zastosowania w systemach mechatroniki.
2,0Jedna z form ocen wynosi 2,0 (ndst)
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C07_K01
Kształtowanie postawy studenta w celu uświadomienia konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
2,0
3,0Student rozumie konieczność ciągłego rozwoju osobistego i docenia efektywność pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Mirosław Karpierz, Podstawy fotoniki, Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010
  2. Bernard Ziętek, Optoelektronika, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2005
  3. K. Booth, S. Hill, Optoelektronika wiedzieć więcej, WKiŁ, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Jan Petykiewicz, Podstawy fizyczne optyki scalonej, PWN, Warszawa, 1989
  2. Praca zbiorowa pod red. A. Opilskiego, Laboratorium optoelektroniki światłowodowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002
  3. Bernard Ziętek, Lasery, Wydawnictwo Naukowe UMK, Trouń, 2009
  4. Zbigniew Bielecki, Antoni Rogalski, Detekcja sygnałów optycznych, WNT, Warszawa, 2004

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zajecia organizacyjne i wprowadząjace, omówienie zasad BHP w laboratorium.1
T-L-2Badania lasera He-Ne.2
T-L-3Badanie lasera półprzewodnikowego.2
T-L-4Badanie fotodetektorów.2
T-L-5Badanie właściwości włókien światłowodowych.3
T-L-6Światłowodowy czujnik odbiciowy.3
T-L-7Światłowodowy czujnik natężeniowy.3
T-L-8Czujnik interferometryczny.3
T-L-9Czujnik pirometryczny.3
T-L-10Czujniki optoelektroniczne dla systemów na mikrokontrolerach w mechatronice.3
T-L-11Badanie fotoogniwa.3
T-L-12Rozliczenie sprawozdań z ćwiczeń. Kolokwium zaliczające.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy fizyki laserów, właściwości światła laserowego.4
T-W-2Elementy optyki nieliniowej, modulacja i detekcja światła.3
T-W-3Podstawowe urządzenia i systemy optoelektroniczne.5
T-W-4Zastosowania urzadzeń i systemów optoelektronicznych w mechatronice. Zaliczenie wykładów.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowywanie do zaliczenia1
A-L-3opracowanie sprawozdań z ćwiczeń2
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje1
A-W-3przygotowanie do egzaminu1
17
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C07_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie sposobu działania układów i systemów optoelektronicznych wykorzystywanych w układach mechatroniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W01ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki, fizyki i zakresu nauk technicznych, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu mechatroniki
ME_2A_W02ma wiedzę ogólną dotyczącą teorii i metod badawczych z dziedziny nauk technicznych w tym mechatroniki
ME_2A_W05ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu elektroniki, sensoryki, automatyki i aktuatorów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu optoelektroniki oraz zasad działania urządzeń optoelektronicznych stosowanych w mechatronice.
C-2Wyrobienie umiejętności doboru i wykorzystania urządzeń i systemów optoelektronicznych w praktyce inżynierskiej.
Treści programoweT-W-2Elementy optyki nieliniowej, modulacja i detekcja światła.
T-W-3Podstawowe urządzenia i systemy optoelektroniczne.
T-W-4Zastosowania urzadzeń i systemów optoelektronicznych w mechatronice. Zaliczenie wykładów.
T-L-5Badanie właściwości włókien światłowodowych.
T-L-8Czujnik interferometryczny.
T-L-3Badanie lasera półprzewodnikowego.
T-L-7Światłowodowy czujnik natężeniowy.
T-W-1Podstawy fizyki laserów, właściwości światła laserowego.
T-L-11Badanie fotoogniwa.
T-L-2Badania lasera He-Ne.
T-L-6Światłowodowy czujnik odbiciowy.
T-L-12Rozliczenie sprawozdań z ćwiczeń. Kolokwium zaliczające.
T-L-10Czujniki optoelektroniczne dla systemów na mikrokontrolerach w mechatronice.
T-L-1Zajecia organizacyjne i wprowadząjace, omówienie zasad BHP w laboratorium.
T-L-4Badanie fotodetektorów.
T-L-9Czujnik pirometryczny.
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny zaliczający wykłady.
S-4Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,0Student uzyskał pomiędzy 50% a 60% punktów z zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% punktów z zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% punktów z zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% punktów z zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
5,0Student uzyskał powyżej 90% punktów z zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C07_U01Potrafi wykorzystać wiedzę z fizyki do zrozumienia zasad działania urządzeń optoelektronicznych oraz zaprojektowania prostego układu optoelektronicznego do zastosowania w systemach mechatroniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym, potrafi analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadnić opinie
ME_2A_U08potrafi pracować w zespołach, przewodzić pracom zespołów
ME_2A_U21potrafi analizować budowę i zasady działania różnorodnych układów mechatronicznych, potrafi zaplanować i przeprowadzić ich badania eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Wyrobienie umiejętności doboru i wykorzystania urządzeń i systemów optoelektronicznych w praktyce inżynierskiej.
Treści programoweT-L-1Zajecia organizacyjne i wprowadząjace, omówienie zasad BHP w laboratorium.
T-L-2Badania lasera He-Ne.
T-L-3Badanie lasera półprzewodnikowego.
T-L-4Badanie fotodetektorów.
T-L-5Badanie właściwości włókien światłowodowych.
T-L-6Światłowodowy czujnik odbiciowy.
T-L-7Światłowodowy czujnik natężeniowy.
T-L-12Rozliczenie sprawozdań z ćwiczeń. Kolokwium zaliczające.
T-W-2Elementy optyki nieliniowej, modulacja i detekcja światła.
T-W-3Podstawowe urządzenia i systemy optoelektroniczne.
T-W-4Zastosowania urzadzeń i systemów optoelektronicznych w mechatronice. Zaliczenie wykładów.
T-L-9Czujnik pirometryczny.
T-L-11Badanie fotoogniwa.
T-L-8Czujnik interferometryczny.
T-W-1Podstawy fizyki laserów, właściwości światła laserowego.
T-L-10Czujniki optoelektroniczne dla systemów na mikrokontrolerach w mechatronice.
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
S-5Ocena podsumowująca: Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń. Sprawdziany pisemne zaliczające na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jedna z form ocen wynosi 2,0 (ndst)
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C07_K01Kształtowanie postawy studenta w celu uświadomienia konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K05odpowiedzialnie i etycznie wypełnia powierzone mu obowiązki zawodowe, podejmuje działania podtrzymujące etos wyuczonego zawodu
ME_2A_K03potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i pojawiające się nowe treści
ME_2A_K02wykorzystuje wiedzę ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - uśredniona ocena z 3-ch zaliczonych sprawdzianów
S-1Ocena formująca: ocena aktywności studenta w części konwersatoryjnej wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie konieczność ciągłego rozwoju osobistego i docenia efektywność pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0