Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Socjologia społeczeństwa informacyjnego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Socjologia społeczeństwa informacyjnego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Charakterystyka kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, roli technologii oraz poziomu i form wymiany informacji w formowaniu ładu społecznego.
C-2Przegląd i charakterystyka koncepcji społeczeństwa informacyjnego w oparciu o aparat pojęciowy socjologii.
C-3Identyfikacja oraz analiza skutków "rewolucji informatycznej" w aspekcie przemian zachodzących we wszystkich wymiarach życia społecznego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.2
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.2
T-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.1
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa informacyjnego.1
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.1
T-W-6Globalizacja i jej skutki w perspektywie rozwoju technologii informacyjnych.2
T-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).2
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).2
T-W-9Państwo i władza w społeczeństwie informacyjnym.1
T-W-10Prognozy i wyzwania społeczeństwa sieci. Zaliczenie wykładów.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Przygotowanie prezentacji na wybrany temat.3
A-W-4Przygotowanie merytoryczne do wykładów.3
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia.3
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Wykład problemowy.
M-4Prezentacja multimedialna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Referat/prezentacja tematu.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
S-3Ocena formująca: Konsultacje.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A08.2_W01
Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia. społeczeństwa informacyjnego.
TI_2A_W12C-3, C-1, C-2T-W-6, T-W-2, T-W-8, T-W-5, T-W-4, T-W-9, T-W-7, T-W-10, T-W-1, T-W-3M-2, M-1S-3, S-1, S-4, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A08.2_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym.
TI_2A_U17C-3, C-1, C-2T-W-6, T-W-2, T-W-8, T-W-5, T-W-4, T-W-9, T-W-7, T-W-10, T-W-1, T-W-3M-3, M-1S-3, S-4, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A08.2_K01
Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
TI_2A_K02, TI_2A_K04C-3, C-1, C-2T-W-6, T-W-2, T-W-8, T-W-5, T-W-4, T-W-7, T-W-1, T-W-3M-2, M-4, M-3S-4, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A08.2_W01
Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia. społeczeństwa informacyjnego.
2,0Nie operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym.
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym.
3,5Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym wraz ze znajomością charakterystyki społeczeństwa informacyjnego.
4,0Ma wiedzę na temat kluczowych zjawisk i procesów społecznych związanych z rozwojem IT.
4,5Ma wiedzę na temat konsekwencji wynikających z wpływu procesów globalizacyjnych i demograficznych na społeczeństwo informacyjne.
5,0Dysponuje kompletnym aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A08.2_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym.
2,0Nie potrafi dokonać opisu elementarnych zagadnień dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
3,0Potrafi dokonać opisu elementarnych zagadnień dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
3,5Dostrzega zasięg wpływu technologii na wybrane zjawiska i procesy społeczne.
4,0Potrafi wskazać i opisać kluczowe zjawiska i procesy związane z rozwijającym się społeczeństwem informacyjnym.
4,5Potrafi dokonać całościowego opisu wszystkich aspektów społeczeństwa informacyjnego.
5,0Potrafi dokonać całościowej analizy dokonujących się przemian społecznych, uwarunkowanych postępem technologicznym. Umie dokonać syntezy zjawisk i procesów społecznych wskazujących na formowanie się społeczeństwa informacyjnego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A08.2_K01
Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
2,0Nie przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,0Przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,5Widzi potrzebę dostosowywania ról społecznych i zawodowych adekwatnych do zmieniającego się otoczenia społecznego.
4,0Dostrzega potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych w szczególności w zakresie komunikacji społecznej.
4,5Wykazuje zrozumienie dla konieczności modyfikowania odgrywanych ról społecznych stosownie do zmieniającego się środowiska zawodowego.
5,0Przejawia zrozumienie i gotowość do permanentnego kształcenia się, wynikającego z adaptacji do nowych ról społecznych i zawodowych.

Literatura podstawowa

  1. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa, 2010
  2. Białostocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M., Zacher L.W., Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania., Wydawnictwa Akademickie i Profesionalne, 2010
  3. Kurczewska J. (red), Wielka sieć. E-seje z socjologii internetu., Trio, Warszawa, 2006
  4. Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja., WSIP, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Hopfinger M. (red), Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku., Oficyna Naukowa, Warszawa, 2002
  2. Darin B., Społeczeństwo sieci, SIC, 2008
  3. Szewczyk A. (red.), Dylematy cywilizacji informatycznej., PWN, Warszawa, 2004
  4. Papińska-Kacperek J., Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa, 2008
  5. Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie., Warszawa, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.2
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.2
T-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.1
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa informacyjnego.1
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.1
T-W-6Globalizacja i jej skutki w perspektywie rozwoju technologii informacyjnych.2
T-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).2
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).2
T-W-9Państwo i władza w społeczeństwie informacyjnym.1
T-W-10Prognozy i wyzwania społeczeństwa sieci. Zaliczenie wykładów.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Przygotowanie prezentacji na wybrany temat.3
A-W-4Przygotowanie merytoryczne do wykładów.3
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia.3
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A08.2_W01Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia. społeczeństwa informacyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W12Ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz form indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-3Identyfikacja oraz analiza skutków "rewolucji informatycznej" w aspekcie przemian zachodzących we wszystkich wymiarach życia społecznego.
