Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Teoria informacji i kodowania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Teoria informacji i kodowania
Specjalność Systemy transmisyjne
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Piskorowski <Jacek.Piskorowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Kocoń <Slawomir.Kocon@zut.edu.pl>, Piotr Okoniewski <Piotr.Okoniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 30 1,20,30zaliczenie
wykładyW3 15 0,80,44zaliczenie
projektyP3 15 1,00,26zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych pojęć z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej.
W-2Znajomość podstawowych pojęć rachunku prawdopodobieństwa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z pojęciami i modelami systemów informacyjnych, przekształceniami sygnałów w systemach informacyjnych oraz optymalizacją systemów informacyjnych.
C-2Nauczenie studenta wybranych metod kodowania i dekodowania ciągów informacyjnych.
C-3Zapoznanie studenta ze źródłami informacji ziarnistej, miarą nieokreśloności statystycznej, ilością informacji statystycznej.
C-4Zapoznanie studenta z pojęciami kodowania informacji oraz z wybranymi metodami kodowania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń. Przypomnienie zagadnień matematycznych niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania ćwiczeń.1
T-L-2Wstęp do teorii informacji: informacja, niepewność, entropia, obliczanie entropii.2
T-L-3Przekształcanie sygnałów w systemach informacyjnych.4
T-L-4Kanały informacyjne, przepustowość, źródła Markowa.2
T-L-5Kody Huffmana, kompresja, kody Shannona-Fano5
T-L-6Kody detekcyjne, kody korekcyjne, kody blokowe, kresy.2
T-L-7Kody liniowe, kody Hamminga, CRC5
T-L-8Podstawowe modyfikacje kodów liniowych, kody łączone, kody iterowane, kody Reeda-Mullera, kody wielomianowe.4
T-L-9Poszukiwanie wielomianów generujących kodów cyklicznych, kody sympleksowe, korekcja błędów pojedynczych.4
T-L-10Zaliczenie formy zajęć.1
30
projekty
T-P-1Przedstawienie problemów projektowych. Omówienie wymagań, trybu pracy oraz formę prezentacji wyników2
T-P-2Konsultacje w ramach projektu.4
T-P-3Prezentacja postępu zadań projektowych2
T-P-4Konsultacje w ramach projektu.5
T-P-5Prezentacja wyników prac zespołów projektowych.2
15
wykłady
T-W-1Systemy Informacyjne: pojęcia i modele systemów informacyjnych, przekształcanie sygnałów w systemach informacyjnych.2
T-W-2Źródła informacji ziarnistej: modele informacji i ich klasyfikacja, modele informacji ziarnistej, zmienne losowe, rozkłady prawdopodobieństw, łańcuchy stochastyczne, łańcuchy Markowa, stacjonarność łańcuchów.2
T-W-3Przetwarzanie informacji: Kodowanie i dekodowanie, podstawowe pojęcia, dekodowanie jednoznaczne, kody blokowe i natychmiastowe2
T-W-4Kodowanie Shannona-Fano, kodowanie Huffmana, nadmiar kodu.4
T-W-5Kody liniowe: definicja algebraiczna i własności, kody Reeda-Mullera. Kody cykliczne: podstawy algebraiczne kodów cyklicznych, wykrywanie błędów w kodach cyklicznych, cykliczne kody Hamminga, kody CRC. Zaliczenie wykładów.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Obecność na zajęciach.30
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia.1
31
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Praca własna nad zadaniem projektowym10
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki zajęć.2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.3
20

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Zajęcia laboratoryjne.
M-3Zajęcia projektowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Na podstawie zaliczenia pisemnego wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Na podstawie sprawozdań i kolokwium zaliczającego formę zajęć.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D10-ST_W01
Student posiadł wiedzę o pojęciach teorii informacji.
TI_2A_W06C-3, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1M-1S-1
TI_2A_D10-ST_W02
Student posiadł wiedzę o pojęciach kodowania.
TI_2A_W10C-2, C-4T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D10-ST_U01
Student potrafi posługiwać się pojęciami i twierdzeniami z zakresu teorii informacji.
TI_2A_U01C-3, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-L-10M-2S-2
TI_2A_D10-ST_U02
Wykorzystuje poznane informacje do kodowania i dekodowania ciągów informacyjnych.
TI_2A_U05C-2, C-4T-L-6, T-L-8, T-L-9, T-L-7, T-L-5, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-L-10M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D10-ST_W01
Student posiadł wiedzę o pojęciach teorii informacji.
2,0Posiada wiedzę z zakresu teorii informacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji poniżej 50% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,0Posiada wiedzę z zakresu teorii informacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,5Posiada wiedzę z zakresu teorii informacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,0Posiada wiedzę z zakresu teorii informacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,5Posiada wiedzę z zakresu teorii informacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
5,0Posiada wiedzę z zakresu teorii informacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
TI_2A_D10-ST_W02
Student posiadł wiedzę o pojęciach kodowania.
2,0Posiada wiedzę z zakresu kodowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji poniżej 50% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,0Posiada wiedzę z zakresu kodowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,5Posiada wiedzę z zakresu kodowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,0Posiada wiedzę z zakresu kodowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,5Posiada wiedzę z zakresu kodowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
5,0Posiada wiedzę z zakresu kodowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D10-ST_U01
Student potrafi posługiwać się pojęciami i twierdzeniami z zakresu teorii informacji.
2,0Posiada umiejętności z zakresu teorii informacji, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,0Posiada umiejętności z zakresu teorii informacji, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu teorii informacji, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu teorii informacji, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu teorii informacji, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu teorii informacji, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
TI_2A_D10-ST_U02
Wykorzystuje poznane informacje do kodowania i dekodowania ciągów informacyjnych.
2,0Posiada umiejętności z zakresu teorii kodowania, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,0Posiada umiejętności z zakresu teorii kodowania, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu teorii kodowania, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu teorii kodowania, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu teorii kodowania, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu teorii kodowania, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.

