Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa magisterska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa magisterska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Ziółkowski <Marcin.Ziolkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 20,0 ECTS (formy) 20,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD3 0 20,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Praca ma charakter badawczy lub projektowy z elementami naukowymi. Jej wynikiem może być np. program komputerowy lub wyniki badań przeprowadzonych z użyciem profesjonalnych urządzeń lub programów. Ma ona świadczyć o nabyciu przez studenta podczas studiów odwiednich kompetencji inżynierskich na poziomie magisterskim związanych ze studiowanym kierunkiem.
W-2Znajomość podstawowych zagadnień związanych z tematyką pracy dyplomowej
W-3Znajomość prawa autorskiego w zakresie związanym z korzystaniem ze źródeł podczas pisania pracy dyplomowej
W-4Umiejętność redagowania tekstów technicznych oraz sporządzania rysunków i wykresów ilustrujących uzyskane wyniki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Podstawowym celem pracy dyplomowej jest sprawdzenie stopnia uzyskania podczas studiów kompetencji inżynierskich na poziomie magisterskim.
C-2Nauczenie studenta metodyki poszukiwania materiałów źródłowych i prawidłowego korzystania z nich
C-3Nauczenie studenta przygotowywania rozbudowanych raportów opisujących realizowane prace
C-4Nauczenie sposobu redagowania tekstu technicznego z elementami naukowymi a zwłaszcza przedstawienia w nim założeń, celu i metodologii dochodzenia do rozwiązania problemu postawionego w pracy dyplomowej.
C-5Poznanie praktycznych aspektów stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Wykonywanie pracy dyplomowej magisterskiej jest realizacją złożonego zadania inżynierskiego zawierającego w sobie elementy o charakterze teoretycznym, albo samodzielną analizę wyodrębninego problemu naukowego, zaczynającą się od postawienia problemu i sformułowania założeń, dokonania analizy stanu wiedzy związanej z tematem pracy dyplomowej, określenia metody realizacji postawionych w pracy celów a kończąc na analizie stopnia spełnienia - w wyniku realizacji pracy - tych celów, sformułowania wniosków i przygotowania pisemnego opracowania opisującego proces realizacji pracy dyplomowej i osiągnięte efekty oraz ich krytyczną analizę. Praca dyplomowa wykonywana jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej15
A-PD-2Realizacja pracy dyplomowej450
A-PD-3Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego35
500

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Indywidualna praca z opiekunem pracy dyplomowej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sukcesywna, przekazywana ustnie dyplomantowi ocena postępu w realizacji pracy dyplomowej
S-2Ocena podsumowująca: Ocena merytoryczna pracy dyplomowej zawarta w recenzjach przygotowanych przez opiekuna i recenzenta. Postać formalna recenzji określona jest w odpowiednim zarządzeniu Rektora ZUT

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C08_U01
Student potrafi wyszukać odpowiednie materiały źródłowe i prawidłowo z nich korzystać dokonując przy tym integracji informacji pozyskiwanych z różnych źródeł, potrafi uwzględnić podczas wykonywania pracy dyplomowej związane z jej tematyką różnorodne problemy z innych dziedzin.
TI_2A_U13, TI_2A_U14, TI_2A_U15, TI_2A_U16, TI_2A_U17C-5, C-1, C-4, C-3, C-2T-PD-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C08_K01
Student potrafi zaplanować harmonogram realizacji złożonego zadania, potrafi potrafi uwzględnić podczas wykonywania pracy dyplomowej związane z jej tematyką różnorodne problemy z innych dziedzin.
TI_2A_K03, TI_2A_K04C-5, C-1, C-4, C-3, C-2T-PD-1M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_C08_U01
Student potrafi wyszukać odpowiednie materiały źródłowe i prawidłowo z nich korzystać dokonując przy tym integracji informacji pozyskiwanych z różnych źródeł, potrafi uwzględnić podczas wykonywania pracy dyplomowej związane z jej tematyką różnorodne problemy z innych dziedzin.
2,0Student nie posiada umiejętności opracowania przeglądu literatury i innych źródeł danych.
3,0Student posiada umiejętność opracowania przeglądu literatury i innych źródeł danych.
3,5Student posiada umiejętność opracowania oraz opisania przeglądu literatury i innych źródeł danych.
4,0Student posiada umiejętność opracowania, opisania i wartościowania przeglądu literatury i innych źródeł danych.
4,5Student posiada umiejętność opracowania, opisania i wartościowania przeglądu literatury i innych źródeł danych oraz organizowania dostępu do literatury i źródeł danych.
5,0Student posiada umiejętność opracowania, opisania, wartościowania i scharakteryzowania przeglądu literatury i innych źródeł danych oraz organizowania dostępu do literatury i źródeł danych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_C08_K01
Student potrafi zaplanować harmonogram realizacji złożonego zadania, potrafi potrafi uwzględnić podczas wykonywania pracy dyplomowej związane z jej tematyką różnorodne problemy z innych dziedzin.
2,0Student nie nabył kompetencji planowania w czasie prac związanych z realizacją pracy magisterskiej.
3,0Studenci opanował w sposób podstawowy kompetencję planowania w czasie prac związanych z realizacją pracy magisterskiej.
3,5Student opanował kompetencję planowania i opisania w czasie prac związanych z realizacją pracy magisterskiej.
4,0Studenci opanował kompetencję planowania, opisania w czasie i wartościowania prac związanych z realizacją pracy magisterskiej.
4,5Student opanował kompetencję planowania, opisania w czasie, wartościowania i organizowania prac związanych z realizacją pracy magisterskiej.
5,0Student opanował kompetencję planowania, opisania w czasie, wartościowania, organizowania oraz scharakteryzowania prac związanych z realizacją pracy magisterskiej.

