Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Szkółkarstwo winorośli i innych roślin ogrodniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkółkarstwo winorośli i innych roślin ogrodniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 10 1,00,24zaliczenie
wykładyW3 35 2,00,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,25zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu uprawy winorośli, sadownictwa i botaniki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji szkółki.
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania winorośli i roślin sadowniczych.
C-3Przekazanie wiedzy dotyczącej wymagań jakościowych materiału szkółkarskiego.
C-4Przekazanie wiedzy z zakresu stosowanych podkładek.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną i generatywną.8
T-A-2Choroby i szkodniki występujące w szkółkach, progi szkodliwości, zwalczanie. Dokumentacja szkółkarska, kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowania oraz transport.7
15
laboratoria
T-L-1Okulizacja i szczepienie-metody i terminy. Pozyskiwanie oczek i zrazów. Pielęgnacja uszlachetnionych podkładek.10
10
wykłady
T-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.4
T-W-2Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych - znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.6
T-W-3Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną.15
T-W-4Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.10
35

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2wypełnienie książki szkółkarskiej5
A-A-3zapoznanie z obowiązującymi normami5
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2samodzielne doskonalenie umiejętności szczepienia i okulizacji11
A-L-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu9
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zaliczenia15
A-W-3konsultacje5
A-W-4studiowanie literatury przedmiotu10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Samodzielna lub zespołowa praca- wykonanie sadzonek i ich ukorzenienie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
S-3Ocena formująca: dyskusje

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C12_W01
Ma wiedzę na temat założenia i prowadzenia szkółki.
UWW_1A_W15, UWW_1A_W14, UWW_1A_W13C-1, C-3T-W-1M-1S-1
UWW_1A_C12_W02
Ma wiedzę na temat produkcji drzew i krzewów z nasion oraz metodami wegetatywnymi oraz poprzez szczepienie i okulizację
UWW_1A_W15, UWW_1A_W13C-4, C-3, C-2T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-A-2, T-A-1M-1S-1
UWW_1A_C12_W03
Ma wiedzę na temat stosowanych podkładek.
UWW_1A_W15C-4, C-3, C-2T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-A-2, T-A-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C12_U01
Wykorzystuje umiejętność organizacji szkółki.
UWW_1A_U07, UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U14, UWW_1A_U01, UWW_1A_U05, UWW_1A_U08, UWW_1A_U10, UWW_1A_U13C-1T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-A-2, T-A-1M-1S-1
UWW_1A_C12_U02
Wykorzystuje znajomość metod rozmnażania roślin w praktyce.
UWW_1A_U07, UWW_1A_U03, UWW_1A_U09C-2T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-A-2, T-A-1M-2, M-1S-2, S-1
UWW_1A_C12_U03
Potrafi rozmnażać i pielęgnować drzewa i krzewy w szkółce.
UWW_1A_U07, UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U14, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U13C-4, C-1, C-3, C-2T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-A-2, T-A-1M-1S-2, S-1
UWW_1A_C12_U04
Potrafi wyprodukować wysokiej jakości materiał szkółkarski.
UWW_1A_U07, UWW_1A_U03C-4, C-3, C-2T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-A-2, T-A-1M-2S-2, S-1
UWW_1A_C12_U05
Umie prowadzić dokumentację szkółkarską.
UWW_1A_U01C-1T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-A-2, T-A-1M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C12_K01
Świadomie ocenia metody rozmnażania dla poszczególnych grup roślin.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-4, C-3, C-2T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-A-2, T-A-1M-1S-1
UWW_1A_C12_K02
Jest zorientowany w aktualnych normach branżowych.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-1, C-3T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-A-2, T-A-1M-1S-2, S-1
UWW_1A_C12_K03
Przyswoił podstawy etyki zawodowej produkcji sadowniczego materiału szkółkarskiego.
UWW_1A_K05C-1, C-3T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-A-2, T-A-1M-1S-2, S-1
UWW_1A_C12_K04
Świadomie ocenia potrzebę dokształcania się w zakresie szkółkarstwa roślin sadowniczych.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05C-4, C-1, C-3, C-2T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-A-2, T-A-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C12_W01
Ma wiedzę na temat założenia i prowadzenia szkółki.
2,0
3,0student zna podstawową tematykę związaną z założeniem i prowadzeniem szkółki
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C12_W02
Ma wiedzę na temat produkcji drzew i krzewów z nasion oraz metodami wegetatywnymi oraz poprzez szczepienie i okulizację
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat produkcji drzew i krzewów z nasion oraz metodami wegetatywnymi
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C12_W03
Ma wiedzę na temat stosowanych podkładek.
