Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Układy reprogramowalne w systemach transmisji danych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Układy reprogramowalne w systemach transmisji danych
Specjalność Systemy transmisyjne
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Witold Mickiewicz <Witold.Mickiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Raczyński <RM23892@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 45 2,00,38zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z techniki cyfrowej
W-2Podstawowa wiedza z logiki matematycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z budową wewnętrzną programowalnych układów cyfrowych i ich wykorzystaniem do projektowania systemów cyfrowych.
C-2Nabycie przez studentów umiejętności projektowania systemów cyfrowych z wykorzystaniem układów CPLD i FPGA oraz technologii SoC
C-3Nabycie umiejętności stosowania języka VHDL do implementacji systemów cyfrowych w układach PLD.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Omówienie stanowiska dydaktycznego i zapoznanie z narzędziami projektowymi.2
T-L-2Implementacja PLD układów kombinacyjnych4
T-L-3Implementacja PLD układów sekwencyjnych rejestrowych - przerzutniki, rejestry i liczniki4
T-L-4Implementacja PLD automatów o skończonej liczbie stanów. Obsługa układów klawiaturowych. Eliminacja drgań styków.4
T-L-5Implementacja systemu dynamicznego wyświetlania informacji.2
T-L-6Symulacja i implementacja systemów złożonych - układy odmierzania czasu.6
T-L-7Symulacja i implementacja systemów złożonych - implementacja sprzętowa systemu transmisji szeregowej6
T-L-8Implementacja systemów złożonych - generowanie obrazu w standardzie VGA4
T-L-9Implementacja systemów złożonych - implementacja systemu transmisji danych z wykorzystaniem softprocesora w strukturze FPGA6
T-L-10Implementacja struktur złożonych - układ kalkulatorowy jako SoC6
T-L-11Zaliczenie zajęć1
45
wykłady
T-W-1Teoria układów logicznych kombinacyjnych i sekwencyjnych. Pojęcie systemu funkcjonalnie pełnego i jego związek z budową wewnętrzną układów PLD.4
T-W-2Język VHDL w syntezie układów cyfrowych - zasady ogólne, opis układów kombinacyjnych.4
T-W-3Automaty o skończonej liczbie stanów oraz algorytmiczne maszyny stanów jako baza implementacji synchronicznych systemów cyfrowych2
T-W-4Język VHDL w syntezie układów cyfrowych - opis układów sekwencyjnych.4
T-W-5Konfiguracja układów CPLD i FPGA. Standard JTAG. Zarządzenie sygnałem zegarowym. Pamięć w układach FPGA.2
T-W-6Sprzętowa realizacja algorytmów DSP. Bloki specjalizowane DSP w strukturach FPGA2
T-W-7Standardy systemów transmisji danych cyfrowych. Zastosowania układów FPGA w systemach transmisji danych. Układy SERDES. Implementacja i wykorzystanie buforów FIFO.4
T-W-8Przegląd stanu aktualnego oraz tendencje rozwojowe w zakresie technologii, rodzajów i architektur cyfrowych układów programowalnych. Metody i narzędzia symulacji.2
T-W-9Moduły IP (Intellectual Property)2
T-W-10Softprocesory2
T-W-11Systemy sprzętowo - programowe System on Chip2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach45
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych5
50
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Własne studia literaturowe15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wejściówki do ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
S-3Ocena formująca: Bieżąca ocena pracy podczas zajęć laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie laboratorium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D01-ST_W01
Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu języka VHDL. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie techniki cyfrowej.
TI_2A_W04C-3, C-1, C-2T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-2, T-W-1, T-W-11, T-W-8, T-W-7, T-W-5, T-W-4M-1, M-3, M-2S-2, S-1
TI_2A_D01-ST_W02
Student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą wykorzystania układów programowalnych w urządzeniach teleinformatyki.
TI_2A_W07C-1T-W-9, T-W-11, T-W-8, T-W-10, T-W-3, T-W-6M-1, M-2S-2
TI_2A_D01-ST_W03
Student zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów bazujących programowalnych układach logicznych.
TI_2A_W09C-1T-W-8M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D01-ST_U01
Student potrafi wykorzystać język VHDL do rozwiązania zadania z zakresu konstrukcji urządzenia teleinformatyki na bazie programowalnego układu cyfrowego.
