Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Doświadczalna identyfikacja własności układów mechatronicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Doświadczalna identyfikacja własności układów mechatronicznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl>, Paweł Dunaj <Pawel-Dunaj@zut.edu.pl>, Marcin Hoffmann <Marcin.Hoffmann@zut.edu.pl>, Marcin Jasiewicz <Marcin.Jasiewicz@zut.edu.pl>, Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>, Piotr Pawełko <Piotr.Pawelko@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 30 1,00,50zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymaga się aby student posiadał wiedzę z podstaw automatyki. Powinien sprawnie posługiwać się narzędziami rachunku macierzowego oraz całkowego oraz mieć zaliczony kurs statystyki matematycznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z zaawansowanymi technikami identyfikacji właściwości układów dynamicznych. Szczególny nacisk kładziony jest przy tym na umiejętność wychwycenia analogii pomiędzy rozważaniami teoretycznymi, a praktycznymi aspektami procesu identyfikacji modeli.
C-2Celem jest zaznajomienie studentów z praktycznymi metodami prowadzenia procesu identyfikacji z użyciem nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt wykorzystujący wiedzę i umiejętności z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów.10
T-P-2Projekt wykorzystujący wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania układów hydraulicznych.10
T-P-3Projekt wykorzystujący wiedzę i umiejętności z zakresu analizy modalnej.10
30
wykłady
T-W-1Modele, modelowanie, struktura modelu, parametry i współrzędne stanu. Pojęcie i zakres zastosowań estymacji.1
T-W-2Sygnały deterministyczne i losowe. Klasy sygnałów. Przetwarzanie sygnałów, szybkie przekształcenie Fouriera.2
T-W-3Modele liniowe. Sterowalność, obserwowalność, identyfikowalność.2
T-W-4Teoria estymacji, cechy estymatorów.2
T-W-5Analiza regresji, krzywe i płaszczyzny regresji.2
T-W-6Dokładność i przyczyny błędów.2
T-W-7Zastosowania metod identyfikacji.2
T-W-8Zastosowania metod identyfikacji.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Praca własna nad opracowanie projektów10
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje1
A-W-3Samodzielne studiowanie literatury5
A-W-4Przygotowywanie do zaliczenia.3
A-W-5Rozwiązywanie zagadnień problemowych.2
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca - wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna - realizacja projektu według przekazanych założeń wstępnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe treści wykładowych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe trzech projektów.
S-3Ocena formująca: Ocena postępów realizacji projektów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C04_W01
Efektem kształcenia jest zaznajomienie studentów z problemami związanymi z pojęciem identyfikacji właściwości układów mechatronicznych oraz uświadomienie im znaczenia tego procesu w praktyce inżynierskiej.
ME_2A_W02, ME_2A_W03C-1T-W-2, T-W-6, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-4, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C04_U01
Student w wyniku kształcenia powienien potrafic przeprowadzić analizę obiektu, wybrać prawidłową technikę identyfikacji, zaplanować eksperyment i zinterpretować uzyskane rezultaty.
ME_2A_U21, ME_2A_U11C-2T-P-3, T-P-2, T-P-1M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C04_K01
Student powinien zyskać kompetencje w doborze właściwych metod identyfikacji oraz procedur ich realizacji.
ME_2A_K02C-2T-P-1, T-P-2, T-P-3M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C04_W01
Efektem kształcenia jest zaznajomienie studentów z problemami związanymi z pojęciem identyfikacji właściwości układów mechatronicznych oraz uświadomienie im znaczenia tego procesu w praktyce inżynierskiej.
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C04_U01
Student w wyniku kształcenia powienien potrafic przeprowadzić analizę obiektu, wybrać prawidłową technikę identyfikacji, zaplanować eksperyment i zinterpretować uzyskane rezultaty.
2,0
3,0Student opanował podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu. Z trudem jednak kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać praktycznie do rozwiązywania postawionych problemów identyfikacji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C04_K01
Student powinien zyskać kompetencje w doborze właściwych metod identyfikacji oraz procedur ich realizacji.
2,0
3,0Student wykazuje przeciętne kompetencje w realizacji wyznaczonych zadań.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Kasprzyk, Identyfikacja procesów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002
  2. A.Czemplik, Modele dynamiki układów fizycznych dla inżynierów, WNT, Warszawa, 2008
  3. A.Żuchowski, Modele dynamiki i identyfikacja, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2003

Literatura dodatkowa

  1. J. Szabatin, Podstawy teorii sygnałów, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2000
  2. T.P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2009

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt wykorzystujący wiedzę i umiejętności z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów.10
T-P-2Projekt wykorzystujący wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania układów hydraulicznych.10
T-P-3Projekt wykorzystujący wiedzę i umiejętności z zakresu analizy modalnej.10
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Modele, modelowanie, struktura modelu, parametry i współrzędne stanu. Pojęcie i zakres zastosowań estymacji.1
T-W-2Sygnały deterministyczne i losowe. Klasy sygnałów. Przetwarzanie sygnałów, szybkie przekształcenie Fouriera.2
T-W-3Modele liniowe. Sterowalność, obserwowalność, identyfikowalność.2
T-W-4Teoria estymacji, cechy estymatorów.2
T-W-5Analiza regresji, krzywe i płaszczyzny regresji.2
T-W-6Dokładność i przyczyny błędów.2
T-W-7Zastosowania metod identyfikacji.2
T-W-8Zastosowania metod identyfikacji.2
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Praca własna nad opracowanie projektów10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje1
A-W-3Samodzielne studiowanie literatury5
A-W-4Przygotowywanie do zaliczenia.3
A-W-5Rozwiązywanie zagadnień problemowych.2
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C04_W01Efektem kształcenia jest zaznajomienie studentów z problemami związanymi z pojęciem identyfikacji właściwości układów mechatronicznych oraz uświadomienie im znaczenia tego procesu w praktyce inżynierskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W02ma wiedzę ogólną dotyczącą teorii i metod badawczych z dziedziny nauk technicznych w tym mechatroniki
ME_2A_W03zna zaawansowane metody, techniki, narzędzia i technologie stosowane w obszarze mechatroniki
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z zaawansowanymi technikami identyfikacji właściwości układów dynamicznych. Szczególny nacisk kładziony jest przy tym na umiejętność wychwycenia analogii pomiędzy rozważaniami teoretycznymi, a praktycznymi aspektami procesu identyfikacji modeli.
Treści programoweT-W-2Sygnały deterministyczne i losowe. Klasy sygnałów. Przetwarzanie sygnałów, szybkie przekształcenie Fouriera.
T-W-6Dokładność i przyczyny błędów.
T-W-3Modele liniowe. Sterowalność, obserwowalność, identyfikowalność.
T-W-5Analiza regresji, krzywe i płaszczyzny regresji.
T-W-1Modele, modelowanie, struktura modelu, parametry i współrzędne stanu. Pojęcie i zakres zastosowań estymacji.
T-W-7Zastosowania metod identyfikacji.
T-W-4Teoria estymacji, cechy estymatorów.
T-W-8Zastosowania metod identyfikacji.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe treści wykładowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C04_U01Student w wyniku kształcenia powienien potrafic przeprowadzić analizę obiektu, wybrać prawidłową technikę identyfikacji, zaplanować eksperyment i zinterpretować uzyskane rezultaty.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U21potrafi analizować budowę i zasady działania różnorodnych układów mechatronicznych, potrafi zaplanować i przeprowadzić ich badania eksperymentalne
ME_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi
Cel przedmiotuC-2Celem jest zaznajomienie studentów z praktycznymi metodami prowadzenia procesu identyfikacji z użyciem nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu.
Treści programoweT-P-3Projekt wykorzystujący wiedzę i umiejętności z zakresu analizy modalnej.
T-P-2Projekt wykorzystujący wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania układów hydraulicznych.
T-P-1Projekt wykorzystujący wiedzę i umiejętności z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna - realizacja projektu według przekazanych założeń wstępnych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe trzech projektów.
S-3Ocena formująca: Ocena postępów realizacji projektów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu. Z trudem jednak kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać praktycznie do rozwiązywania postawionych problemów identyfikacji.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C04_K01Student powinien zyskać kompetencje w doborze właściwych metod identyfikacji oraz procedur ich realizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K02wykorzystuje wiedzę ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Cel przedmiotuC-2Celem jest zaznajomienie studentów z praktycznymi metodami prowadzenia procesu identyfikacji z użyciem nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu.
Treści programoweT-P-1Projekt wykorzystujący wiedzę i umiejętności z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów.
T-P-2Projekt wykorzystujący wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania układów hydraulicznych.
T-P-3Projekt wykorzystujący wiedzę i umiejętności z zakresu analizy modalnej.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna - realizacja projektu według przekazanych założeń wstępnych.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena postępów realizacji projektów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje przeciętne kompetencje w realizacji wyznaczonych zadań.
3,5
4,0
4,5
5,0