Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Komunikacja społeczna i techniki negocjacji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komunikacja społeczna i techniki negocjacji
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Sammel <Anna.Sammel@zut.edu.pl>, Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy psychologii i socjologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie sprawności w komunikacji interpersonalnej na podstawie wiedzy z zakresu psychologii społecznej.
C-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
C-3Umiejętność zastosowania w negocjacjach reguł oddziaływania perswazyjnego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.2
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.2
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.1
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.2
T-W-5Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.2
T-W-6Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.1
T-W-7Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.1
T-W-8Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.2
T-W-9Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów. Zaliczenie wykładów.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do wykładu konwersatoryjnego.5
A-W-3przygotowanie merytoryczne do zaliczenia.4
A-W-4Konsultacje2
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2wykład konwersatoryjny.
M-3prezentacja multimedialna.
M-4gry dydaktyczne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności merytorycznej podczas wykładu konwersatoryjnego
S-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji, inscenizacji lub innej aktywnej formy potwierdzającej praktyczne umiejętności i kompetencje studenta.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A08.1_W01
Student posiada wiedzę o regułach funkcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
TI_2A_W12C-2, C-1T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-6, T-W-2, T-W-9, T-W-8, T-W-7, T-W-3M-3, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A08.1_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
TI_2A_U17C-2, C-3T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-6, T-W-2, T-W-9, T-W-8, T-W-7, T-W-3M-4, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A08.1_K01
Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
TI_2A_K02, TI_2A_K04C-2, C-3T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-6, T-W-2, T-W-9, T-W-8, T-W-7, T-W-3M-4, M-3, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A08.1_W01
Student posiada wiedzę o regułach funkcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
2,0Student nie przyswoił podstawowych pojęć omawianych w trakcie wykładów i nie jest zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy.
3,0Student posiada wiedzę o regułach funkcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
3,5Student przyswoił podstawowy materiał programowy, sporadycznie popełnia błędy i wykazuje zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Student opanował materiał programowy, sporadycznie popełnia błędy, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, podejmuje dyskusję i dzieli się z grupą swoimi przemyśleniami.
4,5Student opanował wszystkie treści programowe, nie popełnia błędów merytorycznych, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, chętnie podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami z grupą.
5,0Student opanował wszystkie treści omawiane w trakcie wykładów oraz wykracza w zakresie wiadomości poza materiał programowy, nie popełnia żadnych błędów merytorycznych, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, chętnie podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A08.1_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
2,0Student nie posługuje się pojęciami z zakresu komunikacji społecznej i technik negocjacji i nie jest zainteresowany samodzielnym analizowaniem zagadnień dotyczących tematyki wykładów.
3,0Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
3,5Student posługuje się poprawnie wszystkimi poznanymi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów, popełnia niewielkie błędy i sporadycznie wykazuje zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Student posługuje się poprawnie wszystkimi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów, popełnia niewielkie błędy, samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień z zakresu komunikacji społecznej i technik negocjacji i próbuje na ich podstawie formułować wnioski.
4,5Student posługuje się poprawnie wszystkimi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów, nie popełnia błędów, samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień z zakresu komunikacji społecznej i technik negocjacji i na ich podstawie formułuje wnioski. Podejmuje dyskusję i dzieli się z grupą swoimi przemyśleniami.
5,0Student posługuje się poprawnie wszystkimi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów z oraz pojęciami wykraczającymi poza materiał programowy, nie popełnia żadnych błędów merytorycznych w zakresie treści, wykazuje duże zainteresowanie zdobywaniem wiedzy. Chętnie omawia analizowane samodzielnie opracowania, formułuje na ich podstawie wnioski oraz podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A08.1_K01
Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
2,0Student unika podejmowania samodzielnych działań, nie wykazuje inicjatywy i przejawia obojętną postawę wobec możliwości samokształcenia oraz poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
3,0Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
3,5Student nie unika podejmowania samodzielnych działań, ale sporadycznie podejmuje je z własnej woli. Akceptuje poglądy innych osób, ale nie chętnie zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie wykładów.
4,0Student szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, akceptuje poglądy innych osób, często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.
4,5Student bardzo szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, jest dociekliwy poznawczo, akceptuje poglądy innych osób, bardzo często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.
5,0Student bardzo szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, jest dociekliwy poznawczo, akceptuje poglądy innych osób, bardzo często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć. Zachęca inne osoby do podejmowania dyskusji.

