Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Kompatybilność elektromagnetyczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kompatybilność elektromagnetyczna
Specjalność Systemy transmisyjne
Jednostka prowadząca Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Przemysław Łopato <Przemyslaw.Lopato@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Psuj <Grzegorz.Psuj@zut.edu.pl>, Przemysław Łopato <Przemyslaw.Lopato@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 0,60,44zaliczenie
projektyP2 15 0,80,30zaliczenie
laboratoriaL2 15 0,60,26zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończony kurs akademicki z matematyki
W-2Ukończony kurs akademicki z fizyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy dotyczącej źródeł sprzężeń, zakłóceń elektromagnetycznych oraz metod ich minimalizacji.
C-2Nabycie umiejętności dotyczących analizy i redukcji zakłóceń elektromagnetycznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie1
T-L-2Ekranowanie pól elektromagnetycznych3
T-L-3Emisja elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych3
T-L-4Zakłócenia w obwodach elektronicznych3
T-L-5Tłumienie sygnałów zakłócających3
T-L-6Zaliczenie2
15
projekty
T-P-1Omówienie zadania projektowego i celu projektu.1
T-P-2Realizacja wybranego zadania projektowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej: - modelowania (w środowisku Matlab, Comsol, PSpice) zjawisk elektromagnetycznych zachodzących w urządzeniach/systemach, - zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu pomiarowego.12
T-P-3Zaliczenie projektu i prezentacja jego wyników.2
15
wykłady
T-W-1Podstawowe aspekty kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Terminologia.1
T-W-2Źródła zakłóceń i mechanizmy sprzężeń. Źródła impulsowych i sinusoidalnych zaburzeń elektromagnetycznych.1
T-W-3Uregulowania prawne, normy, techniki i środowiska pomiarowe. Emisja radiowa, gospodarka widmem elektromagnetycznym, kontrola emisji radiowej.2
T-W-4Stany przejściowe, ekranowanie, integralność sygnałowa.1
T-W-5Materiały podłożowe, odbicia, przesłuchy i promieniowanie w obrębie płyt drukowanych.1
T-W-6Podstawowe zasady projektowania kompatybilnych elektromagnetycznie układów, urządzeń i systemów telekomunikacji bezprzewodowej.2
T-W-7Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej w urządzeniach telefonii komórkowej. Ładunki powierzchniowe i wyładowania elektrostatyczne. Metody zapobiegania skutkom wyładowań elektrostatycznych.2
T-W-8Kompatybilność w technologiach informacyjnych.1
T-W-9Kompatybilność w technice motoryzacyjnej i lotniczej.1
T-W-10Człowiek w środowisku elektromagnetycznym. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe.1
T-W-11Bioelektromagnetyzm.1
T-W-12Strefy ochronne - wymagania normatywne. Zaliczenie wykładów.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
15
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach i rozwiązywanie problemu projektowego15
A-P-2Opracowanie raportu i prezentacji multimedialnej przedstawiającej wyniki uzyskane w projekcie.5
20
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład tradycyjny z wykorzystaniem projektora
M-2Realizacja zadań projektowych w grupach
M-3Realizacja zadań w grupach laboratoryjnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji i raportu z wykonanego projektu
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia laboratoriów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D03-ST_W01
Student ma wiedzę o źródłach zakłóceń elektromagnetycznych w systemach teleinformatycznych, w wybranych dziedzinach techniki.
TI_2A_W07C-1T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-7M-1S-1
TI_2A_D03-ST_W02
Student ma wiedzę o zastosowaniu metod zmniejszania zakłóceń elektromagnetycznych w systemach teleinformatycznych, w wybranych dziedzinach techniki.
TI_2A_W05C-1T-W-4, T-W-1, T-W-6, T-W-3, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D03-ST_U01
Student nabędzie umiejętność analizy źródeł zakłóceń elektromagnetycznych w wybranych systemach technicznych.
TI_2A_U04C-2T-P-3, T-P-1, T-P-2, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-6M-2, M-3S-2, S-3
TI_2A_D03-ST_U02
Student nabędzie umiejętność minimalizacji zakłóceń elektromagnetycznych w wybranych systemach technicznych.
TI_2A_U02C-2T-P-3, T-P-1, T-P-2, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6M-2, M-3S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D03-ST_W01
Student ma wiedzę o źródłach zakłóceń elektromagnetycznych w systemach teleinformatycznych, w wybranych dziedzinach techniki.
2,0Student uzyskał punktację w zakresie poniżej 50% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
3,0Student uzyskał punktację w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
3,5Student uzyskał punktację w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
4,0Student uzyskał punktację w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
4,5Student uzyskał punktację w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
5,0Student uzyskał punktację w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
TI_2A_D03-ST_W02
Student ma wiedzę o zastosowaniu metod zmniejszania zakłóceń elektromagnetycznych w systemach teleinformatycznych, w wybranych dziedzinach techniki.
