Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Język angielski:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język angielski
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Obstawski <Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Alicja Grzywacz <Alicja.Grzywacz@zut.edu.pl>, Bogdan Jadczak <Bogdan.Jadczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język angielski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 30 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Definicja i różne aspekty teleinformatyki (What is ICT? ICT in the workplace, ICT in education)3
T-LK-2Wprowadzenie do systemów teleinformatycznych. (Introduction to ICT systems) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)2
T-LK-3Internet (The Internet and rapid growth of SNS-social networking services) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.3
T-LK-4Rozwój oprogramowania (Software development) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)3
T-LK-5Centra danych. Bezpieczeństwo przechowywanych danych (Data centres and security)2
T-LK-6Cyberprzestępczość (Cybercrime)3
T-LK-7Tracking the trackers: what are cookies? Anintroduction to web tracking2
T-LK-8Światłowody i ich zastosowanie. (What is a fiber optic cable. The role of it in computer networking and the internet) Zdania względne (Relative sentences)2
T-LK-9An algorithm that knows when you’ll get bored with your favorite mobile game2
T-LK-10Cameras can steal data from computer hard drive LED lights.2
T-LK-11Zastosowanie teleinformatyki (Technology adoption in society: e -commerce and e-government). Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)2
T-LK-12ICT i etyka. (Computing and ethics)2
T-LK-13Przyszłość teleinformatyki. (ICT in the future) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne.30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.30
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A01.1_U01
Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
TI_2A_U13, TI_2A_U14, TI_2A_U15, TI_2A_U16, TI_2A_U18C-1T-LK-11, T-LK-12, T-LK-7, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-2, T-LK-1, T-LK-5, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-8, T-LK-6, T-LK-13M-4, M-3, M-6, M-1, M-2S-1, S-2
TI_2A_A01.1_U02
Student rozumie większość czytanych tekstów specjalistycznych.
TI_2A_U13, TI_2A_U14, TI_2A_U15, TI_2A_U16, TI_2A_U18C-2T-LK-11, T-LK-12, T-LK-7, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-2, T-LK-1, T-LK-5, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-8, T-LK-6, T-LK-13M-5, M-1S-2
TI_2A_A01.1_U03
Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
TI_2A_U13, TI_2A_U14, TI_2A_U15, TI_2A_U16, TI_2A_U18C-2T-LK-11, T-LK-12, T-LK-7, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-2, T-LK-1, T-LK-5, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-8, T-LK-6, T-LK-13M-5, M-6, M-2S-1

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A01.1_U01
Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
TI_2A_A01.1_U02
Student rozumie większość czytanych tekstów specjalistycznych.
2,0
3,0Student rozumie większość czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
TI_2A_A01.1_U03
Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
2,0
3,0Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. P. Fitzgerald, M. McCullagh, Carol Tabor, ENGLISH FOR ICT STUDIES IN HIGHER EDUCATION STUDIES, Garnet Education, 2012
  2. T. Ricca Mc Carthy, M. Duckworth, ENGLISH FOR TELECOMS AND INFORMATION TECHNOLOGY, Oxford University Press, 2009
  3. http://www.computerweekly.com/news/450404344/top-10-cyber-crime-stories-of-2016, 2011
  4. https://amp.theguardian.com/technology/2012/apr/23/cookies-and web-tracking-intro, 2011
  5. https://www.lifewire.com/fiber-optic-cable-817874, 2011
  6. FECYT - Spanish Foundation for Science and Technology, "An algorithm that knows when you'll get bored with your favorite mobile game.”, 2017, http://www.agenciasinc.es/en/News/An-algorithm-that-knows-when-you-ll-get-boredwith- your-favourite-mobile-game
  7. Ben-Gurion University of the Negev, "Cameras can steal data from computer hard drive LED lights, study finds.", 2017, http://in.bgu.ac.il/en/Pages/news/LED_lights.aspx

Literatura dodatkowa

  1. T. Armer, CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCIENTISTS, Cambridge University Press, 2011
  2. D. Bonamy, TECHNICAL ENGLISH 4, Pearson Longman, 2011
  3. Eric H.Glendinning, ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING, Oxford University Press, 2007

