Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Język niemiecki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język niemiecki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Maziarz <Anna.Maziarz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Głębocka <Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język niemiecki
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 30 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)3
T-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne . (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)3
T-LK-3Elektryczny system przekazu informacji. (Elektrisches Nachrichtenübertragungssystem) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)5
T-LK-4Internet. Sieci komputerowe. (Internet. Computernetze) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)5
T-LK-5Zasady działania przekazu satelitarnego. Stacja satelitarna w Raisting (Satelliten-Nachrichtentechnik. Satelliten-Funkstation Rainsting) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)5
T-LK-6Teleinformatyka w medycynie. (Telematik in der Medizin) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)3
T-LK-7Teleinformatyka w transporcie. (Verkehrstelematik) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)3
T-LK-8Telemetria. (Telemetrie)3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne.30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.30
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A01.2_U01
Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
TI_2A_U13, TI_2A_U14, TI_2A_U15, TI_2A_U16, TI_2A_U18C-1T-LK-2, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-8, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-7M-3, M-2, M-6, M-4, M-1S-2, S-1
TI_2A_A01.2_U02
Student rozumie większość czytanych tekstów specjalistycznych.
TI_2A_U13, TI_2A_U14, TI_2A_U15, TI_2A_U16, TI_2A_U18C-2T-LK-2, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-8, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-7M-5, M-1S-2
TI_2A_A01.2_U03
Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
TI_2A_U13, TI_2A_U14, TI_2A_U15, TI_2A_U16, TI_2A_U18C-2T-LK-2, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-8, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-7M-5, M-2, M-6S-1

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A01.2_U01
Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
TI_2A_A01.2_U02
Student rozumie większość czytanych tekstów specjalistycznych.
2,0
3,0Student rozumie większość czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
TI_2A_A01.2_U03
Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
2,0
3,0Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Erich Zettl, Jörg Janssen Heidrun Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft: Ein Lese- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, 1999
  2. Guzik Dariusz, Alles digital... Moderne Themen im Deutschunterricht, Politechnika Krakowska, Kraków, 2002
  3. Telematik-markt.de Führende, unabhängige Fachzeitschrift der Telematik-Branche im und für den deutschsprachigen Raum, Ahrensburg /Hamburg, 2014, www.telematik-markt.de
  4. www. elektronik-kompendium.de, 2011
  5. www.elektronikinfo.de, 2011
  6. www.elexs.de, 2011
  7. www .tfh-wildau.de, 2011
  8. Computer easy, Scala, Sulzer Technical Reviev, 2011, Wybrane artykuły

Literatura dodatkowa

  1. Hinführung zur naturwissenschaftlich- technischen Fachsprache. Teil 4: Elektronik/ Informatik, Max Hueber Verlag, 2011

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)3
T-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne . (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)3
T-LK-3Elektryczny system przekazu informacji. (Elektrisches Nachrichtenübertragungssystem) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)5
T-LK-4Internet. Sieci komputerowe. (Internet. Computernetze) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)5
T-LK-5Zasady działania przekazu satelitarnego. Stacja satelitarna w Raisting (Satelliten-Nachrichtentechnik. Satelliten-Funkstation Rainsting) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)5
T-LK-6Teleinformatyka w medycynie. (Telematik in der Medizin) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)3
T-LK-7Teleinformatyka w transporcie. (Verkehrstelematik) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)3
T-LK-8Telemetria. (Telemetrie)3
30

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne.30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.30
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A01.2_U01Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U13Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
TI_2A_U14Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym.
TI_2A_U15Wykazuje umiejętność napisania opracowania wyników pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań.
TI_2A_U16Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczącą zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
TI_2A_U18Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne . (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-5Zasady działania przekazu satelitarnego. Stacja satelitarna w Raisting (Satelliten-Nachrichtentechnik. Satelliten-Funkstation Rainsting) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)
T-LK-6Teleinformatyka w medycynie. (Telematik in der Medizin) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-8Telemetria. (Telemetrie)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)
T-LK-3Elektryczny system przekazu informacji. (Elektrisches Nachrichtenübertragungssystem) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-4Internet. Sieci komputerowe. (Internet. Computernetze) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-7Teleinformatyka w transporcie. (Verkehrstelematik) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-2praca w grupach
M-6słuchanie ze zrozumieniem
M-4dyskusja
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A01.2_U02Student rozumie większość czytanych tekstów specjalistycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U13Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
TI_2A_U14Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym.
TI_2A_U15Wykazuje umiejętność napisania opracowania wyników pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań.
TI_2A_U16Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczącą zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
TI_2A_U18Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne . (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-5Zasady działania przekazu satelitarnego. Stacja satelitarna w Raisting (Satelliten-Nachrichtentechnik. Satelliten-Funkstation Rainsting) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)
T-LK-6Teleinformatyka w medycynie. (Telematik in der Medizin) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-8Telemetria. (Telemetrie)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)
T-LK-3Elektryczny system przekazu informacji. (Elektrisches Nachrichtenübertragungssystem) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-4Internet. Sieci komputerowe. (Internet. Computernetze) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-7Teleinformatyka w transporcie. (Verkehrstelematik) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
Metody nauczaniaM-5praca z tekstem
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie większość czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A01.2_U03Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U13Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
TI_2A_U14Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym.
TI_2A_U15Wykazuje umiejętność napisania opracowania wyników pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań.
TI_2A_U16Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczącą zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
TI_2A_U18Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne . (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-5Zasady działania przekazu satelitarnego. Stacja satelitarna w Raisting (Satelliten-Nachrichtentechnik. Satelliten-Funkstation Rainsting) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)
T-LK-6Teleinformatyka w medycynie. (Telematik in der Medizin) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-8Telemetria. (Telemetrie)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)
T-LK-3Elektryczny system przekazu informacji. (Elektrisches Nachrichtenübertragungssystem) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-4Internet. Sieci komputerowe. (Internet. Computernetze) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-7Teleinformatyka w transporcie. (Verkehrstelematik) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
Metody nauczaniaM-5praca z tekstem
M-2praca w grupach
M-6słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
3,5
4,0
4,5
5,0