Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Wysokich Napięć i Elektroenergetyki
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Mrozik <Andrzej.Mrozik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwa oraz procesów wytwarzania produktu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie wiedzy i umiejętności związanych z opracowaniem dokumentacji i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością oraz uwzględniania problematyki jakości produktu i doskonalenia procesu produkcyjnego w optymalizacji procesu produkcyjnego w aspekcie kosztów wytwarzania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Dziedziny i funkcje organizacyjne zarządzania przedsiębiorstwem. Prawo handlowe i prawo o działalności gospodarczej.4
T-W-2Rola jakości produktu i procesów wytwarzania w poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz prawo pracy i środowiska w osiąganiu efektów ekonomicznych.4
T-W-3Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw. Klasyfikacja systemów zarządzania przedsiębiorstwem według kryterium efektywności ekonomicznej, z tym marketingu, projektowania, technicznego przygotowania produkcji, logistyki, produkcji i rachunkowości.2
T-W-4Integracja dziedzin funkcji przedsiębiorstwa w oparciu o znormalizowane systemy zarządzania. Zintegrowany System Zarządzania - struktura, elementy składowe, opis elementów systemu (norm zintegrowanych).8
T-W-58 zasad zarządzania jakością i podejście procesowe.4
T-W-6Jakościowe modele integracji i doskonalenia przedsiębiorstwa (model EFQM i PNJ) - analiza uwarunkowań wdrożenia dla polskich przedsiębiorstw. Zaliczenie wykładów.8
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Praca własna z literaturą, przygotowanie do zaliczenia20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład audytoryjny z wykorzystaniem technik audiowizualnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test (sprawdzian pisemny) oraz ocena aktywności studenta na zajęciach

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A03_W01
Student ma podstawową wiedzę z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedsiębiorstwem w prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie automatyki i robotyki.
TI_2A_W12C-1T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1
TI_2A_A03_W02
Student zna czynniki integrujące i doskonalące zarządzanie przedsiębiorstwem na bazie jakości
TI_2A_W12C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A03_W01
Student ma podstawową wiedzę z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedsiębiorstwem w prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie automatyki i robotyki.
2,0Student nie ma wymaganej wiedzy z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedsiębiorstwem w prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie automatyki i robotyki.
3,5Student posiada ogólną wiedzę nt. roli jakości produktu i procesów wytwarzania jako przedmiotów integrowania działań w przedsiębiorstwie.
4,0Student posiada wiedzę o uwarunkowaniach systemowej integracji przedsiębiorstwa jako warunku jego rynkowej efektywności.
4,5Student na gruncie wiedzy rozumie zależności przyczynowo skutkowe integrowania poszczególnych dziedzin przedsiębiorstwa na gruncie jakości.
5,0Student posiada szczegółową wiedzę w problematyce systemowego integrowania działań przedsiębiorstwa na gruncie zarządzania przez jakość.
TI_2A_A03_W02
Student zna czynniki integrujące i doskonalące zarządzanie przedsiębiorstwem na bazie jakości
2,0Student nie zna pojęcia jakości produktu i uwarunkowań doskonalenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem
3,0Student ma wiedzę nt. jakości produktu i uwarunkowań jakościowych systemowej integracji przedsiębiorstwa
3,5Student zna ogólne zasady normy ISO 9001 w zarządzaniu przedsiębiorstwem w celu poprawy jakości wiedzy i procesów wytwarzania
4,0Student posiada wiedzę ogólną nt. roli i znaczenia jakości i systemu zarządzania jakością w poprawie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem
4,5Student ma wiedzę nt. ogólnej roli i korelacji poszczególnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa w procesowym procesie wytwarzania produktu
5,0Student zna szczegółowe uwarunkowania systemowej integracji przedsiębiorstwa na gruncie zintegrowanego systemu zarządzania przez jakość

Literatura podstawowa

  1. Miesięcznik, Problemy Jakości, Sigma-Not, Warszawa, 2011, 1-12
  2. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka., PWN, Warszawa, 1998, I

Literatura dodatkowa

  1. Norma, PN-ISO 9001: 2009 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2009, pierwszy
  2. Jura J., Grynia M., Jakość, PWE, Warszawa, 1978, pierwszy

