Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Szerokopasmowa transmisja danych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szerokopasmowa transmisja danych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Telekomunikacji i Fotoniki
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Weinert-Rączka <Ewa.Weinert-Raczka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Patryk Urban <patryk.urban@zut.edu.pl>, Grzegorz Żegliński <Grzegorz.Zeglinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP1 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW1 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza w zakresie telekomunikacji i techniki światłowodowej na poziomie absolwenta studiów S1 na kierunkach Teleinformatyka, Automatyka i Robotyka lub Elektronika i Telekomunikacja.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie architektur, systemów, podsystemów i komponentów tworzących sieci do szerokopasmowej transmisji sygnałów.
C-2Przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie norm i standardów dotyczących szerokopasmowej transmisji sygnałów
C-3Nabycie umiejętności analizy i projektowania sieci do transmisji szerokopasmowej.
C-4Nabycie umiejętności w zakresie modelowania i symulowania sieci do szerokopasmowej transmisji danych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wykonanie projektu sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.7
T-P-2Przeprowadzenie symulacji działania sieci.7
T-P-3Światłowodowa sieć szerokopasmowa. Analiza norm i standardów projektowych. Kryteria projektowe.4
T-P-4Obliczenia transmisyjne dla wybranych przykładów projektowych3
T-P-5Dobór platformy sprzętowej.2
T-P-6Dokumentacja projektowa.5
T-P-7Rozliczenie zadania projektowego.2
30
wykłady
T-W-1Budowa sieci telekomunikacyjnych2
T-W-2Kanał telekomunikacyjny. Wprowadzenie do telekomunikacji bezprzewodowej2
T-W-3Transmisja bezprzewodowa – Podstawy propagacji fal radiowych2
T-W-4Transmisja bezprzewodowa - Podstawy modulacji cyfrowych oraz kodowania kanałowego2
T-W-5Sieci radiowo-światłowodowe4
T-W-6Szerokopasmowe sieci światłowodowe. Architektura wybranych rozwiązań, normy i standardy światłowodowych sieci jednofalowych i wielofalowych.6
T-W-7Wybrane aspekty operacyjne sieci3
T-W-8Światłowodowe elementy pasywne stosowane w instalacjach szerokopasmowych4
T-W-9Światłowodowe elementy aktywne stosowane w instalacjach szerokopasmowych. Zaliczenie wykładów.5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach projektowych30
A-P-2Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z prezentacją20
50
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach.30
A-W-2Uzupełnianie wiedzy, studiowanie literatury.18
A-W-3Udział w konsultacjach.2
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
M-2Zajęcia projektowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdziany zaliczające.
S-2Ocena formująca: Ocena wystawiana po zakończeniu zajęć projektowych na podstawie wykonanego zadania projektowego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C04_W01
Ma wiedzę z zakresu szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej
TI_2A_W06C-3, C-1, C-2, C-4T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5M-1, M-2S-1
TI_2A_C04_W02
Ma wiedzę z zakresu szerokopasmowej transmisji światłowodowej.
TI_2A_W10C-3, C-1, C-2, C-4T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-W-9M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C04_U01
Potrafi zamodelować system szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej.
TI_2A_U08C-3, C-1T-P-4, T-P-2, T-W-6M-2S-1, S-2
TI_2A_C04_U02
Potrafi zaprojektować system szerokopasmowej transmisji światłowodowej.
TI_2A_U06C-3, C-1T-P-5, T-P-4, T-P-6, T-P-7, T-P-3, T-P-1M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_C04_W01
Ma wiedzę z zakresu szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań na sprawdzianach zaliczających na temat szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej.
3,0Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
3,5Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
4,0Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 71-80% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
4,5Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 81-90% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
5,0Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 91-100% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
TI_2A_C04_W02
Ma wiedzę z zakresu szerokopasmowej transmisji światłowodowej.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań na sprawdzianach zaliczających na temat szerokopasmowej transmisji światłowodowej.