TI_2A_U09C-3, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-6, T-L-8, T-L-7, T-L-4, T-L-5, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-W-2M-1, M-3, M-2S-1, S-3
TI_2A_D01-ST_U02
Student potrafi dobrać odpowiednią platformę sprzętową do realizacji określonego systemu przetwarzania danych.
TI_2A_U02C-1, C-2T-L-1, T-L-7, T-L-9, T-L-10M-3S-1, S-3, S-4
TI_2A_D01-ST_U03
Student potrafi symulować działanie systemów bazujących na układach PLD z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych.
TI_2A_U04C-3, C-2T-L-6, T-L-8, T-L-7, T-L-4, T-L-5, T-L-10, T-W-8M-1, M-3S-1, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D01-ST_W01
Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu języka VHDL. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie techniki cyfrowej.
2,0Student uzyskał poniżej 50% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 51% a 60% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
TI_2A_D01-ST_W02
Student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą wykorzystania układów programowalnych w urządzeniach teleinformatyki.
2,0Student uzyskał poniżej 50% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 51% a 60% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
TI_2A_D01-ST_W03
Student zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów bazujących programowalnych układach logicznych.
2,0Student uzyskał poniżej 50% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 51% a 60% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D01-ST_U01
Student potrafi wykorzystać język VHDL do rozwiązania zadania z zakresu konstrukcji urządzenia teleinformatyki na bazie programowalnego układu cyfrowego.
2,0Jedna z form ocen wynosi 2,0 (ndst).
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
TI_2A_D01-ST_U02
Student potrafi dobrać odpowiednią platformę sprzętową do realizacji określonego systemu przetwarzania danych.
2,0Jedna z form ocen wynosi 2,0 (ndst).
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
TI_2A_D01-ST_U03
Student potrafi symulować działanie systemów bazujących na układach PLD z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych.
2,0Jedna z form ocen wynosi 2,0 (ndst).
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

Literatura podstawowa

  1. Penkala K. red., Specjalizowane programowalne układy scalone, Wyd. Uczelniane PS, Szczecin, 2001
  2. Kalisz J., Język VHDL w praktyce, WKiŁ, Warszawa, 2004
  3. Zwoliński M., Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL, WKiŁ, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Omówienie stanowiska dydaktycznego i zapoznanie z narzędziami projektowymi.2
T-L-2Implementacja PLD układów kombinacyjnych4
T-L-3Implementacja PLD układów sekwencyjnych rejestrowych - przerzutniki, rejestry i liczniki4
T-L-4Implementacja PLD automatów o skończonej liczbie stanów. Obsługa układów klawiaturowych. Eliminacja drgań styków.4
T-L-5Implementacja systemu dynamicznego wyświetlania informacji.2
T-L-6Symulacja i implementacja systemów złożonych - układy odmierzania czasu.6
T-L-7Symulacja i implementacja systemów złożonych - implementacja sprzętowa systemu transmisji szeregowej6
T-L-8Implementacja systemów złożonych - generowanie obrazu w standardzie VGA4
T-L-9Implementacja systemów złożonych - implementacja systemu transmisji danych z wykorzystaniem softprocesora w strukturze FPGA6
T-L-10Implementacja struktur złożonych - układ kalkulatorowy jako SoC6
T-L-11Zaliczenie zajęć1
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Teoria układów logicznych kombinacyjnych i sekwencyjnych. Pojęcie systemu funkcjonalnie pełnego i jego związek z budową wewnętrzną układów PLD.4
T-W-2Język VHDL w syntezie układów cyfrowych - zasady ogólne, opis układów kombinacyjnych.4
T-W-3Automaty o skończonej liczbie stanów oraz algorytmiczne maszyny stanów jako baza implementacji synchronicznych systemów cyfrowych2
T-W-4Język VHDL w syntezie układów cyfrowych - opis układów sekwencyjnych.4
T-W-5Konfiguracja układów CPLD i FPGA. Standard JTAG. Zarządzenie sygnałem zegarowym. Pamięć w układach FPGA.2
T-W-6Sprzętowa realizacja algorytmów DSP. Bloki specjalizowane DSP w strukturach FPGA2
T-W-7Standardy systemów transmisji danych cyfrowych. Zastosowania układów FPGA w systemach transmisji danych. Układy SERDES. Implementacja i wykorzystanie buforów FIFO.4
T-W-8Przegląd stanu aktualnego oraz tendencje rozwojowe w zakresie technologii, rodzajów i architektur cyfrowych układów programowalnych. Metody i narzędzia symulacji.2
T-W-9Moduły IP (Intellectual Property)2
T-W-10Softprocesory2
T-W-11Systemy sprzętowo - programowe System on Chip2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach45
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych5
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Własne studia literaturowe15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D01-ST_W01Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu języka VHDL. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie techniki cyfrowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W04Ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu wybranych języków programowania, w tym języków wizualnych, skryptowych i języków opisu sprzętu oraz ich zastosowań przemysłowych.
