Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Etyka biznesu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Etyka biznesu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Bożena Dydycz <Bozena.Dydycz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza filozoficzna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Orientacja w lokowaniu moralności wśród innych regulatorów relacji międzyludzkich. Znajomość głównych zagadnień związanych z problematyką etyki biznesu.
C-2Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
C-3Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia różnych ról społecznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Specyfika etyki biznesu (stanowiska i problemy).2
T-W-2Tradycja etyczna wobec problemów moralnych biznesu (chrześcijaństwo, test kantowski i utylitarystyczny).2
T-W-3Poziom moralny w rozwoju jednostki - koncepcja Kohlberga i inne.2
T-W-4Odpowiedzialność; warunki odpowiedzialnego działania jednostki, organizacji (firmy). Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy: perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.3
T-W-5Dylematy etyczne społeczeństwa biznesu: etyczne kierowanie personelem; etyczne podejmowanie decyzji; etyczne aspekty oceny efektów pracy.2
T-W-6Wzorce osobowe jako nośniki wartości pożądanych w biznesie. Zagadnienia etyczne w negocjowaniu i reklamie. Zaliczenie wykładów.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia ustnego lub omówienie eseju5
A-W-3przygotowanie przypadków do dyskusji5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2wykład konwersatoryjny
M-3metoda przypadków
M-4inscenizacja
M-5dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności współpracy w zespole i odpowiedzialności za przyjęte stanowisko podczas dyskusji dotyczącej przygotowanego w formie prezentacji problemu z zakresu etyki biznesu.
S-3Ocena podsumowująca: ocena kolokwium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A04.1_W01
Wykazuje znajomość podstawowej terminologii i problematyki etyki biznesu.
TI_2A_W12C-2, C-3, C-1T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1M-2, M-3, M-1S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A04.1_U01
Posiada umiejętność interpretowania programów etycznych i kodeksów etycznego postępowania w kontekście działalności zawodowej.
TI_2A_U17C-2, C-3T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1M-4, M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A04.1_K01
posiada kompetencję identyfikacji dylematów etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej
TI_2A_K02, TI_2A_K04C-2, C-3, C-1T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1M-4, M-5, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A04.1_W01
Wykazuje znajomość podstawowej terminologii i problematyki etyki biznesu.
2,0nie wykazuje znajomości podstawowych pojęć i terminologii z zakresu etyki biznesu.
3,0prezentuje wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i terminologii właściwych dla etyki biznesu.
3,5wiedza o typowych problemach etyki biznesu wyrażana jest w podstawowym stopniu ścisłości.
4,0swobodne lokowanie problemów z zakresu etyki biznesu wśród innych problemów biznesu.
4,5znajomość reprezentatywnych teorii traktujących o podstawowych problemach etycznych w biznesie.
5,0samodzielne i krytyczne operowanie wiedzą z zakresu etyki biznesu w oparciu o reprezentatywne teorie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A04.1_U01
Posiada umiejętność interpretowania programów etycznych i kodeksów etycznego postępowania w kontekście działalności zawodowej.
2,0brak umiejętności rozpoznania programów etycznych i kodeksów etycznych.
3,0umiejętność wyłonienia z programów i kodeksów firm zagadnień ściśle etycznych.
3,5interpretuje problematykę biznesu w kontekście rozwiązań etycznych.
4,0umiejętność określenia standardów etycznych dla swojego zawodu i stanowiska w szerszym kontekście biznesu.
4,5umiejętność wyłonienia konfliktu etycznego w postawach jednostek i działalności firm oraz interpretacja konfliktu w oparciu o znane teorie.
5,0posiada umiejętność interpretacji dowolnego konfliktu moralnego w biznesie, potrafi wskazać ewentualne rozwiązania w oparciu o standardy z zakresu etyki biznesu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A04.1_K01
posiada kompetencję identyfikacji dylematów etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej
2,0nie stwierdza się przełożenia wiedzy i umiejętności na jakiekolwiek kompetencje.
3,0indywidualnie standardy etyczne mają znaczenie w relacjach interpersonalnych.
3,5gotowość do rozwiązywania dylematów etycznych w oparciu o wiedzę i umiejętności własne.
4,0znajduje zastosowania dla standardów z zakresu etyki biznesu w relacjach międzyludzkich w działalności biznesowej.
4,5rozpoznaje dylematy etyczne własnej aktywności w kontekście zawodu i wszelkiej aktywności biznesowej operując bazową wiedzą teoretyczną.
5,0jest kompetentny we wskazywaniu odpowiedzialnych rozwiązań konfliktu moralnego w biznesie w odniesieniu do dowolnego kazusu.

Literatura podstawowa

 1. J.Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu, PWN, Warszawa, 2002
 2. K.Blanchard, N.V.Peale, Etyka biznesu, Studio Emka, Warszawa, 2008
 3. Chrysides G.D.; Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa, 1999
 4. Gasparski W. (red,), Biznes, etyka, odpowiedzialność; podręcznik akademicki, PWN, Warszawa, 2012
 5. Szulcewski G. (red.), Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 6. Karczewski I., Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2013
 7. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difen, Warszawa, 2018

Literatura dodatkowa

 1. M.E.Porter, C.K.Prahalad, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, 2007
 2. A.Zwoliński, Etyka bogacenia, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2002
 3. Skrzypek E., Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki, UMCS, Lublin, 2010
 4. Havard A., Etyka przywódcy, NSMStudio, Warszawa, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Specyfika etyki biznesu (stanowiska i problemy).2
T-W-2Tradycja etyczna wobec problemów moralnych biznesu (chrześcijaństwo, test kantowski i utylitarystyczny).2
T-W-3Poziom moralny w rozwoju jednostki - koncepcja Kohlberga i inne.2
T-W-4Odpowiedzialność; warunki odpowiedzialnego działania jednostki, organizacji (firmy). Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy: perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.3
T-W-5Dylematy etyczne społeczeństwa biznesu: etyczne kierowanie personelem; etyczne podejmowanie decyzji; etyczne aspekty oceny efektów pracy.2
T-W-6Wzorce osobowe jako nośniki wartości pożądanych w biznesie. Zagadnienia etyczne w negocjowaniu i reklamie. Zaliczenie wykładów.4
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia ustnego lub omówienie eseju5
A-W-3przygotowanie przypadków do dyskusji5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A04.1_W01Wykazuje znajomość podstawowej terminologii i problematyki etyki biznesu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W12Ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz form indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-2Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
C-3Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia różnych ról społecznych.
C-1Orientacja w lokowaniu moralności wśród innych regulatorów relacji międzyludzkich. Znajomość głównych zagadnień związanych z problematyką etyki biznesu.
Treści programoweT-W-6Wzorce osobowe jako nośniki wartości pożądanych w biznesie. Zagadnienia etyczne w negocjowaniu i reklamie. Zaliczenie wykładów.
T-W-5Dylematy etyczne społeczeństwa biznesu: etyczne kierowanie personelem; etyczne podejmowanie decyzji; etyczne aspekty oceny efektów pracy.
T-W-2Tradycja etyczna wobec problemów moralnych biznesu (chrześcijaństwo, test kantowski i utylitarystyczny).
T-W-3Poziom moralny w rozwoju jednostki - koncepcja Kohlberga i inne.
T-W-4Odpowiedzialność; warunki odpowiedzialnego działania jednostki, organizacji (firmy). Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy: perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.
T-W-1Specyfika etyki biznesu (stanowiska i problemy).
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
M-3metoda przypadków
M-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena kolokwium
S-1Ocena formująca: aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności współpracy w zespole i odpowiedzialności za przyjęte stanowisko podczas dyskusji dotyczącej przygotowanego w formie prezentacji problemu z zakresu etyki biznesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie wykazuje znajomości podstawowych pojęć i terminologii z zakresu etyki biznesu.
3,0prezentuje wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i terminologii właściwych dla etyki biznesu.
3,5wiedza o typowych problemach etyki biznesu wyrażana jest w podstawowym stopniu ścisłości.
4,0swobodne lokowanie problemów z zakresu etyki biznesu wśród innych problemów biznesu.
4,5znajomość reprezentatywnych teorii traktujących o podstawowych problemach etycznych w biznesie.
5,0samodzielne i krytyczne operowanie wiedzą z zakresu etyki biznesu w oparciu o reprezentatywne teorie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A04.1_U01Posiada umiejętność interpretowania programów etycznych i kodeksów etycznego postępowania w kontekście działalności zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U17Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.
Cel przedmiotuC-2Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
C-3Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia różnych ról społecznych.
Treści programoweT-W-6Wzorce osobowe jako nośniki wartości pożądanych w biznesie. Zagadnienia etyczne w negocjowaniu i reklamie. Zaliczenie wykładów.
T-W-5Dylematy etyczne społeczeństwa biznesu: etyczne kierowanie personelem; etyczne podejmowanie decyzji; etyczne aspekty oceny efektów pracy.
T-W-2Tradycja etyczna wobec problemów moralnych biznesu (chrześcijaństwo, test kantowski i utylitarystyczny).
T-W-3Poziom moralny w rozwoju jednostki - koncepcja Kohlberga i inne.
T-W-4Odpowiedzialność; warunki odpowiedzialnego działania jednostki, organizacji (firmy). Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy: perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.
T-W-1Specyfika etyki biznesu (stanowiska i problemy).
Metody nauczaniaM-4inscenizacja
M-2wykład konwersatoryjny
M-3metoda przypadków
M-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności współpracy w zespole i odpowiedzialności za przyjęte stanowisko podczas dyskusji dotyczącej przygotowanego w formie prezentacji problemu z zakresu etyki biznesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak umiejętności rozpoznania programów etycznych i kodeksów etycznych.
3,0umiejętność wyłonienia z programów i kodeksów firm zagadnień ściśle etycznych.
3,5interpretuje problematykę biznesu w kontekście rozwiązań etycznych.
4,0umiejętność określenia standardów etycznych dla swojego zawodu i stanowiska w szerszym kontekście biznesu.
4,5umiejętność wyłonienia konfliktu etycznego w postawach jednostek i działalności firm oraz interpretacja konfliktu w oparciu o znane teorie.
5,0posiada umiejętność interpretacji dowolnego konfliktu moralnego w biznesie, potrafi wskazać ewentualne rozwiązania w oparciu o standardy z zakresu etyki biznesu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A04.1_K01posiada kompetencję identyfikacji dylematów etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji.
TI_2A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu teleinformatyka.
Cel przedmiotuC-2Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
C-3Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia różnych ról społecznych.
C-1Orientacja w lokowaniu moralności wśród innych regulatorów relacji międzyludzkich. Znajomość głównych zagadnień związanych z problematyką etyki biznesu.
Treści programoweT-W-6Wzorce osobowe jako nośniki wartości pożądanych w biznesie. Zagadnienia etyczne w negocjowaniu i reklamie. Zaliczenie wykładów.
T-W-5Dylematy etyczne społeczeństwa biznesu: etyczne kierowanie personelem; etyczne podejmowanie decyzji; etyczne aspekty oceny efektów pracy.
T-W-2Tradycja etyczna wobec problemów moralnych biznesu (chrześcijaństwo, test kantowski i utylitarystyczny).
T-W-3Poziom moralny w rozwoju jednostki - koncepcja Kohlberga i inne.
T-W-4Odpowiedzialność; warunki odpowiedzialnego działania jednostki, organizacji (firmy). Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy: perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.
T-W-1Specyfika etyki biznesu (stanowiska i problemy).
Metody nauczaniaM-4inscenizacja
M-5dyskusja dydaktyczna
M-3metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności współpracy w zespole i odpowiedzialności za przyjęte stanowisko podczas dyskusji dotyczącej przygotowanego w formie prezentacji problemu z zakresu etyki biznesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie stwierdza się przełożenia wiedzy i umiejętności na jakiekolwiek kompetencje.
3,0indywidualnie standardy etyczne mają znaczenie w relacjach interpersonalnych.
3,5gotowość do rozwiązywania dylematów etycznych w oparciu o wiedzę i umiejętności własne.
4,0znajduje zastosowania dla standardów z zakresu etyki biznesu w relacjach międzyludzkich w działalności biznesowej.
4,5rozpoznaje dylematy etyczne własnej aktywności w kontekście zawodu i wszelkiej aktywności biznesowej operując bazową wiedzą teoretyczną.
5,0jest kompetentny we wskazywaniu odpowiedzialnych rozwiązań konfliktu moralnego w biznesie w odniesieniu do dowolnego kazusu.