Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Programowanie i integracja robotów przemysłowych I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Programowanie i integracja robotów przemysłowych I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Pawlukowicz <Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Herbin <Pawel.Herbin@zut.edu.pl>, Karol Miądlicki <Karol.Miadlicki@zut.edu.pl>, Piotr Pawlukowicz <Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 1,20,50zaliczenie
wykładyW2 15 0,80,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza o systemach produkcyjnych oraz podstawach robotyki przemysłowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstawowych metod programowanie, planowania trajektorii ruchu robota mobilnego. Poznanie metod i zakresu integracji robotów z urządzeniami peryferyjnymi. Planowanie i programowanie ruchu manipulatorów z zachowaniem przepisów BHP

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych i budowa robota przemysłowego2
T-L-2Sterowanie robotem w trybie manualnym i układy współrzędnych2
T-L-3Kalibracja robota2
T-L-4Języki programowania robota4
T-L-5Programowanie robota on-line4
T-L-6Wprowadzenie do programu symulacyjnego2
T-L-7Programowanie robota w środowisku symulacyjnym10
T-L-8Generowanie programu dla rzeczywistego robota4
30
wykłady
T-W-11. Wprowadzenie do robotyki, Podstawowe pojęcia i definicje; zadania i zastosowanie robotów stacjonarnych oraz mobilnych.2
T-W-22. Systemy sterowania robotów przemysłowych (sprzęznia zwrotne od położenia prędkości oraz przyśpieszenia). Sterowanie z kompensacją sił grawitacyjnych1
T-W-3Programowanie robotów przemysłowych metodą on-line (na przykładzie robotów KUKA)2
T-W-4Programowanie robotów przemysłowych metodą off-line (na przykładzie robotów KUKA)2
T-W-5Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi (Integracja robotów przemysłowych ze sterownikami PLC oraz układami sterowania obrabiarek numerycznych)2
T-W-6Integracja robotów przemysłowych w jednomaszynowych stacjach roboczych, dwustronnymi liniami montażowymi liniach produkcyjnych automatycznych i manualnych.2
T-W-7Problem lokalizacji robota mobilnego. Planowanie ruchu i nawigcja robotów mobilnych.2
T-W-8Systemy zabezpieczeń przestrzeni roboczej manipulatora. Dyrektywy i normy bezpieczeństwa.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia3
20

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z elementami zadań problemowych.
M-2Prjekt z zakresu integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi
M-3Zajęcia laboratoryjne przy robocie przemysłowym i/lub na stanowisku symulacyjnym

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Sprawozdania z zalęć laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z zajęć projektowych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C06_W01
Student posiada wiedzę na temat metod programowania robotów przemysłowych, integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi oraz zagadnień wyznaczania trajektorii robotów mobilnych
ME_2A_W05, ME_2A_W03, ME_2A_W07C-1T-W-2, T-W-4, T-W-8, T-W-6, T-W-7, T-W-1, T-W-5, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C06_U01
Student posiada umiejętność programowania robotów przemysłowych, integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi oraz zagadnień wyznaczania trajektorii robotów mobilnych
ME_2A_U07, ME_2A_U09, ME_2A_U13, ME_2A_U20, ME_2A_U19C-1T-L-3, T-L-8, T-L-1, T-L-6, T-L-4, T-L-2, T-L-5, T-L-7M-3, M-2S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C06_K01
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, odpowiednio do poziomu rozwoju techniki sterowania numerycznego maszyn technologicznych, zwłaszcza robotów przemysłowych.
ME_2A_K02, ME_2A_K03C-1T-L-3, T-W-1, T-L-6, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-L-4, T-L-1, T-W-2, T-W-7, T-L-8, T-L-7, T-L-2, T-W-5, T-W-3, T-L-5M-2, M-3, M-1S-3, S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C06_W01
Student posiada wiedzę na temat metod programowania robotów przemysłowych, integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi oraz zagadnień wyznaczania trajektorii robotów mobilnych
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi analizować proste przypadki korzystając z nabytej wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C06_U01
Student posiada umiejętność programowania robotów przemysłowych, integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi oraz zagadnień wyznaczania trajektorii robotów mobilnych
2,0
3,0Student opanował podstawowe umięjętnoći z zakresu integracji robota przemysłowego z urządzeniami peryferyjnymi
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C06_K01
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, odpowiednio do poziomu rozwoju techniki sterowania numerycznego maszyn technologicznych, zwłaszcza robotów przemysłowych.
