Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania sieci i urządzeń telekomunikacyjnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komputerowe wspomaganie projektowania sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Specjalność Systemy transmisyjne
Jednostka prowadząca Katedra Telekomunikacji i Fotoniki
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Ziółkowski <Andrzej.Ziolkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Mikołajczak <Grzegorz.Mikolajczak@zut.edu.pl>, Marek Wichtowski <Marek.Wichtowski@zut.edu.pl>, Grzegorz Żegliński <Grzegorz.Zeglinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 1,60,38zaliczenie
wykładyW2 15 1,40,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki z zakresu obejmującego podstawy analizy matematycznej i algebry liniowej.
W-2Znajomość fizyki z zakresu obejmującego podstawy elektromagnetyzmu, optykę i elementy fizyki ciała stałego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z budową światłowodowych sieci telekomunikacyjnych oraz z podstawowymi narzędziami i metodami komputerowymi służącymi do ich projektowania.
C-2Wyrobienie umiejętności tworzenia podstawowych algorytmów numerycznych służących do modelowania transmisji sygnałów w światłowodowych sieciach telekomunikacyjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie i organizacja pracy w laboratorium.1
T-L-2Modelowanie propagacji sygnałów świetlnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania do analizy transmisyjnej sieci telekomunikacyjnych.8
T-L-3Numeryczne modelowanie dyspersji impulsów czasowych poprzez rozwiązanie równania falowego metodą różnic skończonych.7
T-L-4Numeryczne modelowanie światłowodowych sprzęgaczy optycznych.4
T-L-5Numeryczne modelowanie planarnego rozdzielacza wiązki i interferometru Macha-Zehndera.4
T-L-6Numeryczne modelowanie propagacji i oddziaływań fal solitonowych w sieciach światłowodowych.4
T-L-7Kolokwium zaliczające.2
30
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące projektowania sieci telekomunikacyjnych.2
T-W-2Przegląd i charakterystyka komercyjnych narzędzi do projektowania sieci telekomunikacyjnych.3
T-W-3Podstawowe metody numeryczne służące do analizy propagacji światła w telekomunikacyjnych sieciach światłowodowych. Zaliczenie wykładów.10
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.8
A-L-3Przygotowanie do kolokwiów zaliczających.2
40
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Uzupełnienie wiedzy z literatury10
A-W-3Przzygotowanie do zaliczenia10
35

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: - wykład informacyjny z użyciem środków multimedialnych.
M-2Metoda praktyczna: - ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające wykład.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwia zaliczające na ćwiczeniach laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-4Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D06-ST_W01
Student posiada wiedzę z zakresu projektowania sieci telekomunikacyjnych obejmującą znajomość komputerowych narzędzi i metod wspomagających ich projektowanie.
TI_2A_W09, TI_2A_W06, TI_2A_W01C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D06-ST_U01
Student potrafi projektować proste światłowodowe sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania.
TI_2A_U01C-2T-L-1, T-L-7, T-L-2M-2S-2, S-3, S-4
TI_2A_D06-ST_U02
Student potrafi tworzyć proste algorytmy obliczeniowe służące do analizy propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnej sieci telekomunikacyjnej.
TI_2A_U04C-2T-L-1, T-L-7, T-L-2, T-L-6, T-L-3M-2S-2, S-3, S-4
TI_2A_D06-ST_U03
Student potrafi tworzyć proste algorytmy obliczeniowe służące do analizy przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe.
TI_2A_U08C-2T-L-1, T-L-7, T-L-4, T-L-5, T-L-3M-2S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D06-ST_W01
Student posiada wiedzę z zakresu projektowania sieci telekomunikacyjnych obejmującą znajomość komputerowych narzędzi i metod wspomagających ich projektowanie.
2,0Student uzyskał punktację poniżej 50% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
3,0Student uzyskał punktację w zakresie od 50% do 60 % z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
3,5Student uzyskał punktację w zakresie od 61% do 70 % z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
4,0Student uzyskał punktację w zakresie od 71% do 80 % z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
4,5Student uzyskał punktację w zakresie od 81% do 90 % z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
5,0Student uzyskał punktację w zakresie od 91% do 100 % z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D06-ST_U01
Student potrafi projektować proste światłowodowe sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania.
2,0Student uzyskał punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie projektowania prostych sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania.
3,0Student uzyskał punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie projektowania prostych sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania.
3,5Student uzyskał punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie projektowania prostych sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania..
4,0Student uzyskał punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie projektowania prostych sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania. .
4,5Student uzyskał punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie projektowania prostych sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania..
5,0Student uzyskał punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie projektowania prostych sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania..
TI_2A_D06-ST_U02
Student potrafi tworzyć proste algorytmy obliczeniowe służące do analizy propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnej sieci telekomunikacyjnej.
2,0Student uzyskał punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnych sieciach telekomunikacyjnych.
3,0Student uzyskał punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnych sieciach telekomunikacyjnych..
3,5Student uzyskał punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnych sieciach telekomunikacyjnych..
4,0Student uzyskał punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnych sieciach telekomunikacyjnych..
4,5Student uzyskał punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnych sieciach telekomunikacyjnych..
5,0Student uzyskał punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnych sieciach telekomunikacyjnych..
TI_2A_D06-ST_U03
Student potrafi tworzyć proste algorytmy obliczeniowe służące do analizy przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe.
2,0Student uzyskał punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe.
3,0Student uzyskał punktację w zakresie 51-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe..
3,5Student uzyskał punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe..
4,0Student uzyskał punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe..
4,5Student uzyskał punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe..
5,0Student uzyskał punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe..