C-1Charakterystyka kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, roli technologii oraz poziomu i form wymiany informacji w formowaniu ładu społecznego.
C-2Przegląd i charakterystyka koncepcji społeczeństwa informacyjnego w oparciu o aparat pojęciowy socjologii.
Treści programoweT-W-6Globalizacja i jej skutki w perspektywie rozwoju technologii informacyjnych.
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa informacyjnego.
T-W-9Państwo i władza w społeczeństwie informacyjnym.
T-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).
T-W-10Prognozy i wyzwania społeczeństwa sieci. Zaliczenie wykładów.
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.
T-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Konsultacje.
S-1Ocena formująca: Referat/prezentacja tematu.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym.
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym.
3,5Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym wraz ze znajomością charakterystyki społeczeństwa informacyjnego.
4,0Ma wiedzę na temat kluczowych zjawisk i procesów społecznych związanych z rozwojem IT.
4,5Ma wiedzę na temat konsekwencji wynikających z wpływu procesów globalizacyjnych i demograficznych na społeczeństwo informacyjne.
5,0Dysponuje kompletnym aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A08.2_U01Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U17Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.
Cel przedmiotuC-3Identyfikacja oraz analiza skutków "rewolucji informatycznej" w aspekcie przemian zachodzących we wszystkich wymiarach życia społecznego.
C-1Charakterystyka kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, roli technologii oraz poziomu i form wymiany informacji w formowaniu ładu społecznego.
C-2Przegląd i charakterystyka koncepcji społeczeństwa informacyjnego w oparciu o aparat pojęciowy socjologii.
Treści programoweT-W-6Globalizacja i jej skutki w perspektywie rozwoju technologii informacyjnych.
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa informacyjnego.
T-W-9Państwo i władza w społeczeństwie informacyjnym.
T-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).
T-W-10Prognozy i wyzwania społeczeństwa sieci. Zaliczenie wykładów.
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.
T-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Konsultacje.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi dokonać opisu elementarnych zagadnień dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
3,0Potrafi dokonać opisu elementarnych zagadnień dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
3,5Dostrzega zasięg wpływu technologii na wybrane zjawiska i procesy społeczne.
4,0Potrafi wskazać i opisać kluczowe zjawiska i procesy związane z rozwijającym się społeczeństwem informacyjnym.
4,5Potrafi dokonać całościowego opisu wszystkich aspektów społeczeństwa informacyjnego.
5,0Potrafi dokonać całościowej analizy dokonujących się przemian społecznych, uwarunkowanych postępem technologicznym. Umie dokonać syntezy zjawisk i procesów społecznych wskazujących na formowanie się społeczeństwa informacyjnego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A08.2_K01Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji.
TI_2A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu teleinformatyka.
Cel przedmiotuC-3Identyfikacja oraz analiza skutków "rewolucji informatycznej" w aspekcie przemian zachodzących we wszystkich wymiarach życia społecznego.
C-1Charakterystyka kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, roli technologii oraz poziomu i form wymiany informacji w formowaniu ładu społecznego.
C-2Przegląd i charakterystyka koncepcji społeczeństwa informacyjnego w oparciu o aparat pojęciowy socjologii.
Treści programoweT-W-6Globalizacja i jej skutki w perspektywie rozwoju technologii informacyjnych.
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa informacyjnego.
T-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.
T-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny.
M-4Prezentacja multimedialna.
M-3Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,0Przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,5Widzi potrzebę dostosowywania ról społecznych i zawodowych adekwatnych do zmieniającego się otoczenia społecznego.
4,0Dostrzega potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych w szczególności w zakresie komunikacji społecznej.
4,5Wykazuje zrozumienie dla konieczności modyfikowania odgrywanych ról społecznych stosownie do zmieniającego się środowiska zawodowego.
5,0Przejawia zrozumienie i gotowość do permanentnego kształcenia się, wynikającego z adaptacji do nowych ról społecznych i zawodowych.