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat stosowania podkładek
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C12_U01
Wykorzystuje umiejętność organizacji szkółki.
2,0
3,0student ma podstawową umiejętność organizacji szkółki
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C12_U02
Wykorzystuje znajomość metod rozmnażania roślin w praktyce.
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C12_U03
Potrafi rozmnażać i pielęgnować drzewa i krzewy w szkółce.
2,0
3,0student posiada podstawową umiejętność rozmnażania i pielęgnowania drzew i krzewów w szkółce
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C12_U04
Potrafi wyprodukować wysokiej jakości materiał szkółkarski.
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność wyprodukowania wysokiej jakości materiału szkółkarskiego
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C12_U05
Umie prowadzić dokumentację szkółkarską.
2,0
3,0student ma podstawową umiejętność prowadzenia dokumentacji szkółkarskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C12_K01
Świadomie ocenia metody rozmnażania dla poszczególnych grup roślin.
2,0
3,0student posiada podstawową świadomość oceny metod rozmnażania poszczególnych grup roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C12_K02
Jest zorientowany w aktualnych normach branżowych.
2,0
3,0student jest zorientowany w stopniu podstawowym w aktualnych normach branżowych
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C12_K03
Przyswoił podstawy etyki zawodowej produkcji sadowniczego materiału szkółkarskiego.
2,0
3,0student przyswoił podstawy etyki zawodowej produkcji sadowniczego materiału szkółkarskiego
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C12_K04
Świadomie ocenia potrzebę dokształcania się w zakresie szkółkarstwa roślin sadowniczych.
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym ma świadomość potrzeby dokształcenia się w zakresie szkółkarstwa roślin ozdobnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Rejman A., Szkółkarstwo roślin sadowniczych, PWRiL, Warszawa, 2002
  2. Czynczyk A., Szkółkarstwo sadownicze, PWRiL, Warszawa, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną i generatywną.8
T-A-2Choroby i szkodniki występujące w szkółkach, progi szkodliwości, zwalczanie. Dokumentacja szkółkarska, kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowania oraz transport.7
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Okulizacja i szczepienie-metody i terminy. Pozyskiwanie oczek i zrazów. Pielęgnacja uszlachetnionych podkładek.10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.4
T-W-2Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych - znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.6
T-W-3Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną.15
T-W-4Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.10
35

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2wypełnienie książki szkółkarskiej5
A-A-3zapoznanie z obowiązującymi normami5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2samodzielne doskonalenie umiejętności szczepienia i okulizacji11
A-L-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zaliczenia15
A-W-3konsultacje5
A-W-4studiowanie literatury przedmiotu10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C12_W01Ma wiedzę na temat założenia i prowadzenia szkółki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W15student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii uprawy winorośli
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji szkółki.
C-3Przekazanie wiedzy dotyczącej wymagań jakościowych materiału szkółkarskiego.
Treści programoweT-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawową tematykę związaną z założeniem i prowadzeniem szkółki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C12_W02Ma wiedzę na temat produkcji drzew i krzewów z nasion oraz metodami wegetatywnymi oraz poprzez szczepienie i okulizację
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W15student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii uprawy winorośli
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-4Przekazanie wiedzy z zakresu stosowanych podkładek.
C-3Przekazanie wiedzy dotyczącej wymagań jakościowych materiału szkółkarskiego.
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania winorośli i roślin sadowniczych.
Treści programoweT-L-1Okulizacja i szczepienie-metody i terminy. Pozyskiwanie oczek i zrazów. Pielęgnacja uszlachetnionych podkładek.
T-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.
T-W-2Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych - znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.
T-W-4Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.
T-W-3Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną.
T-A-2Choroby i szkodniki występujące w szkółkach, progi szkodliwości, zwalczanie. Dokumentacja szkółkarska, kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowania oraz transport.
T-A-1Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną i generatywną.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat produkcji drzew i krzewów z nasion oraz metodami wegetatywnymi
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C12_W03Ma wiedzę na temat stosowanych podkładek.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W15student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii uprawy winorośli
Cel przedmiotuC-4Przekazanie wiedzy z zakresu stosowanych podkładek.
C-3Przekazanie wiedzy dotyczącej wymagań jakościowych materiału szkółkarskiego.
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania winorośli i roślin sadowniczych.
Treści programoweT-L-1Okulizacja i szczepienie-metody i terminy. Pozyskiwanie oczek i zrazów. Pielęgnacja uszlachetnionych podkładek.
T-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.
T-W-2Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych - znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.
T-W-4Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.
T-W-3Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną.
T-A-2Choroby i szkodniki występujące w szkółkach, progi szkodliwości, zwalczanie. Dokumentacja szkółkarska, kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowania oraz transport.
T-A-1Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną i generatywną.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat stosowania podkładek
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C12_U01Wykorzystuje umiejętność organizacji szkółki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U07student potrafi założyć i prowadzić szkółkę drzew i krzewów sadowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, posiada umiejętność zastosowania odpowiednich metod rozmnażania roślin ogrodniczych
UWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U01student potrafi posługiwać się technologią informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji ogrodniczej i winiarskiej
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji szkółki.
Treści programoweT-L-1Okulizacja i szczepienie-metody i terminy. Pozyskiwanie oczek i zrazów. Pielęgnacja uszlachetnionych podkładek.
T-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.
T-W-2Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych - znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.
T-W-4Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.
T-W-3Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną.
T-A-2Choroby i szkodniki występujące w szkółkach, progi szkodliwości, zwalczanie. Dokumentacja szkółkarska, kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowania oraz transport.
T-A-1Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną i generatywną.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową umiejętność organizacji szkółki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C12_U02Wykorzystuje znajomość metod rozmnażania roślin w praktyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U07student potrafi założyć i prowadzić szkółkę drzew i krzewów sadowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, posiada umiejętność zastosowania odpowiednich metod rozmnażania roślin ogrodniczych
UWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
Cel przedmiotuC-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania winorośli i roślin sadowniczych.
Treści programoweT-L-1Okulizacja i szczepienie-metody i terminy. Pozyskiwanie oczek i zrazów. Pielęgnacja uszlachetnionych podkładek.
T-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.
T-W-2Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych - znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.
T-W-4Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.
T-W-3Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną.
T-A-2Choroby i szkodniki występujące w szkółkach, progi szkodliwości, zwalczanie. Dokumentacja szkółkarska, kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowania oraz transport.
T-A-1Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną i generatywną.
Metody nauczaniaM-2Samodzielna lub zespołowa praca- wykonanie sadzonek i ich ukorzenienie
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C12_U03Potrafi rozmnażać i pielęgnować drzewa i krzewy w szkółce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U07student potrafi założyć i prowadzić szkółkę drzew i krzewów sadowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, posiada umiejętność zastosowania odpowiednich metod rozmnażania roślin ogrodniczych
UWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-4Przekazanie wiedzy z zakresu stosowanych podkładek.
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji szkółki.
C-3Przekazanie wiedzy dotyczącej wymagań jakościowych materiału szkółkarskiego.
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania winorośli i roślin sadowniczych.
Treści programoweT-L-1Okulizacja i szczepienie-metody i terminy. Pozyskiwanie oczek i zrazów. Pielęgnacja uszlachetnionych podkładek.
T-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.
T-W-2Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych - znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.
T-W-4Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.
T-W-3Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną.
T-A-2Choroby i szkodniki występujące w szkółkach, progi szkodliwości, zwalczanie. Dokumentacja szkółkarska, kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowania oraz transport.
T-A-1Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną i generatywną.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada podstawową umiejętność rozmnażania i pielęgnowania drzew i krzewów w szkółce
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C12_U04Potrafi wyprodukować wysokiej jakości materiał szkółkarski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U07student potrafi założyć i prowadzić szkółkę drzew i krzewów sadowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, posiada umiejętność zastosowania odpowiednich metod rozmnażania roślin ogrodniczych
UWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-4Przekazanie wiedzy z zakresu stosowanych podkładek.
C-3Przekazanie wiedzy dotyczącej wymagań jakościowych materiału szkółkarskiego.
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania winorośli i roślin sadowniczych.
Treści programoweT-L-1Okulizacja i szczepienie-metody i terminy. Pozyskiwanie oczek i zrazów. Pielęgnacja uszlachetnionych podkładek.
T-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.
T-W-2Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych - znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.
T-W-4Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.
T-W-3Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną.
T-A-2Choroby i szkodniki występujące w szkółkach, progi szkodliwości, zwalczanie. Dokumentacja szkółkarska, kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowania oraz transport.
T-A-1Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną i generatywną.
Metody nauczaniaM-2Samodzielna lub zespołowa praca- wykonanie sadzonek i ich ukorzenienie
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność wyprodukowania wysokiej jakości materiału szkółkarskiego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C12_U05Umie prowadzić dokumentację szkółkarską.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U01student potrafi posługiwać się technologią informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji ogrodniczej i winiarskiej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji szkółki.
Treści programoweT-L-1Okulizacja i szczepienie-metody i terminy. Pozyskiwanie oczek i zrazów. Pielęgnacja uszlachetnionych podkładek.
T-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.
T-W-2Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych - znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.
T-W-4Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.
T-W-3Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną.
T-A-2Choroby i szkodniki występujące w szkółkach, progi szkodliwości, zwalczanie. Dokumentacja szkółkarska, kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowania oraz transport.
T-A-1Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną i generatywną.
Metody nauczaniaM-2Samodzielna lub zespołowa praca- wykonanie sadzonek i ich ukorzenienie
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową umiejętność prowadzenia dokumentacji szkółkarskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C12_K01Świadomie ocenia metody rozmnażania dla poszczególnych grup roślin.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-4Przekazanie wiedzy z zakresu stosowanych podkładek.
C-3Przekazanie wiedzy dotyczącej wymagań jakościowych materiału szkółkarskiego.
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania winorośli i roślin sadowniczych.
Treści programoweT-L-1Okulizacja i szczepienie-metody i terminy. Pozyskiwanie oczek i zrazów. Pielęgnacja uszlachetnionych podkładek.
T-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.
T-W-2Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych - znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.
T-W-4Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.
T-W-3Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną.
T-A-2Choroby i szkodniki występujące w szkółkach, progi szkodliwości, zwalczanie. Dokumentacja szkółkarska, kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowania oraz transport.
T-A-1Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną i generatywną.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada podstawową świadomość oceny metod rozmnażania poszczególnych grup roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C12_K02Jest zorientowany w aktualnych normach branżowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji szkółki.
C-3Przekazanie wiedzy dotyczącej wymagań jakościowych materiału szkółkarskiego.
Treści programoweT-L-1Okulizacja i szczepienie-metody i terminy. Pozyskiwanie oczek i zrazów. Pielęgnacja uszlachetnionych podkładek.
T-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.
T-W-2Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych - znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.
T-W-4Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.
T-W-3Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną.
T-A-2Choroby i szkodniki występujące w szkółkach, progi szkodliwości, zwalczanie. Dokumentacja szkółkarska, kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowania oraz transport.
T-A-1Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną i generatywną.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest zorientowany w stopniu podstawowym w aktualnych normach branżowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C12_K03Przyswoił podstawy etyki zawodowej produkcji sadowniczego materiału szkółkarskiego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji szkółki.
C-3Przekazanie wiedzy dotyczącej wymagań jakościowych materiału szkółkarskiego.
Treści programoweT-L-1Okulizacja i szczepienie-metody i terminy. Pozyskiwanie oczek i zrazów. Pielęgnacja uszlachetnionych podkładek.
T-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.
T-W-2Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych - znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.
T-W-4Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.
T-W-3Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną.
T-A-2Choroby i szkodniki występujące w szkółkach, progi szkodliwości, zwalczanie. Dokumentacja szkółkarska, kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowania oraz transport.
T-A-1Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną i generatywną.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student przyswoił podstawy etyki zawodowej produkcji sadowniczego materiału szkółkarskiego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C12_K04Świadomie ocenia potrzebę dokształcania się w zakresie szkółkarstwa roślin sadowniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-4Przekazanie wiedzy z zakresu stosowanych podkładek.
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji szkółki.
C-3Przekazanie wiedzy dotyczącej wymagań jakościowych materiału szkółkarskiego.
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania winorośli i roślin sadowniczych.
Treści programoweT-L-1Okulizacja i szczepienie-metody i terminy. Pozyskiwanie oczek i zrazów. Pielęgnacja uszlachetnionych podkładek.
T-W-1Podstawy organizacji szkółki winorośli i innych roślin sadowniczych.
T-W-2Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych - znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.
T-W-4Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.
T-W-3Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną.
T-A-2Choroby i szkodniki występujące w szkółkach, progi szkodliwości, zwalczanie. Dokumentacja szkółkarska, kwalifikacja drzewek i krzewów. Terminy i technika wykopywania, sortowania oraz transport.
T-A-1Rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną i generatywną.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym ma świadomość potrzeby dokształcenia się w zakresie szkółkarstwa roślin ozdobnych
3,5
4,0
4,5
5,0