Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Transport (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
TR_1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki i badań operacyjnych, obejmującą algebrę, analizę matematyczną, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędną do: 1) formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu transportu; 2) opisu matematycznego zjawisk i procesów z zakresu transportu; 3) opisu wielkości fizycznych będących zmiennymi losowymi; 4) podejmowania optymalnych decyzji
TR_1A_W02ma wiedzę z zakresu fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do: 1) pomiaru podstawowych wielkości fizycznych; 2) zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie; 3) analizowania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki
TR_1A_W03ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, technik programowania, niezbędną do korzystania z sieci komputerowych i aplikacji sieciowych, komputerowego wspomagania podczas rozwiązywania zadań technicznych i w zarządzaniu transportem; zna zasady bezpieczeństwa informacji elektronicznej
TR_1A_W04ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą technologii budowy i remontów obiektów technicznych oraz materiałów inżynierskich stosowanych w transporcie, z uwzględnieniem zagadnień wytrzymałościowych
TR_1A_W05ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w obszarze transportu
TR_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemów transportowych i logistycznych, zna i rozumie zasady ich projektowania i analizy oraz zna i rozumie zasady gospodarki materiałowej
TR_1A_W07ma wiedzę dotyczącą budowy i zastosowania środków transportu i ich podsystemów, zna ich zasady projektowania oraz trendy rozwojowe
TR_1A_W08ma wiedzę na temat funkcjonowania i wykorzystywania infrastruktury transportowej oraz zna metody jej kształtowania
TR_1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy, zastosowań i zasad doboru zasadniczych elementów maszyn, posiada wiedzę w zakresie odwzorowywania i wymiarowania elementów maszyn, niezbędną do czytania i wykonywania rysunków technicznych oraz wymiarowania konstrukcji w oparciu o kryteria wytrzymałościowe
TR_1A_W10ma wiedzę z podstaw eksploatacji maszyn i urządzeń oraz obiektów i systemów technicznych stosowanych w transporcie, jak również rozumie wpływ ich właściwej eksploatacji na wydłużenie cyklu życia
TR_1A_W11ma elementarną wiedzę z wybranych obszarów nauk technicznych, w tym: metrologii, elektroniki i elektrotechniki, automatyki, niezbędną przy realizacji zadań typowych dla transportu
TR_1A_W12ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania w transporcie, w tym zna i rozumie uwarunkowania procesów transportowych, zasady organizacji i sterowania ruchem
TR_1A_W13ma wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień z zakresu ładunkoznawstwa, zna metody i formy zabezpieczenia ładunków w transporcie
TR_1A_W14ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, środowiskowych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
TR_1A_W15ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
TR_1A_W16ma elementarną wiedzę dotyczącą niezawodności i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń oraz obiektów i systemów technicznych stosowanych w transporcie, a także wiedzę z BHP
TR_1A_W17zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego