Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Techniki wizyjne w robotyce:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki wizyjne w robotyce
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Okarma <Krzysztof.Okarma@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Lech <Piotr.Lech@zut.edu.pl>, Rafał Osypiuk <Rafal.Osypiuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,20,62egzamin
laboratoriaL1 30 1,80,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień związanych z przetwarzaniem i analizą obrazów oraz sygnałów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami opisu obrazów stosowanymi w zagadnieniach automatycznej klasyfikacji obrazów
C-2Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami przetwarzania i analizy obrazów stosowanymi w robotyce
C-3Zapoznanie studentów z algorytmami sterowania wizyjnego robotów mobilnych.
C-4Zapoznanie studentów z technikami symulacyjnymi sterowania wizyjnego robotami mobilnymi.
C-5Zapoznanie studentów z metodami sprzętowego i programowego łączenia systemów wizyjnych ze sterownikami robotów przemysłowych.
C-6Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami metod projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych z wykorzystaniem systemów wizyjnych i technik rzeczywistości rozszerzonej.
C-7Zapoznanie studentów z metodami tworzenia oprogramowania, obsługującego rzeczywiste urządzenia przemysłowe.
C-8Zapoznanie studentów z praktycznymi problemami wyznaczania współrzędnych w przestrzeni roboczej manipulatora.
C-9Wykształcenie u studentów umiejętności bezpiecznej weryfikacji działania oprogramowania sterującego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Roboty, sensory, symulatory i środowiska programowania stosowane w implementacji algorytmów sterowania robotami.2
T-L-2Wybrane zagadnienia kalibracji toru wizyjnego i kamery.4
T-L-3Problematyka stosowania obrazów binarnych w robotyce. Pomiary. Analiza źródeł błędów.4
T-L-4Wstępne przetwarzanie obrazów. Analiza jakości obrazów.2
T-L-5Implementacja algorytmu sterowania robotem mobilnym podążającym za linią.2
T-L-6Sterowanie technikami wizyjnymi robota w środowisku zamkniętym, znaczniki naturalne.4
T-L-7Sterowanie technikami wizyjnymi robota w środowisku zewnętrznym otwartym, problem samolokalizacji.4
T-L-8Omówienie struktury programu użytkownika z podziałem na część wizyjną i część komunikacji z manipulatorem przemysłowym. Programowa obsługa komunikacji z robotem w odrębnym wątku.2
T-L-9Połączenie algorytmu obróbki obrazu z komendami sterującymi robota. Wyznaczanie współrzędnych kartezjańskich.2
T-L-10Weryfikacja działania programu użytkownika. Testy eksperymentalne.2
T-L-11Zaliczenie zajęć laboratoryjnych2
30
wykłady
T-W-1Złożone operacje morfologiczne, analiza obrazów konturowych i binarnych w robotyce2
T-W-2Metody ekstrakcji i redukcji cech w obrazach cyfrowych2
T-W-3Analiza kształtu i tekstur. Deskryptory obrazu i cech.2
T-W-4Deskryptory stosowane dla celów klasyfikacji (HOG, SURF, SIFT)2
T-W-5Metody określania podobieństwa obrazów i systemy CBIR (Content Based Image Retrieval).2
T-W-6Metody usuwania tła i detekcji ruchu w sekwencjach wideo2
T-W-7Aspekty percepcji oraz jakości obrazów w telerobotyce2
T-W-8Zakłócenia transmisyjne i zniekształcenia obrazu - wpływ na działanie systemu wizyjnego2
T-W-9Symulatory robotów mobilnych1
T-W-10Wizyjne technologie mapowania terenu1
T-W-11Lokalizacja i samolokalizacja robotów mobilnych2
T-W-12Sprzężenie wizyjne w robotyce mobilnej1
T-W-13Wybrane algorytmy sterowania robotów mobilnych3
T-W-14Metody sprzęgania systemu wizyjnego z architekturą sterowania robota przemysłowego4
T-W-15Podstawy rzeczywistości rozszerzonej i jej wykorzystanie w procesie projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych i zaliczenia8
A-L-3dokończenie ćwiczeń laboratoryjnych (zadania domowe)8
46
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie literatury15
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
55

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1podająca - wykład informacyjny
M-2praktyczna - pokaz
M-3praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: na podstawie oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C01_W01
Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi.
