Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Transmisje multimedialne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Transmisje multimedialne
Specjalność Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Eugeniusz Kornatowski <Eugeniusz.Kornatowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 1,40,62zaliczenie
laboratoriaL2 30 1,60,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu matematyki, informatyki, przetwarzania sygnałów i techniki mikroprocesorowej.
W-2Umiejętność wykorzystywania popularnych środowisk obliczeń numerycznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze specyfiką szerokopasmowej transmisji danych, a w tym multimedialnych w szczególności.
C-2Zapoznanie studentów z metodami opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku.
C-3Ukształtowanie umiejętności wykorzystywania technik optymalizacji danych w teleinformatycznych sieciach multimedialnych o zróżnicowanej przepływności.
C-4Student potrafi ocenić możliwości toru transmisyjnego i odpowiednio dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym HD.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Internetowa strumieniowa transmisja obrazu.3
T-L-2Progresywne i strumieniowe odtwarzanie plików wideofonicznych z wykorzystaniem wybranego środowiska.3
T-L-3Komunikacja multimedialna – protokół RTP, techniki i algorytmy stosowane w pakietowej transmisji danych.3
T-L-4Znakowanie wodne sygnałów i redukcja echa akustycznego.3
T-L-5Badanie jakości transmisji dźwięku i obrazu w sieciach ze stratami pakietów.3
T-L-6Systemy operacyjne terminali mobilnych.3
T-L-7Algorytmy kompresji dźwięku.3
T-L-8Algorytmy kompresji obrazu.3
T-L-9Konfigurowanie serwera NAS i terminali odbiorczych.3
T-L-10Zaliczenie zajęć laboratoryjnych.3
30
wykłady
T-W-1Istota transmisji o charakterze multimedialnym. Zasada działania oraz zalety i wady transmisji multimedialnej. Składowe systemu multimedialnej transmisji strumieniowej.4
T-W-2Protokoły strumieniowej transmisji danych. HTTP - streaming. Protokoły: RTP, RTCP, RTSP. Metody dostarczania ruchu. Unicasting i multicasting.4
T-W-3Gwarantowana jakość usług - QoS: definicja. Ograniczenia usług strumieniowych. Eliminowanie skutków utraty pakietów.3
T-W-4Mechanizmy kolejkowania pakietów: FIFO, PQ, CQ, WFQ. Protokół rezerwacji pasma RSVP. Zapobieganie przeciążeniom.3
T-W-5Multimedialne aplikacje strumieniowe. Kompresja obrazu i dźwięku. Serwery strumieniowe.4
T-W-6Badanie jakości transmisji strumieniowej. Obiektywna i subiektywna ocena jakości materiału audio i wideo. Analiza wpływu ograniczeń transmisji na jakość obrazu.4
T-W-7Domowe centrum multimedialne. Przykładowe rozwiązania sprzętowo - programowe.3
T-W-8Transmisje multimedialne dla urządzeń mobilnych. Charakterystyka najczęściej wykorzystywanych systemów operacyjnych i bazy programowej.3
T-W-9Cyfrowa telewizja hybrydowa. Zaliczenie wykładów.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Przygotowanie do sprawdzianów.10
40
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.5
35

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wystawiana w trakcie zajęć laboratoryjnych na podstawie pisemnych prac zaliczeniowych oraz aktywności podczas zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie pisemnego i praktycznego zaliczenia końcowego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D05-STiSM_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności.
TI_2A_W06C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4M-1S-2
TI_2A_D05-STiSM_W02
Ma wiedzę dotyczącą metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku. Przekazana wiedza umożliwi efektywne stosowanie technik optymalizacji transmisji w sieciach wykorzystujących nowoczesne media.
TI_2A_W10C-2T-W-6, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-7M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D05-STiSM_U01
Student potrafi zoptymalizować proces transmisji danych multimedialnych z uwzględnieniem możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności.