2,0Student uzyskał punktację w zakresie poniżej 50% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
3,0Student uzyskał punktację w zakresie 51-60% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
3,5Student uzyskał punktację w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
4,0Student uzyskał punktację w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
4,5Student uzyskał punktację w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
5,0Student uzyskał punktację w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D03-ST_U01
Student nabędzie umiejętność analizy źródeł zakłóceń elektromagnetycznych w wybranych systemach technicznych.
2,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie poniżej 3,00, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
3,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,25, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
3,5Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 3,26 do 3,75, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
4,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 3,76 do 4,25, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
4,5Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 4,26 do 4,75, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
5,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 4,76 do 5,00, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
TI_2A_D03-ST_U02
Student nabędzie umiejętność minimalizacji zakłóceń elektromagnetycznych w wybranych systemach technicznych.
2,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie poniżej 3,00, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
3,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,25, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
3,5Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 3,26 do 3,75, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
4,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 3,76 do 4,25, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
4,5Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 4,26 do 4,75, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
5,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 4,76 do 5,00, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.

Literatura podstawowa

  1. Clayton R. Paul, Introduction to Electromagnetic Compatibility, Wiley & Sons, USA, New Jersey, 2006, Wydanie drugie
  2. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Karkowskiego, Zakłócenia w aparaturze elektronicznej, Radioelektronik Sp. z o.o., Warszawa, 1995
  3. Alain Charoy, Kompatybilność elektromagnetyczna, Tom 1, 2, 3, 4, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1999
  4. K.L Kaiser, Electromagnetic Shielding, Taylor&Francis, Boca Raton, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie1
T-L-2Ekranowanie pól elektromagnetycznych3
T-L-3Emisja elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych3
T-L-4Zakłócenia w obwodach elektronicznych3
T-L-5Tłumienie sygnałów zakłócających3
T-L-6Zaliczenie2
15

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Omówienie zadania projektowego i celu projektu.1
T-P-2Realizacja wybranego zadania projektowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej: - modelowania (w środowisku Matlab, Comsol, PSpice) zjawisk elektromagnetycznych zachodzących w urządzeniach/systemach, - zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu pomiarowego.12
T-P-3Zaliczenie projektu i prezentacja jego wyników.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe aspekty kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Terminologia.1
T-W-2Źródła zakłóceń i mechanizmy sprzężeń. Źródła impulsowych i sinusoidalnych zaburzeń elektromagnetycznych.1
T-W-3Uregulowania prawne, normy, techniki i środowiska pomiarowe. Emisja radiowa, gospodarka widmem elektromagnetycznym, kontrola emisji radiowej.2
T-W-4Stany przejściowe, ekranowanie, integralność sygnałowa.1
T-W-5Materiały podłożowe, odbicia, przesłuchy i promieniowanie w obrębie płyt drukowanych.1
T-W-6Podstawowe zasady projektowania kompatybilnych elektromagnetycznie układów, urządzeń i systemów telekomunikacji bezprzewodowej.2
T-W-7Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej w urządzeniach telefonii komórkowej. Ładunki powierzchniowe i wyładowania elektrostatyczne. Metody zapobiegania skutkom wyładowań elektrostatycznych.2
T-W-8Kompatybilność w technologiach informacyjnych.1
T-W-9Kompatybilność w technice motoryzacyjnej i lotniczej.1
T-W-10Człowiek w środowisku elektromagnetycznym. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe.1
T-W-11Bioelektromagnetyzm.1
T-W-12Strefy ochronne - wymagania normatywne. Zaliczenie wykładów.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach i rozwiązywanie problemu projektowego15
A-P-2Opracowanie raportu i prezentacji multimedialnej przedstawiającej wyniki uzyskane w projekcie.5
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D03-ST_W01Student ma wiedzę o źródłach zakłóceń elektromagnetycznych w systemach teleinformatycznych, w wybranych dziedzinach techniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W07Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług teleinformatycznych w wybranych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce i elektrotechnice.
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy dotyczącej źródeł sprzężeń, zakłóceń elektromagnetycznych oraz metod ich minimalizacji.
Treści programoweT-W-5Materiały podłożowe, odbicia, przesłuchy i promieniowanie w obrębie płyt drukowanych.
T-W-1Podstawowe aspekty kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Terminologia.
T-W-2Źródła zakłóceń i mechanizmy sprzężeń. Źródła impulsowych i sinusoidalnych zaburzeń elektromagnetycznych.
T-W-3Uregulowania prawne, normy, techniki i środowiska pomiarowe. Emisja radiowa, gospodarka widmem elektromagnetycznym, kontrola emisji radiowej.
T-W-8Kompatybilność w technologiach informacyjnych.
T-W-9Kompatybilność w technice motoryzacyjnej i lotniczej.
T-W-10Człowiek w środowisku elektromagnetycznym. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe.
T-W-11Bioelektromagnetyzm.
T-W-12Strefy ochronne - wymagania normatywne. Zaliczenie wykładów.
