Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Szkolenie BHP i przeciwpożarowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkolenie BHP i przeciwpożarowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Wysokich Napięć i Elektroenergetyki
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Szoka <wojciech.szoka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 5 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-11. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w laboratoriach, pracowniach i warsztatach IIM 2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie uczestnictwa w zajęciach w całym okresie studiów 3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć dydaktycznych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach IIM oraz pobytu w obiektach uczelni 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w mogących mieć miejsce wypadkach w trakcie nauki w uczelni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Wydziału Elektrycznego 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach i pracowniach WEl 3. Dotychczas zdarzające się wypadki w trakcie zajęć laboratoryjnych1
T-W-21. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych a. Rodzaje stosowanych urządzeń mechanicznych oraz występujących zagrożeń w laboratoriach i pracowniach b. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych w tym środków ochrony osobistej przy pracy na urządzeniach mechanicznych c. Wymagania dotyczące obsługi urządzeń mechanicznych 2. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych a. Rodzaje urządzeń elektrycznych stosowanych w laboratoriach i pracowniach WEl b. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze stosowanych urządzeń elektrycznych c. Rodzaje środków profilaktycznych stosowanych przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego2
T-W-31. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach a. Rozmieszczenie oraz wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w laboratoriach i pracowniach WEl b. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, oparzeń termicznych oraz pozostałych przypadków mogących mieć miejsce w trakcie zajęć. 2. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach WEl, w których są laboratoria i pracownie a. Postępowanie zapobiegające powstawaniu pożarów b. Rodzaje stosowanych w obiektach WEl środków gaśniczych c. Drogi i wyjścia ewakuacyjne w obiektach oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji2
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-11. Uczestnictwo w wykładach 2. Udział w dyskusji w trakcie wykładu 3. Zgłaszanie wątpliwości dotyczących przekazanych na wykładzie informacji5
5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-11. Wykład informacyjny 2. Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie bez oceny na podstawie wysłuchania wykładu - obowiązkowej obecności

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A06_W01
W wyniku przeprowadzonego szkolenia student powinien rozpoznawać zagrożenia oraz dobierać odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni
TI_2A_W12C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować zagrożenia, podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni
TI_2A_U19C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A06_K01
1. Świadomość występujących w trakcie nauczania zagrożeń 2. Postępowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni
TI_2A_K02C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A06_W01
W wyniku przeprowadzonego szkolenia student powinien rozpoznawać zagrożenia oraz dobierać odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni
2,0Student nie rozpoznaje podstawowych zagrożeń oraz nie dobiera odpowiednich sposobów wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni.
3,0Student rozpoznaje podstawowe zagrożenia oraz dobiera odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni.
3,5Student rozpoznaje zagrożenia oraz dobiera odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni.
4,0Student rozpoznaje większośc zagrożeń oraz dobiera odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni.
4,5Student rozpoznaje podstawowe prawie wszystkie zagrożenia oraz swobodnie dobiera odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni.
5,0Student rozpoznaje wszystkie zagrożenia oraz swobodnie dobiera odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować zagrożenia, podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni
2,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nie potrafi analizować zagrożenia, nie podejmuje odpowiednich środków profilaktycznych, nie stosuje się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi analizować podstawowe zagrożenia, podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
3,5W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi analizować zagrożenia, podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
4,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi analizować większość zagrożeń, podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
4,5W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi analizować prawie wszystkie zagrożenia, swobodnie podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
5,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi analizować wszystkie zagrożenia, swobodnie podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A06_K01
1. Świadomość występujących w trakcie nauczania zagrożeń 2. Postępowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni
2,0Student nie ma świadomości występujących w trakcie nauczania zagrożeń. Nie postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
3,0Student ma świadomość występujących w trakcie nauczania podstawowych zagrożeń. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
3,5Student ma świadomość występujących w trakcie nauczania zagrożeń. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
4,0Student ma świadomość występujących w trakcie nauczania większości zagrożeń. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
4,5Student ma świadomość występujących w trakcie nauczania prawie wszystkich zagrożeń. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
5,0Student ma świadomość występujących w trakcie nauczania wszystkich zagrożeń. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.