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności stosowania języka VHDL do implementacji systemów cyfrowych w układach PLD.
C-1Zapoznanie studentów z budową wewnętrzną programowalnych układów cyfrowych i ich wykorzystaniem do projektowania systemów cyfrowych.
C-2Nabycie przez studentów umiejętności projektowania systemów cyfrowych z wykorzystaniem układów CPLD i FPGA oraz technologii SoC
Treści programoweT-L-2Implementacja PLD układów kombinacyjnych
T-L-3Implementacja PLD układów sekwencyjnych rejestrowych - przerzutniki, rejestry i liczniki
T-L-4Implementacja PLD automatów o skończonej liczbie stanów. Obsługa układów klawiaturowych. Eliminacja drgań styków.
T-W-2Język VHDL w syntezie układów cyfrowych - zasady ogólne, opis układów kombinacyjnych.
T-W-1Teoria układów logicznych kombinacyjnych i sekwencyjnych. Pojęcie systemu funkcjonalnie pełnego i jego związek z budową wewnętrzną układów PLD.
T-W-11Systemy sprzętowo - programowe System on Chip
T-W-8Przegląd stanu aktualnego oraz tendencje rozwojowe w zakresie technologii, rodzajów i architektur cyfrowych układów programowalnych. Metody i narzędzia symulacji.
T-W-7Standardy systemów transmisji danych cyfrowych. Zastosowania układów FPGA w systemach transmisji danych. Układy SERDES. Implementacja i wykorzystanie buforów FIFO.
T-W-5Konfiguracja układów CPLD i FPGA. Standard JTAG. Zarządzenie sygnałem zegarowym. Pamięć w układach FPGA.
T-W-4Język VHDL w syntezie układów cyfrowych - opis układów sekwencyjnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
S-1Ocena formująca: Wejściówki do ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 51% a 60% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D01-ST_W02Student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą wykorzystania układów programowalnych w urządzeniach teleinformatyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W07Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług teleinformatycznych w wybranych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce i elektrotechnice.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową wewnętrzną programowalnych układów cyfrowych i ich wykorzystaniem do projektowania systemów cyfrowych.
Treści programoweT-W-9Moduły IP (Intellectual Property)
T-W-11Systemy sprzętowo - programowe System on Chip
T-W-8Przegląd stanu aktualnego oraz tendencje rozwojowe w zakresie technologii, rodzajów i architektur cyfrowych układów programowalnych. Metody i narzędzia symulacji.
T-W-10Softprocesory
T-W-3Automaty o skończonej liczbie stanów oraz algorytmiczne maszyny stanów jako baza implementacji synchronicznych systemów cyfrowych
T-W-6Sprzętowa realizacja algorytmów DSP. Bloki specjalizowane DSP w strukturach FPGA
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 51% a 60% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D01-ST_W03Student zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów bazujących programowalnych układach logicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W09Zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów technicznych z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową wewnętrzną programowalnych układów cyfrowych i ich wykorzystaniem do projektowania systemów cyfrowych.
Treści programoweT-W-8Przegląd stanu aktualnego oraz tendencje rozwojowe w zakresie technologii, rodzajów i architektur cyfrowych układów programowalnych. Metody i narzędzia symulacji.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 51% a 60% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% z części egzaminu dotyczącego efektu kształcenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D01-ST_U01Student potrafi wykorzystać język VHDL do rozwiązania zadania z zakresu konstrukcji urządzenia teleinformatyki na bazie programowalnego układu cyfrowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U09Potrafi wykorzystać wybrane języki programowania, w tym skryptowe, wizualne i języki opisu sprzętu, oraz dobrać odpowiedni język programowania w zależności od specyfiki postawionego zadania.