2,0
3,0Potrafi uwzględnić w swoim rozumowaniu potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji ze względu na rozwój techniki.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kost G.:, Programowanie robotów przemysłowych., PWN, Warszawa, 2000
  2. Tchoń K. i inni, Manipulatory i roboty mobilne. Modele, planowanie ruchu, sterowanie, PLJ, Warszawa, 2000
  3. Honczarenko J, Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, WNT, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Craig J.J, Wprowadzenie do robotyki, Mechanika i sterowanie, WNT, Warszawa, 1999
  2. Kozłowski K., Dutkiewicz P., Wróblewski W., Modelowanie i sterowanie robotów., PWN, Warszawa, 2003

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych i budowa robota przemysłowego2
T-L-2Sterowanie robotem w trybie manualnym i układy współrzędnych2
T-L-3Kalibracja robota2
T-L-4Języki programowania robota4
T-L-5Programowanie robota on-line4
T-L-6Wprowadzenie do programu symulacyjnego2
T-L-7Programowanie robota w środowisku symulacyjnym10
T-L-8Generowanie programu dla rzeczywistego robota4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11. Wprowadzenie do robotyki, Podstawowe pojęcia i definicje; zadania i zastosowanie robotów stacjonarnych oraz mobilnych.2
T-W-22. Systemy sterowania robotów przemysłowych (sprzęznia zwrotne od położenia prędkości oraz przyśpieszenia). Sterowanie z kompensacją sił grawitacyjnych1
T-W-3Programowanie robotów przemysłowych metodą on-line (na przykładzie robotów KUKA)2
T-W-4Programowanie robotów przemysłowych metodą off-line (na przykładzie robotów KUKA)2
T-W-5Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi (Integracja robotów przemysłowych ze sterownikami PLC oraz układami sterowania obrabiarek numerycznych)2
T-W-6Integracja robotów przemysłowych w jednomaszynowych stacjach roboczych, dwustronnymi liniami montażowymi liniach produkcyjnych automatycznych i manualnych.2
T-W-7Problem lokalizacji robota mobilnego. Planowanie ruchu i nawigcja robotów mobilnych.2
T-W-8Systemy zabezpieczeń przestrzeni roboczej manipulatora. Dyrektywy i normy bezpieczeństwa.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia3
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C06_W01Student posiada wiedzę na temat metod programowania robotów przemysłowych, integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi oraz zagadnień wyznaczania trajektorii robotów mobilnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W05ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu elektroniki, sensoryki, automatyki i aktuatorów
ME_2A_W03zna zaawansowane metody, techniki, narzędzia i technologie stosowane w obszarze mechatroniki
ME_2A_W07zna podstawowe praktyczne metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych metod programowanie, planowania trajektorii ruchu robota mobilnego. Poznanie metod i zakresu integracji robotów z urządzeniami peryferyjnymi. Planowanie i programowanie ruchu manipulatorów z zachowaniem przepisów BHP
Treści programoweT-W-22. Systemy sterowania robotów przemysłowych (sprzęznia zwrotne od położenia prędkości oraz przyśpieszenia). Sterowanie z kompensacją sił grawitacyjnych
T-W-4Programowanie robotów przemysłowych metodą off-line (na przykładzie robotów KUKA)
T-W-8Systemy zabezpieczeń przestrzeni roboczej manipulatora. Dyrektywy i normy bezpieczeństwa.
T-W-6Integracja robotów przemysłowych w jednomaszynowych stacjach roboczych, dwustronnymi liniami montażowymi liniach produkcyjnych automatycznych i manualnych.
T-W-7Problem lokalizacji robota mobilnego. Planowanie ruchu i nawigcja robotów mobilnych.
T-W-11. Wprowadzenie do robotyki, Podstawowe pojęcia i definicje; zadania i zastosowanie robotów stacjonarnych oraz mobilnych.