TI_2A_U05C-3T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3M-3, M-4S-1
TI_2A_D05-STiSM_U02
Posiada umiejętności pozwalające ocenić możliwości toru transmisyjnego i odpowiednio dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
TI_2A_U06C-4T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10M-3, M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D05-STiSM_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia wykładu z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności
3,0Posiada wiedzę z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
TI_2A_D05-STiSM_W02
Ma wiedzę dotyczącą metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku. Przekazana wiedza umożliwi efektywne stosowanie technik optymalizacji transmisji w sieciach wykorzystujących nowoczesne media.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia wykładu z zakresu metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku
3,0Posiada wiedzę z zakresu metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D05-STiSM_U01
Student potrafi zoptymalizować proces transmisji danych multimedialnych z uwzględnieniem możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu optymalizacji procesu transmisji danych multimedialnych
3,0Potrafi zoptymalizować proces transmisji danych multimedialnych z uwzględnieniem możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności, uzyskując punktację w zakresie 50-60% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
3,5Potrafi zoptymalizować proces transmisji danych multimedialnych z uwzględnieniem możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności, uzyskując punktację w zakresie 61-70% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
4,0Potrafi zoptymalizować proces transmisji danych multimedialnych z uwzględnieniem możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności, uzyskując punktację w zakresie 71-80% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
4,5Potrafi zoptymalizować proces transmisji danych multimedialnych z uwzględnieniem możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności, uzyskując punktację w zakresie 81-90% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
5,0Potrafi zoptymalizować proces transmisji danych multimedialnych z uwzględnieniem możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności, uzyskując punktację w zakresie 91-100% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
TI_2A_D05-STiSM_U02
Posiada umiejętności pozwalające ocenić możliwości toru transmisyjnego i odpowiednio dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu szacowania możliwości toru transmisyjnego i wyboru metody kompresji przekazu multimedialnego oraz konfigurowania i uruchomienia zaawansowanego systemu multimedialnego
3,0Potrafi ocenić możliwości toru transmisyjnego, dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny, uzyskując punktację w zakresie 50-60% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
3,5Potrafi ocenić możliwości toru transmisyjnego, dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny, uzyskując punktację w zakresie 61-70% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
4,0Potrafi ocenić możliwości toru transmisyjnego, dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny, uzyskując punktację w zakresie 71-80% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
4,5Potrafi ocenić możliwości toru transmisyjnego, dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny, uzyskując punktację w zakresie 81-90% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
5,0Potrafi ocenić możliwości toru transmisyjnego, dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny, uzyskując punktację w zakresie 91-100% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych

Literatura podstawowa

  1. Perkins C., RTP – Audio and Video for Internet, Addison-Wesley, 2003
  2. Tanenbaum A. S., Wetherall D. J., Sieci komputerowe, Helion, 2012
  3. Fall K. R., W. Stevens R., TCP/IP od środka. Protokoły, Helion, 2013
  4. Richardson I. E. G., H.264 and MPEG-4 Video Compression – Video Coding for Next-generation Multimedia, Wiley, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Skarbek w., Multimedia – Algorytmy i standardy kompresji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1998
  2. Zieliński T. P., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji. Podstawy. Multimedia. Transmisja., WKŁ, 2013