T-W-7Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej w urządzeniach telefonii komórkowej. Ładunki powierzchniowe i wyładowania elektrostatyczne. Metody zapobiegania skutkom wyładowań elektrostatycznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład tradycyjny z wykorzystaniem projektora
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał punktację w zakresie poniżej 50% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
3,0Student uzyskał punktację w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
3,5Student uzyskał punktację w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
4,0Student uzyskał punktację w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
4,5Student uzyskał punktację w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
5,0Student uzyskał punktację w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D03-ST_W02Student ma wiedzę o zastosowaniu metod zmniejszania zakłóceń elektromagnetycznych w systemach teleinformatycznych, w wybranych dziedzinach techniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W05Ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu technik testowania i systemów wersjonowania aplikacji, oraz zna trendy rozwojowe w tym zakresie.
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy dotyczącej źródeł sprzężeń, zakłóceń elektromagnetycznych oraz metod ich minimalizacji.
Treści programoweT-W-4Stany przejściowe, ekranowanie, integralność sygnałowa.
T-W-1Podstawowe aspekty kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Terminologia.
T-W-6Podstawowe zasady projektowania kompatybilnych elektromagnetycznie układów, urządzeń i systemów telekomunikacji bezprzewodowej.
T-W-3Uregulowania prawne, normy, techniki i środowiska pomiarowe. Emisja radiowa, gospodarka widmem elektromagnetycznym, kontrola emisji radiowej.
T-W-8Kompatybilność w technologiach informacyjnych.
T-W-9Kompatybilność w technice motoryzacyjnej i lotniczej.
T-W-10Człowiek w środowisku elektromagnetycznym. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe.
T-W-11Bioelektromagnetyzm.
T-W-12Strefy ochronne - wymagania normatywne. Zaliczenie wykładów.
T-W-7Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej w urządzeniach telefonii komórkowej. Ładunki powierzchniowe i wyładowania elektrostatyczne. Metody zapobiegania skutkom wyładowań elektrostatycznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład tradycyjny z wykorzystaniem projektora
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał punktację w zakresie poniżej 50% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
3,0Student uzyskał punktację w zakresie 51-60% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
3,5Student uzyskał punktację w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
4,0Student uzyskał punktację w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
4,5Student uzyskał punktację w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
5,0Student uzyskał punktację w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tematyki dotyczącej ocenianego efektu przedmiotowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D03-ST_U01Student nabędzie umiejętność analizy źródeł zakłóceń elektromagnetycznych w wybranych systemach technicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności dotyczących analizy i redukcji zakłóceń elektromagnetycznych.
Treści programoweT-P-3Zaliczenie projektu i prezentacja jego wyników.
T-P-1Omówienie zadania projektowego i celu projektu.
T-P-2Realizacja wybranego zadania projektowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej: - modelowania (w środowisku Matlab, Comsol, PSpice) zjawisk elektromagnetycznych zachodzących w urządzeniach/systemach, - zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu pomiarowego.
T-L-1Wprowadzenie
T-L-3Emisja elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych
T-L-4Zakłócenia w obwodach elektronicznych
T-L-6Zaliczenie
Metody nauczaniaM-2Realizacja zadań projektowych w grupach
M-3Realizacja zadań w grupach laboratoryjnych
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji i raportu z wykonanego projektu
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia laboratoriów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie poniżej 3,00, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
3,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,25, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
3,5Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 3,26 do 3,75, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
4,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 3,76 do 4,25, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
4,5Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 4,26 do 4,75, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
5,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 4,76 do 5,00, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D03-ST_U02Student nabędzie umiejętność minimalizacji zakłóceń elektromagnetycznych w wybranych systemach technicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały oraz dane celem wydobycia z nich pożądanych informacji.
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności dotyczących analizy i redukcji zakłóceń elektromagnetycznych.
Treści programoweT-P-3Zaliczenie projektu i prezentacja jego wyników.
T-P-1Omówienie zadania projektowego i celu projektu.
T-P-2Realizacja wybranego zadania projektowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej: - modelowania (w środowisku Matlab, Comsol, PSpice) zjawisk elektromagnetycznych zachodzących w urządzeniach/systemach, - zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu pomiarowego.
T-L-1Wprowadzenie
T-L-2Ekranowanie pól elektromagnetycznych
T-L-4Zakłócenia w obwodach elektronicznych
T-L-5Tłumienie sygnałów zakłócających
T-L-6Zaliczenie
Metody nauczaniaM-2Realizacja zadań projektowych w grupach
M-3Realizacja zadań w grupach laboratoryjnych
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji i raportu z wykonanego projektu
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia laboratoriów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie poniżej 3,00, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
3,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,25, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
3,5Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 3,26 do 3,75, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
4,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 3,76 do 4,25, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
4,5Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 4,26 do 4,75, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.
5,0Średnia ważona z form ocen jest w zakresie od 4,76 do 5,00, gdzie wagi są takie same dla wszystkich form oceny.