Literatura podstawowa

  1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, Kancelaria Sejmu RP 2009 - 2018, 2018, Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897

Literatura dodatkowa

  1. Sejm RP, USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Kancelaria Sejmu RP 2009 - 2018, Warszawa, 2018, Dz. U. z 2018 r. poz. 917 , 1000, 1076, 1608, 1629

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Wydziału Elektrycznego 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach i pracowniach WEl 3. Dotychczas zdarzające się wypadki w trakcie zajęć laboratoryjnych1
T-W-21. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych a. Rodzaje stosowanych urządzeń mechanicznych oraz występujących zagrożeń w laboratoriach i pracowniach b. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych w tym środków ochrony osobistej przy pracy na urządzeniach mechanicznych c. Wymagania dotyczące obsługi urządzeń mechanicznych 2. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych a. Rodzaje urządzeń elektrycznych stosowanych w laboratoriach i pracowniach WEl b. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze stosowanych urządzeń elektrycznych c. Rodzaje środków profilaktycznych stosowanych przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego2
T-W-31. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach a. Rozmieszczenie oraz wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w laboratoriach i pracowniach WEl b. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, oparzeń termicznych oraz pozostałych przypadków mogących mieć miejsce w trakcie zajęć. 2. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach WEl, w których są laboratoria i pracownie a. Postępowanie zapobiegające powstawaniu pożarów b. Rodzaje stosowanych w obiektach WEl środków gaśniczych c. Drogi i wyjścia ewakuacyjne w obiektach oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji2
5

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-11. Uczestnictwo w wykładach 2. Udział w dyskusji w trakcie wykładu 3. Zgłaszanie wątpliwości dotyczących przekazanych na wykładzie informacji5
5
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A06_W01W wyniku przeprowadzonego szkolenia student powinien rozpoznawać zagrożenia oraz dobierać odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W12Ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz form indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-11. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w laboratoriach, pracowniach i warsztatach IIM 2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie uczestnictwa w zajęciach w całym okresie studiów 3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć dydaktycznych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach IIM oraz pobytu w obiektach uczelni 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w mogących mieć miejsce wypadkach w trakcie nauki w uczelni
Treści programoweT-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Wydziału Elektrycznego 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach i pracowniach WEl 3. Dotychczas zdarzające się wypadki w trakcie zajęć laboratoryjnych
T-W-31. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach a. Rozmieszczenie oraz wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w laboratoriach i pracowniach WEl b. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, oparzeń termicznych oraz pozostałych przypadków mogących mieć miejsce w trakcie zajęć. 2. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach WEl, w których są laboratoria i pracownie a. Postępowanie zapobiegające powstawaniu pożarów b. Rodzaje stosowanych w obiektach WEl środków gaśniczych c. Drogi i wyjścia ewakuacyjne w obiektach oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji
T-W-21. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych a. Rodzaje stosowanych urządzeń mechanicznych oraz występujących zagrożeń w laboratoriach i pracowniach b. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych w tym środków ochrony osobistej przy pracy na urządzeniach mechanicznych c. Wymagania dotyczące obsługi urządzeń mechanicznych 2. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych a. Rodzaje urządzeń elektrycznych stosowanych w laboratoriach i pracowniach WEl b. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze stosowanych urządzeń elektrycznych c. Rodzaje środków profilaktycznych stosowanych przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego
Metody nauczaniaM-11. Wykład informacyjny 2. Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie bez oceny na podstawie wysłuchania wykładu - obowiązkowej obecności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozpoznaje podstawowych zagrożeń oraz nie dobiera odpowiednich sposobów wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni.
3,0Student rozpoznaje podstawowe zagrożenia oraz dobiera odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni.
3,5Student rozpoznaje zagrożenia oraz dobiera odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni.
4,0Student rozpoznaje większośc zagrożeń oraz dobiera odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni.
4,5Student rozpoznaje podstawowe prawie wszystkie zagrożenia oraz swobodnie dobiera odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni.
5,0Student rozpoznaje wszystkie zagrożenia oraz swobodnie dobiera odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć dydaktycznych na uczelni.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A06_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować zagrożenia, podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U19Stosuje zasady BHP.
Cel przedmiotuC-11. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w laboratoriach, pracowniach i warsztatach IIM 2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie uczestnictwa w zajęciach w całym okresie studiów 3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć dydaktycznych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach IIM oraz pobytu w obiektach uczelni 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w mogących mieć miejsce wypadkach w trakcie nauki w uczelni
Treści programoweT-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Wydziału Elektrycznego 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach i pracowniach WEl 3. Dotychczas zdarzające się wypadki w trakcie zajęć laboratoryjnych
T-W-31. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach a. Rozmieszczenie oraz wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w laboratoriach i pracowniach WEl b. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, oparzeń termicznych oraz pozostałych przypadków mogących mieć miejsce w trakcie zajęć. 2. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach WEl, w których są laboratoria i pracownie a. Postępowanie zapobiegające powstawaniu pożarów b. Rodzaje stosowanych w obiektach WEl środków gaśniczych c. Drogi i wyjścia ewakuacyjne w obiektach oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji
T-W-21. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych a. Rodzaje stosowanych urządzeń mechanicznych oraz występujących zagrożeń w laboratoriach i pracowniach b. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych w tym środków ochrony osobistej przy pracy na urządzeniach mechanicznych c. Wymagania dotyczące obsługi urządzeń mechanicznych 2. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych a. Rodzaje urządzeń elektrycznych stosowanych w laboratoriach i pracowniach WEl b. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze stosowanych urządzeń elektrycznych c. Rodzaje środków profilaktycznych stosowanych przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego
Metody nauczaniaM-11. Wykład informacyjny 2. Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie bez oceny na podstawie wysłuchania wykładu - obowiązkowej obecności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nie potrafi analizować zagrożenia, nie podejmuje odpowiednich środków profilaktycznych, nie stosuje się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi analizować podstawowe zagrożenia, podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
3,5W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi analizować zagrożenia, podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
4,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi analizować większość zagrożeń, podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
4,5W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi analizować prawie wszystkie zagrożenia, swobodnie podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
5,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi analizować wszystkie zagrożenia, swobodnie podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A06_K011. Świadomość występujących w trakcie nauczania zagrożeń 2. Postępowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji.
Cel przedmiotuC-11. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w laboratoriach, pracowniach i warsztatach IIM 2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie uczestnictwa w zajęciach w całym okresie studiów 3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć dydaktycznych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach IIM oraz pobytu w obiektach uczelni 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w mogących mieć miejsce wypadkach w trakcie nauki w uczelni
Treści programoweT-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Wydziału Elektrycznego 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach i pracowniach WEl 3. Dotychczas zdarzające się wypadki w trakcie zajęć laboratoryjnych
T-W-31. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach a. Rozmieszczenie oraz wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w laboratoriach i pracowniach WEl b. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, oparzeń termicznych oraz pozostałych przypadków mogących mieć miejsce w trakcie zajęć. 2. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach WEl, w których są laboratoria i pracownie a. Postępowanie zapobiegające powstawaniu pożarów b. Rodzaje stosowanych w obiektach WEl środków gaśniczych c. Drogi i wyjścia ewakuacyjne w obiektach oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji
T-W-21. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych a. Rodzaje stosowanych urządzeń mechanicznych oraz występujących zagrożeń w laboratoriach i pracowniach b. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych w tym środków ochrony osobistej przy pracy na urządzeniach mechanicznych c. Wymagania dotyczące obsługi urządzeń mechanicznych 2. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych a. Rodzaje urządzeń elektrycznych stosowanych w laboratoriach i pracowniach WEl b. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze stosowanych urządzeń elektrycznych c. Rodzaje środków profilaktycznych stosowanych przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego
Metody nauczaniaM-11. Wykład informacyjny 2. Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie bez oceny na podstawie wysłuchania wykładu - obowiązkowej obecności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości występujących w trakcie nauczania zagrożeń. Nie postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
3,0Student ma świadomość występujących w trakcie nauczania podstawowych zagrożeń. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
3,5Student ma świadomość występujących w trakcie nauczania zagrożeń. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
4,0Student ma świadomość występujących w trakcie nauczania większości zagrożeń. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
4,5Student ma świadomość występujących w trakcie nauczania prawie wszystkich zagrożeń. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.
5,0Student ma świadomość występujących w trakcie nauczania wszystkich zagrożeń. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni.