Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Ziółkowski <Marcin.Ziolkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS3 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie wszystkich zajęć z semestrów poprzedzających semestr dyplomowy

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie studenta do realizacji własnej pracy dyplomowej
C-2Zapoznanie studenta z pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych studentów grupy seminaryjnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Omówienie procedury dyplomowania obowiązującej na WE ZUT oraz wybranych aspektów prawa autorskiego, powiązanych z przygotowaniem pracy dyplomowej3
T-S-2Cel realizacji pracy dyplomowej. Zakres i metodyka realizacji pracy dyplomowej.1
T-S-3Omówienie etapów pisania pracy dyplomowej oraz zapoznanie studentów z wymaganiami, jakie taka praca musi spełniać2
T-S-4Multimedialne prezentacje przedstawiające tematy i zakres prac dyplomowych wykonywanych przez członków grupy seminaryjnej, literaturę przedmiotu, szczegółowy harmonogram przygotowania pracy i zakres wykorzystywanych metod, a także uzyskane wyniki wstępne. Dyskusja nad treścią prezentacji.6
T-S-5Multimedialne prezentacje omawiające w sposób poszerzony wyniki uzyskane w ramach prac nad przygotowaniem prac dyplomowych, przedstawienie stanu realizacji prac w świetle przyjętego harmonogramu przygotowania pracy oraz przedstawienie wizji i zakresu docelowej prezentacji multimedialnej przygotowywanej na egzamin dyplomowy. Dyskusja nad treścią prezentacji.16
T-S-6Zaliczenie seminarium2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Udział w zajęciach30
A-S-2Przygotowania planu pracy dyplomowej oraz krótkiego jej opisu10
A-S-3Przygotowywanie referatów na temat swojej pracy dyplomowej10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacja
M-2Dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywności studenta podczas dyskusji nad pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych członków grupy seminaryjnej.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie prezentacji przygotowanych przez danego studenta z uwzględnieniem jego aktywności podczas zajęć w trakcie całego semestru.

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C07_U01
Student umie zaplanować działania konieczne do napisania pracy dyplomowej oraz zrealizować te działania. Potrafi przygotować prezentację multimedialną na temat swojej pracy dyplomowej.
TI_2A_U13, TI_2A_U14, TI_2A_U15, TI_2A_U16C-2, C-1T-S-2, T-S-1, T-S-5, T-S-4, T-S-6, T-S-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C07_K01
Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej.
TI_2A_K01, TI_2A_K02, TI_2A_K04C-2, C-1T-S-2, T-S-5, T-S-4, T-S-6M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_C07_U01
Student umie zaplanować działania konieczne do napisania pracy dyplomowej oraz zrealizować te działania. Potrafi przygotować prezentację multimedialną na temat swojej pracy dyplomowej.
2,0Student nie opracował karty tematu pracy dyplomowej.
3,0Student opracował kartę tematu pracy dyplomowej. Student umie zaplanować działania konieczne do napisania pracy dyplomowej oraz zrealizować te działania. Potrafi przygotować prezentację multimedialną na temat swojej pracy dyplomowej.
3,5Student opracował kartę tematu pracy dyplomowej w terminie. Dodatkowo zaprezentował poprawnie temat pracy magisterskiej zgodnie z przygotowaną kartą tego tematu i opracował wersję angielską tematu pracy.
4,0Student opracował kartę tematu pracy dyplomowej w terminie. Dodatkowo zaprezentował poprawnie temat pracy magisterskiej zgodnie z przygotowaną kartą tego tematu, opracował wersję angielską tematu pracy a także wskazał główne etapy jej realizacji.
4,5Student opracował kartę tematu pracy dyplomowej w terminie. Dodatkowo zaprezentował poprawnie temat pracy magisterskiej zgodnie z przygotowaną kartą tego tematu, opracował wersję angielską tematu pracy, wskazał główne etapy realizacji pracy i dodatkowo opracował realistyczny harmonogram jej realizacji.
5,0Student opracował kartę tematu pracy dyplomowej w terminie. Dodatkowo zaprezentował poprawnie temat pracy magisterskiej zgodnie z przygotowaną kartą tego tematu, opracował wersję angielską tematu pracy, wskazał główne etapy realizacji pracy, opracował realistyczny harmonogram realizacji pracy i dodatkowo opracował wykaz niezbędnej literatury do jej napisania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_C07_K01
Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej.
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub nie wykazuje aktywności w trakcie zajęć.
3,0Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dostatecznym.
3,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dość dobrym.
4,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dobrym.
4,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu bardzo dobrym.

Literatura podstawowa

  1. Szablon pracy dyplomowej realizowanej na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie., Szczecin, 2018, http://www.we.zut.edu.pl/download/151630/
  2. Regulamin studiów Wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie obowiązujący od 1 października 2017 roku, Szczecin, 2017, https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/2017/u29_17.pdf
  3. Zarządzenie Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie dyplomowania, Szczecin, http://www.we.zut.edu.pl/download/146470/
  4. Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie w sprawie trybu i terminów formułowania, zatwierdzania i przydzielania tematów prac dyplomowych na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie., Szczecin, http://www.we.zut.edu.pl/download/138394/

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Omówienie procedury dyplomowania obowiązującej na WE ZUT oraz wybranych aspektów prawa autorskiego, powiązanych z przygotowaniem pracy dyplomowej3
T-S-2Cel realizacji pracy dyplomowej. Zakres i metodyka realizacji pracy dyplomowej.1
T-S-3Omówienie etapów pisania pracy dyplomowej oraz zapoznanie studentów z wymaganiami, jakie taka praca musi spełniać2
T-S-4Multimedialne prezentacje przedstawiające tematy i zakres prac dyplomowych wykonywanych przez członków grupy seminaryjnej, literaturę przedmiotu, szczegółowy harmonogram przygotowania pracy i zakres wykorzystywanych metod, a także uzyskane wyniki wstępne. Dyskusja nad treścią prezentacji.6
T-S-5Multimedialne prezentacje omawiające w sposób poszerzony wyniki uzyskane w ramach prac nad przygotowaniem prac dyplomowych, przedstawienie stanu realizacji prac w świetle przyjętego harmonogramu przygotowania pracy oraz przedstawienie wizji i zakresu docelowej prezentacji multimedialnej przygotowywanej na egzamin dyplomowy. Dyskusja nad treścią prezentacji.16
T-S-6Zaliczenie seminarium2
30

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Udział w zajęciach30
A-S-2Przygotowania planu pracy dyplomowej oraz krótkiego jej opisu10
A-S-3Przygotowywanie referatów na temat swojej pracy dyplomowej10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C07_U01Student umie zaplanować działania konieczne do napisania pracy dyplomowej oraz zrealizować te działania. Potrafi przygotować prezentację multimedialną na temat swojej pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U13Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
TI_2A_U14Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym.
TI_2A_U15Wykazuje umiejętność napisania opracowania wyników pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań.
TI_2A_U16Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczącą zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych studentów grupy seminaryjnej.
C-1Przygotowanie studenta do realizacji własnej pracy dyplomowej
Treści programoweT-S-2Cel realizacji pracy dyplomowej. Zakres i metodyka realizacji pracy dyplomowej.
T-S-1Omówienie procedury dyplomowania obowiązującej na WE ZUT oraz wybranych aspektów prawa autorskiego, powiązanych z przygotowaniem pracy dyplomowej
T-S-5Multimedialne prezentacje omawiające w sposób poszerzony wyniki uzyskane w ramach prac nad przygotowaniem prac dyplomowych, przedstawienie stanu realizacji prac w świetle przyjętego harmonogramu przygotowania pracy oraz przedstawienie wizji i zakresu docelowej prezentacji multimedialnej przygotowywanej na egzamin dyplomowy. Dyskusja nad treścią prezentacji.
T-S-4Multimedialne prezentacje przedstawiające tematy i zakres prac dyplomowych wykonywanych przez członków grupy seminaryjnej, literaturę przedmiotu, szczegółowy harmonogram przygotowania pracy i zakres wykorzystywanych metod, a także uzyskane wyniki wstępne. Dyskusja nad treścią prezentacji.
T-S-6Zaliczenie seminarium
T-S-3Omówienie etapów pisania pracy dyplomowej oraz zapoznanie studentów z wymaganiami, jakie taka praca musi spełniać
Metody nauczaniaM-1Prezentacja
M-2Dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywności studenta podczas dyskusji nad pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych członków grupy seminaryjnej.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie prezentacji przygotowanych przez danego studenta z uwzględnieniem jego aktywności podczas zajęć w trakcie całego semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opracował karty tematu pracy dyplomowej.
3,0Student opracował kartę tematu pracy dyplomowej. Student umie zaplanować działania konieczne do napisania pracy dyplomowej oraz zrealizować te działania. Potrafi przygotować prezentację multimedialną na temat swojej pracy dyplomowej.
3,5Student opracował kartę tematu pracy dyplomowej w terminie. Dodatkowo zaprezentował poprawnie temat pracy magisterskiej zgodnie z przygotowaną kartą tego tematu i opracował wersję angielską tematu pracy.
4,0Student opracował kartę tematu pracy dyplomowej w terminie. Dodatkowo zaprezentował poprawnie temat pracy magisterskiej zgodnie z przygotowaną kartą tego tematu, opracował wersję angielską tematu pracy a także wskazał główne etapy jej realizacji.
4,5Student opracował kartę tematu pracy dyplomowej w terminie. Dodatkowo zaprezentował poprawnie temat pracy magisterskiej zgodnie z przygotowaną kartą tego tematu, opracował wersję angielską tematu pracy, wskazał główne etapy realizacji pracy i dodatkowo opracował realistyczny harmonogram jej realizacji.
5,0Student opracował kartę tematu pracy dyplomowej w terminie. Dodatkowo zaprezentował poprawnie temat pracy magisterskiej zgodnie z przygotowaną kartą tego tematu, opracował wersję angielską tematu pracy, wskazał główne etapy realizacji pracy, opracował realistyczny harmonogram realizacji pracy i dodatkowo opracował wykaz niezbędnej literatury do jej napisania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C07_K01Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_K01Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć teleinformatyki i innych aspektów działalności inżyniera – teleinformatyka, podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały przedstawiając różne punkty widzenia.
TI_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji.
TI_2A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu teleinformatyka.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych studentów grupy seminaryjnej.
C-1Przygotowanie studenta do realizacji własnej pracy dyplomowej
Treści programoweT-S-2Cel realizacji pracy dyplomowej. Zakres i metodyka realizacji pracy dyplomowej.
T-S-5Multimedialne prezentacje omawiające w sposób poszerzony wyniki uzyskane w ramach prac nad przygotowaniem prac dyplomowych, przedstawienie stanu realizacji prac w świetle przyjętego harmonogramu przygotowania pracy oraz przedstawienie wizji i zakresu docelowej prezentacji multimedialnej przygotowywanej na egzamin dyplomowy. Dyskusja nad treścią prezentacji.
T-S-4Multimedialne prezentacje przedstawiające tematy i zakres prac dyplomowych wykonywanych przez członków grupy seminaryjnej, literaturę przedmiotu, szczegółowy harmonogram przygotowania pracy i zakres wykorzystywanych metod, a także uzyskane wyniki wstępne. Dyskusja nad treścią prezentacji.
T-S-6Zaliczenie seminarium
Metody nauczaniaM-1Prezentacja
M-2Dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywności studenta podczas dyskusji nad pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych członków grupy seminaryjnej.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie prezentacji przygotowanych przez danego studenta z uwzględnieniem jego aktywności podczas zajęć w trakcie całego semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub nie wykazuje aktywności w trakcie zajęć.
3,0Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dostatecznym.
3,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dość dobrym.
4,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dobrym.
4,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu bardzo dobrym.