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Dziedziny i funkcje organizacyjne zarządzania przedsiębiorstwem. Prawo handlowe i prawo o działalności gospodarczej.4
T-W-2Rola jakości produktu i procesów wytwarzania w poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz prawo pracy i środowiska w osiąganiu efektów ekonomicznych.4
T-W-3Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw. Klasyfikacja systemów zarządzania przedsiębiorstwem według kryterium efektywności ekonomicznej, z tym marketingu, projektowania, technicznego przygotowania produkcji, logistyki, produkcji i rachunkowości.2
T-W-4Integracja dziedzin funkcji przedsiębiorstwa w oparciu o znormalizowane systemy zarządzania. Zintegrowany System Zarządzania - struktura, elementy składowe, opis elementów systemu (norm zintegrowanych).8
T-W-58 zasad zarządzania jakością i podejście procesowe.4
T-W-6Jakościowe modele integracji i doskonalenia przedsiębiorstwa (model EFQM i PNJ) - analiza uwarunkowań wdrożenia dla polskich przedsiębiorstw. Zaliczenie wykładów.8
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Praca własna z literaturą, przygotowanie do zaliczenia20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A03_W01Student ma podstawową wiedzę z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedsiębiorstwem w prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie automatyki i robotyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W12Ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz form indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie wiedzy i umiejętności związanych z opracowaniem dokumentacji i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością oraz uwzględniania problematyki jakości produktu i doskonalenia procesu produkcyjnego w optymalizacji procesu produkcyjnego w aspekcie kosztów wytwarzania.
Treści programoweT-W-4Integracja dziedzin funkcji przedsiębiorstwa w oparciu o znormalizowane systemy zarządzania. Zintegrowany System Zarządzania - struktura, elementy składowe, opis elementów systemu (norm zintegrowanych).
T-W-58 zasad zarządzania jakością i podejście procesowe.
T-W-6Jakościowe modele integracji i doskonalenia przedsiębiorstwa (model EFQM i PNJ) - analiza uwarunkowań wdrożenia dla polskich przedsiębiorstw. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Wykład audytoryjny z wykorzystaniem technik audiowizualnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test (sprawdzian pisemny) oraz ocena aktywności studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wymaganej wiedzy z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedsiębiorstwem w prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie automatyki i robotyki.
3,5Student posiada ogólną wiedzę nt. roli jakości produktu i procesów wytwarzania jako przedmiotów integrowania działań w przedsiębiorstwie.
4,0Student posiada wiedzę o uwarunkowaniach systemowej integracji przedsiębiorstwa jako warunku jego rynkowej efektywności.
4,5Student na gruncie wiedzy rozumie zależności przyczynowo skutkowe integrowania poszczególnych dziedzin przedsiębiorstwa na gruncie jakości.
5,0Student posiada szczegółową wiedzę w problematyce systemowego integrowania działań przedsiębiorstwa na gruncie zarządzania przez jakość.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A03_W02Student zna czynniki integrujące i doskonalące zarządzanie przedsiębiorstwem na bazie jakości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W12Ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz form indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie wiedzy i umiejętności związanych z opracowaniem dokumentacji i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością oraz uwzględniania problematyki jakości produktu i doskonalenia procesu produkcyjnego w optymalizacji procesu produkcyjnego w aspekcie kosztów wytwarzania.
Treści programoweT-W-3Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw. Klasyfikacja systemów zarządzania przedsiębiorstwem według kryterium efektywności ekonomicznej, z tym marketingu, projektowania, technicznego przygotowania produkcji, logistyki, produkcji i rachunkowości.
T-W-1Dziedziny i funkcje organizacyjne zarządzania przedsiębiorstwem. Prawo handlowe i prawo o działalności gospodarczej.
T-W-2Rola jakości produktu i procesów wytwarzania w poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz prawo pracy i środowiska w osiąganiu efektów ekonomicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład audytoryjny z wykorzystaniem technik audiowizualnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test (sprawdzian pisemny) oraz ocena aktywności studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna pojęcia jakości produktu i uwarunkowań doskonalenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem
3,0Student ma wiedzę nt. jakości produktu i uwarunkowań jakościowych systemowej integracji przedsiębiorstwa
3,5Student zna ogólne zasady normy ISO 9001 w zarządzaniu przedsiębiorstwem w celu poprawy jakości wiedzy i procesów wytwarzania
4,0Student posiada wiedzę ogólną nt. roli i znaczenia jakości i systemu zarządzania jakością w poprawie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem
4,5Student ma wiedzę nt. ogólnej roli i korelacji poszczególnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa w procesowym procesie wytwarzania produktu
5,0Student zna szczegółowe uwarunkowania systemowej integracji przedsiębiorstwa na gruncie zintegrowanego systemu zarządzania przez jakość