Literatura podstawowa

  1. J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1999
  2. Mirosław Karpierz, Ewa Weinert-Rączka, Nieliniowa optyka światłowodowa, WNT, Warszawa, 2009
  3. Jan Petykiewicz, Podstawy fizyczne optyki scalonej, PWN, Warszawa, 1989, 1
  4. Z. Fortuna, B. Macukow, j. Wąsowski, Metody numeryczne, PWN, Warszawa, 2017
  5. E. Majchrzak, B. Mochnacki, Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmt, Politechnika Śląska, 2004

Literatura dodatkowa

  1. P. G. Agrawal, Fiber-optic communication systems, Academic Press, 2010
  2. Ting-Chung Poon, Taegeun Kim, Engineering optics with Matlab, World Scientific Publishing, Singapore, 2006
  3. K. Thyagarajan, A. Ghatak, Fiber optics essentials, John Wiley & Sons, New Jersey, 2007
  4. Bishnu P. Pal, Guided Wave. Optical Components and Devices, Elsevier Academic Press, Burlington, 2006
  5. W. Yang, W. Cao, Tae-Ang Chung, J. Morris, Applied numerical methods using Matlab, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie i organizacja pracy w laboratorium.1
T-L-2Modelowanie propagacji sygnałów świetlnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania do analizy transmisyjnej sieci telekomunikacyjnych.8
T-L-3Numeryczne modelowanie dyspersji impulsów czasowych poprzez rozwiązanie równania falowego metodą różnic skończonych.7
T-L-4Numeryczne modelowanie światłowodowych sprzęgaczy optycznych.4
T-L-5Numeryczne modelowanie planarnego rozdzielacza wiązki i interferometru Macha-Zehndera.4
T-L-6Numeryczne modelowanie propagacji i oddziaływań fal solitonowych w sieciach światłowodowych.4
T-L-7Kolokwium zaliczające.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące projektowania sieci telekomunikacyjnych.2
T-W-2Przegląd i charakterystyka komercyjnych narzędzi do projektowania sieci telekomunikacyjnych.3
T-W-3Podstawowe metody numeryczne służące do analizy propagacji światła w telekomunikacyjnych sieciach światłowodowych. Zaliczenie wykładów.10
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.8
A-L-3Przygotowanie do kolokwiów zaliczających.2
40
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Uzupełnienie wiedzy z literatury10
A-W-3Przzygotowanie do zaliczenia10
35
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D06-ST_W01Student posiada wiedzę z zakresu projektowania sieci telekomunikacyjnych obejmującą znajomość komputerowych narzędzi i metod wspomagających ich projektowanie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W09Zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów technicznych z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych.
TI_2A_W06Ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technik optoelektronicznych oraz technologii szerokopasmowej transmisji danych, w tym światłowodowej.
TI_2A_W01Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych metod matematycznych i zna narzędzia informatyczne niezbędne do jej praktycznego wykorzystania w systemach przemysłowych, elektronicznych i informatycznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową światłowodowych sieci telekomunikacyjnych oraz z podstawowymi narzędziami i metodami komputerowymi służącymi do ich projektowania.
Treści programoweT-W-2Przegląd i charakterystyka komercyjnych narzędzi do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
T-W-3Podstawowe metody numeryczne służące do analizy propagacji światła w telekomunikacyjnych sieciach światłowodowych. Zaliczenie wykładów.
T-W-1Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące projektowania sieci telekomunikacyjnych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: - wykład informacyjny z użyciem środków multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające wykład.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał punktację poniżej 50% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
3,0Student uzyskał punktację w zakresie od 50% do 60 % z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
3,5Student uzyskał punktację w zakresie od 61% do 70 % z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
4,0Student uzyskał punktację w zakresie od 71% do 80 % z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
4,5Student uzyskał punktację w zakresie od 81% do 90 % z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
5,0Student uzyskał punktację w zakresie od 91% do 100 % z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D06-ST_U01Student potrafi projektować proste światłowodowe sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z wybranych działów matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów, - rozwiązywania złożonych problemów z zakresu teleinformatyki i telerobotyki, - optymalizacji transmisji danych.
Cel przedmiotuC-2Wyrobienie umiejętności tworzenia podstawowych algorytmów numerycznych służących do modelowania transmisji sygnałów w światłowodowych sieciach telekomunikacyjnych.