3,0Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji światłowodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
3,5Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji światłowodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
4,0Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji światłowodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 71-80% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
4,5Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji światłowodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 81-90% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
5,0Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji światłowodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 91-100% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_C04_U01
Potrafi zamodelować system szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z wykonanego zadania projektowego z zakresu szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej.
3,0Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
3,5Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
4,0Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 71-80% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
4,5Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 81-90% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
5,0Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 91-100% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
TI_2A_C04_U02
Potrafi zaprojektować system szerokopasmowej transmisji światłowodowej.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z wykonanego zadania projektowego z zakresu szerokopasmowej transmisji światłowodowej.
3,0Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji światłowodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
3,5Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji światłowodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
4,0Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji światłowodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 71-80% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
4,5Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji światłowodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 81-90% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
5,0Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji światłowodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 91-100% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.

Literatura podstawowa

  1. Siuzdak J, Systemy i sieci fotoniczne, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2009
  2. Kula S., Systemy transmisyjne, WKŁ, Warszawa, 2004
  3. Kazovsky L.G, Cheng N., Broadband Optical Access Networks, John Wiley and Son, New Yersey, kanada, 2011
  4. Telekomunikacyjne normy branżowe i międzynarodowe, 2014

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykonanie projektu sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.7
T-P-2Przeprowadzenie symulacji działania sieci.7
T-P-3Światłowodowa sieć szerokopasmowa. Analiza norm i standardów projektowych. Kryteria projektowe.4
T-P-4Obliczenia transmisyjne dla wybranych przykładów projektowych3
T-P-5Dobór platformy sprzętowej.2
T-P-6Dokumentacja projektowa.5
T-P-7Rozliczenie zadania projektowego.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa sieci telekomunikacyjnych2
T-W-2Kanał telekomunikacyjny. Wprowadzenie do telekomunikacji bezprzewodowej2
T-W-3Transmisja bezprzewodowa – Podstawy propagacji fal radiowych2
T-W-4Transmisja bezprzewodowa - Podstawy modulacji cyfrowych oraz kodowania kanałowego2
T-W-5Sieci radiowo-światłowodowe4
T-W-6Szerokopasmowe sieci światłowodowe. Architektura wybranych rozwiązań, normy i standardy światłowodowych sieci jednofalowych i wielofalowych.6
T-W-7Wybrane aspekty operacyjne sieci3
T-W-8Światłowodowe elementy pasywne stosowane w instalacjach szerokopasmowych4
T-W-9Światłowodowe elementy aktywne stosowane w instalacjach szerokopasmowych. Zaliczenie wykładów.5
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach projektowych30
A-P-2Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z prezentacją20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach.30
A-W-2Uzupełnianie wiedzy, studiowanie literatury.18
A-W-3Udział w konsultacjach.2
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C04_W01Ma wiedzę z zakresu szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W06Ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technik optoelektronicznych oraz technologii szerokopasmowej transmisji danych, w tym światłowodowej.
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności analizy i projektowania sieci do transmisji szerokopasmowej.
C-1Przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie architektur, systemów, podsystemów i komponentów tworzących sieci do szerokopasmowej transmisji sygnałów.
C-2Przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie norm i standardów dotyczących szerokopasmowej transmisji sygnałów
C-4Nabycie umiejętności w zakresie modelowania i symulowania sieci do szerokopasmowej transmisji danych
Treści programoweT-W-4Transmisja bezprzewodowa - Podstawy modulacji cyfrowych oraz kodowania kanałowego
T-W-1Budowa sieci telekomunikacyjnych
T-W-2Kanał telekomunikacyjny. Wprowadzenie do telekomunikacji bezprzewodowej
T-W-3Transmisja bezprzewodowa – Podstawy propagacji fal radiowych
T-W-5Sieci radiowo-światłowodowe
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
M-2Zajęcia projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdziany zaliczające.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań na sprawdzianach zaliczających na temat szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej.
3,0Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
3,5Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
4,0Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 71-80% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
4,5Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 81-90% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
5,0Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 91-100% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C04_W02Ma wiedzę z zakresu szerokopasmowej transmisji światłowodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W10Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik optymalizacji transmisji danych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności.
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności analizy i projektowania sieci do transmisji szerokopasmowej.
C-1Przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie architektur, systemów, podsystemów i komponentów tworzących sieci do szerokopasmowej transmisji sygnałów.
C-2Przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie norm i standardów dotyczących szerokopasmowej transmisji sygnałów
C-4Nabycie umiejętności w zakresie modelowania i symulowania sieci do szerokopasmowej transmisji danych
Treści programoweT-W-5Sieci radiowo-światłowodowe
T-W-7Wybrane aspekty operacyjne sieci
T-W-8Światłowodowe elementy pasywne stosowane w instalacjach szerokopasmowych
T-W-6Szerokopasmowe sieci światłowodowe. Architektura wybranych rozwiązań, normy i standardy światłowodowych sieci jednofalowych i wielofalowych.
T-W-9Światłowodowe elementy aktywne stosowane w instalacjach szerokopasmowych. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
M-2Zajęcia projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdziany zaliczające.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań na sprawdzianach zaliczających na temat szerokopasmowej transmisji światłowodowej.
3,0Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji światłowodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
3,5Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji światłowodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
4,0Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji światłowodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 71-80% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
4,5Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji światłowodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 81-90% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
5,0Ma wiedzę na temat na temat szerokopasmowej transmisji światłowodowej, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 91-100% z pytań na sprawdzianach zaliczających z tego zakresu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C04_U01Potrafi zamodelować system szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U08Potrafi zaprojektować sieć służącą do szerokopasmowej transmisji danych z wykorzystaniem różnych mediów transmisyjnych.
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności analizy i projektowania sieci do transmisji szerokopasmowej.
C-1Przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie architektur, systemów, podsystemów i komponentów tworzących sieci do szerokopasmowej transmisji sygnałów.
Treści programoweT-P-4Obliczenia transmisyjne dla wybranych przykładów projektowych
T-P-2Przeprowadzenie symulacji działania sieci.
T-W-6Szerokopasmowe sieci światłowodowe. Architektura wybranych rozwiązań, normy i standardy światłowodowych sieci jednofalowych i wielofalowych.
Metody nauczaniaM-2Zajęcia projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdziany zaliczające.
S-2Ocena formująca: Ocena wystawiana po zakończeniu zajęć projektowych na podstawie wykonanego zadania projektowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z wykonanego zadania projektowego z zakresu szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej.
3,0Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
3,5Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
4,0Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 71-80% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
4,5Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 81-90% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
5,0Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 91-100% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C04_U02Potrafi zaprojektować system szerokopasmowej transmisji światłowodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U06Potrafi stosować zaawansowane metody optymalizacji transmisji danych.
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności analizy i projektowania sieci do transmisji szerokopasmowej.
C-1Przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie architektur, systemów, podsystemów i komponentów tworzących sieci do szerokopasmowej transmisji sygnałów.
Treści programoweT-P-5Dobór platformy sprzętowej.
T-P-4Obliczenia transmisyjne dla wybranych przykładów projektowych
T-P-6Dokumentacja projektowa.
T-P-7Rozliczenie zadania projektowego.
T-P-3Światłowodowa sieć szerokopasmowa. Analiza norm i standardów projektowych. Kryteria projektowe.
T-P-1Wykonanie projektu sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.
Metody nauczaniaM-2Zajęcia projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdziany zaliczające.
S-2Ocena formująca: Ocena wystawiana po zakończeniu zajęć projektowych na podstawie wykonanego zadania projektowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z wykonanego zadania projektowego z zakresu szerokopasmowej transmisji światłowodowej.
3,0Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji światłowodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
3,5Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji światłowodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
4,0Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji światłowodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 71-80% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
4,5Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji światłowodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 81-90% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.
5,0Ma umiejętność modelowania systemów szerokopasmowej transmisji światłowodowej, dokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 91-100% z wykonanego zadania projektowego z tego zakresu.