Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Interfejsy użytkownika:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Interfejsy użytkownika
Specjalność Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Chlewicki <Wojciech.Chlewicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Dworak <Pawel.Dworak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 1,40,62zaliczenie
projektyP2 30 1,60,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw matematyki, fizyki, informatyki, programowania układów automatyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z zasadami i możliwościami tworzenia interfejsów użytkownika z użyciem wybranych środowisk programistycznych i programów wspomagających.
C-2Zapoznanie studenta z podstawowymi strukturami i zasadami tworzenia systemów HMI.
C-3Wykształcenie u studenta umiejętności projektowania i implementacji systemów sterowania i nadzoru procesu przemysłowego.
C-4Wykształcenie u studenta umiejętności projektowania i implementacji aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt oraz implementacja aplikacji z interfejsem użytkownika w wybranym środowisku programistycznym.15
T-P-2Przygotowanie raportu dotyczącego wybranej technologii tworzenia lub prototypowania graficznych interfejsów użytkownika.15
30
wykłady
T-W-1Ogólna charakterystyka systemów monitorowania i nadzoru. Struktura sprzętowa i programowa systemu wizualizacji.3
T-W-2Programowanie urządzeń przemysłowych na potrzeby sterowania i wizualizacji systemów przemysłowych.2
T-W-3Przedstawienie podstawowych zasad obsługi paneli operatorskich.2
T-W-4Prezentacja i omówienie funkcjonalności przykładowych software’owych systemów monitorowania i wizualizacji procesów.3
T-W-5Interakcja człowiek - komputer. Zasady projektowania interfejsów użytkownika.4
T-W-6Interfejsy aplikacji w projektach wieloplatformowych.4
T-W-7Technologia Xamarin Forms, Universal Windows Platform oraz MS Power Apps4
T-W-8Tworzenie aplikacji wykonywalnych z graficznym interfejsem użytkownika i wizualizacją danych z użyciem oprogramowania MATLAB.4
T-W-9Idiomy interfejsów, prototypowanie graficznych interfejsów użytkownika. Zaliczenie wykładów.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Samodzielna realizacja zadania projektowego6
A-P-3Przygotowanie raportu z realizacji zadania projektowego4
40
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia5
35

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z użyciem komputera
M-2Wykład problemowy
M-3Wykład konwersatoryjny
M-4Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-5Zachęcenie do pogłębienia wiedzy i rozszerzenia umiejętności
M-6Projekt

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Na podstawie zaangażowania w wykonywanie prac zespołowych
S-2Ocena podsumowująca: Na podstawie zaliczenia pisemnego i ustnego
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie sprawozdań
S-4Ocena podsumowująca: Na podstawie dokumentacji powykonawczej i prezentacji wyników pracy

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D02-STiSM_W01
Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą możliwości tworzenia interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem.
TI_2A_W04C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-7M-2, M-1, M-3, M-5S-2
TI_2A_D02-STiSM_W02
Student ma zaawansowaną wiedzę co do zasad projektowania graficznych interfejsów użytkownika, potrafi dobrać i użyć właściwą technologię dla celów ich prototypowania lub implementacji.
TI_2A_W07C-4, C-1T-W-5, T-W-9M-1, M-6S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D02-STiSM_U01
Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne.
TI_2A_U09C-3, C-4T-P-1M-4, M-5, M-6S-4, S-3, S-1
TI_2A_D02-STiSM_U02
Student posiada ugruntowane umiejętności projektowania graficznych interfejsów użytkownika, potrafi dobrać i użyć właściwą technologię dla celów ich prototypowania lub implementacji.
TI_2A_U04C-4T-P-2M-6S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D02-STiSM_W01
Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą możliwości tworzenia interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem.
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,0Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą możliwości tworzenia interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dostatecznym.
3,5Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą możliwości tworzenia interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dostatecznym plus.
4,0Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą możliwości tworzenia interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dobrym.
4,5Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą możliwości tworzenia interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dobrym plus.
5,0Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą możliwości tworzenia interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu bardzo dobrym.
TI_2A_D02-STiSM_W02
Student ma zaawansowaną wiedzę co do zasad projektowania graficznych interfejsów użytkownika, potrafi dobrać i użyć właściwą technologię dla celów ich prototypowania lub implementacji.
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,0Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą zasad prototypowania i implementacji interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dostatecznym.
3,5Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą zasad prototypowania i implementacji interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dostatecznym plus.
4,0Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą zasad prototypowania i implementacji interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dobrym.
4,5Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą zasad prototypowania i implementacji interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dobrym plus.
5,0Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą zasad prototypowania i implementacji interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D02-STiSM_U01
Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne.
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,0Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dostatecznym.
3,5Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dostatecznym plus.
4,0Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dobrym.
4,5Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dobrym plus.
5,0Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu bardzo dobrym.
TI_2A_D02-STiSM_U02
Student posiada ugruntowane umiejętności projektowania graficznych interfejsów użytkownika, potrafi dobrać i użyć właściwą technologię dla celów ich prototypowania lub implementacji.
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,0Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dostatecznym.
3,5Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dostatecznym plus.
4,0Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dobrym.
4,5Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dobrym plus.
5,0Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu bardzo dobrym.

Literatura podstawowa

  1. Krzysztof Pietrusewicz, Paweł Dworak, Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Poznań, 2007
  2. Charles Petzold, Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms, Microsoft Press, 2016
  3. Tim Leung, Beginning PowerApps: The Non-Developers Guide to Building Business Mobile Applications, Apress, 2017

Literatura dodatkowa

  1. Instrukcje firmowe systemów SCADA, 2011
  2. Bogdan Broel-Plater, Układy wykorzystujące sterowniki PLC, PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt oraz implementacja aplikacji z interfejsem użytkownika w wybranym środowisku programistycznym.15
T-P-2Przygotowanie raportu dotyczącego wybranej technologii tworzenia lub prototypowania graficznych interfejsów użytkownika.15
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólna charakterystyka systemów monitorowania i nadzoru. Struktura sprzętowa i programowa systemu wizualizacji.3
T-W-2Programowanie urządzeń przemysłowych na potrzeby sterowania i wizualizacji systemów przemysłowych.2
T-W-3Przedstawienie podstawowych zasad obsługi paneli operatorskich.2
T-W-4Prezentacja i omówienie funkcjonalności przykładowych software’owych systemów monitorowania i wizualizacji procesów.3
T-W-5Interakcja człowiek - komputer. Zasady projektowania interfejsów użytkownika.4
T-W-6Interfejsy aplikacji w projektach wieloplatformowych.4
T-W-7Technologia Xamarin Forms, Universal Windows Platform oraz MS Power Apps4
T-W-8Tworzenie aplikacji wykonywalnych z graficznym interfejsem użytkownika i wizualizacją danych z użyciem oprogramowania MATLAB.4
T-W-9Idiomy interfejsów, prototypowanie graficznych interfejsów użytkownika. Zaliczenie wykładów.4
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Samodzielna realizacja zadania projektowego6
A-P-3Przygotowanie raportu z realizacji zadania projektowego4
40
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia5
35
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D02-STiSM_W01Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą możliwości tworzenia interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W04Ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu wybranych języków programowania, w tym języków wizualnych, skryptowych i języków opisu sprzętu oraz ich zastosowań przemysłowych.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z podstawowymi strukturami i zasadami tworzenia systemów HMI.
C-1Zapoznanie studenta z zasadami i możliwościami tworzenia interfejsów użytkownika z użyciem wybranych środowisk programistycznych i programów wspomagających.
Treści programoweT-W-2Programowanie urządzeń przemysłowych na potrzeby sterowania i wizualizacji systemów przemysłowych.
T-W-3Przedstawienie podstawowych zasad obsługi paneli operatorskich.
T-W-4Prezentacja i omówienie funkcjonalności przykładowych software’owych systemów monitorowania i wizualizacji procesów.
T-W-1Ogólna charakterystyka systemów monitorowania i nadzoru. Struktura sprzętowa i programowa systemu wizualizacji.
T-W-5Interakcja człowiek - komputer. Zasady projektowania interfejsów użytkownika.
T-W-6Interfejsy aplikacji w projektach wieloplatformowych.
T-W-8Tworzenie aplikacji wykonywalnych z graficznym interfejsem użytkownika i wizualizacją danych z użyciem oprogramowania MATLAB.
T-W-7Technologia Xamarin Forms, Universal Windows Platform oraz MS Power Apps
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny z użyciem komputera
M-3Wykład konwersatoryjny
M-5Zachęcenie do pogłębienia wiedzy i rozszerzenia umiejętności
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Na podstawie zaliczenia pisemnego i ustnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,0Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą możliwości tworzenia interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dostatecznym.
3,5Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą możliwości tworzenia interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dostatecznym plus.
4,0Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą możliwości tworzenia interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dobrym.
4,5Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą możliwości tworzenia interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dobrym plus.
5,0Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą możliwości tworzenia interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D02-STiSM_W02Student ma zaawansowaną wiedzę co do zasad projektowania graficznych interfejsów użytkownika, potrafi dobrać i użyć właściwą technologię dla celów ich prototypowania lub implementacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W07Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług teleinformatycznych w wybranych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce i elektrotechnice.
Cel przedmiotuC-4Wykształcenie u studenta umiejętności projektowania i implementacji aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika.
C-1Zapoznanie studenta z zasadami i możliwościami tworzenia interfejsów użytkownika z użyciem wybranych środowisk programistycznych i programów wspomagających.
Treści programoweT-W-5Interakcja człowiek - komputer. Zasady projektowania interfejsów użytkownika.
T-W-9Idiomy interfejsów, prototypowanie graficznych interfejsów użytkownika. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem komputera
M-6Projekt
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Na podstawie dokumentacji powykonawczej i prezentacji wyników pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,0Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą zasad prototypowania i implementacji interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dostatecznym.
3,5Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą zasad prototypowania i implementacji interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dostatecznym plus.
4,0Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą zasad prototypowania i implementacji interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dobrym.
4,5Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą zasad prototypowania i implementacji interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu dobrym plus.
5,0Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą zasad prototypowania i implementacji interfejsów użytkownika i zna środowiska programistyczne, które pozwalają utworzyć aplikację z danym interfejsem w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D02-STiSM_U01Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U09Potrafi wykorzystać wybrane języki programowania, w tym skryptowe, wizualne i języki opisu sprzętu, oraz dobrać odpowiedni język programowania w zależności od specyfiki postawionego zadania.
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie u studenta umiejętności projektowania i implementacji systemów sterowania i nadzoru procesu przemysłowego.
C-4Wykształcenie u studenta umiejętności projektowania i implementacji aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika.
Treści programoweT-P-1Projekt oraz implementacja aplikacji z interfejsem użytkownika w wybranym środowisku programistycznym.
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-5Zachęcenie do pogłębienia wiedzy i rozszerzenia umiejętności
M-6Projekt
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Na podstawie dokumentacji powykonawczej i prezentacji wyników pracy
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie sprawozdań
S-1Ocena formująca: Na podstawie zaangażowania w wykonywanie prac zespołowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,0Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dostatecznym.
3,5Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dostatecznym plus.
4,0Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dobrym.
4,5Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dobrym plus.
5,0Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D02-STiSM_U02Student posiada ugruntowane umiejętności projektowania graficznych interfejsów użytkownika, potrafi dobrać i użyć właściwą technologię dla celów ich prototypowania lub implementacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
Cel przedmiotuC-4Wykształcenie u studenta umiejętności projektowania i implementacji aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika.
Treści programoweT-P-2Przygotowanie raportu dotyczącego wybranej technologii tworzenia lub prototypowania graficznych interfejsów użytkownika.
Metody nauczaniaM-6Projekt
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Na podstawie dokumentacji powykonawczej i prezentacji wyników pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,0Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dostatecznym.
3,5Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dostatecznym plus.
4,0Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dobrym.
4,5Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu dobrym plus.
5,0Student posiada ugruntowane umiejętności dotyczące tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji które jest w stanie zaimplementować używając wybrane środowisko programistyczne w stopniu bardzo dobrym.