Literatura podstawowa

  1. Jan Chojcan, Jerzy Rutkowski, Zbiór zadań z teorii informacji i kodowania., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1997
  2. Krzysztof Wesołowski, Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2003
  3. Wojciech Sobczak, Elementy teorii informacji, Wiedza powszechna, Warszawa, 1973

Literatura dodatkowa

  1. Thomas M. Cover, Joy A. Thomas, Elements of information theory, Wiley, Hoboken, NJ, 2006
  2. Simon Haykin, Communication systems, Wiley, 2001

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń. Przypomnienie zagadnień matematycznych niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania ćwiczeń.1
T-L-2Wstęp do teorii informacji: informacja, niepewność, entropia, obliczanie entropii.2
T-L-3Przekształcanie sygnałów w systemach informacyjnych.4
T-L-4Kanały informacyjne, przepustowość, źródła Markowa.2
T-L-5Kody Huffmana, kompresja, kody Shannona-Fano5
T-L-6Kody detekcyjne, kody korekcyjne, kody blokowe, kresy.2
T-L-7Kody liniowe, kody Hamminga, CRC5
T-L-8Podstawowe modyfikacje kodów liniowych, kody łączone, kody iterowane, kody Reeda-Mullera, kody wielomianowe.4
T-L-9Poszukiwanie wielomianów generujących kodów cyklicznych, kody sympleksowe, korekcja błędów pojedynczych.4
T-L-10Zaliczenie formy zajęć.1
30

