Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Oceanotechnika (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
O_1A_W01zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
O_1A_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
O_1A_W03zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
O_1A_W04ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, geometrię, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowa-nej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne niezbędne do: 1) opisu wielkości fizycznych będących zmiennymi losowymi, wnioskowania i projektowania probabilistycznego, 2) opisu matematycznego zjawisk i procesów z zakresu oceanotechniki oraz ich rozwiązywania
O_1A_W05ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, niezbędną do: 1) pomiaru i określania wielkości fizycznych, 2) zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych i procesów występujących w przyrodzie, 3) wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym, 4) rozumienia zachowania otaczającego nas świata
O_1A_W06ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, obejmującą chemię ogólną, chemię fizyczną, elementy analizy chemicznej, elementy chemii organicznej i nieorganicznej, elementy elektrochemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów chemicznych występujących w przyrodzie oraz zapobiegania niepożądanym efektom procesów chemicznych
O_1A_W07ma wiedzę w zakresie mechaniki ogólnej, w tym statyki, kinematyki, dynamiki, teorii drgań oraz mechaniki płynów
O_1A_W08ma wiedzę w zakresie termodynamiki technicznej; zna różnorodne źródła energii oraz sposoby ich wykorzystania w technice
O_1A_W09ma wiedzę w zakresie rysunku technicznego, wymiarowania, rzutowania i przekrojów obiektów technicznych; zna obowiązujące standardy i normy w tym zakresie
O_1A_W10ma wiedzę w zakresie metod i narzędzi do pomiarów parametrów obiektów technicznych w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych; zna zasady określania tolerancji wykonawczych; zna metody i przepisy dotyczące kontroli jakości wymiarowej w procesach produkcyjnych
O_1A_W11ma wiedzę o różnych rodzajach technik wytwarzania, zakresie ich stosowania, organizacji w procesach produkcyjnych, związanych z nimi zagrożeniami dla człowieka i środowiska, aktualnymi kierunkami rozwoju
O_1A_W12ma wiedzę w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, w tym projektowania i doboru typowych elementów mechanizmów i maszyn, ich pasowań, łożyskowania, przekładni, itp.
O_1A_W13ma wiedzę w zakresie materiałów konstrukcyjnych obiektów technicznych, ich cech wytrzymałościowych, technologicznych, wibroakustycznych, przeciwpożarowych; wpływu materiałów na zdrowie człowieka; możliwości ich utylizacji i recyklingu
O_1A_W14ma wiedzę w zakresie rodzajów, budowy i funkcji obiektów oceanotechnicznych oraz związanych z nimi problemów projektowych i eksploatacyjnych
O_1A_W15ma wiedzę w zakresie oddziaływania środowiska wodnego na obiekty oceanotechniczne; zna podstawowe pojęcia dotyczące ruchu tych obiektów w wodzie oraz zabezpieczania obiektów przed niszczącym działaniem środowiska wodnego
O_1A_W16ma wiedzę w zakresie rodzajów napędów obiektów oceanotechnicznych, układów przeniesienia napędu, budowy siłowni okrętowych
O_1A_W17ma wiedzę w zakresie wyposażenia obiektów oceanotechnicznych w urządzenia, instalacje i systemy bezpieczeństwa, w tym urządzenia pokładowe, instalacje ładunkowe, balastowe, do pozyskiwania zasobów morskich, sanitarne, klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, itp.
O_1A_W18ma wiedzę w zakresie konstrukcji obiektów oceanotechnicznych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych oraz analizy ich wytrzymałości
O_1A_W19ma wiedzę w zakresie technologii budowy i remontów obiektów oceanotechnicznych, planowania i organizacji procesów produkcji, zaopatrzenia, technologiczności produktu, pracy przedsiębiorstw produkcyjnych z branży morskiej, w tym stoczni i ich kooperantów
O_1A_W20ma wiedzę w zakresie prognozowania oraz analizy niezawodności i bezpieczeństwa obiektów oceanotechnicznych
O_1A_W21ma wiedzę w zakresie życia, eksploatacji, logistyki i diagnostyki systemów oceanotechnicznych
O_1A_W22ma wiedzę w zakresie modelowania i optymalizacji systemów oceanotechnicznych i procesów technologicznych