TI_2A_W02C-3, C-1, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-2T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-3, T-W-4M-1S-1
TI_2A_C01_W02
Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów
TI_2A_W02, TI_2A_W03C-3, C-1, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-2T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C01_U01
Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki
TI_2A_U03, TI_2A_U10C-1, C-5, C-6, C-7, C-8, C-2T-L-2, T-L-11, T-L-1, T-L-4, T-L-3M-2, M-3S-2
TI_2A_C01_U02
Potrafi zaimplementować wybrane metody wizyjnego sterowania robotami mobilnymi
TI_2A_U02C-3, C-1, C-4, C-9, C-2T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-11M-2, M-3S-2
TI_2A_C01_U03
Potrafi integrować techniki wizyjne oraz komunikacyjne na potrzeby robotyki
TI_2A_U01, TI_2A_U10C-1, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9T-L-8, T-L-9, T-L-11, T-L-10M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_C01_W01
Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi
3,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
TI_2A_C01_W02
Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych z zakresu podstawowych algorytmów sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów
3,0Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów dokumentując to uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
3,5Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów dokumentując to uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,0Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów dokumentując to uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,5Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów dokumentując to uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
5,0Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów dokumentując to uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_C01_U01
Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu zastosowania wybranych technik analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki
3,0Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki, uzyskując punktację w zakresie 50-60% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki, uzyskując punktację w zakresie 61-70% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki, uzyskując punktację w zakresie 71-80% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki, uzyskując punktację w zakresie 81-90% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki, uzyskując punktację w zakresie 91-100% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
TI_2A_C01_U02
Potrafi zaimplementować wybrane metody wizyjnego sterowania robotami mobilnymi
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu implementacji wybranych metod wizyjnego sterowania robotami mobilnymi
3,0Potrafi zaimplementować wybrane metody wizyjnego sterowania robotami mobilnymi, uzyskując punktację w zakresie 50-60% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi zaimplementować wybrane metody wizyjnego sterowania robotami mobilnymi, uzyskując punktację w zakresie 61-70% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi zaimplementować wybrane metody wizyjnego sterowania robotami mobilnymi, uzyskując punktację w zakresie 71-80% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi zaimplementować wybrane metody wizyjnego sterowania robotami mobilnymi, uzyskując punktację w zakresie 81-90% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi zaimplementować wybrane metody wizyjnego sterowania robotami mobilnymi, uzyskując punktację w zakresie 91-100% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
TI_2A_C01_U03
Potrafi integrować techniki wizyjne oraz komunikacyjne na potrzeby robotyki
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu integracji technik wizyjnych oraz komunikacyjnych na potrzeby robotyki
3,0Potrafi integrować techniki wizyjne oraz komunikacyjne na potrzeby robotyki, uzyskując punktację w zakresie 50-60% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi integrować techniki wizyjne oraz komunikacyjne na potrzeby robotyki, uzyskując punktację w zakresie 61-70% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi integrować techniki wizyjne oraz komunikacyjne na potrzeby robotyki, uzyskując punktację w zakresie 71-80% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi integrować techniki wizyjne oraz komunikacyjne na potrzeby robotyki, uzyskując punktację w zakresie 81-90% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi integrować techniki wizyjne oraz komunikacyjne na potrzeby robotyki, uzyskując punktację w zakresie 91-100% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu

Literatura podstawowa

  1. Tchoń K., Mazur A., Duleba I., Hossa R., Muszynski R., Manipulatory i Roboty Mobilne, Modele, planowanie ruchu, sterowanie, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 2000
