Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Transport (S1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
TR_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie transportu; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
TR_1A_U02posługuje się językiem angielskim (lub innym współczesnym językiem międzynarodowym) w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych oraz instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych, not aplikacyjnych, streszczeń i opisów literaturowych urządzeń i instalacji technicznych oraz podobnych dokumentów
TR_1A_U03potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik, przekazując informacje techniczne dotyczące transportu w sposób zrozumiały, zarówno dla osób ze środowiska zawodowego, jak i spoza niego
TR_1A_U04potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z dziedziny nauk technicznych i dyscyplin naukowych właściwych dla transportu w języku polskim i języku obcym
TR_1A_U05potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu transportu
TR_1A_U06ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych oraz poznawania innowacyjnych technik i technologii transportowych
TR_1A_U07ma umiejętności językowe w zakresie obszaru nauk technicznych i dyscyplin naukowych właściwych dla transportu, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
TR_1A_U08potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
TR_1A_U09potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
TR_1A_U10potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
TR_1A_U11potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
TR_1A_U12umie oszacować czas niezbędny dla zrealizowania zadania i potrafi opracować harmonogram zapewniający dotrzymanie terminów i zrealizować go
TR_1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu z transportem - istniejące rozwiązania techniczne: urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
TR_1A_U14potrafi wykorzystywać rachunek ekonomiczny w transporcie, potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej i oszacować efekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich
TR_1A_U15potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla transportu
TR_1A_U16potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla transportu, oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
TR_1A_U17potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla transportu
TR_1A_U18rozumie podstawy prawne i potrafi dokonać wstępnej oceny uwarunkowań prawnych prostych zadań z zakresu działalności inżynierskiej
TR_1A_U19stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku przemysłowym
TR_1A_U20potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, potrafi dokonać oceny możliwości ochrony własności intelektualnej