Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Europejskie systemy oceny zgodności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Europejskie systemy oceny zgodności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Pawełko <Piotr.Pawelko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Pawełko <Piotr.Pawelko@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP1 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Znajomość treści z wykładów Akredytacja i certyfikacja

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przedstawienie uporządkowanej wiedzy o systemie oceny zgodności. Zapoznanie słuchaczy z wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Analiza powiązań pomiędzy dyrektywami Nowego i Globalnego Podejścia.15
15
wykłady
T-W-1Akredytacja, Oznaczenie CE - Przypomnienie, Odpowiedzialność producenta. Dyrektywa niskonapięciowa, Dyrektywa maszynowa, System zarządzania jakości a oznaczanie CE,15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Konsultacje2
A-P-3Przygotowanie do zajęć8
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje1
A-W-3Przygotowanie do zajeć9
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład wspomagany prezentacjami wykonanymi w programie Power Point.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium przeprowadzanych z określonego obszaru wiedzy o systemach oceny zgodności. Obecność i aktywność na zajęciach

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C10_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: definiować, nazywać, objaśniać, zdefiniować, zidentyfikować całokształt zagadnień związanych z akredytacj i certyfiakcja.
ME_2A_W09, ME_2A_W08C-1T-P-1, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C10_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować dokumenty systemowe w firmie pod katem zgodności z wymaganiami Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia. Student powiniem zidentyfikować powiązania między Dyrektywami.
ME_2A_U01, ME_2A_U05, ME_2A_U02, ME_2A_U08, ME_2A_U12C-1T-P-1, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C10_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa podczas przygotowania deklaracji zgodności, chętny do wspólpracy z Pełnomocnikiem ds SZJ, postępowania zasadami etyki, postrzeganie relacji pomiędzy Dyrektywani Nowego i Globalnego Podejścia.
ME_2A_K02, ME_2A_K01, ME_2A_K03C-1T-P-1, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C10_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: definiować, nazywać, objaśniać, zdefiniować, zidentyfikować całokształt zagadnień związanych z akredytacj i certyfiakcja.
2,0Student nie umie wykorzystać informacji przekazanych podczas wykladów.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student poprawnie wykorzystuje wiedzę dotycząca Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia ale również potrafi w analityczny sposób je porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć systemy zarządzania, potrafi porównywać je.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć Dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia, potrafi je porównywać ,a także samodzielnie identyfikować potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C10_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować dokumenty systemowe w firmie pod katem zgodności z wymaganiami Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia. Student powiniem zidentyfikować powiązania między Dyrektywami.
2,0Student nie umie wykorzystać informacji przekazanych podczas wykladów.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia ale również potrafi w analityczny sposób je porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć systemy zarządzania, potrafi porównywać je.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć Dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia, potrafi je porównywać ,a także samodzielnie identyfikować potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C10_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa podczas przygotowania deklaracji zgodności, chętny do wspólpracy z Pełnomocnikiem ds SZJ, postępowania zasadami etyki, postrzeganie relacji pomiędzy Dyrektywani Nowego i Globalnego Podejścia.
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia ale również potrafi w analityczny sposób je porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć moduły systemu oceny zgodności, potrafi porównywać je.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć Dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia, potrafi je porównywać ,a także samodzielnie identyfikować potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

Literatura podstawowa

  1. Herykowski Wojciech, System Oceny Zgodności w Unii Europejskiej, PERT, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. zespół autorów pod redakcją Marka Walczaka, Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług, VERLAG, Warszawa, 2007, Wydawnictwo akualizowane co kwartał

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Analiza powiązań pomiędzy dyrektywami Nowego i Globalnego Podejścia.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Akredytacja, Oznaczenie CE - Przypomnienie, Odpowiedzialność producenta. Dyrektywa niskonapięciowa, Dyrektywa maszynowa, System zarządzania jakości a oznaczanie CE,15
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Konsultacje2
A-P-3Przygotowanie do zajęć8
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje1
A-W-3Przygotowanie do zajeć9
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C10_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: definiować, nazywać, objaśniać, zdefiniować, zidentyfikować całokształt zagadnień związanych z akredytacj i certyfiakcja.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W09ma wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, innowacyjności oraz prowadzenia działalności gospodarczej
ME_2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia holistycznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz pozwalającą na ich uwzględnianie w praktyce inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie uporządkowanej wiedzy o systemie oceny zgodności. Zapoznanie słuchaczy z wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia.
Treści programoweT-P-1Analiza powiązań pomiędzy dyrektywami Nowego i Globalnego Podejścia.
T-W-1Akredytacja, Oznaczenie CE - Przypomnienie, Odpowiedzialność producenta. Dyrektywa niskonapięciowa, Dyrektywa maszynowa, System zarządzania jakości a oznaczanie CE,
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacjami wykonanymi w programie Power Point.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium przeprowadzanych z określonego obszaru wiedzy o systemach oceny zgodności. Obecność i aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać informacji przekazanych podczas wykladów.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student poprawnie wykorzystuje wiedzę dotycząca Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia ale również potrafi w analityczny sposób je porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć systemy zarządzania, potrafi porównywać je.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć Dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia, potrafi je porównywać ,a także samodzielnie identyfikować potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C10_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować dokumenty systemowe w firmie pod katem zgodności z wymaganiami Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia. Student powiniem zidentyfikować powiązania między Dyrektywami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym, potrafi analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadnić opinie
ME_2A_U05potrafi określić kierunek i zrealizować proces samokształcenia
ME_2A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, kierować zespołami projektowymi i badawczymi
ME_2A_U08potrafi pracować w zespołach, przewodzić pracom zespołów
ME_2A_U12potrafi pozyskiwać i analizować informacje z literatury przedmiotu, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie uporządkowanej wiedzy o systemie oceny zgodności. Zapoznanie słuchaczy z wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia.
Treści programoweT-P-1Analiza powiązań pomiędzy dyrektywami Nowego i Globalnego Podejścia.
T-W-1Akredytacja, Oznaczenie CE - Przypomnienie, Odpowiedzialność producenta. Dyrektywa niskonapięciowa, Dyrektywa maszynowa, System zarządzania jakości a oznaczanie CE,
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacjami wykonanymi w programie Power Point.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium przeprowadzanych z określonego obszaru wiedzy o systemach oceny zgodności. Obecność i aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać informacji przekazanych podczas wykladów.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia ale również potrafi w analityczny sposób je porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć systemy zarządzania, potrafi porównywać je.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć Dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia, potrafi je porównywać ,a także samodzielnie identyfikować potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C10_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa podczas przygotowania deklaracji zgodności, chętny do wspólpracy z Pełnomocnikiem ds SZJ, postępowania zasadami etyki, postrzeganie relacji pomiędzy Dyrektywani Nowego i Globalnego Podejścia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K02wykorzystuje wiedzę ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
ME_2A_K01potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
ME_2A_K03potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i pojawiające się nowe treści
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie uporządkowanej wiedzy o systemie oceny zgodności. Zapoznanie słuchaczy z wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia.
Treści programoweT-P-1Analiza powiązań pomiędzy dyrektywami Nowego i Globalnego Podejścia.
T-W-1Akredytacja, Oznaczenie CE - Przypomnienie, Odpowiedzialność producenta. Dyrektywa niskonapięciowa, Dyrektywa maszynowa, System zarządzania jakości a oznaczanie CE,
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacjami wykonanymi w programie Power Point.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium przeprowadzanych z określonego obszaru wiedzy o systemach oceny zgodności. Obecność i aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wiedż dotycząca Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia ale również potrafi w analityczny sposób je porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć moduły systemu oceny zgodności, potrafi porównywać je.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć Dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia, potrafi je porównywać ,a także samodzielnie identyfikować potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.