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności stosowania języka VHDL do implementacji systemów cyfrowych w układach PLD.
C-2Nabycie przez studentów umiejętności projektowania systemów cyfrowych z wykorzystaniem układów CPLD i FPGA oraz technologii SoC
Treści programoweT-L-1Omówienie stanowiska dydaktycznego i zapoznanie z narzędziami projektowymi.
T-L-2Implementacja PLD układów kombinacyjnych
T-L-3Implementacja PLD układów sekwencyjnych rejestrowych - przerzutniki, rejestry i liczniki
T-L-6Symulacja i implementacja systemów złożonych - układy odmierzania czasu.
T-L-8Implementacja systemów złożonych - generowanie obrazu w standardzie VGA
T-L-7Symulacja i implementacja systemów złożonych - implementacja sprzętowa systemu transmisji szeregowej
T-L-4Implementacja PLD automatów o skończonej liczbie stanów. Obsługa układów klawiaturowych. Eliminacja drgań styków.
T-L-5Implementacja systemu dynamicznego wyświetlania informacji.
T-L-9Implementacja systemów złożonych - implementacja systemu transmisji danych z wykorzystaniem softprocesora w strukturze FPGA
T-L-10Implementacja struktur złożonych - układ kalkulatorowy jako SoC
T-L-11Zaliczenie zajęć
T-W-2Język VHDL w syntezie układów cyfrowych - zasady ogólne, opis układów kombinacyjnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wejściówki do ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: Bieżąca ocena pracy podczas zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jedna z form ocen wynosi 2,0 (ndst).
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D01-ST_U02Student potrafi dobrać odpowiednią platformę sprzętową do realizacji określonego systemu przetwarzania danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały oraz dane celem wydobycia z nich pożądanych informacji.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową wewnętrzną programowalnych układów cyfrowych i ich wykorzystaniem do projektowania systemów cyfrowych.
C-2Nabycie przez studentów umiejętności projektowania systemów cyfrowych z wykorzystaniem układów CPLD i FPGA oraz technologii SoC
Treści programoweT-L-1Omówienie stanowiska dydaktycznego i zapoznanie z narzędziami projektowymi.
T-L-7Symulacja i implementacja systemów złożonych - implementacja sprzętowa systemu transmisji szeregowej
T-L-9Implementacja systemów złożonych - implementacja systemu transmisji danych z wykorzystaniem softprocesora w strukturze FPGA
T-L-10Implementacja struktur złożonych - układ kalkulatorowy jako SoC
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wejściówki do ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: Bieżąca ocena pracy podczas zajęć laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jedna z form ocen wynosi 2,0 (ndst).
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D01-ST_U03Student potrafi symulować działanie systemów bazujących na układach PLD z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności stosowania języka VHDL do implementacji systemów cyfrowych w układach PLD.
C-2Nabycie przez studentów umiejętności projektowania systemów cyfrowych z wykorzystaniem układów CPLD i FPGA oraz technologii SoC
Treści programoweT-L-6Symulacja i implementacja systemów złożonych - układy odmierzania czasu.
T-L-8Implementacja systemów złożonych - generowanie obrazu w standardzie VGA
T-L-7Symulacja i implementacja systemów złożonych - implementacja sprzętowa systemu transmisji szeregowej
T-L-4Implementacja PLD automatów o skończonej liczbie stanów. Obsługa układów klawiaturowych. Eliminacja drgań styków.
T-L-5Implementacja systemu dynamicznego wyświetlania informacji.
T-L-10Implementacja struktur złożonych - układ kalkulatorowy jako SoC
T-W-8Przegląd stanu aktualnego oraz tendencje rozwojowe w zakresie technologii, rodzajów i architektur cyfrowych układów programowalnych. Metody i narzędzia symulacji.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wejściówki do ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: Bieżąca ocena pracy podczas zajęć laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jedna z form ocen wynosi 2,0 (ndst).
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).