  2. Jähne B., Digital Image Processing, Springer, 2005, 6th revised and extended edition

Literatura dodatkowa

  1. Siciliano B., Khatib O., Springer Handbook of Robotics, Springer, 2008, 1st Edition
  2. Sankowski D., Morosov W., Strzecha K., Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemysłowych, PWN, Warszawa, 2011
  3. Pratt W., Digital Image Processing, John Wiley & Sons, Nowy Jork, 2012, 4
  4. Wróbel Z., Koprowski R., Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie Matlab, EXIT, 2012

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Roboty, sensory, symulatory i środowiska programowania stosowane w implementacji algorytmów sterowania robotami.2
T-L-2Wybrane zagadnienia kalibracji toru wizyjnego i kamery.4
T-L-3Problematyka stosowania obrazów binarnych w robotyce. Pomiary. Analiza źródeł błędów.4
T-L-4Wstępne przetwarzanie obrazów. Analiza jakości obrazów.2
T-L-5Implementacja algorytmu sterowania robotem mobilnym podążającym za linią.2
T-L-6Sterowanie technikami wizyjnymi robota w środowisku zamkniętym, znaczniki naturalne.4
T-L-7Sterowanie technikami wizyjnymi robota w środowisku zewnętrznym otwartym, problem samolokalizacji.4
T-L-8Omówienie struktury programu użytkownika z podziałem na część wizyjną i część komunikacji z manipulatorem przemysłowym. Programowa obsługa komunikacji z robotem w odrębnym wątku.2
T-L-9Połączenie algorytmu obróbki obrazu z komendami sterującymi robota. Wyznaczanie współrzędnych kartezjańskich.2
T-L-10Weryfikacja działania programu użytkownika. Testy eksperymentalne.2
T-L-11Zaliczenie zajęć laboratoryjnych2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Złożone operacje morfologiczne, analiza obrazów konturowych i binarnych w robotyce2
T-W-2Metody ekstrakcji i redukcji cech w obrazach cyfrowych2
T-W-3Analiza kształtu i tekstur. Deskryptory obrazu i cech.2
T-W-4Deskryptory stosowane dla celów klasyfikacji (HOG, SURF, SIFT)2
T-W-5Metody określania podobieństwa obrazów i systemy CBIR (Content Based Image Retrieval).2
T-W-6Metody usuwania tła i detekcji ruchu w sekwencjach wideo2
T-W-7Aspekty percepcji oraz jakości obrazów w telerobotyce2
T-W-8Zakłócenia transmisyjne i zniekształcenia obrazu - wpływ na działanie systemu wizyjnego2
T-W-9Symulatory robotów mobilnych1
T-W-10Wizyjne technologie mapowania terenu1
T-W-11Lokalizacja i samolokalizacja robotów mobilnych2
T-W-12Sprzężenie wizyjne w robotyce mobilnej1
T-W-13Wybrane algorytmy sterowania robotów mobilnych3
T-W-14Metody sprzęgania systemu wizyjnego z architekturą sterowania robota przemysłowego4
T-W-15Podstawy rzeczywistości rozszerzonej i jej wykorzystanie w procesie projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych i zaliczenia8
A-L-3dokończenie ćwiczeń laboratoryjnych (zadania domowe)8
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie literatury15
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
55
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C01_W01Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W02Ma szczegółową wiedzę z zakresu technik wizyjnych i zna możliwości ich zastosowania w różnych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce oraz elektrotechnice.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z algorytmami sterowania wizyjnego robotów mobilnych.
C-1Zapoznanie studentów z metodami opisu obrazów stosowanymi w zagadnieniach automatycznej klasyfikacji obrazów
C-4Zapoznanie studentów z technikami symulacyjnymi sterowania wizyjnego robotami mobilnymi.
C-5Zapoznanie studentów z metodami sprzętowego i programowego łączenia systemów wizyjnych ze sterownikami robotów przemysłowych.
C-6Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami metod projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych z wykorzystaniem systemów wizyjnych i technik rzeczywistości rozszerzonej.
C-7Zapoznanie studentów z metodami tworzenia oprogramowania, obsługującego rzeczywiste urządzenia przemysłowe.
C-8Zapoznanie studentów z praktycznymi problemami wyznaczania współrzędnych w przestrzeni roboczej manipulatora.
C-9Wykształcenie u studentów umiejętności bezpiecznej weryfikacji działania oprogramowania sterującego.
C-2Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami przetwarzania i analizy obrazów stosowanymi w robotyce
Treści programoweT-W-2Metody ekstrakcji i redukcji cech w obrazach cyfrowych
T-W-5Metody określania podobieństwa obrazów i systemy CBIR (Content Based Image Retrieval).
T-W-6Metody usuwania tła i detekcji ruchu w sekwencjach wideo
T-W-1Złożone operacje morfologiczne, analiza obrazów konturowych i binarnych w robotyce
T-W-7Aspekty percepcji oraz jakości obrazów w telerobotyce
T-W-8Zakłócenia transmisyjne i zniekształcenia obrazu - wpływ na działanie systemu wizyjnego
T-W-9Symulatory robotów mobilnych
T-W-10Wizyjne technologie mapowania terenu
T-W-3Analiza kształtu i tekstur. Deskryptory obrazu i cech.