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Internetowa strumieniowa transmisja obrazu.3
T-L-2Progresywne i strumieniowe odtwarzanie plików wideofonicznych z wykorzystaniem wybranego środowiska.3
T-L-3Komunikacja multimedialna – protokół RTP, techniki i algorytmy stosowane w pakietowej transmisji danych.3
T-L-4Znakowanie wodne sygnałów i redukcja echa akustycznego.3
T-L-5Badanie jakości transmisji dźwięku i obrazu w sieciach ze stratami pakietów.3
T-L-6Systemy operacyjne terminali mobilnych.3
T-L-7Algorytmy kompresji dźwięku.3
T-L-8Algorytmy kompresji obrazu.3
T-L-9Konfigurowanie serwera NAS i terminali odbiorczych.3
T-L-10Zaliczenie zajęć laboratoryjnych.3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota transmisji o charakterze multimedialnym. Zasada działania oraz zalety i wady transmisji multimedialnej. Składowe systemu multimedialnej transmisji strumieniowej.4
T-W-2Protokoły strumieniowej transmisji danych. HTTP - streaming. Protokoły: RTP, RTCP, RTSP. Metody dostarczania ruchu. Unicasting i multicasting.4
T-W-3Gwarantowana jakość usług - QoS: definicja. Ograniczenia usług strumieniowych. Eliminowanie skutków utraty pakietów.3
T-W-4Mechanizmy kolejkowania pakietów: FIFO, PQ, CQ, WFQ. Protokół rezerwacji pasma RSVP. Zapobieganie przeciążeniom.3
T-W-5Multimedialne aplikacje strumieniowe. Kompresja obrazu i dźwięku. Serwery strumieniowe.4
T-W-6Badanie jakości transmisji strumieniowej. Obiektywna i subiektywna ocena jakości materiału audio i wideo. Analiza wpływu ograniczeń transmisji na jakość obrazu.4
T-W-7Domowe centrum multimedialne. Przykładowe rozwiązania sprzętowo - programowe.3
T-W-8Transmisje multimedialne dla urządzeń mobilnych. Charakterystyka najczęściej wykorzystywanych systemów operacyjnych i bazy programowej.3
T-W-9Cyfrowa telewizja hybrydowa. Zaliczenie wykładów.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Przygotowanie do sprawdzianów.10
40
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.5
35
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D05-STiSM_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W06Ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technik optoelektronicznych oraz technologii szerokopasmowej transmisji danych, w tym światłowodowej.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze specyfiką szerokopasmowej transmisji danych, a w tym multimedialnych w szczególności.
Treści programoweT-W-1Istota transmisji o charakterze multimedialnym. Zasada działania oraz zalety i wady transmisji multimedialnej. Składowe systemu multimedialnej transmisji strumieniowej.
T-W-3Gwarantowana jakość usług - QoS: definicja. Ograniczenia usług strumieniowych. Eliminowanie skutków utraty pakietów.
T-W-2Protokoły strumieniowej transmisji danych. HTTP - streaming. Protokoły: RTP, RTCP, RTSP. Metody dostarczania ruchu. Unicasting i multicasting.
T-W-4Mechanizmy kolejkowania pakietów: FIFO, PQ, CQ, WFQ. Protokół rezerwacji pasma RSVP. Zapobieganie przeciążeniom.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie pisemnego i praktycznego zaliczenia końcowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia wykładu z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności
3,0Posiada wiedzę z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu transmisji danych multimedialnych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D05-STiSM_W02Ma wiedzę dotyczącą metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku. Przekazana wiedza umożliwi efektywne stosowanie technik optymalizacji transmisji w sieciach wykorzystujących nowoczesne media.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W10Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik optymalizacji transmisji danych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodami opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku.
Treści programoweT-W-6Badanie jakości transmisji strumieniowej. Obiektywna i subiektywna ocena jakości materiału audio i wideo. Analiza wpływu ograniczeń transmisji na jakość obrazu.
T-W-5Multimedialne aplikacje strumieniowe. Kompresja obrazu i dźwięku. Serwery strumieniowe.
T-W-8Transmisje multimedialne dla urządzeń mobilnych. Charakterystyka najczęściej wykorzystywanych systemów operacyjnych i bazy programowej.
T-W-9Cyfrowa telewizja hybrydowa. Zaliczenie wykładów.
