Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
TI_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z wybranych działów matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów, - rozwiązywania złożonych problemów z zakresu teleinformatyki i telerobotyki, - optymalizacji transmisji danych.
TI_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały oraz dane celem wydobycia z nich pożądanych informacji.
TI_2A_U03Potrafi stosować zaawansowane techniki przetwarzania i analizy obrazów, zwłaszcza w systemach robotycznych, wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i narzędzia informatyczne, umie ocenić przydatność nowych rozwiązań w tej dziedzinie.
TI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
TI_2A_U05Potrafi zaproponować odpowiednie algorytmy przetwarzania i ekstrakcji danych w zależności od możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności.
TI_2A_U06Potrafi stosować zaawansowane metody optymalizacji transmisji danych.
TI_2A_U07Potrafi korzystać z systemów wersjonowania oprogramowania oraz technik testowania aplikacji.
TI_2A_U08Potrafi zaprojektować sieć służącą do szerokopasmowej transmisji danych z wykorzystaniem różnych mediów transmisyjnych.
TI_2A_U09Potrafi wykorzystać wybrane języki programowania, w tym skryptowe, wizualne i języki opisu sprzętu, oraz dobrać odpowiedni język programowania w zależności od specyfiki postawionego zadania.
TI_2A_U10Potrafi zaproponować system telerobotyczny uwzględniając interakcję robota z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod transmisji danych.
TI_2A_U11Potrafi stosować wybrane metody sztucznej inteligencji w teleinformatyce, automatyce, robotyce i elektrotechnice.
TI_2A_U12Umie dokonać analizy i syntezy złożonych systemów teleinformatycznych, potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań w tych systemach.
TI_2A_U13Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
TI_2A_U14Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym.
TI_2A_U15Wykazuje umiejętność napisania opracowania wyników pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań.
TI_2A_U16Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczącą zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
TI_2A_U17Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.
TI_2A_U18Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
TI_2A_U19Stosuje zasady BHP.