T-W-4Deskryptory stosowane dla celów klasyfikacji (HOG, SURF, SIFT)
Metody nauczaniaM-1podająca - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi
3,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C01_W02Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W02Ma szczegółową wiedzę z zakresu technik wizyjnych i zna możliwości ich zastosowania w różnych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce oraz elektrotechnice.
TI_2A_W03Ma poszerzoną wiedzę z zakresu telerobotyki.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z algorytmami sterowania wizyjnego robotów mobilnych.
C-1Zapoznanie studentów z metodami opisu obrazów stosowanymi w zagadnieniach automatycznej klasyfikacji obrazów
C-4Zapoznanie studentów z technikami symulacyjnymi sterowania wizyjnego robotami mobilnymi.
C-5Zapoznanie studentów z metodami sprzętowego i programowego łączenia systemów wizyjnych ze sterownikami robotów przemysłowych.
C-6Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami metod projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych z wykorzystaniem systemów wizyjnych i technik rzeczywistości rozszerzonej.
C-7Zapoznanie studentów z metodami tworzenia oprogramowania, obsługującego rzeczywiste urządzenia przemysłowe.
C-8Zapoznanie studentów z praktycznymi problemami wyznaczania współrzędnych w przestrzeni roboczej manipulatora.
C-9Wykształcenie u studentów umiejętności bezpiecznej weryfikacji działania oprogramowania sterującego.
C-2Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami przetwarzania i analizy obrazów stosowanymi w robotyce
Treści programoweT-W-11Lokalizacja i samolokalizacja robotów mobilnych
T-W-12Sprzężenie wizyjne w robotyce mobilnej
T-W-13Wybrane algorytmy sterowania robotów mobilnych
T-W-14Metody sprzęgania systemu wizyjnego z architekturą sterowania robota przemysłowego
T-W-15Podstawy rzeczywistości rozszerzonej i jej wykorzystanie w procesie projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych
Metody nauczaniaM-1podająca - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych z zakresu podstawowych algorytmów sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów
3,0Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów dokumentując to uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
3,5Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów dokumentując to uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,0Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów dokumentując to uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,5Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów dokumentując to uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
5,0Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów dokumentując to uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C01_U01Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U03Potrafi stosować zaawansowane techniki przetwarzania i analizy obrazów, zwłaszcza w systemach robotycznych, wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i narzędzia informatyczne, umie ocenić przydatność nowych rozwiązań w tej dziedzinie.
TI_2A_U10Potrafi zaproponować system telerobotyczny uwzględniając interakcję robota z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod transmisji danych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami opisu obrazów stosowanymi w zagadnieniach automatycznej klasyfikacji obrazów
C-5Zapoznanie studentów z metodami sprzętowego i programowego łączenia systemów wizyjnych ze sterownikami robotów przemysłowych.
C-6Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami metod projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych z wykorzystaniem systemów wizyjnych i technik rzeczywistości rozszerzonej.
C-7Zapoznanie studentów z metodami tworzenia oprogramowania, obsługującego rzeczywiste urządzenia przemysłowe.
C-8Zapoznanie studentów z praktycznymi problemami wyznaczania współrzędnych w przestrzeni roboczej manipulatora.
C-2Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami przetwarzania i analizy obrazów stosowanymi w robotyce
Treści programoweT-L-2Wybrane zagadnienia kalibracji toru wizyjnego i kamery.
T-L-11Zaliczenie zajęć laboratoryjnych
T-L-1Roboty, sensory, symulatory i środowiska programowania stosowane w implementacji algorytmów sterowania robotami.
T-L-4Wstępne przetwarzanie obrazów. Analiza jakości obrazów.
T-L-3Problematyka stosowania obrazów binarnych w robotyce. Pomiary. Analiza źródeł błędów.
Metody nauczaniaM-2praktyczna - pokaz
M-3praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: na podstawie oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu zastosowania wybranych technik analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki
3,0Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki, uzyskując punktację w zakresie 50-60% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki, uzyskując punktację w zakresie 61-70% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki, uzyskując punktację w zakresie 71-80% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki, uzyskując punktację w zakresie 81-90% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki, uzyskując punktację w zakresie 91-100% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C01_U02Potrafi zaimplementować wybrane metody wizyjnego sterowania robotami mobilnymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały oraz dane celem wydobycia z nich pożądanych informacji.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z algorytmami sterowania wizyjnego robotów mobilnych.