Literatura podstawowa

  1. Szablon pracy dyplomowej realizowanej na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie., Szczecin, 2018, http://www.we.zut.edu.pl/download/156669/
  2. Regulamin studiów wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie obowiązujący od 1 października 2017 roku, Szczecin, 2017, https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/2017/u29_17.pdf
  3. ZARZĄDZENIE NR 8 Rektora ZUT z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie., Szczecin, https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/206/zarz_8_2019.pdf
  4. Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie w sprawie trybu i terminów formułowania, zatwierdzania i przydzielania tematów prac dyplomowych na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie., Szczecin, http://www.we.zut.edu.pl/download/156709/
  5. Procedura antyplagiatowa na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie, 2019, http://www.we.zut.edu.pl/download/156920/

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Wykonywanie pracy dyplomowej magisterskiej jest realizacją złożonego zadania inżynierskiego zawierającego w sobie elementy o charakterze teoretycznym, albo samodzielną analizę wyodrębninego problemu naukowego, zaczynającą się od postawienia problemu i sformułowania założeń, dokonania analizy stanu wiedzy związanej z tematem pracy dyplomowej, określenia metody realizacji postawionych w pracy celów a kończąc na analizie stopnia spełnienia - w wyniku realizacji pracy - tych celów, sformułowania wniosków i przygotowania pisemnego opracowania opisującego proces realizacji pracy dyplomowej i osiągnięte efekty oraz ich krytyczną analizę. Praca dyplomowa wykonywana jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego.0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej15
A-PD-2Realizacja pracy dyplomowej450
A-PD-3Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego35
500
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C08_U01Student potrafi wyszukać odpowiednie materiały źródłowe i prawidłowo z nich korzystać dokonując przy tym integracji informacji pozyskiwanych z różnych źródeł, potrafi uwzględnić podczas wykonywania pracy dyplomowej związane z jej tematyką różnorodne problemy z innych dziedzin.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U13Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
TI_2A_U14Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym.
TI_2A_U15Wykazuje umiejętność napisania opracowania wyników pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań.
TI_2A_U16Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczącą zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
TI_2A_U17Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.
Cel przedmiotuC-5Poznanie praktycznych aspektów stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych.
C-1Podstawowym celem pracy dyplomowej jest sprawdzenie stopnia uzyskania podczas studiów kompetencji inżynierskich na poziomie magisterskim.
C-4Nauczenie sposobu redagowania tekstu technicznego z elementami naukowymi a zwłaszcza przedstawienia w nim założeń, celu i metodologii dochodzenia do rozwiązania problemu postawionego w pracy dyplomowej.
C-3Nauczenie studenta przygotowywania rozbudowanych raportów opisujących realizowane prace
C-2Nauczenie studenta metodyki poszukiwania materiałów źródłowych i prawidłowego korzystania z nich
Treści programoweT-PD-1Wykonywanie pracy dyplomowej magisterskiej jest realizacją złożonego zadania inżynierskiego zawierającego w sobie elementy o charakterze teoretycznym, albo samodzielną analizę wyodrębninego problemu naukowego, zaczynającą się od postawienia problemu i sformułowania założeń, dokonania analizy stanu wiedzy związanej z tematem pracy dyplomowej, określenia metody realizacji postawionych w pracy celów a kończąc na analizie stopnia spełnienia - w wyniku realizacji pracy - tych celów, sformułowania wniosków i przygotowania pisemnego opracowania opisującego proces realizacji pracy dyplomowej i osiągnięte efekty oraz ich krytyczną analizę. Praca dyplomowa wykonywana jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego.
Metody nauczaniaM-1Indywidualna praca z opiekunem pracy dyplomowej