T-W-5Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi (Integracja robotów przemysłowych ze sterownikami PLC oraz układami sterowania obrabiarek numerycznych)
T-W-3Programowanie robotów przemysłowych metodą on-line (na przykładzie robotów KUKA)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z elementami zadań problemowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi analizować proste przypadki korzystając z nabytej wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C06_U01Student posiada umiejętność programowania robotów przemysłowych, integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi oraz zagadnień wyznaczania trajektorii robotów mobilnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
ME_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
ME_2A_U13stosuje zasady bezpieczeństwa pracy przy realizacji zespołowych projektów
ME_2A_U20potrafi dokonywać doboru metod symulacji, prognozowania i optymalizacji w celu rozwiązania nietypowych problemów technicznych
ME_2A_U19ma umiejętność organizowania pracy zespołowej, przydziału i harmonogramowania zadań
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych metod programowanie, planowania trajektorii ruchu robota mobilnego. Poznanie metod i zakresu integracji robotów z urządzeniami peryferyjnymi. Planowanie i programowanie ruchu manipulatorów z zachowaniem przepisów BHP
Treści programoweT-L-3Kalibracja robota
T-L-8Generowanie programu dla rzeczywistego robota
T-L-1Zasady bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych i budowa robota przemysłowego
T-L-6Wprowadzenie do programu symulacyjnego
T-L-4Języki programowania robota
T-L-2Sterowanie robotem w trybie manualnym i układy współrzędnych
T-L-5Programowanie robota on-line
T-L-7Programowanie robota w środowisku symulacyjnym
Metody nauczaniaM-3Zajęcia laboratoryjne przy robocie przemysłowym i/lub na stanowisku symulacyjnym
M-2Prjekt z zakresu integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z zajęć projektowych
S-2Ocena formująca: Sprawozdania z zalęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowe umięjętnoći z zakresu integracji robota przemysłowego z urządzeniami peryferyjnymi
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C06_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, odpowiednio do poziomu rozwoju techniki sterowania numerycznego maszyn technologicznych, zwłaszcza robotów przemysłowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K02wykorzystuje wiedzę ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
ME_2A_K03potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i pojawiające się nowe treści
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych metod programowanie, planowania trajektorii ruchu robota mobilnego. Poznanie metod i zakresu integracji robotów z urządzeniami peryferyjnymi. Planowanie i programowanie ruchu manipulatorów z zachowaniem przepisów BHP
Treści programoweT-L-3Kalibracja robota
T-W-11. Wprowadzenie do robotyki, Podstawowe pojęcia i definicje; zadania i zastosowanie robotów stacjonarnych oraz mobilnych.
T-L-6Wprowadzenie do programu symulacyjnego
T-W-4Programowanie robotów przemysłowych metodą off-line (na przykładzie robotów KUKA)
T-W-6Integracja robotów przemysłowych w jednomaszynowych stacjach roboczych, dwustronnymi liniami montażowymi liniach produkcyjnych automatycznych i manualnych.
T-W-8Systemy zabezpieczeń przestrzeni roboczej manipulatora. Dyrektywy i normy bezpieczeństwa.
T-L-4Języki programowania robota
T-L-1Zasady bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych i budowa robota przemysłowego
T-W-22. Systemy sterowania robotów przemysłowych (sprzęznia zwrotne od położenia prędkości oraz przyśpieszenia). Sterowanie z kompensacją sił grawitacyjnych
T-W-7Problem lokalizacji robota mobilnego. Planowanie ruchu i nawigcja robotów mobilnych.
T-L-8Generowanie programu dla rzeczywistego robota
T-L-7Programowanie robota w środowisku symulacyjnym
T-L-2Sterowanie robotem w trybie manualnym i układy współrzędnych
T-W-5Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi (Integracja robotów przemysłowych ze sterownikami PLC oraz układami sterowania obrabiarek numerycznych)
T-W-3Programowanie robotów przemysłowych metodą on-line (na przykładzie robotów KUKA)
T-L-5Programowanie robota on-line
Metody nauczaniaM-2Prjekt z zakresu integracji robotów przemysłowych z urządzeniami peryferyjnymi
M-3Zajęcia laboratoryjne przy robocie przemysłowym i/lub na stanowisku symulacyjnym
M-1Wykład informacyjny z elementami zadań problemowych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z zajęć projektowych
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Sprawozdania z zalęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi uwzględnić w swoim rozumowaniu potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji ze względu na rozwój techniki.
3,5
4,0
4,5
5,0