Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Oceanotechnika (S1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
O_1A_U01posługuje się językiem angielskim (lub innym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie oceanotechniki) w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem dokumentacji obiektów technicznych, instrukcji bezpieczeństwa, instrukcji obsługi urządzeń; ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
O_1A_U02potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie, a także wyciągać wnioski. Stosuje zasady ochrony własności intelektualnej.
O_1A_U03ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych oraz poznawania nowych metod projektowania i budowy urządzeń oceanotechnicznych
O_1A_U04potrafi opracować dokumentację w postaci rysunków i opisów projektowanych i inwentaryzowanych obiektów technicznych wykorzystując narzędzia komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania
O_1A_U05potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik informacyjno-komunikacyjnych w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, zwłaszcza w zakresie dotyczącym zagadnień technicznych właściwych dla oceanotechniki; potrafi przekazać informacje techniczne w sposób zrozumiały osobom z wyższego i średniego szczebla zarządzania, ale także osobom nie posiadającym kompetencji ani kwalifikacji technicznych
O_1A_U06potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
O_1A_U07potrafi dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, urządzeń, obiektów, systemów, procesów produkcyjnych, metod eksploatacji
O_1A_U08ma przygotowanie niezbędne do pracy w przemyśle, zna czynniki i rodzaje zagrożeń występujące w tym środowisku; zna zasady bezpieczeństwa pracy i ergonomii
O_1A_U09potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne rozwiązań inżynierskich, w tym oddziaływań niekorzystnych i niebezpiecznych na ludzi i środowisko
O_1A_U10potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej i oszacować efekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich w tym koszty wytworzenia i eksploatacji obiektów technicznych; umie uwzględnić kryterium ekonomiczne w projektowaniu
O_1A_U11potrafi zinterpretować informacje o podstawowych właściwościach substancji lub materiałów i określić możliwości ich zastosowania
O_1A_U12potrafi dobrać metody i narzędzia do rozwiązania zadań inżynierskich charakterystycznych dla oceanotechniki, w tym szczególnie wykorzystać narzędzia komputerowe w modelowaniu i obliczeniach, projektowaniu obiektów technicznych, sterowaniu procesami technologicznymi
O_1A_U13potrafi zaprojektować urządzenie, obiekt, instalację, system lub proces, typowe dla oceanotechniki, zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm, przepisów i zasad dobrej praktyki inżynierskiej
O_1A_U14potrafi dokonać wstępnej oceny uwarunkowań prawnych prostych zadań z zakresu działalności inżynierskiej
O_1A_U15potrafi pracować w zespole; umie oszacować czas niezbędny dla zrealizowania zadania; potrafi opracować harmonogram pracy zespołu i dopilnować jego realizacji