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena merytoryczna pracy dyplomowej zawarta w recenzjach przygotowanych przez opiekuna i recenzenta. Postać formalna recenzji określona jest w odpowiednim zarządzeniu Rektora ZUT
S-1Ocena formująca: Sukcesywna, przekazywana ustnie dyplomantowi ocena postępu w realizacji pracy dyplomowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności opracowania przeglądu literatury i innych źródeł danych.
3,0Student posiada umiejętność opracowania przeglądu literatury i innych źródeł danych.
3,5Student posiada umiejętność opracowania oraz opisania przeglądu literatury i innych źródeł danych.
4,0Student posiada umiejętność opracowania, opisania i wartościowania przeglądu literatury i innych źródeł danych.
4,5Student posiada umiejętność opracowania, opisania i wartościowania przeglądu literatury i innych źródeł danych oraz organizowania dostępu do literatury i źródeł danych.
5,0Student posiada umiejętność opracowania, opisania, wartościowania i scharakteryzowania przeglądu literatury i innych źródeł danych oraz organizowania dostępu do literatury i źródeł danych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C08_K01Student potrafi zaplanować harmonogram realizacji złożonego zadania, potrafi potrafi uwzględnić podczas wykonywania pracy dyplomowej związane z jej tematyką różnorodne problemy z innych dziedzin.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_K03Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania współdziałając i pracując w grupie, przyjmując w niej różne role.
TI_2A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu teleinformatyka.
Cel przedmiotuC-5Poznanie praktycznych aspektów stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych.
C-1Podstawowym celem pracy dyplomowej jest sprawdzenie stopnia uzyskania podczas studiów kompetencji inżynierskich na poziomie magisterskim.
C-4Nauczenie sposobu redagowania tekstu technicznego z elementami naukowymi a zwłaszcza przedstawienia w nim założeń, celu i metodologii dochodzenia do rozwiązania problemu postawionego w pracy dyplomowej.
C-3Nauczenie studenta przygotowywania rozbudowanych raportów opisujących realizowane prace
C-2Nauczenie studenta metodyki poszukiwania materiałów źródłowych i prawidłowego korzystania z nich
Treści programoweT-PD-1Wykonywanie pracy dyplomowej magisterskiej jest realizacją złożonego zadania inżynierskiego zawierającego w sobie elementy o charakterze teoretycznym, albo samodzielną analizę wyodrębninego problemu naukowego, zaczynającą się od postawienia problemu i sformułowania założeń, dokonania analizy stanu wiedzy związanej z tematem pracy dyplomowej, określenia metody realizacji postawionych w pracy celów a kończąc na analizie stopnia spełnienia - w wyniku realizacji pracy - tych celów, sformułowania wniosków i przygotowania pisemnego opracowania opisującego proces realizacji pracy dyplomowej i osiągnięte efekty oraz ich krytyczną analizę. Praca dyplomowa wykonywana jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego.
Metody nauczaniaM-1Indywidualna praca z opiekunem pracy dyplomowej
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena merytoryczna pracy dyplomowej zawarta w recenzjach przygotowanych przez opiekuna i recenzenta. Postać formalna recenzji określona jest w odpowiednim zarządzeniu Rektora ZUT
S-1Ocena formująca: Sukcesywna, przekazywana ustnie dyplomantowi ocena postępu w realizacji pracy dyplomowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie nabył kompetencji planowania w czasie prac związanych z realizacją pracy magisterskiej.
3,0Studenci opanował w sposób podstawowy kompetencję planowania w czasie prac związanych z realizacją pracy magisterskiej.
3,5Student opanował kompetencję planowania i opisania w czasie prac związanych z realizacją pracy magisterskiej.
4,0Studenci opanował kompetencję planowania, opisania w czasie i wartościowania prac związanych z realizacją pracy magisterskiej.
4,5Student opanował kompetencję planowania, opisania w czasie, wartościowania i organizowania prac związanych z realizacją pracy magisterskiej.
5,0Student opanował kompetencję planowania, opisania w czasie, wartościowania, organizowania oraz scharakteryzowania prac związanych z realizacją pracy magisterskiej.