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Definicja i różne aspekty teleinformatyki (What is ICT? ICT in the workplace, ICT in education)3
T-LK-2Wprowadzenie do systemów teleinformatycznych. (Introduction to ICT systems) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)2
T-LK-3Internet (The Internet and rapid growth of SNS-social networking services) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.3
T-LK-4Rozwój oprogramowania (Software development) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)3
T-LK-5Centra danych. Bezpieczeństwo przechowywanych danych (Data centres and security)2
T-LK-6Cyberprzestępczość (Cybercrime)3
T-LK-7Tracking the trackers: what are cookies? Anintroduction to web tracking2
T-LK-8Światłowody i ich zastosowanie. (What is a fiber optic cable. The role of it in computer networking and the internet) Zdania względne (Relative sentences)2
T-LK-9An algorithm that knows when you’ll get bored with your favorite mobile game2
T-LK-10Cameras can steal data from computer hard drive LED lights.2
T-LK-11Zastosowanie teleinformatyki (Technology adoption in society: e -commerce and e-government). Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)2
T-LK-12ICT i etyka. (Computing and ethics)2
T-LK-13Przyszłość teleinformatyki. (ICT in the future) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)2
30

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne.30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.30
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A01.1_U01Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U13Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
TI_2A_U14Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym.
TI_2A_U15Wykazuje umiejętność napisania opracowania wyników pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań.
TI_2A_U16Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczącą zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
TI_2A_U18Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-11Zastosowanie teleinformatyki (Technology adoption in society: e -commerce and e-government). Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-12ICT i etyka. (Computing and ethics)
T-LK-7Tracking the trackers: what are cookies? Anintroduction to web tracking
T-LK-9An algorithm that knows when you’ll get bored with your favorite mobile game
T-LK-10Cameras can steal data from computer hard drive LED lights.
T-LK-2Wprowadzenie do systemów teleinformatycznych. (Introduction to ICT systems) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Definicja i różne aspekty teleinformatyki (What is ICT? ICT in the workplace, ICT in education)
T-LK-5Centra danych. Bezpieczeństwo przechowywanych danych (Data centres and security)
T-LK-3Internet (The Internet and rapid growth of SNS-social networking services) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.
T-LK-4Rozwój oprogramowania (Software development) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)
T-LK-8Światłowody i ich zastosowanie. (What is a fiber optic cable. The role of it in computer networking and the internet) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-6Cyberprzestępczość (Cybercrime)
T-LK-13Przyszłość teleinformatyki. (ICT in the future) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-3prezentacja
M-6słuchanie ze zrozumieniem
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A01.1_U02Student rozumie większość czytanych tekstów specjalistycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U13Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
TI_2A_U14Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym.
TI_2A_U15Wykazuje umiejętność napisania opracowania wyników pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań.
TI_2A_U16Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczącą zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
TI_2A_U18Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-11Zastosowanie teleinformatyki (Technology adoption in society: e -commerce and e-government). Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-12ICT i etyka. (Computing and ethics)
T-LK-7Tracking the trackers: what are cookies? Anintroduction to web tracking
T-LK-9An algorithm that knows when you’ll get bored with your favorite mobile game
T-LK-10Cameras can steal data from computer hard drive LED lights.
T-LK-2Wprowadzenie do systemów teleinformatycznych. (Introduction to ICT systems) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Definicja i różne aspekty teleinformatyki (What is ICT? ICT in the workplace, ICT in education)
T-LK-5Centra danych. Bezpieczeństwo przechowywanych danych (Data centres and security)
T-LK-3Internet (The Internet and rapid growth of SNS-social networking services) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.
T-LK-4Rozwój oprogramowania (Software development) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)
T-LK-8Światłowody i ich zastosowanie. (What is a fiber optic cable. The role of it in computer networking and the internet) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-6Cyberprzestępczość (Cybercrime)
T-LK-13Przyszłość teleinformatyki. (ICT in the future) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
Metody nauczaniaM-5praca z tekstem
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie większość czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A01.1_U03Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U13Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
TI_2A_U14Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym.
TI_2A_U15Wykazuje umiejętność napisania opracowania wyników pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań.
TI_2A_U16Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczącą zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
TI_2A_U18Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-11Zastosowanie teleinformatyki (Technology adoption in society: e -commerce and e-government). Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-12ICT i etyka. (Computing and ethics)
T-LK-7Tracking the trackers: what are cookies? Anintroduction to web tracking
T-LK-9An algorithm that knows when you’ll get bored with your favorite mobile game
T-LK-10Cameras can steal data from computer hard drive LED lights.
T-LK-2Wprowadzenie do systemów teleinformatycznych. (Introduction to ICT systems) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Definicja i różne aspekty teleinformatyki (What is ICT? ICT in the workplace, ICT in education)
T-LK-5Centra danych. Bezpieczeństwo przechowywanych danych (Data centres and security)
T-LK-3Internet (The Internet and rapid growth of SNS-social networking services) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.
T-LK-4Rozwój oprogramowania (Software development) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)
T-LK-8Światłowody i ich zastosowanie. (What is a fiber optic cable. The role of it in computer networking and the internet) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-6Cyberprzestępczość (Cybercrime)
T-LK-13Przyszłość teleinformatyki. (ICT in the future) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
Metody nauczaniaM-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
3,5
4,0
4,5
5,0