C-1Zapoznanie studentów z metodami opisu obrazów stosowanymi w zagadnieniach automatycznej klasyfikacji obrazów
C-4Zapoznanie studentów z technikami symulacyjnymi sterowania wizyjnego robotami mobilnymi.
C-9Wykształcenie u studentów umiejętności bezpiecznej weryfikacji działania oprogramowania sterującego.
C-2Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami przetwarzania i analizy obrazów stosowanymi w robotyce
Treści programoweT-L-5Implementacja algorytmu sterowania robotem mobilnym podążającym za linią.
T-L-6Sterowanie technikami wizyjnymi robota w środowisku zamkniętym, znaczniki naturalne.
T-L-7Sterowanie technikami wizyjnymi robota w środowisku zewnętrznym otwartym, problem samolokalizacji.
T-L-11Zaliczenie zajęć laboratoryjnych
Metody nauczaniaM-2praktyczna - pokaz
M-3praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: na podstawie oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu implementacji wybranych metod wizyjnego sterowania robotami mobilnymi
3,0Potrafi zaimplementować wybrane metody wizyjnego sterowania robotami mobilnymi, uzyskując punktację w zakresie 50-60% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi zaimplementować wybrane metody wizyjnego sterowania robotami mobilnymi, uzyskując punktację w zakresie 61-70% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi zaimplementować wybrane metody wizyjnego sterowania robotami mobilnymi, uzyskując punktację w zakresie 71-80% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi zaimplementować wybrane metody wizyjnego sterowania robotami mobilnymi, uzyskując punktację w zakresie 81-90% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi zaimplementować wybrane metody wizyjnego sterowania robotami mobilnymi, uzyskując punktację w zakresie 91-100% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C01_U03Potrafi integrować techniki wizyjne oraz komunikacyjne na potrzeby robotyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z wybranych działów matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów, - rozwiązywania złożonych problemów z zakresu teleinformatyki i telerobotyki, - optymalizacji transmisji danych.
TI_2A_U10Potrafi zaproponować system telerobotyczny uwzględniając interakcję robota z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod transmisji danych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami opisu obrazów stosowanymi w zagadnieniach automatycznej klasyfikacji obrazów
C-5Zapoznanie studentów z metodami sprzętowego i programowego łączenia systemów wizyjnych ze sterownikami robotów przemysłowych.
C-6Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami metod projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych z wykorzystaniem systemów wizyjnych i technik rzeczywistości rozszerzonej.
C-7Zapoznanie studentów z metodami tworzenia oprogramowania, obsługującego rzeczywiste urządzenia przemysłowe.
C-8Zapoznanie studentów z praktycznymi problemami wyznaczania współrzędnych w przestrzeni roboczej manipulatora.
C-9Wykształcenie u studentów umiejętności bezpiecznej weryfikacji działania oprogramowania sterującego.
Treści programoweT-L-8Omówienie struktury programu użytkownika z podziałem na część wizyjną i część komunikacji z manipulatorem przemysłowym. Programowa obsługa komunikacji z robotem w odrębnym wątku.
T-L-9Połączenie algorytmu obróbki obrazu z komendami sterującymi robota. Wyznaczanie współrzędnych kartezjańskich.
T-L-11Zaliczenie zajęć laboratoryjnych
T-L-10Weryfikacja działania programu użytkownika. Testy eksperymentalne.
Metody nauczaniaM-2praktyczna - pokaz
M-3praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: na podstawie oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu integracji technik wizyjnych oraz komunikacyjnych na potrzeby robotyki
3,0Potrafi integrować techniki wizyjne oraz komunikacyjne na potrzeby robotyki, uzyskując punktację w zakresie 50-60% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi integrować techniki wizyjne oraz komunikacyjne na potrzeby robotyki, uzyskując punktację w zakresie 61-70% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi integrować techniki wizyjne oraz komunikacyjne na potrzeby robotyki, uzyskując punktację w zakresie 71-80% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi integrować techniki wizyjne oraz komunikacyjne na potrzeby robotyki, uzyskując punktację w zakresie 81-90% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi integrować techniki wizyjne oraz komunikacyjne na potrzeby robotyki, uzyskując punktację w zakresie 91-100% z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu