Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Inżynieria bezpieczeństwa (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
IB_1A_W01posiada wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, geometrię, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne niezbędne do: 1) formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, 2) opisu matematycznego zjawisk i procesów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, 3) opisu wielkości fizycznych będących zmiennymi losowymi, 4) wnioskowania i projektowania probabilistycznego.
IB_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, niezbędną do: 1) pomiaru i określania wielkości fizycznych, 2) zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych i procesów występujących w przyrodzie, 3) wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym, 4) rozumienia zachowania otaczającego nas świata.
IB_1A_W03ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, obejmującą chemię ogólną, chemię fizyczną, elementy analizy chemicznej, elementy chemii organicznej i nieorganicznej, elementy elektrochemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów chemicznych występujących w przyrodzie oraz zapobiegania niepożądanym efektom procesów chemicznych
IB_1A_W04ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do korzystania z sieci komputerowych i aplikacji sieciowych, korzystania z komputerowego wspomagania w zarządzaniu bezpieczeństwem, korzystania z komputerowego wspomagania w rozwiązywaniu zadań technicznych
IB_1A_W05ma wiedzę w zakresie grafiki inżynierskiej niezbędną do wykonywania i czytania rysunków technicznych, schematów oraz projektowania budowli i maszyn
IB_1A_W06ma wiedzę z zakresu mechaniki niezbędną do opisu układów mechanicznych w stanach statycznych i dynamicznych
IB_1A_W07ma wiedzę na temat wytrzymałości materiałów, w tym doświadczalnych metod wyznaczania właściwości mechanicznych, niezbędną do oceny bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji
IB_1A_W08ma wiedzę z zakresu analizy ryzyka w tym wykorzystania metod statystycznych i obliczeniowych
IB_1A_W09zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych oraz procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej
IB_1A_W10ma wiedzę w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego niezbędną do interpretowania i stosowania prawa w działalności zawodowej
IB_1A_W11zna i rozumie zasady gospodarki materiałowej, planowania logistycznego z wykorzystaniem podstawowych zasad ekonomii w aspekcie skutecznego ograniczania i zwalczania zagrożeń oraz efektywności działań ratowniczych
IB_1A_W12zna i rozumie organizację i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
IB_1A_W13zna i rozumie funkcjonowanie służb i systemów ratowniczych
IB_1A_W14ma uporządkowaną wiedzę w zakresie identyfikowania zagrożeń, metod określania i oceny skutków zagrożeń
IB_1A_W15zna metody ilościowej i jakościowej oceny ryzyka, zna metody analizy niezawodności elementów systemów bezpieczeństwa
IB_1A_W16zna techniki i narzędzia wykrywania, identyfikowania i pomiaru zagrożeń
IB_1A_W17ma wiedzę w zakresie modelowania rozprzestrzeniania się zagrożeń, rozumie prawa przyrody w aspekcie deterministycznym i probabilistycznym
IB_1A_W18zna zasady analizy jakości funkcjonowania systemu, zna metody i techniki doskonalenia jakości eksploatacji systemów technicznych
IB_1A_W19ma uporządkowaną wiedzę w zakresie kontroli i audytu
IB_1A_W20zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa technicznego, zna wpływ inżynierii bezpieczeństwa na rozwój i kształtowanie postępu w technice
IB_1A_W21ma wiedzę w zakresie stosowania technicznych środków zabezpieczeń obiektów, obszaru i infrastruktury krytycznej
IB_1A_W22zna środki bezpieczeństwa i ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz kryteria ich doboru
IB_1A_W23zna rodzaje komunikacji społecznej, zasady przygotowania skutecznej komunikacji antykryzysowej, zna narzędzia i środki właściwe dla procesu komunikowania
IB_1A_W24ma podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji, wyboru środków bezpieczeństwa i ochrony informacji
IB_1A_W25zna zasady doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych, zna metody identyfikowania materiałów stosowanych w konstrukcjach w aspekcie bezpieczeństwa
IB_1A_W26ma wiedzę na temat konstruowania, zasad produkcji i eksploatacji maszyn
IB_1A_W27ma wiedzę w zakresie doboru materiałów inżynierskich i środków zabezpieczeń technicznych, stosowania zasad bezpiecznej eksploatacji, doboru środków ochrony osobistej pogłębioną dla wybranej technologii, gałęzi przemysłu, grupy obiektów lub systemów
IB_1A_W28ma wiedzę w zakresie termodynamiki niezbędną do analizy problemów bezpieczeństwa
IB_1A_W29ma wiedzę w zakresie mechaniki płynów niezbędną do analizy problemów bezpieczeństwa
IB_1A_W30ma wiedzę w zakresie ergonomii i fizjologii w bezpieczeństwie pracy
IB_1A_W31zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
IB_1A_W32ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
IB_1A_W33zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
IB_1A_W34zna typowe technologie inżynierskie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa
IB_1A_W35ma wiedzę w zakresie oddzialywania różnych rodzajów zagrożeń na człowieka i środowisko