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie i organizacja pracy w laboratorium.
T-L-7Kolokwium zaliczające.
T-L-2Modelowanie propagacji sygnałów świetlnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania do analizy transmisyjnej sieci telekomunikacyjnych.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwia zaliczające na ćwiczeniach laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-4Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie projektowania prostych sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania.
3,0Student uzyskał punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie projektowania prostych sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania.
3,5Student uzyskał punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie projektowania prostych sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania..
4,0Student uzyskał punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie projektowania prostych sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania. .
4,5Student uzyskał punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie projektowania prostych sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania..
5,0Student uzyskał punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie projektowania prostych sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania..
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D06-ST_U02Student potrafi tworzyć proste algorytmy obliczeniowe służące do analizy propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnej sieci telekomunikacyjnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
Cel przedmiotuC-2Wyrobienie umiejętności tworzenia podstawowych algorytmów numerycznych służących do modelowania transmisji sygnałów w światłowodowych sieciach telekomunikacyjnych.
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie i organizacja pracy w laboratorium.
T-L-7Kolokwium zaliczające.
T-L-2Modelowanie propagacji sygnałów świetlnych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania do analizy transmisyjnej sieci telekomunikacyjnych.
T-L-6Numeryczne modelowanie propagacji i oddziaływań fal solitonowych w sieciach światłowodowych.
T-L-3Numeryczne modelowanie dyspersji impulsów czasowych poprzez rozwiązanie równania falowego metodą różnic skończonych.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwia zaliczające na ćwiczeniach laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-4Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnych sieciach telekomunikacyjnych.
3,0Student uzyskał punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnych sieciach telekomunikacyjnych..
3,5Student uzyskał punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnych sieciach telekomunikacyjnych..
4,0Student uzyskał punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnych sieciach telekomunikacyjnych..
4,5Student uzyskał punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnych sieciach telekomunikacyjnych..
5,0Student uzyskał punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie propagacji impulsów świetlnych w transmisyjnych sieciach telekomunikacyjnych..
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D06-ST_U03Student potrafi tworzyć proste algorytmy obliczeniowe służące do analizy przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U08Potrafi zaprojektować sieć służącą do szerokopasmowej transmisji danych z wykorzystaniem różnych mediów transmisyjnych.
Cel przedmiotuC-2Wyrobienie umiejętności tworzenia podstawowych algorytmów numerycznych służących do modelowania transmisji sygnałów w światłowodowych sieciach telekomunikacyjnych.
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie i organizacja pracy w laboratorium.
T-L-7Kolokwium zaliczające.
T-L-4Numeryczne modelowanie światłowodowych sprzęgaczy optycznych.
T-L-5Numeryczne modelowanie planarnego rozdzielacza wiązki i interferometru Macha-Zehndera.
T-L-3Numeryczne modelowanie dyspersji impulsów czasowych poprzez rozwiązanie równania falowego metodą różnic skończonych.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwia zaliczające na ćwiczeniach laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-4Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe.
3,0Student uzyskał punktację w zakresie 51-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe..
3,5Student uzyskał punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe..
4,0Student uzyskał punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe..
4,5Student uzyskał punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe..
5,0Student uzyskał punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia w zakresie tworzenia algorytmów obliczeniowych służących analizie przetwarzania sygnałów optycznych przez wybrane urządzenia sieciowe..