Literatura podstawowa

  1. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa, 2014
  2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka, GWP, Gdańsk, 2009
  3. Hogan K., Psychologia perswazji, Wydawnictwo Czarna Owca, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Thiel E., Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Astrum, Wrocław, 2007
  2. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji., GWP, Gdańsk, 2006

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.2
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.2
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.1
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.2
T-W-5Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.2
T-W-6Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.1
T-W-7Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.1
T-W-8Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.2
T-W-9Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów. Zaliczenie wykładów.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do wykładu konwersatoryjnego.5
A-W-3przygotowanie merytoryczne do zaliczenia.4
A-W-4Konsultacje2
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A08.1_W01Student posiada wiedzę o regułach funkcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W12Ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz form indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
C-1Uzyskanie sprawności w komunikacji interpersonalnej na podstawie wiedzy z zakresu psychologii społecznej.
Treści programoweT-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-5Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-6Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-9Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów. Zaliczenie wykładów.
T-W-8Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.
T-W-7Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
Metody nauczaniaM-3prezentacja multimedialna.
M-2wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji, inscenizacji lub innej aktywnej formy potwierdzającej praktyczne umiejętności i kompetencje studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił podstawowych pojęć omawianych w trakcie wykładów i nie jest zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy.
3,0Student posiada wiedzę o regułach funkcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
3,5Student przyswoił podstawowy materiał programowy, sporadycznie popełnia błędy i wykazuje zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Student opanował materiał programowy, sporadycznie popełnia błędy, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, podejmuje dyskusję i dzieli się z grupą swoimi przemyśleniami.
4,5Student opanował wszystkie treści programowe, nie popełnia błędów merytorycznych, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, chętnie podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami z grupą.
5,0Student opanował wszystkie treści omawiane w trakcie wykładów oraz wykracza w zakresie wiadomości poza materiał programowy, nie popełnia żadnych błędów merytorycznych, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, chętnie podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A08.1_U01Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U17Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.
Cel przedmiotuC-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
C-3Umiejętność zastosowania w negocjacjach reguł oddziaływania perswazyjnego.
Treści programoweT-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-5Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-6Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-9Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów. Zaliczenie wykładów.
T-W-8Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.
T-W-7Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
Metody nauczaniaM-4gry dydaktyczne.
M-2wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności merytorycznej podczas wykładu konwersatoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posługuje się pojęciami z zakresu komunikacji społecznej i technik negocjacji i nie jest zainteresowany samodzielnym analizowaniem zagadnień dotyczących tematyki wykładów.
3,0Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
3,5Student posługuje się poprawnie wszystkimi poznanymi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów, popełnia niewielkie błędy i sporadycznie wykazuje zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Student posługuje się poprawnie wszystkimi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów, popełnia niewielkie błędy, samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień z zakresu komunikacji społecznej i technik negocjacji i próbuje na ich podstawie formułować wnioski.
4,5Student posługuje się poprawnie wszystkimi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów, nie popełnia błędów, samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień z zakresu komunikacji społecznej i technik negocjacji i na ich podstawie formułuje wnioski. Podejmuje dyskusję i dzieli się z grupą swoimi przemyśleniami.
5,0Student posługuje się poprawnie wszystkimi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów z oraz pojęciami wykraczającymi poza materiał programowy, nie popełnia żadnych błędów merytorycznych w zakresie treści, wykazuje duże zainteresowanie zdobywaniem wiedzy. Chętnie omawia analizowane samodzielnie opracowania, formułuje na ich podstawie wnioski oraz podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A08.1_K01Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji.
TI_2A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu teleinformatyka.
Cel przedmiotuC-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
C-3Umiejętność zastosowania w negocjacjach reguł oddziaływania perswazyjnego.
Treści programoweT-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-5Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-6Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-9Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów. Zaliczenie wykładów.
T-W-8Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.
T-W-7Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
Metody nauczaniaM-4gry dydaktyczne.
M-3prezentacja multimedialna.
M-2wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji, inscenizacji lub innej aktywnej formy potwierdzającej praktyczne umiejętności i kompetencje studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student unika podejmowania samodzielnych działań, nie wykazuje inicjatywy i przejawia obojętną postawę wobec możliwości samokształcenia oraz poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
3,0Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
3,5Student nie unika podejmowania samodzielnych działań, ale sporadycznie podejmuje je z własnej woli. Akceptuje poglądy innych osób, ale nie chętnie zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie wykładów.
4,0Student szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, akceptuje poglądy innych osób, często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.
4,5Student bardzo szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, jest dociekliwy poznawczo, akceptuje poglądy innych osób, bardzo często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.
5,0Student bardzo szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, jest dociekliwy poznawczo, akceptuje poglądy innych osób, bardzo często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć. Zachęca inne osoby do podejmowania dyskusji.