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Przedstawienie problemów projektowych. Omówienie wymagań, trybu pracy oraz formę prezentacji wyników2
T-P-2Konsultacje w ramach projektu.4
T-P-3Prezentacja postępu zadań projektowych2
T-P-4Konsultacje w ramach projektu.5
T-P-5Prezentacja wyników prac zespołów projektowych.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Systemy Informacyjne: pojęcia i modele systemów informacyjnych, przekształcanie sygnałów w systemach informacyjnych.2
T-W-2Źródła informacji ziarnistej: modele informacji i ich klasyfikacja, modele informacji ziarnistej, zmienne losowe, rozkłady prawdopodobieństw, łańcuchy stochastyczne, łańcuchy Markowa, stacjonarność łańcuchów.2
T-W-3Przetwarzanie informacji: Kodowanie i dekodowanie, podstawowe pojęcia, dekodowanie jednoznaczne, kody blokowe i natychmiastowe2
T-W-4Kodowanie Shannona-Fano, kodowanie Huffmana, nadmiar kodu.4
T-W-5Kody liniowe: definicja algebraiczna i własności, kody Reeda-Mullera. Kody cykliczne: podstawy algebraiczne kodów cyklicznych, wykrywanie błędów w kodach cyklicznych, cykliczne kody Hamminga, kody CRC. Zaliczenie wykładów.5
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Obecność na zajęciach.30
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia.1
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Praca własna nad zadaniem projektowym10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki zajęć.2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.3
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D10-ST_W01Student posiadł wiedzę o pojęciach teorii informacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W06Ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technik optoelektronicznych oraz technologii szerokopasmowej transmisji danych, w tym światłowodowej.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta ze źródłami informacji ziarnistej, miarą nieokreśloności statystycznej, ilością informacji statystycznej.
C-1Zapoznanie studenta z pojęciami i modelami systemów informacyjnych, przekształceniami sygnałów w systemach informacyjnych oraz optymalizacją systemów informacyjnych.
Treści programoweT-W-2Źródła informacji ziarnistej: modele informacji i ich klasyfikacja, modele informacji ziarnistej, zmienne losowe, rozkłady prawdopodobieństw, łańcuchy stochastyczne, łańcuchy Markowa, stacjonarność łańcuchów.
T-W-3Przetwarzanie informacji: Kodowanie i dekodowanie, podstawowe pojęcia, dekodowanie jednoznaczne, kody blokowe i natychmiastowe
T-W-1Systemy Informacyjne: pojęcia i modele systemów informacyjnych, przekształcanie sygnałów w systemach informacyjnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Na podstawie zaliczenia pisemnego wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Posiada wiedzę z zakresu teorii informacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji poniżej 50% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,0Posiada wiedzę z zakresu teorii informacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,5Posiada wiedzę z zakresu teorii informacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,0Posiada wiedzę z zakresu teorii informacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,5Posiada wiedzę z zakresu teorii informacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
5,0Posiada wiedzę z zakresu teorii informacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D10-ST_W02Student posiadł wiedzę o pojęciach kodowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W10Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik optymalizacji transmisji danych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności.
Cel przedmiotuC-2Nauczenie studenta wybranych metod kodowania i dekodowania ciągów informacyjnych.
C-4Zapoznanie studenta z pojęciami kodowania informacji oraz z wybranymi metodami kodowania.
Treści programoweT-W-3Przetwarzanie informacji: Kodowanie i dekodowanie, podstawowe pojęcia, dekodowanie jednoznaczne, kody blokowe i natychmiastowe
T-W-4Kodowanie Shannona-Fano, kodowanie Huffmana, nadmiar kodu.
T-W-5Kody liniowe: definicja algebraiczna i własności, kody Reeda-Mullera. Kody cykliczne: podstawy algebraiczne kodów cyklicznych, wykrywanie błędów w kodach cyklicznych, cykliczne kody Hamminga, kody CRC. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Na podstawie zaliczenia pisemnego wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Posiada wiedzę z zakresu kodowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji poniżej 50% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,0Posiada wiedzę z zakresu kodowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,5Posiada wiedzę z zakresu kodowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,0Posiada wiedzę z zakresu kodowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,5Posiada wiedzę z zakresu kodowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
5,0Posiada wiedzę z zakresu kodowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D10-ST_U01Student potrafi posługiwać się pojęciami i twierdzeniami z zakresu teorii informacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z wybranych działów matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów, - rozwiązywania złożonych problemów z zakresu teleinformatyki i telerobotyki, - optymalizacji transmisji danych.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta ze źródłami informacji ziarnistej, miarą nieokreśloności statystycznej, ilością informacji statystycznej.
C-1Zapoznanie studenta z pojęciami i modelami systemów informacyjnych, przekształceniami sygnałów w systemach informacyjnych oraz optymalizacją systemów informacyjnych.
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń. Przypomnienie zagadnień matematycznych niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania ćwiczeń.
T-L-2Wstęp do teorii informacji: informacja, niepewność, entropia, obliczanie entropii.
T-L-4Kanały informacyjne, przepustowość, źródła Markowa.
T-L-3Przekształcanie sygnałów w systemach informacyjnych.
T-L-10Zaliczenie formy zajęć.
Metody nauczaniaM-2Zajęcia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Na podstawie sprawozdań i kolokwium zaliczającego formę zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Posiada umiejętności z zakresu teorii informacji, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,0Posiada umiejętności z zakresu teorii informacji, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu teorii informacji, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu teorii informacji, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu teorii informacji, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu teorii informacji, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D10-ST_U02Wykorzystuje poznane informacje do kodowania i dekodowania ciągów informacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U05Potrafi zaproponować odpowiednie algorytmy przetwarzania i ekstrakcji danych w zależności od możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności.
Cel przedmiotuC-2Nauczenie studenta wybranych metod kodowania i dekodowania ciągów informacyjnych.
C-4Zapoznanie studenta z pojęciami kodowania informacji oraz z wybranymi metodami kodowania.
Treści programoweT-L-6Kody detekcyjne, kody korekcyjne, kody blokowe, kresy.
T-L-8Podstawowe modyfikacje kodów liniowych, kody łączone, kody iterowane, kody Reeda-Mullera, kody wielomianowe.
T-L-9Poszukiwanie wielomianów generujących kodów cyklicznych, kody sympleksowe, korekcja błędów pojedynczych.
T-L-7Kody liniowe, kody Hamminga, CRC
T-L-5Kody Huffmana, kompresja, kody Shannona-Fano
T-P-1Przedstawienie problemów projektowych. Omówienie wymagań, trybu pracy oraz formę prezentacji wyników
T-P-2Konsultacje w ramach projektu.
T-P-3Prezentacja postępu zadań projektowych
T-P-4Konsultacje w ramach projektu.
T-P-5Prezentacja wyników prac zespołów projektowych.
T-L-10Zaliczenie formy zajęć.
Metody nauczaniaM-2Zajęcia laboratoryjne.
M-3Zajęcia projektowe.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Na podstawie sprawozdań i kolokwium zaliczającego formę zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Posiada umiejętności z zakresu teorii kodowania, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,0Posiada umiejętności z zakresu teorii kodowania, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu teorii kodowania, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu teorii kodowania, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu teorii kodowania, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu teorii kodowania, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.