T-W-7Domowe centrum multimedialne. Przykładowe rozwiązania sprzętowo - programowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie pisemnego i praktycznego zaliczenia końcowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia wykładu z zakresu metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku
3,0Posiada wiedzę z zakresu metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu metod opisu, konwersji, kompresji i transmisji danych multimedialnych w systemach komputerowych i w dedykowanych urządzeniach powszechnego użytku, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczenia wykładu z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D05-STiSM_U01Student potrafi zoptymalizować proces transmisji danych multimedialnych z uwzględnieniem możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U05Potrafi zaproponować odpowiednie algorytmy przetwarzania i ekstrakcji danych w zależności od możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności.
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności wykorzystywania technik optymalizacji danych w teleinformatycznych sieciach multimedialnych o zróżnicowanej przepływności.
Treści programoweT-L-1Internetowa strumieniowa transmisja obrazu.
T-L-2Progresywne i strumieniowe odtwarzanie plików wideofonicznych z wykorzystaniem wybranego środowiska.
T-L-4Znakowanie wodne sygnałów i redukcja echa akustycznego.
T-L-3Komunikacja multimedialna – protokół RTP, techniki i algorytmy stosowane w pakietowej transmisji danych.
Metody nauczaniaM-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wystawiana w trakcie zajęć laboratoryjnych na podstawie pisemnych prac zaliczeniowych oraz aktywności podczas zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu optymalizacji procesu transmisji danych multimedialnych
3,0Potrafi zoptymalizować proces transmisji danych multimedialnych z uwzględnieniem możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności, uzyskując punktację w zakresie 50-60% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
3,5Potrafi zoptymalizować proces transmisji danych multimedialnych z uwzględnieniem możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności, uzyskując punktację w zakresie 61-70% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
4,0Potrafi zoptymalizować proces transmisji danych multimedialnych z uwzględnieniem możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności, uzyskując punktację w zakresie 71-80% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
4,5Potrafi zoptymalizować proces transmisji danych multimedialnych z uwzględnieniem możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności, uzyskując punktację w zakresie 81-90% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
5,0Potrafi zoptymalizować proces transmisji danych multimedialnych z uwzględnieniem możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności, uzyskując punktację w zakresie 91-100% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D05-STiSM_U02Posiada umiejętności pozwalające ocenić możliwości toru transmisyjnego i odpowiednio dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U06Potrafi stosować zaawansowane metody optymalizacji transmisji danych.
Cel przedmiotuC-4Student potrafi ocenić możliwości toru transmisyjnego i odpowiednio dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym HD.
Treści programoweT-L-5Badanie jakości transmisji dźwięku i obrazu w sieciach ze stratami pakietów.
T-L-6Systemy operacyjne terminali mobilnych.
T-L-7Algorytmy kompresji dźwięku.
T-L-8Algorytmy kompresji obrazu.
T-L-9Konfigurowanie serwera NAS i terminali odbiorczych.
T-L-10Zaliczenie zajęć laboratoryjnych.
Metody nauczaniaM-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wystawiana w trakcie zajęć laboratoryjnych na podstawie pisemnych prac zaliczeniowych oraz aktywności podczas zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu szacowania możliwości toru transmisyjnego i wyboru metody kompresji przekazu multimedialnego oraz konfigurowania i uruchomienia zaawansowanego systemu multimedialnego
3,0Potrafi ocenić możliwości toru transmisyjnego, dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny, uzyskując punktację w zakresie 50-60% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
3,5Potrafi ocenić możliwości toru transmisyjnego, dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny, uzyskując punktację w zakresie 61-70% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
4,0Potrafi ocenić możliwości toru transmisyjnego, dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny, uzyskując punktację w zakresie 71-80% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
4,5Potrafi ocenić możliwości toru transmisyjnego, dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny, uzyskując punktację w zakresie 81-90% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
5,0Potrafi ocenić możliwości toru transmisyjnego, dobrać metodę kompresji przekazu multimedialnego oraz skonfigurować i uruchomić zaawansowany system multimedialny, uzyskując punktację w zakresie 91-100% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych